Registrering af skibe og havne

Rederiet kan efter ansøgning få tilladelse til fast rutefart. Tilladelsen udstedes i det medlemsland, hvor rederiet er etableret eller har et regionalt kontor og gives efter aftale med de andre berørte medlemslande. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Den havn, hvor skibet begynder den faste rutefart
  • Anløbshavnene
  • Navnene på de skibe, der skal indgå i ruten
  • Evt. andre oplysninger, som toldmyndighederne måtte kræve. Bl.a. skal der jf. DF art. 121, stk. 3 gives meddelelse om eventuelle ændringer, fx hvis der indsættes et andet skib på den faste rutefart, samt datoen for hvornår denne ændring får virkning.

For at få tilladelse til fast rutefart er det en betingelse, at rederiet

  • Er etableret eller repræsenteret i EU's toldområde og stiller regnskaberne til rådighed for toldmyndighederne
  • Ikke har begået alvorlige eller gentagne overtrædelser
  • Kan godtgøre over for toldmyndighederne, at de driver fast rutefart, ikke vil anløbe en havn i et land uden for EU eller i en frizone i en havn i EU's toldområde, og at der ikke vil blive omladet varer på havet
  • Opbevarer et eksemplar af tilladelsen om bord på skibet, som kan vises, hvis toldmyndighederne forlanger det

Høring i forbindelse med udstedelse af bevilling

Ansøgning skal ydermere omfatte information over hvilke MS i EU, der er omfattet af den faste rutefart. Således skal den myndighed, hvor ansøgningen undersøges, sørge for en høring hos de implicerede lande.

Jf. GF art. 195 er fristen for høringen 15 dage, fra det tidspunkt hvor den kompetente toldmyndighed har truffet afgørelse. Det er betingelserne og de givne kriterier ved de forskellige anløbshavne, der skal undersøges og gives accept af.

Bevillingen bliver herefter gemt i Customs Decisions System (CDS), hvorfra høringen også foregår. Kun lande der er impliceret i bevillingen, kan se oplysningerne heri.