Indhold

Dette afsnit handler om kvittering, når Skatteforvaltningen modtager henvendelse fra borger/virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Kvitteringens indhold
  • Undtagelse for at kvittere

Baggrund

Formålet med at kvittere for modtagelse af en henvendelse til Skatteforvaltningen er at informere borgeren/virksomheden om Skatteforvaltningens håndtering af sagen og dermed også nedsætte behovet for at rette henvendelse til Skatteforvaltningen under sagens forløb.

Pligten til at udsende kvittering kan udledes af Justitsministeriets vejledning om Forvaltningsloven, pkt. 206.

Endvidere bygger kvitteringspligten på god forvaltningsskik, hvor udtalelser fra Folketingets ombudsmanden danner grundlag for, hvad der antages at være god forvaltningsskik,

I Skatteforvaltningen er der opstillet et internt mål om, at der skal kvitteres indenfor 14 dage efter modtagelse af en henvendelse, bortset fra aktindsigt, hvor der gælder en lovbestemt sagsbehandlingsfrist. Se nærmere afsnit A.A.6.2.3 om underretning.

Kvitteringens indhold

Kvitteringen skal informere om tidsfristen for forventet besvarelse. Endvidere kan kvitteringen orientere om, hvem der er sagsbehandler, eller i hvilken afdeling henvendelsen skal besvares. I kvitteringen er der ligeledes mulighed for at bede om eventuelle yderligere oplysninger.

Kan sagen ikke færdigbehandles inden for den tidsfrist, der er oplyst, underretter Skatteforvaltningen herom. Endvidere skal oplyses om, hvorfor sagens behandling har trukket ud, og hvornår behandlingen nu forventes afsluttet.

Undtagelse for at kvittere

Kvittering kan undlades i de tilfælde, hvor henvendelsen færdigbehandles inden for 14 dage.

I sådanne tilfælde kan fx en afgørelse sendes ud uden forudgående kvittering.