Fra 1. juli 2018 er det Vurderingsstyrelsen, der vurderer ejerboliger. Da den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet, kan du se din gældende ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Du kan også slå en ejendomsvurdering op i Vurderingsstyrelsens register.

Hvis der ikke er sket større ændringer på din ejerbolig, vil der ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før tidligst i 2021. Indtil da danner din 2011-vurdering grundlag for din beskatning, medmindre du siden har modtaget en omvurdering.

Se din ejendomsvurdering på din årsopgørelse

Slå en ejendomsvurdering op

Grundskyld (ejendomsskat)

Grundskyld (ejendomsskat)

Ejendomsværdiskat

Grundskyld (ejendomsskat) er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand. Den enkelte kommune fastsætter satsen og opkræver skatten to gange om året på et girokort.

Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld.

Satser for grundskyld og andre skatter for din kommune (skm.dk)

Hent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)

I 2018 har regeringen vedtaget en ny lov, som betyder, at en eventuel stigning i grundskylden i perioden 2018-2020 først skal betales, når du sælger din bolig. Fra 2. halvår 2021 har du mulighed for at fra- og tilvælge denne indefrysning af eventuelle stigninger i grundskylden. Læs mere om indefrysning af stigninger i grundskylden.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat, medmindre de lejer ud erhvervsmæssigt.                          

Se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse

Din ejendomsværdiskat kan ændre sig, hvis din ejendom ændrer sig.

Læs om omvurdering ved ombygning m.m.

Hvis din ejendom er nybygget, ændret eller ikke tidligere har haft et beskatningsgrundlag, får du et foreløbigt beregningsgrundlag. Dette gør du, indtil du modtager den nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen. 
 
Når din nye vurdering kommer, vil dine ejendomsskatter blive reguleret automatisk. Det er din kommune, der står for at regulere din grundskyld (ejendomsskat), mens ejendomsværdiskatten reguleres af Skattestyrelsen i forbindelse med din årsopgørelse. 
 
Hvis du har betalt ejendomsværdiskat af et for højt foreløbigt beregningsgrundlag, får du det overskydende beløb tilbage i forbindelse med din årsopgørelse. Har du betalt for lidt, skal du betale restbeløbet. Du kan se det foreløbige beregningsgrundlag, som din ejendomsværdiskat er beregnet ud fra, på din forskudsopgørelse for 2021. 

Du hører fra kommunen, hvis du har betalt enten for lidt eller for meget i grundskyld på baggrund af det foreløbige beregningsgrundlag. 

Hvis du er uenig i beregningsgrundlaget for din grundskyld og/eller din ejendomsværdiskat og vil ændre det, kan du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 16 32.  

For at ændre beregningsgrundlaget for din ejendomsværdiskat, skal alle ejere være enige om ændringen.  

Derfor opfordrer vi ejerkredsen til at ringe ind sammen eller sende en underskrevet fuldmagt fra alle ejere til Skattestyrelsens Ejendomscenter.  

Fuldmagten skal indeholde:  

 • Ejendommens adresse og ejendomsnummer (står i det brev, du har modtaget fra os) 
 • Det beløb, som I ønsker at ændre jeres foreløbige beregningsgrundlag til og dermed blive beskattet af.
 • At forskudsopgørelsen må opdateres med det nye foreløbige beregningsgrundlag
 • Underskrifter fra alle ejere 

 Fuldmagten skal sendes via TastSelv under Kontakt -> Skriv til os -> Ejendom og bolig -> Ejerbolig og sommerhus -> Andet.

De nye ejendomsvurderinger er baseret på et såkaldt forsigtighedsprincip. Beløbet, som du skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen. Forsigtighedsprincippet gælder også for dig, der får et foreløbigt beregningsgrundlag. 

Det har ikke været muligt at danne et foreløbigt beregningsgrundlag for nogle få ejendomme i forbindelse med forskudsopgørelsen 2021. Hvis du er en af disse ejere, bedes du kontakte os på telefon 72 22 16 32, så vi kan hjælpe dig med at registrere din ejendom på din forskudsopgørelse. 

 • Nybyggede boliger - altså ejendomme, der første gang skal vurderes som en bebygget ejendom. 
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes som en selvstændig ejendom. Det kan være i tilfælde, hvor der opstår en ny (separat) ejendom, fx fordi en grund er udskilt fra en større grund som en selvstændig grund, eller fordi en udlejningsejendom er blevet opdelt i ejerlejligheder.
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beregningsgrundlag til brug for opkrævning af ejendomsværdiskat, som de ikke tidligere er vurderet med - det kan fx være en erhvervsejendom, der bliver til privatbolig. 
 • Ejendomme, der første gang skal vurderes med et beregningsgrundlag til brug for opkrævning af grundskyld, som de ikke tidligere er vurderet med. Det kan fx være en tidligere offentligt ejet grund eller ejendom, der nu sælges til boligformål eller privat erhverv. 

Indtil du modtager den endelige vurdering af din ejendom, skal du betale ejendomsværdiskat af et foreløbigt beregningsgrundlag. Det foreløbige beregningsgrundlag er dannet på baggrund af modelberegninger i det nye vurderingssystem.   

Det beløb, du skal betale skat af, sættes 20 % lavere end vurderingen. Det skyldes et forsigtighedsprincip ligesom med de nye ejendomsvurderinger.  

Hvornår skal du betale ejendomsværdiskat? 

Er din ejendom færdigbygget i perioden 2. oktober 2019 til 1. marts 2021, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2021.  

Er din ejendom færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2022.   

Du vil modtage et brev fra os om det foreløbige beregningsgrundlag, hvor vi foreslår at ændre din forskudsopgørelse.  

Det er vigtigt, at du får ejendomsværdiskat med på din forskudsopgørelse, også selvom du endnu ikke har modtaget den endelige ejendomsvurdering. Så betaler du nemlig en foreløbig ejendomsværdiskat, og du kan bedre undgå at skulle betale restskat senere.  
 
Ønsker du at få din ejendom registreret på din forskudsopgørelse, inden du modtager brevet fra os, kan du kontakte os på telefon 72 22 16 32. 

Er din ejendom blevet færdigbygget i perioden 1. januar 2021 til 1. marts 2021, skal du oplyse din indflytningsdato i din forskudsopgørelse, så du først betaler ejendomsværdiskat fra den dag, ejendommen er færdig.

Du kan dog først gøre dette, når ejendommen fremgår af din forskudsopgørelse. 

Ret din forskudsopgørelse i TastSelv 

Du betaler ejendomsværdiskat af det foreløbige beregningsgrundlag, indtil du modtager den nye offentlige ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen. Når din nye vurdering kommer, vil ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse blive reguleret automatisk.

Hvis din ejendom bliver færdigbygget i perioden 2. marts 2021 til 1. januar 2022, skal du betale ejendomsværdiskat fra 1. januar 2022. Hvis du færdigmelder byggeri i den periode, opfordrer vi dig til at kontakte Skattestyrelsens Ejendomscenter i november eller december 2021 for at få indsat den nye ejendom på din forskudsopgørelse.

Din ejendomsvurdering består af en ejendomsværdi og en grundværdi. Fra den 1. oktober 2015 gælder din 2011-vurdering nedsat på følgende måde:

Ejendomsværdi og nedsættelse
Ejendomsværdi Nedsættelse
0-500.000 kr. 5 pct.
500.000 kr.-750.000 kr. 2,5 pct.
Over 750.000 kr. 2,5 pct. nedsat med 1.250 kr. pr. 50.000 kr. dog højst 12.500 kr.
Grundværdi og nedsættelse
Grundværdi Nedsættelse
0-100.000 kr. 5 pct.
100.000 kr. -150.000 kr. 2,5 pct.
Over 150.000 kr. 2,5 pct. nedsat med 250 kr. pr. 10.000 kr. dog højst 2.500 kr.

Læs mere i Den juridiske vejledning

Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2011 er udløbet.

Din mulighed for at få ændret denne og tidligere vurderinger falder nu ind under reglerne om genoptagelse.

Læs mere om genoptagelse

Klage over omvurdering ved nybyg, ombygning m.m.

Hvis du har fået en omvurdering, kan du klage:

Læs mere om klage over omvurderinger

Nedslag for folkepensionister

Fra og med det år, hvor du eller din samlevende ægtefælle opnår folkepensionsalderen, får I automatisk et nedslag i ejendomsværdiskatten.

Nedslaget er i 2021 på 3,7 promille (0,37 procent), dog højst 6.000 kr. for helårshuse og højst 2.000 kr. for sommerhuse. 

Nedslaget bliver nedsat med 5 procent af et indkomstgrundlag, der overstiger:
År For enlige For ægtefæller
2021 204.200 kr. 314.000 kr.
2020 199.600 kr. 307.100 kr.
2019 195.300 kr. 300.300 kr.
2018 191.100 kr. 293.900 kr.

 Indkomstgrundlaget udgør summen af din og eventuelt din samlevende ægtefælles samlede 

 • personlige indkomst
 • positive kapitalindkomst
 • positive aktieindkomst (aktieudbytte op til 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtefæller er dog undtaget).

Stiger din indkomst, bliver dit pensionistnedslag mindre eller bortfalder helt.

Beregningen af nedslaget står på din årsopgørelse.

Se din årsopgørelse

Enker og enkemænd

Er du enke eller enkemand, og var din ægtefælle pensioneret, har du også ret til pensionistnedslaget, hvis du bliver boende i ejendommen, og I ikke var separeret ved dødsfaldet.

Hvis du gifter dig igen, mister du pensionistnedslaget.

Nedslag ved udleje

Der er forskellige regler, alt efter om du udlejer din bolig hele året, eller der er tale om delvis udleje. Delvis udleje er både udleje af en del af boligen (for eksempel et værelse) og udleje af hele boligen en del af året.

Du udlejer en bolig, som du ikke selv bor i

Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året

Nedslag for ubeboet periode
Eksempel Forklaret
Du køber en ejendom, men flytter først ind noget tid efter overtagelsesdagen Du får nedslag for den periode, hvor du ikke har boet i ejendommen.

Du kan dog blive pålagt at betale ejendomsværdiskat tilbage fra overtagelsestidspunktet, hvis du over en længere periode ikke flytter ind i ejendommen. Skriv din indflytningsdato på din forskudsopgørelse

Når du retter din forskudsopgørelse, overfører vi automatisk oplysningerne til din årsopgørelse.
Du sælger en ejendom og flytter inden købers overtagelsesdag Du får nedslag for den periode, ejendommen ikke har været beboet.

Skriv din udflytningsdato på din forskudsopgørelse Når du retter din forskudsopgørelse, overfører vi automatisk oplysningerne til din årsopgørelse.
Ejendommen har været ubeboelig i en periode Du kan i særlige tilfælde få nedslag, hvis ejendommen har været midlertidigt ubeboelig og du ikke selv er skyld i dette (dvs. boligens tilstand må ikke skyldes egne forhold).

Det kan være ved reparation efter vandskade eller hærværk, hvor ruder er blevet ødelagt, og hvor installationer, elektricitets- og vandforsyning har været afbrudt. Du kan ikke få nedslag for ombygning, tilbygning eller istandsættelse, medmindre det sker for at udbedre en sådan skade.

Du kan kun få nedslag, hvis skaden dækker hele boligen.

Skriv, hvor længe boligen har været ubeboelig på din forskudsopgørelse.

Skriv, hvor længe boligen har været ubeboelig på din årsopgørelse.

Nedslag for udenlandske skatter

Hvis du har betalt skat af din udenlandske ejendom, kan du få et nedslag i den danske ejendomsværdiskat for ejendommen. For at få nedslaget skal den udenlandske skat være beregnet af ejendommens værdi. Vi kan kræve dokumentation for den betalte skat og beregningsgrundlaget.

Nedslaget kan ikke være større end den endeligt opgjorte danske ejendomsværdiskat.

Skriv den betalte udenlandske ejendomsskat på din årsopgørelse

Nedslag, hvis boligen er købt senest den 1. juli 1998

Er ejendommen købt senest den 1. juli 1998, bliver ejendomsværdiskatten nedsat med 1,8 promille (0,18 procent). Både køber og sælger skal have underskrevet købsaftalen senest 1. juli 1998.

For helårsboliger og visse andre ejendomme nedsættes ejendomsværdiskatten desuden med 3,7 promille (0,37 procent) af beregningsgrundlaget, dog højst 1.200 kr. pr. ejendom. 

Vi indregner automatisk nedslaget i din ejendomsværdiskat.

Din ejendomsvurdering laves blandt andet på baggrund af oplysningerne i BBR.

Det er dit ansvar at sikre, at oplysninger i BBR er korrekte.

Hvis du finder ud af, at den registrerede BBR for din bolig er forkert, skal du kontakte din kommune.

Læs mere om BBR (bbr.dk)

Familiehandler

Ejendomsvurderingen kan have betydning for familiehandler, fordi der som udgangspunkt kan handles til 85 procent af ejendomsvurderingen i stedet for markedsprisen.

Derudover skal der betales tinglysningsafgift ved familiehandler eller andre handler mellem interesseforbundne parter af ejendomsvurderingen, hvis den er højere end overdragelsesprisen.

Boafgift

Ejendomsvurderingen kan have betydning for boafgift, når boet anvender den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- op til 15 procent som udtryk for handelsværdien.  

Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet i den periode, der er tilbage.

Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.