Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvordan det dokumenteres, at varer har EU status. Dette gøres primært ved fremlæggelse af et særligt dokument T2L (blad 4 i enhedsdokumentet). Hvorledes virksomhederne skal dokumentere varers toldmæssige status, der har betydning for afregning af evt. told mv.

Den hidtidige procedure med den papirbaserede styring fortsætter. Den omfatter bevisførelse for den toldmæssige status som EU-varer, ved brug af T2L dokument. Dette gælder frem til det nye PoUS-system kan tages i brug.

T2L-dokumenter eller T2LF-dokumenter bruges i forbindelse med forsendelser til eller fra en del af EU's toldområde, hvor bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF ikke anvendes, se afsnit F.A.20.2.2.

T2L, udstedes på enhedsdokumentets eksemplar 4 og tjener som dokumentation for varers karakter af EU-varer og kan kun udstedes, når varerne ikke forsendes efter EU's forsendelsesordning.

T2L må ikke udstedes for varer

 • Som skal udføres til andre ikke-EU-lande end fælles forsendelseslande.
 • Det kan være i situationer angående udførselsformaliteter, hvor man søger at opnå restitutioner ved udførsel til ikke-EU-lande til eller via et fælles forsendelsesland, er opfyldt
 • Hvis emballage er af en sådan art, at de vil blive omfattet af en T1 angivelse, hvis de bliver sendt under ordningen for EU-forsendelse.

Et T2L dokument/T2LF dokument kan kun tjene til at føre bevis for varers status som EU-varer, når disse varer sendes direkte fra et EU-land, eller fælles forsendelsesland til et andet EU-land, eller fælles forsendelsesland.

Som varer, der sendes direkte, anses varer, hvis forsendelse

 • Ikke berører et land uden for EU eller et fælles forsendelsesland, foregår gennem et eller flere ikke-EU-landes områder, bortset fra de fælles forsendelseslande, men hvis transit gennem ikke-EU-lande sker på grundlag af et og samme transportdokument udstedt i et EU-land eller et fælles forsendelsesland
 • Efter omladning i et land uden for EU sker med et andet transportmiddel end det, varerne oprindeligt blev indladet i. I så fald ledsages det nye transportdokument af en kopi af det transportdokument, der oprindeligt blev udstedt for transporten af varerne fra afsendelsesmedlemsstaten til bestemmelsesmedlemsstaten. Toldmyndighederne ved bestemmelsestoldstedet skal inden for rammerne af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne udføre efterfølgende kontrol for at verificere oplysningerne på kopien af det originale transportdokument.

Forsendelser til fx Grækenland, der transiterer lande, med hvilke der ikke er aftale om anvendelse af EU's forsendelsesordning, kan forsendes efter TIR-transportordningen.

Disse TIR-forsendelser kan ledsages af et T2L dokument til dokumentation af varernes karakter af EU-varer.

I T2L-dokumentet må der kun opføres varer, som indlades på et enkelt transportmiddel for at blive sendt fra samme afgangssted til samme bestemmelsessted.

Oversigtsliste

Varernes status som fællesskabsvarer kan i overgangsperioden frem til ibrugtagningen af det nye system POUS, kun dokumenteres ved:

 • Et T2L (eksemplar 4 af enhedsdokumentet)
 • T2LF (eksemplar 4 af enhedsdokumentet for varer, der transporteres til eller fra eller mellem de ikke-fiskale områder)
 • En korrekt, udfyldt faktura eller et transportdokument, som kan indeholde fællesskabsvarer og kun angiver koden "T2L" eller "T2LF"
 • En situation, hvor der ikke er fast rutefart: et rederis manifest, der viser alle symboler for varer om bord
 • Rederiets eller flyselskabets manifest, med angivelse af koden "C" for fællesskabsvarer ved anvendelse af de forenklede procedurer (niveau 2)
 • En voucher på et TIR- eller et ATA-carnet, der viser symbolet "T2L" eller "T2LF" og bekræftes ved afgangsstedet
 • Nummerplader og registreringsdokumenter for motorkøretøjer indregistreret i en medlemsstat
 • Kodenummer og kendingsmærke (karakteristiske bogstaver), der vises på godsvogne, der tilhører et jernbaneselskab i en medlemsstat
 • Erklæring om EU-status for emballage, beholdere, emballage, paller og lignende udstyr, men ikke beholdere, der returneres tomme fra andre medlemsstater, medmindre der er tvivl
 • Erklæring om EU-status for passagerers bagage (varer, der ikke er beregnet til kommerciel brug) (er tilstrækkeligt, hvis der er tvivl)
 • Det administrative ledsagedokument (AAD), der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2719/92), til at dække forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der er i fri omsætning, mellem to punkter i Fællesskabet
 • Optegnelser i skibets logbog for produkter fra havfiskeri og varer fremstillet af disse produkter, der er fanget af EU-fartøjer i andre farvande, bortset fra søterritorium tilhørende et land eller territorium uden for Fællesskabets toldområde
 • En klæbeseddel for postforsendelser efter GF bilag 72-01 og 72-02
 • Et dokument, der bekræfter EU-status for fællesskabsvarer, der befinder sig i en frizone af kontroltype I eller lager