Selskaber, der udlodder udbytte, skal indberette oplysninger om udbyttemodtagere i TastSelv Erhverv.

Fristen for betaling af udbytteskat er d. 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget (dog d. 17. i januar).

Indberet og betal udbytte og udbytteskat

Tjek indeholdelsesprocent eller evt. frikort, der skal anvendes når selskaber, fonde eller foreninger modtager udloddet udbytte

Selskaber, der udlodder udbytte, skal indberette oplysninger om udbyttemodtagere i TastSelv Erhverv. Hvis punktet Udbytteskat og modtagere ikke er synligt i menuen, kan det skyldes, at selskabet ikke er tilmeldt indberetningsmuligheden.

Oplysninger om den indeholdte udbytteskat for hver udbyttemodtager danner grundlag for opgørelsen af den samlede udbytteskat, som selskabet skal betale. Det samlede indberettede udbytte og udbytteskat ses på Oversigt Udbytteskat.

For aktier optaget til handel på et reguleret marked, eller aktier registreret i en værdipapircentral, bliver oplysninger om udbyttemodtagere indberettet via en af eKapitals digitale løsninger. I denne situation skal selskabet opgøre det samlede udbytte og udbytteskat og indberette en udbytteangivelse i TastSelv Erhverv.

Bemærk følgende ved indberetning af udbytte og udbytteskat i TastSelv Erhverv:

 • Unoterede selskaber skal kun indberette danske og udenlandske udbyttemodtagere. TastSelv Erhverv lægger udbytte og udbytteskat sammen og det kan i Oversigt Udbytteskat kontrolleres om indtastning stemmer overens med det udloddede udbytte.
 • Selskaber, der er indskrevet i VP skal kun indberette en udbytteangivelse.
 • Det indberettede bruttoudbytte (udbytte før skat) i TastSelv Erhverv skal også oplyses i felt nr. 37 på selskabets oplysningsskema i TastSelv Selskabsskat for det pågældende indkomstår.
 • Det udloddende selskab kan rette sin indberetning samme dag indtil kl. 16.00. En rettelse af indberetningen foretages under Indberet - Rettelse af udbytteangivelse i TastSelv Erhverv. Hvis der efterfølgende konstateres fejl i indberetningen, skal du skrive til os på skat.dk/kontakt og vælge ErhvervSelskaber, fonde og foreningerLog på og send beskedAktier, anparter, udbytte, royalty m.v.UdbytteskatRettelser til udbytteskat.
 • Udbytte og udbytteskat, der er vedtaget i år 1, kan kun indberettes i TastSelv frem til 1. november i år 2. Kan du ikke indberette i TastSelv, skal du i stedet udfylde blanket 06.033.

HUSK - du skal også indberette oplysninger om udbytte, selvom der ikke skal indeholdes udbytteskat.

Ligger vedtagelsesdatoen undtagelsesvist mere end 6 måneder efter udløbet af regnskabsperioden, som udbyttet vedrører, skal du indsende oplysningerne til os. Det er nødvendigt for, at vi kan registrere udbyttet og udbytteskatten til de enkelte modtagere.
Du sender oplysningerne til os via skat.dk/kontakt.

Har du brug for at rette tidligere indberetninger for selskabet, skal du udfylde blanket 06.033.

Satser for personer

Indeholdt udbytteskat, hvis selskabet udlodder til personer. 
Gælder dog ikke fx pensionsordninger, som er fritaget for udbytteskat og personer bosiddende i udlandet, når der er opnået tilladelse til nettoindeholdelse fra Skattestyrelsen.

27 procent


Satser for selskaber

Udbyttemodtager er et moderselskab eller koncernselskab, eller udbyttemodtager har frikort

0 procent

Udbyttemodtager er et investeringsselskab

15 procent

Udbyttemodtager er et dansk selskab, og selskabet beslutter at udlodde udbytte den 1. januar 2014 eller senere og opfylder i øvrigt ikke betingelserne for, at der kan indeholdes 0 eller 15 pct.

22 procent

Udbytte af skattefri porteføljeaktier, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 2, og selskabet besluttede at udlodde den. 1. januar 2016 eller senere. 

15,4 procent

Andre selskaber

27 procent

Udbyttemodtageren er hjemmehørende i udlandet

Modtageren er et moderselskab eller koncernselskab, som er omfattet af EU-direktiv eller dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

0 procent

Andre selskaber

27 procent

Søg på udbytteskatteprocent

Indtast udbyttemodtagerens cvr-/se-nummer og find de selskaber, fonde og foreninger, der kan modtage udbytte med indeholdelse af 15 eller 22 procent i udbytteskat. Hvis udbyttemodtager har udbyttefrikort udstedt af os, vil det fremgå ved søgningen på udbyttemodtager.

Søg på udbytteskatteprocent

Selskaber og foreninger mv., der udlodder udbytte, skal ikke indeholde udbytteskat, hvis aktionæren har et udbyttefrikort. Hvis aktierne er registreret i VP Securities (Værdipapircentralen) gennem et depot i en dansk bank, skal frikortet vises til den depotførende bank. I andre tilfælde skal frikortet vises til det selskab eller den forening, som udlodder udbyttet.

Aktionærer kan ansøge om et udbyttefrikort hos Skattestyrelsen. Frikortet gælder i højst 10 år. Hvis aktionærens forhold ændres, skal frikortet gives tilbage til os.

Følgende aktionærer kan ansøge om udbyttefrikort via kontaktformular:

•    Danske skattepligtige investeringsinstitutter med minimumsbeskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5, litra c.


Ansøgningen om frikort sendes til Skattestyrelsen:

Enten digitalt via skat.dk → Log på → Erhverv → Selskaber, fonde og foreninger → Aktier, anparter, udbytte-, royalty-, rente- og kursgevinstskat → Investeringsforeninger og investeringsselskaber. Udfyld kontaktformularen og send.

Eller som brev til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76 D, 4990 Sakskøbing.

Af kontaktformularen fremgår det hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.


•    Danske skattefritagne institutioner m.v. efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1 nr. 9 og 18 (PAL)
•    Udenlandske stater og skatte-immune internationale organisationer, der er fritaget for dansk indkomstskat (dog ikke udenlandske pensionskasser og lignende).
•    Udenlandske medlemmer af Kongehuset, der er fritaget for dansk indkomstskat.


Ansøgningen om frikort sendes til Skattestyrelsen:

Enten digitalt via skat.dk → Log på → Erhverv → Selskaber, fonde og foreninger → Aktier, anparter, udbytte-, royalty-, rente- og kursgevinstskat → Udfyld kontaktformularen og send.
Eller som brev til: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76 D, 4990 Sakskøbing.

Af kontaktformularen fremgår det hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Følgende aktionærer kan ansøge om udbyttefrikort via blanket 06.036:

•    Danske skattepligtige foreninger, kooperationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. 
•    Danske skattefritagne institutioner m.v. efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1 (dog ikke investeringsselskaber efter lovens § 3, stk. 1, nr. 9, 18 og 19).

Ansøgning om frikort sendes til Skattestyrelsen digitalt via Skat.dk. Udfyld og send blanket 06.036.

Udloddende selskaber, foreninger mv. og depotførende banker kan kontrollere et udbyttefrikorts gyldighed, hvis de er udstedt den 1. januar 2014 eller senere.

Søg på udbytteskatteprocent 

Et selskab kan selskabsretligt yde et pengelån til aktionærer efter selskabslovens § 210. Reglen gælder for aktionærlån, der indgås den 1. januar 2017 og senere.

Når et selskab yder et pengelån til en aktionær (fysisk person med en bestemmende indflydelse på selskabet), er lånet skatteretligt omfattet af ligningslovens § 16 E, se afsnit C.B.3.5.3.3 Aktionærlån i vores juridiske vejledning på skat.dk. Det medfører, at aktionæren beskattes af lånet som løn eller udbytte. Beskatningen gælder, uanset om lånet selskabsretligt er lovligt eller ulovligt, og uanset om aktionæren tilbagebetaler lånet til selskabet.

Hvis lånet beskattes som løn (A-indkomst):

 • Selskabet skal på lånetidspunktet indberette lånebeløbet i TastSelv Erhverv → eIndkomst i felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst.
 • Der kan indberettes i TastSelv Erhverv, selvom fristen er overskredet.

Hvis lånet beskattes som udbytte:

 • Selskabet skal på lånetidspunktet indeholde udbytteskat med 27 %.
 • Selskabet skal indberette udbytte og udbytteskat i TastSelv Erhverv. Ved indberetning af oplysninger om udbyttemodtager og indeholdt udbytteskat, skal der som vedtagelsesdato oplyses det tidspunkt, hvor aktionæren har erhvervet ret til lånet fx lånetidspunktet.
 • Se fristen for indberetning og betaling af udbytteskatten i forbindelse med aktionærlån under "Betaling og frister". Der kan indberettes i TastSelv Erhverv, selvom fristen er overskredet.
 • Selskabet skal også indberette lånebeløbet i felt 37 på oplysningsskemaet sammen med andre eventuelle udbytteudlodninger i TastSelv Selskabsskat.  

Du kan betale udbytteskat i netbank. Når du betaler via netbank, skal du bruge den betalingslinje, som står på Oversigt udbytteskat. Du kan også finde betalingslinjen i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Når du skal betale fra en konto i en udenlandsk bank

Når du betaler fra en udenlandsk bankkonto, skal du bruge IBAN-nummer, swift-kode og konto:

Betal til os fra en udenlandsk konto

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Husk at tilføje dit SE-nummer fx i kommentarfeltet.

Det gælder for eksempel, hvis du har et selskab uden en dansk adresse og uden en herboende repræsentant.

Frister for betaling

Udbytteskat skal betales senest den 10. i måneden efter den måned, hvor udbytteudlodningen er vedtaget.

I januar er fristen senest den 17. i måneden.

Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag, søndag eller helligdag, er fristen til den nærmest følgende hverdag.

Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen for indberetning og betaling af udbytteskat den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget.

Aktionærer kan ansøge om refusion af udbytteskat, hvis den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige udbytteskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller gældende dansk skatteret.

Du kan ansøge om refusion af udbytteskat digitalt. For at kunne søge om refusion skal aktionæren være skattepligtig i et andet land eller være ikke-skattepligtig til Danmark. Du kan enten ansøge som aktionær eller som repræsentant på vegne af en aktionær. 

Læs mere og søg om refusion af udbytteskat

Status på din ansøgning

Når du ansøger om refusion af udbytteskat modtager du en kvittering for, at vi har modtaget din ansøgning. Sådan har det været siden 1. januar 2016.

Vi har nu sendt et brev ud til alle refusionsansøgere, som har indsendt en refusionsansøgning før 31. december 2019, og som endnu ikke har fået behandlet deres ansøgning. I brevet oplyser vi om den forventede sagsbehandlingstid på yderligere 18 måneder.

Hvis du ikke har modtaget et brev, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 38 00 81 mellem kl. 9-14. Det kan nemlig betyde, at vi ikke har de nødvendige oplysninger om dig til at kunne færdigbehandle din ansøgning. For at lette sagsgangen bedes du ved henvendelsen oplyse om tidspunktet for indsendelsen ansøgningen og andet, der kan identificere ansøgningen.

Refusion af udbytteskat fra 2015

Siden august 2015 har alle udbetalinger af refusion af udbytteskat været sat i bero. Det skete på baggrund af den formodede svindel på området. Læs mere om baggrunden

Den 17. marts 2016 har vi genoptaget udbetalingen af refusion af udbytteskat i det omfang, der foreligger den fornødne dokumentation.

Der må fortsat regnes med en betydelig sagsbehandlingstid.

Vi beklager de gener, som denne berostillelse har medført og fortsat vil medføre i en periode fremover. Det kan oplyses, at Skattestyrelsen efter kildeskattelovens § 69B er forpligtet til at yde en rentegodtgørelse, hvis sagsbehandlingstiden overskrider 6 måneder, og forsinkelsen ikke skyldes forhold hos modtageren af udbytterefusionen. Skattestyrelsen vil af egen drift foretage udbetaling af eventuel rentegodtgørelse, hvis grundlaget herfor er opfyldt. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.