Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • GL FA 7 Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • GL FA 9 Fortoldning (F.A.33)
 • GL FA 10 Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • GL FA 25 Udførsel af varer (F.A.35)
 • Formelle Regler (F.A.36)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

F.A.2: Definitionen af en ”eksportør” er opdateret i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1063 af 16. maj 2018.  

F.A.2: Betegnelsen ”fælles transitland” konsekvent erstattet af betegnelsen ”fælles forsendelsesland”.

F.A.6.1, F.A.6.2 og F.A.6.4: Implementering og konsekvensændringer af Rådets forordning nr. 581/2018 og implementering af Kommissionens gennemførelsesforordning 2018/1517.

F.A.8: Tilbagebetaling ved udløb af en foranstaltning efter en undersøgelse.

F.A.8 og A.B.7.5: C-365/15 Wortmann mod Hauptzollamt: Når en medlemsstat har opkrævet skatter eller afgifter på grundlag af en EU-forordning, der er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser, har de berørte parter, som har betalt de pågældende skatter eller afgifter, ret til ikke alene at opnå tilbagebetaling af de opkrævede beløb, men ligeledes renter af disse beløb.

F.A.10: Sag C-661/15 X BV mod Staatssecretairs van Financiën, hvor definitionen af defekte varer fastlægges samt artikel 145, stk. 3 i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 444/2002 (EUTK art. 132, stk. 3) er ugyldig.

F.A.11.11: SKM2018.351.VLR stadfæster SKM.2017.157.BR.

F.A.31.4: BEK nr. 1119 af 03/09/2018 om import af planter og planteprodukter m.m.

F.A.31.10: Våbenbesidderen skal ved indrejsen og ved udrejsen aflevere en blanket (deklaration P 704-14) til Toldstyrelsen, jf. bekendtgørelsen § 29, stk. 4 og stk. 5. Blanketten findes på Rigspolitiets hjemmeside. Blanketten er udvidet således, at deklarationen kan anvendes for skydevåben samt tilhørende dele (f.eks. lyddæmpere) og ammunition.

F.A.31.12: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005.

F.A.31.16: BEK nr 1312 af 2011/2018 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

 

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2019-1 er der generelt indsat en ny formulering af standardoverskriften for afgørelsesskemaerne.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle og sproglige ændringer.