Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysninger den skattepligtige skal give på selvangivelsen og blanket 05.021 "Kontrollerede transaktioner - bilag til selvangivelsen".

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvordan kan oplysningerne gives?
 • Hvilke oplysninger skal der gives?

Regel

Den skattepligtige skal i selvangivelsen oplyse om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner (kontrollerede transaktioner). Se SKL § 3 B, stk. 1.

Se også

 • Afsnit C.D.11.12.4 om sanktioner når oplysningspligten ikke opfyldes
 • Afsnit C.D.11.13 om dokumentation- og rapporteringspligten efter SKL § 3 B.

Hvordan kan oplysningerne gives?

For selskabsskattepligtige enheder undtagen andelsselskaber og kulbrinteskattepligtige enheder kan oplysningspligten opfyldes via TastSelv Selskabsskat.

Øvrige skattepligtige, herunder andelsselskaber, kulbrinteskattepligtige enheder samt fysiske personer, hvis kontrollerede transaktioner i indkomståret oversteg 5 mio. kr., kan opfylde deres oplysningspligt ved at udfylde og indsende blanket 05.021"kontrollerede transaktioner - bilag til selvangivelsen". Blanketten findes også i en engelsk version 05.022.

Blanketten er et bilag til selvangivelsen, og fristen for at indsende blanketten er den samme som fristen for at indsende selvangivelsen. Oplysningspligten gælder for hver enkelt skattepligtig enhed, og oplysningerne skal derfor gives for hver enkelt skattepligtig enhed.

Blanketterne findes på www.skat.dk under Blanketter selvangivelsesforløb - selskaber.

Oplysningerne kan indberettes:

 • Digitalt via Tast-Selv Selskabsskat.
 • Indsendes som vedhæftet fil til en e-mail til SKAT direkte via blanket 05.021. 

Hvilke oplysninger skal der gives?

Når der selvangives, skal følgende spørgsmål altid besvares:

 • Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af SKL § 3 B om kontrollerede transaktioner?
 • Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr. i indkomståret?
 • Har selskabet kontrolleret gæld over 10 mio. kr., og overstiger forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital 4:1, jf. SEL § 11? 

Se også

 • Se også vejledningen til blanket 05.021, hvor der er givet nærmere vejledning om de konkrete oplysninger der skal gives på blanketten. Vejledningen findes på side 1 og 2 på selve blanketten.

Bemærk

Hvis de samlede kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. kr. i indkomståret, skal oplysningerne i blanket 05.021 gives.

Et koncerninternt låns hovedstol indgår ikke i denne beregning af, om de samlede kontrollerede transaktioner overstiger 5 mio. kr. i indkomståret. I stedet er det rentebetalingen på lånet, der skal indgå i beregningen.

Overstiger de samlede kontrollerede transaktioner 5 mio. kr., skal størrelsen af hovedstolen på lånet samt renten påføres skemaet under henholdsvis resultatopgørelse og balance.