Dette afsnit beskriver den situation, hvor SKAT yder godtgørelse af import- eller eksportafgifter i de tilfælde, hvor toldangivelsen erklæres ugyldig efter frigivelse af varerne i medfør af EUTK artikel 174, stk. 2.

Se EUTK artikel 116, stk. 1, andet afsnit.

SKAT kan under visse forudsætninger bevillige godtgørelse af import- eller eksportafgifter, hvis en toldangivelse erklæres ugyldig efter frigivelsen af varerne hvor tolden og afgifterne er blevet betalt.

Det er bl.a. muligt i disse tilfælde:

 • Varerne er ved en fejltagelse blevet angivet til en toldprocedure, hvor der er opstået toldskyld i forbindelse med importen, da varerne i stedet for skulle have været angivet til en anden toldprocedure. Her kan toldangivelsen erklæres for ugyldig efter at varerne er blevet frigivet, og efter en begrundet ansøgning fra klarereren, når disse betingelser er opfyldt:

  • Ansøgningen skal indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af angivelsen

  • Varerne er ikke blevet brugt på en måde, som er uforenelig med den toldprocedure, som de ville være angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

  • På tidspunktet for den fejlagtige angivelse var betingelserne opfyldt til at henføre varerne under den toldprocedure, som de ville være angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

  • Der er indgivet en toldangivelse til den toldprocedure, som varerne ville være blevet angivet til, hvis fejlen ikke var opstået

Se DF artikel 148, stk. 1

 • Varerne er ved en fejltagelse blevet angivet til en toldprocedure i stedet for andre varer, hvorved der er opstået toldskyld i forbindelse med importen. Her erklæres toldangivelsen for ugyldig, efter at varerne er blevet frigivet, og efter en begrundet ansøgning fra klarereren, når disse betingelser er opfyldt:

  • Ansøgningen skal indgives senest 90 dage efter datoen for antagelsen af toldangivelsen

  • De fejlagtigt angivne varer er ikke blevet brugt på anden måde end tilladt i deres oprindelige stand og er blevet ført tilbage til deres oprindelige stand

  • Det er det samme toldsted, der er kompetent hvad angår de fejlagtige angivne varer og de varer, som klarereren havde til hensigt at angive

  • Varerene skal angives til den samme toldprocedure som de fejlagtige angivne varer

Se DF artikel 148, stk. 2

 • Varerne retureneres som led i fjernsalg.

Se DF artikel 148, stk. 3 og afsnittet nedenfor om fjernsalg og internethandel.

 • I disse tilfælde, kan en toldangivelse også erklæres ugyldig efter at varerne er blevet frigivet, og efter en begrundet ansøgning fra klarereren.

  • Når varerne er blevet frigivet til eksport, reeksport eller passiv forædling og ikke har forladt EUs toldområde

  • Når EU-varer ved en fejltagelse er blevet angivet til en toldprocedure, der gælder for ikke- EU varer, og varernes toldmæssige status som EU-varer efterfølgende er blevet bevist ved hjælp af et T2L-dokument, et T2LF dokument eller et toldmanifest

  • Når varer fejlagtigt er blevet angivet i mere end én toldangivelse

  • Når der er tildelt en bevilling med tilbagevirkende kraft iht. EUTK artikel 211, stk. 2

  • Når EU-varer er blevet henført under toldoplagsproceduren iht. EUTK artikel 237, stk. 2, og ikke længere kan være henført under denne procedure

Se DF artikel 148, stk. 4

Se også DF artikel 148, stk. 5 for ugyldiggørelse af toldangivelser for varer som er genstand for eksportafgifter.

Bemærk

Reglerne giver ikke mulighed for at bevillige godtgørelse i de situationer, hvor en toldangivelse af varer til fri omsætning ønskes annulleret og erstattet af en tilsvarende toldangivelse med en anden varemodtager.

Godtgørelse ved fjernsalg og internethandel

 

Der kan søges om godtgørelse for varer, der er omfattet af en toldangivelse, og som returneres som led i fjernsalg, forudsat at varerne - helt eller delvist- er blevet udført til den oprindelige leverandørs adresse eller en anden adresse, som leverandøren har oplyst. Under fjernsalg hører også handel på internettet.

Denne mulighed for godtgørelse gælder fx i den situation, hvor en privat person importerer en varer fra et land uden for EU på nettet (fjernsalg). Der laves ved varens ankomst en angivelse til fri omsætning, varen levers til kunden og tolden bliver betalt. Kunden beslutter herefter, at de alligevel ikke vil have varen (fx fordi en kjole er for lille, eller man ikke kan lide den bestilte vase eller lign.)

 

Det vil sige, at når varer, der er købt ved fjernsalg, er overgået til fri omsætning og herefter er blevet returneret, skal den oprindelige toldangivelse erklæres ugyldig efter DF artikel 148, stk. 3, hvis toldmyndighederne modtager en begrundet ansøgning fra klareren.

Når toldangivelsen er annulleret, er den oprindelige forpligtelse til at betale told (toldskylden), derfor ophørt efter artikel 124, stk. 1 litra d).

 

For at der kan gives godtgørelse i disse tilfælde, er det en betingelse at følgende krav er overholdt:

 • Varen er returneret til den oprindelige leverandørs adresse, eller en anden adresse som leverandøren har angivet. Adressen skal være beliggende uden for EU's toldområde

 • Ansøgningen om toldgodtgørelse skal være sendt til SKAT senest 90 dage efter at den oprindelige toldangivelse for varen blev antaget; denne frist kan ikke forlænges.

 

Proceduren/fremgangsmåden for godtgørelse er efter 116,stk. 1, 2. afsnit, følger af  EUTK artikel 121, stk. 1, litra c) der dækker de tilfælde hvor angivelsen er blevet erklæret ugyldig.

 

Godtgørelse af told og moms ved returnering af defekte/ikke-bestillingssvarende varer, der er købt over internettet, kan i visse tilfælde også ske efter EUTK artikel 118. Se afsnit F.A.13.5