Indhold

Dette afsnit indeholder eksempler på nogle af de karakteristika og egenskaber ved produkter eller ydelser, som kan være væsentlige i forhold til fastlæggelsen af den faktiske transaktion og ved sammenligningen med uafhængige transaktioner:

  1. Varer

  2. Serviceydelser

  3. Finansielle arrangementer

  4. Immaterielle aktiver

Forskelle i produktet eller ydelsens karakteristika og egenskaber har betydning for værdien på det åbne marked. Afdækningen af disse karakteristika og egenskaber har derfor betydning for fastlæggelsen af den faktiske transaktion og ved sammenligningen med uafhængige transaktioner og dermed også ved fastsættelsen af priser og vilkår for den kontrollerede transaktion.

Ad a) Varer

For varer kan det være de fysiske egenskaber, der skal analyseres. Det kan være varens kvalitet, varemærker, emballage mv. Det kan også være transaktionsvolumen, eller om der til varen er tilknyttede service eller garantier mv.

Måske har virksomheden ved udformning af emballagen eller gennem reklame og markedsføring adskilt varen fra konkurrerende produkter i et sådant omfang, at disse ikke kan anvendes som sammenligningsgrundlag ved fastsættelsen af priser og vilkår for den kontrollerede transaktion.

Ad b) Serviceydelser

For serviceydelser kan det være ydelsens karakter og omfang. Det skal også undersøges om, og i givet fald hvordan, de koncerninterne serviceydelser adskiller sig fra tilsvarende serviceydelser, der tilbydes hos eksterne virksomheder.

Selvom en koncernintern serviceydelse kan have samme betegnelse som de serviceydelser der tilbydes af eksterne virksomheder, kan ydelserne godt have et meget forskelligt indhold.

Nogle gange vil de koncerninterne serviceydelser have et mere overfladisk indhold end eksterne serviceydelser med samme betegnelse. Det kan eksempelvis være tilfældet med juridisk og regnskabsmæssig assistance.

Andre gange har de koncerninterne serviceydelser et langt mere omfattende og værdifuldt indhold end enslydende eksterne serviceydelser. Dette kan eksempelvis være tilfældet i situationer, hvor der ved ydelse af koncernintern rådgivning mv. gøres brug af - eller gives adgang til - meget værdifuld viden/knowhow i koncernen.

Ad c) Finansielle transaktioner

Finansielle arrangementer kan eksempelvis være lån, garantier, hedging mv. Under produktets egenskaber skal indholdet af arrangementet fastlægges. Det vil eksempelvis være relevant at undersøge formål og baggrund for transaktionen, herunder eventuelle sammenhæng til andre transaktioner. Grundlæggende vilkår for transaktionen, såsom løbetid, opsigelse mv., skal også afdækkes.

Ad d) Immaterielle aktiver

For immaterielle aktiver er det vigtigt at identificere, præcis hvilken type af immateriel aktiv der er tale om, fx patent, varemærke, knowhow eller goodwill osv.

Det skal også tages stilling til, om der er tale om et salg af det immaterielle aktiv eller overdragelse af en brugsret (licensrettighed) til et immaterielt aktiv.

Er der tale om afgivelse af en brugsret, så skal kontraktens løbetid, brugsrettens omfang, beskyttelse af aktivet, rettigheder til videreudvikling samt de forventede fordele for brugeren (nytteværdien) mv. undersøges. Se også TPG 6.116 - 6.127.

Se også

TPG 1.107 - 1.109