Indhold

Dette afsnit beskriver regel og baggrund for dokumentationspligten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel

 • Overgangsbestemmelse om transfer pricing dokumentation for indkomstår der påbegyndes til og med den 31. december 2016

 • Hvem er omfattet af dokumentationspligten

 • Begrænset dokumentationspligtig for mindre virksomheder

 • Dokumentationens indhold

 • Lovens baggrund, formål og historik.

Regel

Skattepligtige, der ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med forbundne parter, jf. ligningslovens § 2, stk. 1, skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat, jf. dog SKL § 40.

Den skriftlige dokumentation skal på begæring forelægges told- og skatteforvaltningen og skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår for de kontrollerede transaktioner er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL § 39, stk. 1.

Efter bekendtgørelse nr. 1297 af 31. oktober 2018 om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner (TP-dokumentationsbekendtgørelsen) skal dokumentationen bestå af:

 • En fællesdokumentation som beskriver koncernen i hvilken de kontrollerede transaktionerne finder sted. (C.D.11.13.1.1)
 • En landespecifik dokumentation som beskriver den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner. (C.D.11.13.1.2)

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2.

Under en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Overgangsbestemmelse om transfer pricing-dokumentation for indkomstår der påbegyndes til og med den 31. december 2016 

Transfer pricing-dokumentationen for indkomstår, der påbegyndes til og med den 31. december 2016, kan både udarbejdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 (Transfer pricing-bekendtgørelsen) og efter bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 (TP-dokumentationsbekendtgørelsen). Se bekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2016 § 8. 

Overgangsbestemmelsen gælder ikke for land for land-rapporten. Se herom afsnit C.D.11.13.2.

Ved udarbejdelse af transfer pricing dokumentationen efter bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 henvises til afsnit C.D.11.4 i den juridiske vejledning, version 2016-1, for yderligere vejledning.

Hvem er omfattet af dokumentationspligt

Følgende er omfattet af pligten til at udarbejde fællesdokumentation og landespecifik dokumentation:

Skattepligtige,

 • hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,
 • der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,
 • der er koncernforbundet med en juridisk person,
 • der har et fast driftssted beliggende i udlandet,
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
 • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

Se SKL §§ 37-39 samt TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 1.

Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, og er oplysning- og dokumentationspligtige efter SKL §§ 37-39. Se dog afsnit C.D.11.13.1.4 om begrænset dokumentationspligt for mindre virksomheder.

Begrænset dokumentationspligtig for mindre virksomheder

Mindre virksomheder skal ifølge skattekontrollovens § 40, kun udarbejde transfer pricing dokumentation for særlige transaktioner.

Se afsnit C.D.11.13.1.4 om afgrænsning af mindre virksomheder, og om de transaktioner mindre virksomheder skal udarbejde dokumentation for.

Se også

Afsnit C.D.11.1.2 om hvem der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Afsnit C.D.11.12 om oplysningspligten vedrørende kontrollerede transaktioner.

Bemærk

Et udenlandsk selskab eller person, der har fast driftssted i Danmark, er omfattet af dokumentationspligten. Det er det udenlandske selskab eller person, og ikke det faste driftssted, som er skattepligtig til Danmark, jf. SEL § 2, stk. 1, litra a og KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og derfor påhviler dokumentationspligten i Danmark det udenlandske selskab eller person.

Dokumentationens indhold

En transfer pricing dokumentation består af en fællesdokumentation om hele koncernen og en landespecifik dokumentation for hver skattepligtig i koncernen. 

En transfer pricing dokumentation skal indeholde alle de beskrivelser og analyser mv., som er beskrevet i TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 om fællesdokumentationen og § 5 om den landespecifikke dokumentation.

Fællesdokumentationen skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 4 indeholde:

 • Et koncerndiagram, der viser koncernens juridiske og organisatoriske struktur, herunder angivelse af de lande, hvor de enkelte forbundne parter opererer (C.D.11.13.1.1.1)

 • En generel beskrivelse af koncernens forretningsmæssige aktiviteter (C.D.11.13.1.1.2)

 • Oplysninger om koncernens immaterielle aktiver (C.D.11.13.1.1.3)

 • Oplysninger om koncernens finansielle aktiviteter (C.D.11.13.1.1.4)

 • Oplysninger om koncernens regnskabsmæssige og skattemæssige position (C.D.11.13.1.1.5)

Den landespecifikke dokumentation skal ifølge TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 5 indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af virksomheden (C.D.11.13.1.2.1)

 • Detaljerede informationer, beskrivelser og analyser vedrørende de kontrollerede transaktioner, som virksomheden er involveret i (C.D.11.13.1.2.2)

 • Materiale vedrørende virksomhedens økonomiske, finansielle og regnskabsmæssige data (C.D.11.13.1.2.3

Omfanget af dokumentationen afhænger af omfanget og kompleksiteten af koncernen, virksomheden og de kontrollerede transaktioner. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 2.

Transfer pricing dokumentationen skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. Se SKL § 39, stk. 1, og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 1.

Dokumentationen skal udarbejdes løbende og skal senest færdiggøres på tidspunktet, hvor oplysningsskemaet skal indgives til told- og skatteforvaltningen. Se SKL § 39, stk. 3.

Det følger heraf, at der skal laves en selvstændig transfer pricing dokumentation for hvert år. Det vil altså ikke være tilstrækkeligt at lave en transfer pricing dokumentation, der dækker flere år, eller at henvise til transfer pricing dokumentationen for tidligere eller senere år.

Dokumentationen skal på begæring fremsendes til Skattestyrelsen indenfor 60 dage. Se SKL § 39, stk. 3 og TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 4.

Dokumentationen skal udarbejdes på enten dansk, norsk, svensk eller engelsk. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen § 2, stk. 3.

I forbindelse med en skattekontrol kan Skattestyrelsen anmode om supplerende oplysninger og materiale, herunder oplysninger og materiale til uddybning og kontrol af de oplysninger, beskrivelser og analyser, som gives i fællesdokumentationen og den landespecifikke dokumentation. Se TP-dokumentationsbekendtgørelsen §§ 6 og 7.

Lovens baggrund, formål og historik

§§ 37-52 blev indsat ved lov nr. 1535 af 19. december 2017. Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de hidtidige regler i SKL § 3 B, som blev indsat ved lov nr. 91 af 25. februar 1998 for at øge skattemyndighedernes mulighed for at sikre, at priser og vilkår for kontrollerede transaktioner fastsættes i overensstemmelse med armslængdeprincippet, jf. LL § 2, og dermed en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

343 af 18. april 2007

Ny bestemmelse der vedrører udenlandsk kulbrintetilknyttet virksomhed. For skattepligtige, der som noget nyt bliver omfattet af SKL § 3 B, har reglerne om forældelse, jf. SFL § 26, stk. 5, virkning for de indkomstår, hvor fristen for at afsende varsel om foretagelse eller ændring af skatteansættelsen ikke er udløbet den 1. januar 2007. Den forlængede forældelsesfrist gælder kun for de kontrollerede transaktioner.

§ 10

98 af 10. februar 2009

Formuleringen "fysiske og juridiske personer og faste driftssteder" er ændret til "parter i nr. 1 - 6". Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2009.

§ 6

1264 af 31. oktober 2013

Ny bestemmelse vedrørende muligheden for at indhente revisorerklæringer

§ 1

1884 af 29. december 2015

Ny bestemmelse der vedrører pligten til at indgive en land for land-rapport for multinationale koncerner med en konsolideret omsætning på 5,6 mia. kr. eller mere. Ændringen har virkning fra og med indkomståret 2016 (i nogle situationer indkomståret 2017)

§ 1

1535 af 19. december 2017

Bestemmelserne viderefører, med enkelte præciseringer, de regler som hidtil fandtes i SKL § 3 B.

§§ 37-52