Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

7/83, Ospig

Omkostninger ved erhvervelse af eksportkvoter er ikke omfattet af toldværdien.

Eksportlicens for tekstilvarer skal ikke medregnes i toldværdien.

C-357/87 Albert Schmid

Spørgsmål om, hvorvidt told på emballage var inkluderet i tolden på det importerede øl. Øllet blev importeret i fade eller flasker, leveret i kasser fra Tjekkoslovakiet til Tyskland. Prisen på beholderne, omkostningerne ved leje og lignende er ikke inkluderet i købesummen, og skal hurtigst muligt leveres tilbage til sælgeren; købere skal afholde udgifterne hertil. Bortkomne beholdere skulle erstattes.

De tyske toldmyndigheder var i tvivl om, hvorvidt fadene, flaskerne og kasserne skulle anses som emballage eller transportmiddel.

Domstolen fandt, at emballage ikke kun omfatter beholdere til transport af varer, men også beholdere til oplagring og salg af varer. Ølfade, flasker og ølkasser skulle derfor anses som emballage, også når disse skulle returneres til sælgerne.

Domstolen konkluderede desuden, at hvis forbundne omkostninger udgør et kompensationsbeløb for bortkommen emballage, skal der betales told af emballagen.

Hvis køberen ikke køber emballagen, og forudsat at emballagen returneres til sælgeren, og købsprisen ikke omfatter emballagen, indgår denne værdi ikke i toldværdien som en del af transaktionsværdien.

Emballageomkostninger til beholdere skal medregnes i transaktionsværdien, jf. EUTK art. 71, stk. 1, litra a, ii og iii.

C-11/89 Unifert

Art. 29, stk. 1, præciserer, at toldværdien kun vedrører varer »ved salg til udførsel til Fællesskabets toldområde«. Det følger heraf, at det på tidspunktet for salget må godtgøres, at varer med oprindelse i et tredjeland føres til Fællesskabets toldområde, præmis 11.

Toldværdiansættelsen har til formål at indføre et retfærdigt, ensartet og neutralt system, som udelukker anvendelse af vilkårlige eller fiktive toldværdier, jf. Unifert-dommen, præmis 35.

Formålet med toldværdien.

Formålet er siden gentaget i adskillige domme, se fx sag C-306/04, Compaq Computer International Corporation.

Vedrører også beregning af toldværdi og transportomkostninger - overliggerpenge.

C-116/89, BayWa mod Hauptzollamt Weiden

Til den pris, der er betalt eller skal betales, lægges de licensafgifter for opformering af basisfrø, som køberen skal betale til forædleren af basisfrø, selv når forædlingen har fundet sted inden for Fællesskabets toldområde.

Licensafgifter skal medregnes i toldværdien, selvom forædlingen har fundet sted i EU.

C-340/93 Thierschmidt

Kvoteomkostninger, som køberen har betalt til sælgeren for kvoter, som sælgeren har fået tildelt vederlagsfrit, skal medregnes i toldværdien.

C-15/99 Sommer

Hovedgrundlaget for beregning af toldværdien er den pris der faktisk er betalt.

Se præmis 22.

C-306/04 Compaq Computer International Corporation

Ved indførsel af computere, som sælgeren har udstyret med software, der indeholder et eller flere styresystemer, som køberen gratis har stillet til rådighed for ham, skal værdien af denne software ved fastsættelsen af disse computeres toldværdi i henhold til artikel 32, stk. 1, litra b) eller c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks lægges til disse computeres transaktionsværdi, hvis værdien af softwaren ikke er medregnet i den pris, der faktisk er betalt eller skal betales.

Toldværdi - bærbare computere, der indeholder styresystemer. Værdi af varer og tjenesteydelser, der leveres af køber.

C-256/07, Mitsui & Co. Deutschland,

Hovedreglen er den pris der faktisk er betalt, eventuelt justeret, hvis dette er nødvendigt for at undgå, at der fastsættes en vilkårlig eller fiktiv toldværdi.

Formålet med justering af den betalte pris.

C-116/12 Christodoulou

Begrebet salg i artikel 29, stk. 1 skal fortolkes bredt.

Artikel 29 og 32 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 82/97 af 19. december 1996, skal fortolkes sådan, at de finder anvendelse på fastsættelsen af toldværdien for varer indført på grundlag af en aftale, der, skønt den kvalificeres som en aftale om salg, reelt viser sig at være en aftale om bearbejdning eller forarbejdning. I forbindelse med denne fastsættelse er det uden betydning, om bearbejdningen eller forarbejdningen opfylder kravene i denne forordnings artikel 24, for at varerne kan anses for at have oprindelse i det land, hvor disse aktiviteter finder sted.

Artikel 29 og 32 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 82/97, skal fortolkes sådan, at der ved fastsættelsen af toldværdien skal tages hensyn til værdien af den eksportrestitution, der er givet for en vare, og som er opnået gennem en praksis, som består i at anvende EU-retlige bestemmelser med det formål at opnå profit ved misbrug.

C-430/14 Stretinskis,

Domstolen fandt, at en køber, der er en fysisk person, og en sælger, der er en juridisk person inden for hvilken en slægtning til denne køber faktisk har magt til at påvirke nævnte varers købspris til fordel for nævnte køber, skal anses for at være indbyrdes afhængige personer. Domstolen pålagde herefter de nationale toldmyndigheder at undersøge de konkrete omstændigheder i forbindelse med det omhandlede salg og at anerkende transaktionsværdien, for at vurdere, om det foreliggende forhold reelt havde påvirket de indførte varers købspris. Se præmis 26-31.

Indbyrdes afhængighed kan også forekomme mellem en fysisk person og en juridisk person, når et familiemedlem er en del af den juridiske person.

C-173/15 GE Healthcare

Betingelse for salg og betaling af royalties eller licensafgifter til fordel for et selskab, der er forbundet med såvel sælgeren som køberen af varerne samt justering af beløbet, da royalties kun vedrørte dele af den solgte vare.

C-291/15 EURO 2004. Hungary Kft.

Artikel 181a i Kommissionens forordning skal fortolkes sådan, at den ikke er til hinder for toldmyndighedernes praksis, der består i at fastsætte toldværdien af de indførte varer ved at basere sig på transaktionsværdien af lignende varer, som er en metode, når det skønnes, at den angivne transaktionsværdi sammenlignet med de statistisk gennemsnitlige købspriser, der gælder ved indførsel af lignende varer, er urimelig lav, til trods for, at toldmyndigheden ikke afviser eller på anden måde rejser tvivl om fakturaens eller overførselsdokumentets ægthed, der er fremlagt som bevis for den pris, der faktisk er betalt for de indførte varer.

Brug af sekundære metoder, bevis for transaktionsværdien er urimelig lav.

C-59/16 The Shirtmakers

Begrebet "transportomkostninger" omfatter det tillæg, som speditøren har faktureret importøren, og som svarer til denne speditørs fortjeneste og omkostninger i forbindelse med dennes organisering af transporten af de indførte varer til EU's toldområde.

C-46/16 LS Customs Service

Metoden med transaktionsværdien kan ikke anvendes, når værdien af varer til eksport skal fastsættes. Det skyldes, at disse varer ikke er solgt med henblik på eksport til EU og at en vares pris i en bestemt toldzone afspejler markedssituationen i denne zone.

Toldmyndighederne er forpligtede til at begrunde alle trin i den alternative metode til fastsættelse af toldværdien, frem til det punkt der bliver anvendt. Efterfølgende ikke anvendte metoder, skal ikke begrundes.

C-661/15

X BV

Definitionen af defekte varer fastlægges. Af dommen følger det, at begrebets indhold skal fastlægges "efter dets normale betydning i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori det anvendes". Efter at begrebets indhold er fastlagt, defineres "defekte varer" som enhver vare, som "ikke har de egenskaber, som med rette kan forventes under hensynstagen til varens art og alle relevante forhold. Udtrykket "defekt" betegner således en vare, som savner de nødvendige egenskaber, eller som er mangelfuld".

EU-Domstolen fastslår, at art. 145, stk. 3 i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning 444/2002 (Nu EUTK artikel 132, stk. 3) er ugyldig. Det fastslås desuden, at justeringen skal foretages efter reglerne for toldgodtgørelse.