Varer vil straks ved ankomst til EU's toldområde blive undergivet toldtilsyn og kunne underkastes toldkontrol. Se EUTK art. 134, der i al væsentlighed svarer til den hidtidige toldkodeks art. 37 i.

Det er dog udtrykkeligt præciseret i EUTK art. 134, stk. 1, at varerne samtidig, hvis det er relevant, er undergivet forbud og restriktioner som er begrundet i hensynet til bl.a.

 • den offentlige moral,
 • den offentlige orden,
 • den offentlige sikkerhed,
 • beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed,
 • beskyttelse af planter,
 • beskyttelse af miljøet,
 • beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi og
 • beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom, herunder kontrol af
  • narkotikaprækursorer,
  • varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder
  •  og penge, samt
 • gennemførelsen af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og handelspolitiske foranstaltninger.

Endvidere er det præciseret, at ihændehaveren af varerne under toldtilsyn til enhver tid efter tilladelse fra toldmyndighederne kan undersøge varerne eller udtage stikprøver, særligt med henblik på at fastslå varernes tarifering, toldværdi eller toldmæssig status. Se EUTK art. 134, stk. 2.

Hidtil har sådan undersøgelse og stikprøveudtagning først været hjemlet efter varernes frembydelse. Se den hidtil gældende toldkodeks art. 42.