Reglerne for summarisk indpassageangivelse, underretning om skibe eller flys ankomst, transport til rette sted, transport under særlige omstændigheder, frembydelse og losning og undersøgelse finder ikke anvendelse for EU-varer (under visse betingelser - se EUTK art. 155 og ikke-EU-varer, som midlertidigt har forladt EU's toldområde, når transporten foregår med fly eller skib, der ikke gør ophold uden for toldområdet. Se EUTK art. 136, stk. 1.

Denne bestemmelse svarer i al væsentlighed til den hidtil gældende toldkodeks art. 38, stk. 5.

EU-Kommissionen har dog fremsat et forslag til ændring af EUTK art. 136.

Ifølge forslaget vil ikke-EU-varer, som midlertidigt har forladt EU's toldområde, når transporten foregår med fly eller skib, der ikke gør ophold uden for toldområdet, alene blive fritaget for reglerne om summarisk indpassageangivelse.

Hvis Europa-Parlamentet og Rådet vedtager forslaget, vil det skulle anvendes fra dagen efter ændringens offentliggørelse i EU-Tidende.