Omstruktureringer omfatter en omfordeling af funktioner, aktiver eller risici mellem koncernforbundne selskaber. I forbindelse med omstruktureringer skal der derfor tages stilling til, om omstruktureringen giver anledning til en kompensation.

En omstrukturering kan involvere overdragelse af materielle såvel som immaterielle aktiver, såsom eksempelvis produktionsmaskiner, varelagre, overdragelse af goodwill eller patentrettigheder mm. I forbindelse med en sådan overdragelse skal der foretages en værdiansættelse af de pågældende aktiver og beregnes en afståelsesbeskatning.

Se også

Afsnit C.D.11.6 om immaterielle aktiver

TPG kap. VI

Skattestyrelsens værdiansættelsesvejledning under vejledninger til virksomheder: "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse". 

I TPG kap. IX er beskrivelsen af armslængde-kompensationen for selve omstruktureringen opdelt i fem afsnit:

  • Del B: Forstå indholdet af omstruktureringen
  • Del C: Anerkendelse af de nøjagtigt afgrænsede transaktioner, der omfatter omstruktureringen
  • Del D: Omfordeling af fortjeneste efter en omstrukturering
  • Del E: Afståelse af "noget af værdi"
  • Del F: Kompensation for omkostninger i forbindelse med opgivelse eller genforhandling af eksisterende kontrakter.