TPG 1.100 til 1.106 indeholder vejledningen til trin 6 - prisfastsættelsen.

Den præcist fastlagte transaktion skal efter analysen under trin 1 - 5 prisfastsættes i overensstemmelse med den generelle vejledning herom i TPG.

Den eller de parter der efter analysen under trin 1-5 skal have eller bære resultaterne af risikoen ved transaktionen, skal aflønnes herfor med en passende andel af de forventede resultater ved transaktionen. Den eller de parter der har funktioner i forhold til minimeringen af risikoen ved transaktionen, skal aflønnes for udførelsen af disse funktioner.

Under omstændighederne i eksempel 1, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3, skal selskab A have eller bære de økonomiske resultater af risikoen ved udviklingsaktiviteten, mens selskab B skal aflønnes for udførelsen af udviklingsservices under hensyntagen til de begrænsede risici, der er forbundet hermed. Se TPG 1.101.

I eksempel 2, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3, er de betydelige risici ved produktionsaktiviteterne kontrolleret af selskab A, og resultaterne af disse risici skal derfor allokeres til selskab A. Selskab B skal alene aflønnes for udførelsen af selve produktionsaktiviteten og de begrænsede risici, der er forbundet hermed. Da risikoen vedrørende kapacitetsudnyttelsen er kontrolleret af selskab A, skal resultaterne af risikoen herved også allokeres til selskab A. Se TPG 1.102.

I eksempel 3, i afsnit C.D.11.3.1.2.2.3, har selskab A hverken kontrol over den betydelige risiko, der er forbundet med investeringen i aktivet eller kontrol over risikoen ved udlejningen /udnyttelsen af aktivet. Disse risici kontrolleres af selskab B og selskab C. Selskab A's bidrag består alene i at finansiere et beløb svarende til omkostningerne ved anskaffelsen af aktivet. Selskab A skal derfor alene aflønnes med en forrentning af dette beløb. Risikoen for investeringen i aktivet og udlejningsaktiviteten og resultaterne af disse risici skal i eksemplet allokeres til selskab B og selskab C, som kontrollerer disse risici. Det bemærkes at det i en sådan situation også vil være nødvendigt at bedømme det forretningsmæssige rationale ved transaktionen i henhold til vejledningen i TPG kap. I, afsnit D.2. Se TPG 1.103.

Særligt om aflønning og risiko ved finansiering (Funding) af aktiver og aktiviteter

Aflønningen af den part der har finansieret købet af et aktiv eller omkostningerne ved en aktivitet, som skal bruges eller udføres af andre forbundne parter, afhænger af i hvilken udstrækning, denne part har haft kontrol over risikoen herved. Se herom TPG 1.104 og TPG 6.59-6.64 samt eksempel 6 i annekset til TPG kap. VI. Se også TPG 8.39 og afsnit C.D.11.10 om finansielle transaktioner.

Hvis den part der har finansieret købet af et aktiv eller en aktivitet, hverken har kontrol over risikoen vedrørende aktivet, aktiviteten eller udlånsrisikoen, så vil den part, der har stillet kapitalen til rådighed kun blive aflønnet med en risikofri forrentning af kapitalen. I enkelte situationer vil finansiering måske slet ikke blive anerkendt. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor kapitalen er blevet stillet til rådighed af et selskab i koncernen, der i realiteten slet ikke har evner, kompetencer eller funktioner i forhold til anvendelsen af den kapital, der af koncernen er blevet placeret i selskabet (et såkaldt cash box selskab).

Har den part, der har finansieret et aktiv eller en aktivitet kun kontrol over udlånsrisikoen men ikke risikoen vedrørende aktivet eller aktiviteten, så vil den part, der har stillet kapitalen til rådighed blive aflønnet med en risiko-justeret forrentning af kapitalen.

Kun i de tilfælde hvor den part der har finansieret aktivet eller aktiviteten, også har evne og kompetence til at kontrollere risikoen, og faktisk udøver kontrol over risikoen i forhold til selve aktivet eller aktiviteten, vil finansieringen kunne give denne part adgang til (en andel i) resultaterne ved selve investeringen eller aktiviteten. I sådanne situationer skal det dog først undersøges, om den part som skal bruge aktivet eller udføre aktiviteten, har andre realistiske alternativer til at få aktivet eller aktiviteten finansieret, som er bedre end den finansiering der ydes af den forbundne part. Det skal også undersøges om og i hvilken udstrækning, den udførende part selv har evnen og kompetencen til at kontrollere risikoen ved aktivet eller aktiviteten.

Ved at følge trinene i risikoanalysen som er beskrevet i TPG afsnit D.1.2, vil analysen fastlægge den præcise transaktion herunder placeringen af risiko forbundet med transaktionen. En part som ikke har kontrol over risikoen ved transaktionen, skal ikke have overskud eller tab som følge af risikoen (forskellen mellem det forventede resultat og det realiserede resultat). Se TPG 1.106.