Omkostninger ved lastning af transportmidlet (eventuelt ved omladning og håndtering af varerne forud for ankomsten til indførselsstedet i EU) skal fuldt ud medregnes i toldværdien. Noget tilsvarende gælder omkostninger til midlertidig oplagring under transport og levering, der opstår under leveringen.

Overliggerpenge, også betegnet som "demurrage charges", som afkræves importøren på grund af forsinkelse med lastningen af et transportmiddel uden for EU's toldområde, anses for at være en transportomkostning og skal derfor medregnes til toldværdien.

Se EUTK art. 71, stk. 1, litra e, nr. ii.

Dette gælder dog kun for "demurrage charges", der er pålagt varerne inden varernes ankomst til EU. Overliggerpenge der relaterer sig til fx forsinkelser, opstået efter varernes ankomst, kan ikke medregnes i toldværdien. Se EUTK art. 72, litra a.

Se sag C-11/89, Unifert, præmis 28-31, hvor EU-Domstolen har udtalt sig om transportomkostninger i forhold til toldværdien.