Den summariske indpassageangivelse skal fra 1. maj 2016 indgives til toldstedet for varernes første indpassage i EU, medmindre toldmyndighederne tillader, at angivelsen indgives til et andet toldsted. Dette forudsætter dog, at det toldsted, som modtager den summariske indpassageangivelse videresender de nødvendige oplysninger til toldstedet for varernes første indpassage i EU. Se EUTK art. 127, stk. 3.

Dette svarer til de hidtil gældende bestemmelser, se TK art. 36a, stk. 2, 1. og 2. afsnit i .

Fra 1. maj 2016 registreres den summariske indpassageangivelse ved modtagelsen af toldmyndighederne, som straks giver meddelelse om registeringen til den person, som har indgivet angivelsen, og hvis denne er en repræsentant i visse tilfælde også tranportøren. Disse regler er i al væsentlighed uændrede. Se GF art. 185, stk. 1, og stk. 3, litra a) og de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 183, stk. 5 og stk. 6.

Fra det tidspunkt, hvor importkontrolsystemet er blevet opgraderet, vil oplysninger, i de tilfælde hvor oplysninger kan kræves afgivet separat af en anden person end transportøren, se EUTK art. 127, stk. 6, blive registreret separat, ligesom den pågældende vil få meddelelse om registreringen. I det omfang transportøren har bedt herom, og har adgang til importkontrolsystemet, vil denne også få meddelelse om registreringen af oplysninger fra anden side.