En række af de lande og områder, som EU har frihandelsaftaler med, skal anvende det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen. REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registreres for at kunne udstede et oprindelsesbevis. Det skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferentiel oprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. Læs mere om REX på SKAT.dk

Verificering af registreret eksportør

Hvis du importerer varer til EU, skal du altid verificere gyldigheden af eksportøren, der er registreret i REX-systemet, som du modtager oprindelsesbeviset fra. Det gør du ved at søge på EU REX Number Validation.

Læs mere om registrering af eksportører i REX-systemet, hvor du også kan finde hjælp og vejledning til REX.

Reglerne for REX-systemet fremgår af Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) i artiklerne 70, 72, 78-80, 82-93, 99-109.

Overgangsbestemmelser for GSP landene indtil anvendelsen af REX

For eksportørerne i GSP landene, gælder der en indfasningsperiode. Myndighederne skal begynde registreringen af deres eksportører fra den 1. januar 2017.

I en periode på 12 måneder efter den dato, hvor det præferenceberettigede land begynder registreringen af eksportører, fortsætter myndighederne i det præferenceberettigede land med at udstede FORM A efter anmodning fra eksportører, der endnu ikke er registreret på det tidspunkt, hvor der anmodes om certifikatet. Dette certifikat skal accepteres i EU som bevis for oprindelse, hvis det er udstedt inden eksportøren er blevet registreret. Hvis der er problemer med at afslutte registreringsproceduren indenfor de 12 måneder, kan Kommissionen anmodes om en forlængelse. Denne forlængelse må ikke overstige 6 måneder.

Fra den dag, hvor GSP-landet har til hensigt at begynde registreringen, kan eksportørerne uanset om de er registrerede eller ej, udstede udtalelser om oprindelse for produkter hvis værdi ikke overstiger 6.000 Euro.

Fra den dag hvor eksportørens registrering er gyldig, kan denne udfærdige udtalelser om oprindelse for produkter med oprindelsesstatus og hvor værdien overstiger 6.000 Euro.

Fra den 30. juni 2020 skal alle sendinger, der kommer fra et GSP-land, og som indeholder produkter med oprindelsesstatus og overstiger 6.000 Euro, være ledsaget af en udtalelse om oprindelse. 

Se GF art. 79.

Ansøg om bevilling til registreret eksportør (REX)

For at blive registreret som eksportør i REX-systemet, skal du have en bevilling. For at få denne, skal du sende en ansøgning til Toldstyrelsen. Ansøg om bevilling til status som registreret eksportør

Du skal udfylde, underskrive og herefter sende ansøgningen til rex@toldst.dk

Når din ansøgning er behandlet, tildeler toldmyndighederne dig et eksportørnummer og indfører det registrerede eksportørnummer, registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Adgang til REX-databasen

EU Kommissionen vil få adgang til alle oplysninger som kommer til at ligge i REX-systemet. Myndighederne i GSP-landet vil komme til at få adgang til de oplysninger omkring de eksportører, som de selv har registreret.

Myndighederne i EU's medlemsstater vil få adgang til de oplysninger, som de selv har registreret samt de oplysninger om eksportører som myndighederne i GSP-landene, Norge, Schweiz eller Tyrkiet har registreret. Denne adgang gives bl.a. med henblik på at foretage verifikation eller kontrol af frigivelse.

Hvis eksportørerne giver samtykke til det, kan EU-Kommissionen gøre nogle af oplysningerne tilgængelige for offentligheden. Dog vil nogle oplysninger altid være tilgængelige for offentligheden, bl.a. eksportørnummeret.

Se GF art. 82.

Fjernelse af eksportører fra REX

Hvis en eksportør har ændringer til de oplysninger som allerede er givet til myndighederne, skal denne med det samme give besked herom. Hvis betingelserne for eksport ikke længere er opfyldt, skal der også straks gives besked til myndighederne om dette. Derfor skal en eksportør sørge for at holde sine registreringsoplysninger ajour. Hvis dette ikke sker, kan myndighederne tilbagekalde registreringen med virkning for fremtiden. En eksportør kan ansøge igen, hvis der er rettet op på de forhold som førte til tilbagekaldelsen af deres registrering.

Se GF art. 89.

Udstedelse af udtalelser om oprindelse og erstatning af denne

Med vedtagelsen af REX-systemet, er det ikke længere myndighederne, der står for udstedelsen af oprindelsesbeviser, men i stedet eksportørerne. Disse kan udstede en udtalelse om oprindelse som er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen. Der skal udfærdiges en udtalelse om oprindelse for hver sending, men en udtalelse kan dog også dække flere sendinger under nogle nærmere betingelser.

Når en eksportør har modtaget REX-nummer skal der ved udførsel af varer med oprindelsesstatus anføres følgende i udførselsangivelsens rubrik 44:

  • hvis beløbet er under 6.000 EUR - C100 + Rex-nummeret samt U164
  • hvis beløbet er over 6.000 EUR -  C100 + Rex-nummeret samt U165 

Hvis virksomheden ikke har et REX-nummer og skal udføre produkter med oprindelsesstatus, hvor den samlede værdi deraf ikke overstiger 6.000 EUR, skal der i udførselsesangivelsens rubrik 44 anføres U 166.

I de situationer, hvor varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning og stadig er under et toldstedskontrol, kan den som videresender varerne, erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse. Dette kan ske i de situationer, hvor nogle af varerne skal sendes til et andet sted i EU eller til Norge eller Schweiz.

Videreforsendere af varerne, skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede en erstatningsudtalelse om oprindelse for de varer, som skal sendes til andre steder i EU. Dette gælder for de sendinger hvis oprindelige værdi var over 6.000 EUR inden deling.

En videreforsender, som ikke er registreret i REX, kan dog udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for varer, hvis værdi inden delingen var over 6.000 EUR. Dette er under forudsætning af, at der vedlægges en kopi af den originale udtalelse om oprindelse, som er blevet udfærdiget i GSP-landet.

Det er kun videreforsendere af varer - som er registreret i REX systemet - der må udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, der skal sendes enten til Norge eller Schweiz. En registreret videreforsender kan udstede en erstatningsudtalelse for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber.

Det er også tilladt at udstede erstatningsudtalelser på baggrund af en erstatningsudtalelse.

Erstatningsudtalelser er gyldige i 12 måneder. Se GF art. 99.