De bestemmelser, der skal anvendes fra 1. maj 2016 om, hvem der er ansvarlig for at indgive en summarisk indpassageangivelse, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende bestemmelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til afsnittet om Import kontrol. Se afsnit F.A.32.

En summarisk indpassageangivelse kan indgives af en repræsentant. Se EUTK afsnit I, kapitel 2, afdeling 2 om toldrepræsentation i kombination med definitionen af begrebet "toldrepræsentant" i EUTK art. 5, nr. 6). En summarisk indpassageangivelse vil således kunne indgives af en repræsentant.

Tilsvarende er retsstillingen uændret i forhold til kombineret transport, hvorefter den person, som er ansvarlig for det transportmiddel, der fortsætter ved egen drift, efter at være bragt ind i EU ved hjælp af et andet transportmiddel, eksempelvis en lastbil bragt ind i EU ombord på en færge, ansvarlig for indgivelse af en summarisk indpassageangivelse. Se EUTK art. 127, stk. 4.

Retsstillingen er endvidere uændret i forhold til transport med skib eller fly, hvor der foreligger en sharing- eller charteraftale. I sådanne tilfælde er den person, som har indgået en kontrakt og udstedt et konnossement eller et luftfragtbrev for varernes faktiske transport ind i EU's toldområde, ansvarlig for indgivelse af en summarisk indpassageangivelse. Se EUTK art. 127, stk. 4.

Som noget nyt er indført, at visse oplysninger kan kræves afgivet separat af en anden person end den, som indgiver den summariske indpassageangivelse. Se EUTK art. 127, stk. 6. De tilfælde, hvor dette kan være relevant vedrører transport ad søvejen og ad luftvejen. Se DF art. 113 a.

De nye bestemmelser finder dog ikke anvendelse fra 1. maj 2016, men for transport ad søvejen fra senest fra 1. oktober 2024 og for transport ad luftvejen senest fra 2. oktober 2023. Se DF art. 112, stk. 3 og art. 113, stk. 4.