Overdragelse af forretningsaktivitet er beskrevet i TPG 9.68 - 9.70 og TPG kap. VI

Ved overdragelse af alle immaterielle aktiver, i tilknytning til en virksomhed eller et forretningsområde, skal værdien af de immaterielle aktiver (som udgangspunkt) opgøres ud fra en going koncern betragtning.

En omstruktureringssituation vil ofte involvere mere end en enkeltstående overdragelse af et eller flere enkeltstående immaterielle aktiver. Ofte vil der således være tale om, at en virksomhed overdrager samtlige immaterielle aktiver tilknyttet goodwill (eventuelt inden for en gren af en virksomhed). Derudover vil der i tilknytning til overdragelsen af immaterielle aktiver ofte være - afledte - skift i funktioner og risici i forhold til den forretningsmæssige aktivitet.

Et eksempel kan være en virksomhed der, forud for en omstrukturering, varetager alle væsentlige værdiskabende funktioner i relation til et forretningsområde og ejer alle immaterielle aktiver i relation til det pågældende forretningsområde.

Hvis der i forbindelse med en omstrukturering ikke alene sker en overdragelse af de immaterielle aktiver, men samtidig indgås andre koncerninterne aftaler, skal de øvrige aftaler ses som en del af den samlede omstrukturering.

Fx kunne virksomheden, der har overdraget de immaterielle aktiver, fremadrettet fungere som kontrakts-producent for den nye ejer af de immaterielle aktiver (IP ejer), lave forskning og udvikling på kontrakt for den nye IP ejer, eller stille oparbejdet distributionsnetværk til rådighed for den nye IP ejer.

Ved omstruktureringen får den nye IP ejer således ikke "blot" adgang til enkeltstående immaterielle aktiver. Den nye IP ejer får yderligere adgang til en igangværende tidligere oparbejdet produktionsplatform og salgskanal for de produkter, som de immaterielle aktiver knytter sig til. Derudover får den nye IP ejer adgang til en igangværende tidligere oparbejdet forsknings- og udviklingsafdeling, der kan videreudvikle baseret på den eksisterende platform af immaterielle aktiver.

Hvis der ved en omstrukturering således er tale om en overdragelse af et helt forretningsområde (delafståelse af virksomhed), skal værdien af de immaterielle aktiver opgøres med udgangspunkt i en betragtning om igangværende virksomhed (going concern) inklusiv en tilknyttet goodwill - og ikke med udgangspunkt i en værdiansættelse af enkeltstående immaterielle aktiver.

I forhold til overdragelse af igangværende virksomhed - og værdiansættelsen heraf - er det klart, at der skal henses til det fremtidige indtjeningspotentiale for det forretningsområde, der overdrages, herunder om der er tale om en tabsgivende forretningsmæssig aktivitet. Dette gælder både i forhold til den virksomhed, der overdrager aktiviteten, og den virksomhed, der overtager aktiviteten.

Se også

TPG kap. VI

Afsnit C.D.11.6