De tilfælde, hvor der fra 1. maj 2016 ikke er pligt til at indgive en summarisk indpassageangivelse, svarer i al væsentlighed til de hidtidige fritagelser for summarisk indpassageangivelse.

Den generelle fritagelse for forpligtelsen til at indgive en summarisk indpassageangivelse for varer, der forsendes i henhold til Verdenspostkonventionens bestemmelser, vil udgå. Dette vil dog tidligst ske fra det tidspunkt, hvor importkontrolsystemet er opgraderet. Se DF art. 104, stk. 2 og stk. 3.

Tilsvarende vil fritagelsen på grundlag af varernes værdi (ikke overstiger 22 EUR) udgå, idet værdien ikke kan være et kriterium for vurdering af sikkerheds- og sikringsrisikoen. Dette vil imidlertid først ske fra det tidspunkt, hvor importkontrolsystemet er blevet opgraderet. Se DF art. 104, stk. 4.

Følgende justeringer af de hidtil gældende bestemmelser vil skulle anvendes fra 1. maj 2016:

Brevforsendelser

Ifølge de hidtil gældende regler har breve, postkort og tryksager, herunder på elektronisk medium været fritaget for indgivelse af summarisk indpassageangivelse. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra c).

Fra 1. maj 2016 vil "brevforsendelser" være fritaget for pligten til at indgive summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra c). Ved "brevforsendelser" forstås: breve, postkort, blindeforsendelser og tryksager, der ikke er pålagt import- eller eksportafgifter. Se DF art. 1, nr. 26).

Fra 1. maj 2016 vil forsendelser af breve, postkort og tryksager på elektronisk medium og breve, postkort og tryksager, som er pålagt import- eller eksportafgifter, således ikke længere være fritaget for summarisk indpassageangivelse.

Løsøre og bohave

Der er indført en separat hjemmel til, at løsøre og bohave, der ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt, er fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra d).

Ved "løsøre og bohave" forstås personligt udstyr, hvidevarer, møbler og udstyr beregnet til de pågældendes personlige brug eller til brug i deres husholdning. Se RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter art. 2, stk. 1, litra d).

Løsøre og bohave, der ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt, har hidtil været fritaget for summarisk indpassageangivelse med hjemmel i bestemmelsen om mundtlig angivelse og i bestemmelsen om toldangivelse ved en handling. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelser. art. 181c, litra g) og art. 181c, litra e).

Ved ændringen er det præciseret, at løsøre og bohave er fritaget for summarisk indpassageangivelse også i situationer, hvor der måtte være tvivl om, hvorvidt løsøre og bohave kan angives mundtligt eller ved en handling.

Mundtlig angivelse

Varer, for hvilke der kan indgives en mundtlig toldangivelse og som ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt, er fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra e).

Bestemmelsen er i forhold til de hidtil gældende regler skærpet fra 1. maj 2016 ved, at fritagelsen nu forudsætter, at varer generelt ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra g).

Hidtil har det alene været et krav for fritagelse for summarisk indpassageangivelse, at løsøre og bohave, paller, containere og transportmidler, ikke blev transporteret i henhold til en transportkontrakt, mens et sådant krav ikke var gældende i forhold til andre varer, som kan toldangives mundtligt.

Som en følge af at bestemmelserne for mundtlig toldangivelse er ændret, er de tilfælde, hvor der ikke skal indgives en summarisk indpassageangivelse også ændret.

Varer i rejsendes personlige bagage

Hidtil har varer uden erhvervsmæssig karakter i rejsendes personlige bagage kunnet angives mundtligt til fri omsætning. Se de hidtidige gennemførelsesbetingelsers art. 225 litra a), 1. led.

Fremover vil ikke kommercielle varer indeholdt i rejsendes personlige bagage kun kunne angives mundtligt til fri omsætning under visse betingelser. Se DF art. 135, stk. 1, litra a) i kombination med art. 1, nr. 21), litra b) og F.A.16.1.3.1.

Denne ændring af reglerne for mundtlig angivelse til fri omsætning vil dog ikke få betydning i forhold til summariske indpassageangivelser, da varer indeholdt i rejsendes personlige bagage generelt er fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra g).

Varer der sendes mellem privatpersoner

Hidtil har varer uden erhvervsmæssig karakter, der blev sendt til privatpersoner kunnet angives mundtligt til fri omsætning. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 225, litra a), 1. led.

Fremover kan varer i sendinger fra en privatperson til en anden, kun toldangives mundtligt til fri omsætning, hvis sådanne sendinger opfylder følgende betingelser:

i) finder sted lejlighedsvis

ii) udelukkende indeholder varer, som er bestemt til personlig brug for modtageren eller dennes familie, og som ikke ved deres beskaffenhed eller mængde giver anledning til at antage et kommercielt øjemed, og

iii) sendes fra afsenderen til modtageren uden nogen form for vederlag.

Se DF art. 135, litra a) i kombination med art. 1, nr. 21, litra a) og F.A.16.1.3.1.

Hvis betingelserne er opfyldt, vil forsendelserne også være fritaget for summarisk indpassageangivelse, medmindre de transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se DF art. 104, stk. 1, litra e).

Varer af kommerciel karakter

I forhold til varer af kommerciel karakter, synes bestemmelserne for mundtlig angivelse at være skærpet. Det er således ikke længere muligt at toldangive varer hvis samlede værdi pr. forsendelser og klarerer ikke overstiger den statistiske tærskel (på 1.000 EUR), der ikke indgår i en serie af ensartede forsendelser, og ikke befordres af selvstændige transportvirksomheder som led i en større godstransport, mundtligt. Se DF art. 135, stk. 1 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 225, litra b).

Fra 1. maj 2016 kan alene varer af kommerciel karakter indeholdt i rejsendes personlige baggage, hvis de ikke overstiger enten 1.000 EUR i værdi eller 1.000 kg i nettomasse, toldangives mundtligt. Se DF art. 135, stk. 1, litra b).

Denne skærpelse af reglerne vil betyde, at varer af kommerciel karakter, hvis værdi ikke overstiger 1.000 EUR som hovedregel ikke længere kan toldangives mundtligt. Sådanne varer er derfor heller ikke som hovedregel længere fritaget for krav om summarisk indpassageangivelse.

Den værdimæssige og vægtmæssige begrænsning af hvilke varer af kommerciel karakter i rejsendes baggage, der kan toldangives mundtligt, kan dog ikke antages at få indflydelse på, om varerne er fritaget for summarisk indpassageangivelse, da varer indeholdt i rejsendes personlige bagage generelt er fritaget for krav om summarisk indpassageangivelse ved en separat hjemmel i DF art. 104, stk. 1, litra g).

Medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr

Som noget nyt kan medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr, som lånes til et hospital eller en klinik, der har akut behov for sådant udstyr til anvendelse i diagnostisk eller terapeutisk øjemed, toldangives mundtligt fra 1. maj 2016. Se DF art. 136, stk. 1, litra d).

Sådant udstyr vil derfor også fra 1. maj 2016 være fritaget for summarisk indpassageangivelse, hvis det ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se DF art. 104, stk. 1, litra e).

Katastrofeudstyr

Tilsvarende vil katastrofeudstyr, der anvendes til afhjælpning af en katastrofe eller lignende, som berører EU's toldområde, kunne angives mundtligt fra 1. maj 2016, se DF art. 136, stk. 1, litra h), og vil dermed også være fritaget for krav om summarisk indpassageangivelse, hvis udstyret ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt.

Varer angivet ved en handling

Visse varer, som anses for at være toldangivet ved bestemte handlinger er fritaget for kravet om summarisk indpassageangivelse, forudsat at de ikke er transporteret på grundlag af en transportkontrakt. Se DF art. 104, stk. 1, litra f).

En handling som anses for at være en toldangivelse kan bl.a. bestå i passage gennem en grøn kanal eller en kanal mærket »ingen varer at angive« på et toldsted, hvor der er et system med to kanaler eller passage via et toldsted, hvor der ikke er et system med to kanaler. Se DF art. 141.

Bestemmelsen er i forhold til de hidtil gældende regler skærpet ved, at fritagelsen fra 1. maj 2016 forudsætter, at varerne generelt ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra e).

Hidtil har det alene været et krav for fritagelse for summarisk indpassageangivelse, at løsøre og bohave, paller, containere og transportmidler, ikke blev transporteret i henhold til en transportkontrakt, mens et sådant krav ikke var gældende i forhold til andre varer, som kan toldangives ved bestemte handlinger.

Varer uden nævneværdig økonomisk betydning

Efter de hidtidige regler kunne varer, uden nævneværdig økonomisk betydning, som var fritaget for told og for frembydelse på et toldsted efter nationale regler, angives ved grænsepassage. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 230, litra d) og art. 233, stk. 1, litra b). Sådanne varer var derfor også fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra e).

Fra 1. maj 2016 er denne fritagelse for summarisk indpassageangivelse bortfaldet. Så vidt vides, har bestemmelsen ikke dannet grundlag for fritagelse for summarisk indpassageangivelse i dansk sammenhæng.

Visse transportmidler

Som noget nyt skal der fra 1. maj 2016 indgives summarisk indpassageangivelse ved midlertidig indførsel af transportmidler i form af

 • rullende jernbanemateriel. Se DF art. 214, litra a)
 • påhængsvogne koblet på køretøjer registreret i EU. Se DF art. 214, litra b)
 • transportmidler der anvendes i.f.m. en nødsituation. Se DF art. 214, litra c)
 • transportmidler anvendt af udlejningsvirksomhed med henblik på reeksport.
 • Se DF art. 214, litra d).
 • transportmidler anvendt af fysiske personer med bopæl i EU. Se DF art. 215 transportmidler, der skal registreres indenfor EU med henblik på efterfølgende reeksport. Se DF art. 216.

Disse transportmidler har hidtil kunnet angives ved en handling. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 232, stk. 1, litra b). Der henvises i denne artikel til de nævnte gennemførelsesbestemmelsers art. 556 til 561, og art. 559 til 561 omhandler netop de nævnte transportmidler.

Transportmidler, som indføres midlertidigt, vil også fremover kunne angives ved en handling. Dette forudsætter dog, at det er muligt at toldangive transportmidlet mundtligt. Se DF art. 139, stk. 1. Der henvises i denne bestemmelse bl.a. til art. 136, stk. 1, litra a), som tillader, at transportmidler mv. omfattet af DF art. 208 - 213 i  kan angives mundtligt.

De ovennævnte transportmidler er imidlertid omfattet af DF art. 214 - 216, og mundtlig angivelse ved midlertidig indførsel af disse, er således ikke tilladt.

Den hidtidige fritagelse for summarisk indpassageangivelse ved midlertidig indførsel af de ovennævnte transportmidler var baseret på, at disse kunne toldangives ved en handling. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra e) og art. 232.

Den tilsvarende fritagelsesgrund i de nye regler, se DF art. 104, stk. 1, litra f) kan imidlertid ikke længere anvendes, da det ikke længere er tilladt at toldangive sådanne transportmidler ved en handling.

Da ingen af de øvrige fritagelsesmuligheder i DF art. 104 vil kunne anvendes i forhold til de ovennævnte transportmidler, vil der skulle indgives en summarisk indpassageangivelse ved midlertidig indførsel af disse.

Medicinsk-kirurgisk udstyr, laboratorieudstyr og katastrofeudstyr

Fra 1. maj 2016 bliver det endvidere tilladt at toldangive midlertidig indførsel af medicinsk-kirurgisk udstyr og laboratorieudstyr ved en handling. Se DF art. 139, stk. 1, der henviser til DF art. 136, stk. 1, litra d).

Tilsvarende bliver det fra 1. maj 2016 tilladt at toldangive midlertidig indførsel af katastrofeudstyr. Se DF art. 139, stk. 1, der henviser til art. 136, stk. 1, litra h).

Som følge heraf vil der fra 1. maj 2016 ikke længere skulle indgives en summarisk indpassageangivelse ved midlertidig indførsel af medicinsk-kirurgisk udstyr, laboratorieudstyr og katastrofeudstyr, forudsat at sådant udstyr ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se DF art. 104, stk. 1, litra f).

Varer ombord på skibe og luftfartøjer

Som noget nyt er fra 1. maj 2016 indført en bestemmelse, hvorefter varer ombord på skibe eller fly er fritaget for summarisk indpassageangivelse i det omfang varerne

 • er leveret til montering som dele af eller tilbehør til skibe og fly
 • er varer til drift af skibe og flys motorer, maskiner og andet udstyr eller
 • er fødevarer og andre varer, der skal forbruges og sælges ombord

Se DF art. 104, stk. 1, litra l).

Fritagelsen gælder alle skibe og fly uanset rute, men alene de nævnte varer.

Varer, der transporteres om bord på skibe, herunder på skibe i fast rutefart, eller fly mellem to havne eller lufthavne i EU uden mellemliggende ophold i havne eller lufthavne uden for EU, var fritaget for summarisk indpassageangivelse efter de hidtil gældende regler. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra j).

Denne bestemmelse er erstattet af en mere generel lempelse for EU-varer, der transporteres ad søvejen eller ad luftvejen mellem to steder inden for EU, når transporten er foregået uden stop uden for EU's toldområde. Se EUTK art. 136 og art. 155, stk. 2 samt DF art. 119.

Der er således fortsat ikke krav om summarisk indpassageangivelse for varer, der transporteres ad søvejen eller ad luftvejen mellem to steder inden for EU, når transporten er foregået uden stop uden for EU's toldområde.

Varer fra steder, som ikke er omfattet af moms- eller punktafgiftsområdet

Varer, som blev indført fra alle territorier indenfor EU's toldområde, men udenfor moms- eller punktafgiftsområdet, har hidtil været fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra o).

Denne bestemmelse er ændret således, at der fra 1. maj 2016 vil skulle afgives summarisk indpassageangivelse for varer, der bliver indført fra følgende områder:

 • Athos-bjerget
 • De Kanariske Øer
 • Guadeloupe
 • Fransk Guyana
 • Martinique
 • Re´union
 • Saint-Barthe´lemy
 • Saint-Martin
 • Ålandsøerne
 • Kanaløerne og
 • Området Büsingen.

Varer fra følgende områder vil dog fortsat være fritaget for summarisk indpassageangivelse:

 • Ceuta
 • Melila
 • Helgoland
 • Republikken San Marino
 • Vatikanstaten
 • kommunerne Ligvinio og Campione d'Italia og
 • del af det italienske område ved Luganosøen,

og som noget nyt vil varer fra Gibraltar fra 1. maj 2016 være fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra m).

EU-fiskerfartøjer

Fra 1. maj 2016 er produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er taget ombord på et EU-fiskerfartøj uden for EU's toldområde som noget nyt fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se DF art. 104, stk. 1, litra n).

Skibe, der alene tager forsyninger ombord

Fra 1. maj 2016 er skibe og varer, der transporteres med disse fritaget for summarisk indpassageangivelse, hvis skibet alene tager forsyninger ombord indenfor en medlemsstats søterritorium uden at benytte havnefaciliteter. Se DF art. 104, stk. 1, litra o).

Varer omfattet af ATA- og CPD-carneter

Varer omfattet af ATA- og CPD-carneter har hidtil ubetinget været fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 181c, litra h).

Fra 1. maj 2016 er varer omfattet af ATA- og CPD-carneter alene fritaget for summarisk indpassageangivelse, hvis de ikke transporteres på grundlag af en transportkontrakt. Se DF art. 104, stk. 1, litra p).