Indhold

Dette afsnit beskriver anvendelsen af T2L.

Afsnittet indeholder:

 • Udfyldning
 • Anvendelse af ladelister
 • Udstedelse af dokumentet og dets gyldighed
 • Efterfølgende udstedelse
 • Afvikling af dokumentet

Udfyldning

Vareafsenderen med flere skal fremlægge blanketten i et eksemplar i udfyldt stand. Anmodning om udstedelsen skal rettes til Toldstyrelsen.

Blanketten skal udfyldes med læselig, holdbar skrift, så vidt muligt på skrivemaskine eller som udskrift.

Der må hverken forekomme raderinger eller overskrivninger. Foretages der ændringer, skal det gøres ved overstregning og tilføjelse af de ønskede oplysninger.

Enhver ændring skal bekræftes af den, der har foretaget den, og påtegnes af Toldstyrelsen.

Anvendelse af ladelister

Udstedes der et T2L-dokument/T2LF-dokument for en forsendelse, der omfatter mere end én slags varer, kan oplysninger om disse varer meddeles på en eller flere ladelister i stedet for at blive anført i angivelsens rubrikker:

 • 31 - Kolli og varebeskrivelse
 • 32 - Varepost nummer
 • 33 - Varekode, (i givet fald)
 • 35 - Bruttomasse (kg)
 • 38 - Nettomasse (kg)
 • 44 - Supplerende oplysninger, vedlagte dokumenter, certifikater og bevillinger.

Ved anvendelse af ladelister overstreges de pågældende rubrikker i T2L- dokumentet/T2LF-dokumentet.

I den øverste rubrik i højre hjørne på ladelisten anføres T2L eller T2LF. I den nederste del anføres Toldstyrelsens påtegning. Kolonnen Afsendelses-/udførselsland, på ladelisten udfyldes ikke.

Når flere ladelister vedlægges ét og samme T2L-dokument/T2LF-dokument, skal brugeren skrive løbenumre på listerne. Antallet af lister, der vedlægges, anføres i rubrik 4 - ladelister - i T2L-dokumentet/T2LF-dokumentet.

Udstedelse af dokumentet og dets gyldighed

Et T2L-dokument eller et T2LF-dokument samt et toldmanifest er gyldigt i 90 dage fra registreringsdatoen.

T2L-dokumentet/T2LF-dokumentet udfærdiges i et eksemplar. Hvis virksomheden er godkendt afsender, skal den gemme en kopi i mindst 3 år.

T2L-dokumentet/T2LF-dokumentet, og i givet fald T2L/T2LF bis, påtegnes efter brugers anmodning af Toldstyrelsen, når Danmark er afgangslandet.

Påtegningen, der så vidt muligt skal stå i rubrik C, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Afgangstoldstedets navn og stempel
 • Den ansvarlige medarbejders underskrift
 • Dato for påtegning
 • Registreringsnummer eller nummeret på et eventuelt transportdokument, fx TIR-carnet eller CIM-fragtbrev og lignende.

Nummeret kan enten stemples med afgangstoldstedets navn og nummer eller skrives og stemples med Toldstyrelsens officielle stempel.

Hvis dokumentet T2L/T2LF bis anvendes, skal nummeret overføres hertil.

Dokumentet og diverse ladelister eller bis-dokumentet leveres herefter tilbage til vedkommende.

Efterfølgende udstedelse

Et T2L-dokument/T2LF-dokument kan udstedes, efter at varerne har forladt afgangstoldstedet eller er afsendt her fra landet.

Dokumentet forsynes med følgende påtegning i rød skrift: UDSTEDT EFTERFØLGENDE.

Efterfølgende udstedelse kan kun ske ved det toldsted, der har kontrolleret udførselsformaliteterne.

Autoriseret udsteder

Toldstyrelsen kan give virksomhederne tilladelse til som autoriseret udsteder at benytte T2L dokumenter og handelsdokumenter (fx toldmanifest), uden at skulle fremlægge disse til påtegning hos toldmyndighederne. Se DF art. 128, stk. 1, litra a og b.

Afvikling af dokumentet

T2L dokumentet/T2LF dokument skal afleveres i forbindelse med varernes ankomst til bestemmelsestoldstedet.