Jf. artikel 284 i GF, anses ATA-forsendelsen for at være afsluttet korrekt, når indehaveren af ATA-carnetet inden for de frister, der er fastsat i ATA-konventionens artikel 7, stk. 1 og 2, eller i artikel 9, stk. 1, litra a og b i bilag A til Istanbul-konventionen, hvis der fremlægges følgende dokumenter til identificering af varerne og toldmyndigheden godkender disse.

  • De dokumenter, der er omhandlet i artikel 8 i ATA-konventionen, eller artikel 10 i bilag A i Istanbul-konventionen
  • Et dokument attesteret af toldmyndigheden, hvori det meddeles, at varerne er blevet frembudt for bestemmelses- eller udgangstoldstedet
  • Et dokument, der er udstedt af toldmyndighederne i et tredjeland, hvor varer er henført under en toldprocedure

Eller der kan fremlægges kopier af ovennævnte, fra det organ, der har attesteret originaldokumentet, at der er tale om en ægte kopi.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter