Der er obligatorisk pligt til at foretage indberetning til Skattestyrelsen om udlodning/tilskrivning, køb/salg/geninvestering af beviser/aktier, hævning af indskud og kursværdien ved årets udgang.  Indberetningspligten omfatter udlodninger mv. fra minimumsbeskattede, akkumulerende, professionelle og kontoførende investeringsinstitutter /investeringsselskaber, hedgefonde, værdipapirfonde og SIKAVér mv. 

Indberetningspligten er fastsat i skattekontrollovens § 10 A og § 10 B, samt indberetningsbekendtgørelse nr. 890 af 10/7-2015 med senere ændring ved bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016.

Vejledningen beskriver de registrerings-, underretnings-, og indberetningspligter, som de, der er omfattet af indberetningspligten, og institutterne er pålagt, herunder retningslinierne og dataindholdet for de enkelte dispositioner.

Investeringsbeviser mv. og indskud, der indgår i visse pensions- og opsparingsordninger, er dog undtaget fra indberetningspligten med mindre der foretages indberetning om udlodning fra dansk udstedte værdipapirer. Dette gælder som udgangspunkt også andre skattebegunstigede opsparingsordninger (fx. børneopsparing), med mindre andre regler fraviger denne regel.

Blanketter til brug ved de forskellige dispositioner, kan fås ved henvendelse til ekapital@sktst.dk

Årets skattemæssige klassifikationsliste:

Indkomståret 2016: 
 Oversigten leveres for 2016 i 5 udgaver:

  • Første udgave sammen med "Årsbrevet 2016" (ca. 1. juli 2016) 
  • Anden udgave medio august 2016 
  • Tredje udgave medio november 2016 
  • Fjerde udgave primo januar 2017 
  • Femte udgave medio februar 2017 

I henhold til Lov L112, er der indført nye klassifikations regler for minimumsbeskattede, investeringsinstitutter , dvs. at investeringsinstitutter hvor investeringen i aktier udgør 50% eller derover af den samlede investering, anses den for en aktieafdeling (felt 39 = A). Hvor investeringen i aktier udgør mindre end 50% af den samlede investering, anses den for en obligationsbaseret afdeling (felt 39 = B eller O).

Ren obligationsinvesterende afdelinger indberettes i felt 39 med O.

For de obligationsinvesterende med aktieinvestering mindre end 50% indberettes felt 39 med B, (dvs. en obligationsinvesterende med indeholdt udbytteskat) idet indeholdelsen af dansk udbytteskat skal kunne afstemmes.

Obligationsinvesterende investeringsinstitutter med minimumsbeskatning klassificeres som en 1,0. Har instituttet investeret i aktier og ejet dem i perioden fra starten af investeringsinstituttets regnskabsår til udlodningstidspunktet, skal der tilbageholdes udbytteskat ved udbytteudlodningen.
Ved udlodningen skal foreningen kortvarigt "klassificeres" som en 1,B. Dette sikrer, at udbytte overføres korrekt til kundens årsopgørelse.

Obligationsbaserede investeringsinstitutter, der kommer i ovennævnte situation, skal ikke selv ændre klassifikation, men skal rette henvendelse til VP, som hjælper med at sikre, at udlodningen behandles korrekt.

Der er alene tale om, hvorvidt der skal indeholdes udbytteskat eller ej, og ikke om en ændring af den skattemæssige status/klassifikation i øvrigt.

Papirliste over samtlige i den danske værdipapircentral indskrevne værdipapirer med angivelse af papirtype (aktie, tegningsret, obligation, struktureret obligation, typen af investeringsinstitut mv):
Indkomståret 2016: 
 Oversigten leveres for 2016 i 5 udgaver:

  • Første udgave sammen med "Årsbrevet 2016" (ca. 1. juli 2016) 
  • Anden udgave medio august 2016 
  • Tredje udgave medio november 2016 
  • Fjerde udgave primo januar 2017 
  • Femte udgave medio februar 2017 

NB: For begge lister gælder det, at klassifikationer er dem som de udstedelsesansvarlige udbydere (selskaber og investeringsforeningerne/afdelingerne/andelsklasserne) har foretaget om sig selv, gennem det klassifikationssystem som VP har stillet til rådighed. Dette betyder, at klassifikationerne ikke er verificeret af Skattestyrelsen.  

Nyhedsbrev.

Ændringer/meddelelser fra eKapital udsendes fra Skattestyrelsen i et nyhedsbrev. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet, så man automatisk modtager en mail, når der er nyheder på området. Tilmelding/ændring sker således: 

Klik ind på www.skat.dk
Klik på Nyheder nederst på siden
Klik på Tilmeld nyhedsbrev
Klik (eksempelvis på) Opret personlig nyhedsmail
Udfyld formularen og klik på Opret.

Nu er der logget på:
Klik på Tilpas nyhedsmail ude til venstre
Vælg Erhverv
Vælg Emnestruktur
Vælg Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning
Sæt "hak" i eKapital og klik på GEM
Log af

Hvis I allerede har tilmeldt jer Skattestyrelsens nyhedsmail, skal I tilrette det på følgende måde:

Klik ind på www.skat.dk
Klik på Nyheder nederst på siden
Klik på Tilmeld nyhedsbrev
Log på

Og følg vejledning overfor fra "nu er der logget på".