Jf. GF art. 284 anses ATA-forsendelsen for at være afsluttet korrekt, når indehaveren af ATA-carnetet inden for de frister, der er fastsat i ATA-konventionens art. 7, stk. 1 og 2, eller i art. 9, stk. 1, litra a og b i bilag A til Istanbul-konventionen, hvis der fremlægges følgende dokumenter til identificering af varerne og toldmyndigheden godkender disse.

  • De dokumenter, der er omhandlet i artikel 8 i ATA-konventionen, eller artikel 10 i bilag A i Istanbul-konventionen
  • Et dokument attesteret af toldmyndigheden, hvori det meddeles, at varerne er blevet frembudt for bestemmelses- eller udgangstoldstedet
  • Et dokument, der er udstedt af toldmyndighederne i et tredjeland, hvor varer er henført under en toldprocedure

Eller der kan fremlægges kopier af ovennævnte, fra det organ, der har attesteret originaldokumentet, at der er tale om en ægte kopi.