De bestemmelser, der skal anvendes fra 1. maj 2016 i forbindelse med frembydelse, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende bestemmelser, da frembydelse, indtil den nødvendige it-understøttelse er tilvejebragt, vil skulle finde sted som hidtil. Se DF art. 2, stk. 4 i kombination med DFO bilag 1.

Følgende justeringer anvendes dog fra 1. maj 2016:

Det er nu præciseret, at varer, der er frembudt, ikke må fjernes fra det sted, hvor de blev frembudt uden toldmyndighedernes tilladelse. Se EUTK art. 139, stk. 7.

For at et sted kan godkendes til frembydelse, forudsætter det, at visse betingelser er opfyldt. Disse anses for opfyldt, hvis stedet allerede er godkendt til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring. Hvis dette ikke er tilfældet, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • den, der søger om frembydelse på et andet sted, skal være etableret inden for EU's toldområde,
 • der skal være den fornødne sikkerhed for, at frembydelsen forløber korrekt,
 • der skal stilles sikkerhed,
 • toldtilsyn skal kunne foretages uden, at der skal træffes administrative forholdsregler, som ikke står i rimeligt forhold til de økonomiske behov i forbindelse hermed,
 • stedet anvendes ikke til detailsalg,
 • hvis varerne udgør en fare eller vil kunne påvirke andre varer, kræves særlige faciliteter og
 • stedet anvendes udelukkende af den, som vil anvende dette til frembydelse.

Se DF art. 115, stk. 1.

Hvis der fra 1. maj 2016 anmodes om godkendelse af et sted til frembydelse i forbindelse med varers indførsel i EU, skal disse betingelser være opfyldt for, at toldmyndighederne kan tillade det.

Fritagelse for frembydelse - skibe og fly

Som hidtil er varer, som transporteres gennem EU´s territorium med skib eller fly uden stop inden for territoriet, fritaget for frembydelse. Se EUTK art. 139, stk. 2 og den hidtidige toldkodeks art. 40.

Tilsvarende er også varer, der forbliver ombord på et skib eller et fly under et stop i territoriet fritaget for frembydelse. Først, når varerne losses, skal de frembydes. Hvis losning alene sker midlertidigt for at muliggøre losning eller lastning af andre varer, og derefter bliver genlastet på det samme skib eller fly, er varerne dog også fritaget for frembydelse. Se EUTK art. 139, stk. 2 og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 189.

Personer, der kan frembyde varer

Hidtil har varer skullet frembydes af enten den person, der har ført varerne ind i EU eller af den person, som har overtaget transporten efter varernes indførsel i EU. Disse personer er fortsat ansvarlige for frembydelsen, men herudover kan varerne også frembydes af den person i hvis navn eller på hvis vegne, den person, som førte varerne ind i EU, handler. Se EUTK art. 139, stk. 1 og den hidtidige toldkodeks art. 40.

Følgende personer er således hovedansvarlige for frembydelse af varer, der føres ind i EU:

 • Den, der transporterer varer til EU's grænse
 • Den, der måtte have overtaget transporten efter grænsen eller
 • Den i hvis navn eller på hvis vegne de foregående handler.

Herudover kan følgende personer i stedet frembyde varer, der føres ind i EU:

 • Enhver person, som øjeblikkeligt henfører varerne under en toldprocedure
 • Indehaveren af en bevilling til at drive lagerfaciliteter
 • Enhver anden person, som driver virksomhed i en frizone.

Se EUTK art. 139, stk. 3.

De hovedansvarlige vil dog fortsat være ansvarlige for, at varer, der føres ind i EU, frembydes, i en situation hvor det eksempelvis er aftalt, at en indehaver af en lagerfacilitet skal forestå frembydelsen, men undlader at gøre dette.

Summarisk indpassageangivelse mv.

Det er præciseret, at der i forbindelse med frembydelse af varerne skal henvises til den summariske indpassageangivelse - eller til den toldangivelse eller angivelse til midlertidig opbevaring, der er indgivet i stedet for den summariske indpassageangivelse indeholdende de relevante sikkerhedsoplysninger. Bestemmelsen gælder dog ikke, når der er fritaget for summarisk indpassageangivelse. Se EUTK art. 139, stk. 4 og den hidtidige toldkodeks art. 40.

Hvis det ved frembydelsen konstateres, at varerne ikke er omfattet af en summarisk indpassageangivelse, og der ikke er fritaget for en sådan, skal angivelsen øjeblikkelig indgives. Det er præciseret, at der i stedet kan indgives en toldangivelse eller en angivelse til midlertidig opbevaring, som indeholder de relevante sikkerhedsoplysninger. Se EUTK art. 139, stk. og de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184c, 1. afsnit.

I et sådant tilfælde har angivelsen hidtil skullet indgives af

 • den person, som har ført varerne ind i EU eller
 • den person, som har overtaget ansvaret for transport af varerne.

Se de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers art. 184c, 1. afsnit.

Fremover vil forpligtelsen påhvile

 • transportøren, dvs. som hovedregel den samme personkreds som hidtil,

men herudover kan følgende i stedet indgive den manglende summariske indpassageangivelse:

 • importøren eller modtageren eller en anden person, i hvis navn eller på hvis vegne transportøren handler
 • enhver person, som er i stand til at frembyde varerne eller få dem frembudt.

I tilfælde af kombineret transport, eksempelvis en lastbil, der transporteres ind i EU ombord på en færge, anses den person, som er svarlig for lastbilen, for at være transportør. Se EUTK art. 5, nr. 40), litra a), litra i).

Hvis der foreligger en sharing- eller charteraftale om et skib eller fly, anses den person, som har indgået en kontrakt og udstedt et konnossement eller et luftfragtbrev for varernes faktiske transport ind i EU's toldområde, for at være transportør. Se EUTK art. 5, nr. 40, litra a), litra ii).

Fravigelse fra almindelig frembydelse

Hidtil har det i forhold til frembydelse været muligt at anvende særlige bestemmelser for varer, der medføres af rejsende og varer, som henføres under en toldprocedure uden at blive frembudt for toldvæsenet. Se den hidtidige toldkodeks art. 41.

Ifølge EU-toldkodeksen vil der fremover kunne anvendes særlige bestemmelser vedrørende varer, der transporteres i grænseområder eller i rørledninger og kabler, samt al anden trafik af uvæsentlig økonomisk betydning såsom breve, postkort, tryksager eller deres elektroniske ækvivalenter på andre medier eller varer, der transporteres af rejsende, hvis toldtilsynet og mulighederne for toldkontrol ikke indskrænkes herved. Se EUTK art. 139, stk. 6.

Den ændrede formulering vil dog næppe medføre reelle ændringer i større omfang. Det vil således fortsat være muligt at få tilladelse til ikke at frembyde varer, der henføres under en toldprocedure, eksempelvis indskrivning i klarerens regnskaber. Se EUTK art. 183, stk. 3. Tilsvarende er det fortsat muligt at undlade frembydelse af varer i rejsendes bagage i det omfang disse angives ved eksempelvis passage af en grøn kanal. Se DF art. 138, litra a) og GF art. 218, litra a).