Indhold

Dette afsnit beskriver forenklingen af bevis for den toldmæssige status som EU-varer ved hjælp af et manifest fra rederiet.

Internationale rederier kan få tilladelse til ikke at afgive det manifest, der skal dokumentere varernes status som fællesskabsvarer, før senest dagen efter skibets afgang, men i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen.

Tilladelsen gives kun til internationale rederier på følgende betingelser:

 • Rederiet skal opfylde betingelserne for at få tilladelse til de forenklede ordninger, jf. DF art. 199, dog med den undtagelse, at rederiet ikke behøver at være etableret i EU, hvis de har et regionalt kontor i EU.
 • Rederiet skal anvende elektroniske dataoverførselssystemer til at sende oplysninger mellem afgangs- og bestemmelseshavne i EU. Rederiet skal have et betydeligt antal sejladser ad godkendte ruter mellem medlemsstaterne.

Ansøgningen om sådan en tilladelse, der indeholder de afgangs- og bestemmelseshavne, hvor tilladelsen ønskes anvendt, sendes til toldmyndighederne i det land, hvor rederiet er etableret. Toldmyndighederne skal sende ansøgningen til de øvrige landes toldmyndigheder, hvor tilladelsen skal være gældende. Hvis der ikke modtages indsigelser fra de andre lande inden 60 dage, udstedes tilladelsen. Tilladelsen er kun gældende i de havne, der er nævnt i tilladelsen.

Forenklingen anvendes sådan:

Manifestet i afgangshavnen sendes ved hjælp af et elektronisk dataoverførselssystem til bestemmelseshavnen.

Manifestet skal indeholde følgende oplysninger:

 • Rederiets navn og adresse
 • Skibets identitet
 • Varernes lastested og -dato
 • Varernes lossested

og hver enkelt forsendelse på manifestet skal indeholde:

 • Henvisning til konnossement eller et andet handelsdokument
 • Antal kolli, art, mærker og numre
 • Varebeskrivelse (varernes normale handelsbetegnelse)
 • Bruttovægt
 • Eventuelt containernes numre.

Varernes toldmæssige status:

 • "C" (svarende til T2L) for varer, hvis status som fællesskabsvarer kan dokumenteres
 • "F" (svarende til T2LF) for varer fra områder i EU, hvor momssystemdirektivet ikke er gældende, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF
 • "N" for alle andre varer.

Et udskrift af det elektronisk overførte manifest forelægges på forlangende for toldmyndighederne i afgangshavnen senest på arbejdsdagen efter skibet har forladt havnen, og i alle tilfælde før skibets ankomst til bestemmelseshavnen.

Et udskrift af det elektronisk overførte manifest forelægges på forlangende for toldmyndighederne i bestemmelseshavnen.

Der kan endvidere opnås lempelser og gives tilladelse til at fastlægge toldmæssig status som EU-varer ved hjælp af en faktura eller et transportdokument vedrørende varer, der har toldmæssig status som EU-varer, og hvis værdi overstiger 15.000 EUR, et T2L- eller T2LF-dokument eller et rederimanifest, uden at skulle forelægge dem til påtegning for det kompetente toldsted.

For at kunne opnå disse lempelser, gælder der de samme krav som ellers stilles til økonomiske operatører, der ønsker AEO-status, se afsnit F.A.4.4 Kriterier for AEO status. Det giver sig selv, at hvis den økonomiske operatør allerede har AEO-status, så anses betingelserne for at være opfyldt.

Reglerne om elektronisk overførte manifester mv. står i DFO art. 55, nr. 10-13 vedr. ændring eller tilføjelse i art. 126 - 126a, 128 samt i DF art. 129a - 129d .