De bestemmelser, der skal anvendes fra 1. maj 2016 i forbindelse med underretning om skibe og flys ankomst, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende bestemmelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til afsnittet om Manifestsystemet. Se afsnit F.A.30.

Reglerne har hidtil været og vil fortsat fra 1. maj 2016 være delvist nationale. Se toldlovens § 17, stk. 2 - 4, og § 18, som udmøntet i toldbehandlingsbekendtgørelsens § 71 og § 81, som således fortsat vil skulle anvendes fra 1. maj 2016.

Underretning om transportmidlers ankomst har hidtil på EU-niveau været reguleret i de hidtidige gennemførelsesbestemmelser. Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 183d og art. 184g.

Disse bestemmelser erstattes fremover af EUTK art. 133 og GF art. 189.

Indtil etablering af it-understøttelse af meddelelse om ankomst vil den hidtidige fremgangsmåde finde anvendelse. Se DF art. 2, stk. 4, 1. og 3. afsnit i kombination med DFO bilag 1.