Fristerne for indgivelse af summarisk indpassageangivelse er i al væsentlighed uændrede.

Følgende justeringer finder dog anvendelse fra 1. maj 2016.

Transport ad søvejen

Hidtil har fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse for varer fra Ceuta, Melila og Norge, der er transporteret ad søvejen været 2 timer før ankomst til den første havn i EU. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184a, stk. 1, litra c).

Fra 1. maj 2016 vil fristen for at indgive en summarisk indpassageangivelse for varer fra Ceuta, Melila og Norge, der er transporteret ad søvejen formelt være 24 timer før lastning, hvis der er tale om containergods, og 4 timer før ankomst til første havn i EU, hvis der er tale om bulk eller break bulk last. Se henholdsvis DF art. 105, litra a) og litra b).

Det er dog tvivlsomt, om denne ændring reelt vil få en væsentlig betydning, idet varer fra Ceuta og Melila er fritaget for summarisk indpassageangivelse, se art. 104, stk. 1, litra m), og varer fra Norge er omfattet af en gensidig aftale om sikkerheds- og sikringsforhold, der indebærer, at summarisk indpassageangivelse som altovervejende hovedregel ikke vil skulle indgives for varer fra Norge.

Transport ad luftvejen

Der vil på sigt ske ændring af frister for indgivelse af summarisk indpassageangivelse, når varer transporteres ad luftvejen.

Det ændrede regelsæt vil dog først finde anvendelse, når importkontrolsystemet er opgraderet.

Fra 1. maj 2016 og indtil dette tidspunkt vil fristerne være uændrede i forhold til de hidtidige regler. Se DF art. 106, stk. 3 i og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184a, stk. DFO art. 106, stk. 3 er indsat ved art. 55, nr. 4).

Den summariske indpassageangivelse skal således indgives senest på tidspunktet for flyets afgang ved flyvninger under 4 timer, og senest 4 timer før ankomst i første lufthavn inden for EU for andre flyvninger.

Transport med jernbane ad indre vandveje og vejtransport

Bestemmelserne er ikke relevante i dansk sammenhæng, da transport med jernbane, ad indre vandveje eller ad landevej ikke finder sted over en dansk grænse direkte fra et land uden for EU.

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse for transport med jernbane er fra 1. maj 2016 ændret således, at angivelsen skal indgives senest 1 time før varernes ankomst, når transporttiden fra sidste oprangeringsstation udenfor EU til toldstedet for den første indpassage i EU ikke overstiger 2 timer. Se DF art. 107, litra a). I øvrige tilfælde er fristen uændret 2 timer før varernes ankomst. Se DF art. 107, litra b) og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184a, stk. 3.

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ved transport ad indre vandveje (floder o.lign.) er uændret 2 timer før varernes ankomst til indpassagetoldstedet. Se DF art. 109 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184a, stk. 3.

Fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ved vejtransport er uændret 1 time før ankomst til indpassagetoldstedet i EU. Se DF art. 108 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184a, stk.

Kombineret transport

Princippet om, at fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse i forhold til kombineret transport skal ses i forhold til det aktive transportmiddel, er uændret gældende. Se DF art. 110 og de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 183 b, 2. afsnit.

Transporteres eksempelvis en lastbil på en færge, anses færgen for at være det aktive transportmiddel, og fristen for indgivelse af summarisk indpassageangivelse for de varer, som befinder sig på lastbilen, er de frister som gælder for søtransport.

Force majeure

Fristerne for indgivelse af den summariske indpassageangivelse finder i lighed med de hidtidige regler ikke anvendelse i tilfælde af force majeure. Se DF art. 111 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184b, litra c).

Internationale aftaler

Af de hidtidige gennemførelsesbestemmelser fremgik udtrykkeligt, at de sædvanlige frister for indgivelse af summarisk indpassageangivelse ikke fandt anvendelse, hvis 1) der var indgået en aftale med et tredjeland om, at sikkerhedskontrol blev udført i udførselslandet eller hvis 2) der ifølge en aftale med et tredjeland var indgået aftale om udveksling af oplysninger inden for andre frister. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184b, litra a) og b).

Tilsvarende bestemmelser er ikke udtrykkeligt medtaget i EUTK med tilhørende gennemførelsesretsakter.

Det fremgår imidlertid af EUTK, at der dispenseres fra kravet om summarisk indpassageangivelse, hvis det er påkrævet i henhold til internationale aftaler. Se EUTK art. 127, stk. 2, litra b). Ud fra princippet om "det mindre i det mere" må det antages, at retsstillingen på grundlag af denne bestemmelse reelt er uændret i forhold til fravigelse af de sædvanlige frister for indgivelse af summarisk indpassageangivelse som følge af internationale aftaler.