Aktiv forædling er en særlig procedure, der medfører, at told og afgifter samt eventuelle handelspolitiske foranstaltninger suspenderes, når råvarer, materialer og hjælpestoffer importeres fra lande uden for EU og henføres under proceduren med henblik på forarbejdning, bearbejdning, reparation mv. i EU's toldområde. Proceduren afsluttes, når varerne enten føres ud af EU's toldområde, overgår til fri omsætning i EU mod betaling af told og afgifter, overføres til en anden tilladt særlig procedure, eller er blevet tilintetgjort og ikke omdannet til affald.

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Formål og lovgrundlag (F.A.25.1)
 • Forædlingsprocesser (F.A.25.2)
 • Handelspolitiske foranstaltninger (F.A.25.3)
 • Bevilling til aktiv forædling (F.A.25.4)
 • De økonomiske forudsætninger (F.A.25.5)
 • Begrænsninger i anvendelsen af aktiv forædling (F.A.25.6)
 • Varebevægelser (F.A.25.7)
 • Ækvivalente varer (F.A.25.8)
 • Standardiseret informationsudveksling (INF-dokumenter) (F.A.25.9)
 • Forpligtelser ved bevillingens anvendelse (F.A.25.10)
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. (F.A.25.11)

Se også

Se også afsnit F.A.19 for en nærmere gennemgang af de fælles bestemmelser for særlige procedurer.

Overgangsbestemmelser

Med vedtagelsen af EU-toldkodeksen er toldproceduren aktiv forædling - tilbagebetaling ophørt som en mulig procedure.

Samtidig er den hidtidige toldprocedure forarbejdning under toldkontrol indarbejdet i de nugældende bestemmelser om aktiv forædling. Proceduren for aktiv forædling kan fremover både anvendes, hvis de forædlede varer planlægges genudført af EU's toldområde (den hidtidige toldprocedure aktiv forædling - suspension), eller hvis hensigten er at lade de forædlede varer overgå til fri omsætning i EU (den hidtidige toldprocedure forarbejdning under toldkontrol).

Hvis varer er henført under proceduren for aktiv forædling - suspension eller proceduren for forarbejdning under toldkontrol inden den 1. maj 2016, og proceduren endnu ikke er afsluttet på denne dato, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for aktiv forædling i EU-toldkodeksen, den delegerede forordning 2015/2446 og gennemførelsesforordning 2015/2447.

Hvis varer er henført under proceduren for aktiv forædling - tilbagebetaling inden den 1. maj 2016, og proceduren for disse varer endnu ikke er afsluttet på denne dato, skal proceduren afsluttes i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat for denne procedure i den tidligere toldkodeks, forordning (EØF) nr. 2913/92, og gennemførelsesbestemmelserne hertil, forordning (EØF) nr. 2454/93. Der henvises til afsnit F.A.17 Aktiv forædling i den juridiske vejledning 2016-1.

Se GF artikel 349.

Vedrørende gyldigheden af bevillinger til aktiv forædling og forarbejdning under toldkontrol, der er udstedt før 1. maj 2016, henvises til afsnit F.A.19 Almindelige bestemmelser for særlige procedurer.