Du kan spørge os og få et bindende svar, hvis du er i tvivl om, hvad en handling vil betyde for dig eller din virksomhed.

Et bindende svar fra os er din dokumentation for, hvad en handling vil betyde for dig eller din virksomheds betaling af skat, moms eller afgifter.

Hvis du skal have et bindende svar om registreringsafgift på et køretøj, skal du bede om det her.

 • Et bindende svar koster 400 kr.
 • Du skal betale via netbank.
 • Vi svarer normalt inden for 3-6 måneder. 
 • Et bindende svar gælder højst i 5 år.

Udfyld blanket til ansøgning om bindende svar

Send din udfyldte blanket om bindende svar

Sammen med din skriftlige ansøgning om bindende svar skal du typisk indsende dokumentation.

Som borger

Spørgsmål om Vedhæft
Fast ejendom

• Aftalen mellem køber og sælger - ofte slutseddel og skøde.

• Udstykningserklæringer, hvis du har spørgsmål om fortjenesten af ejerboligen er skattefri (for grunde over 1.400 m2). Det vil sige en erklæring fra fx kommunens tekniske forvaltning, om hvorvidt der kan udstykkes fra grunden til en selvstændig bebyggelse.

• Eksterne vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar.

• Lejekontrakter, hvis vi skal tage hensyn til udlejningen af ejendommen, når den bliver solgt.

Udgifter til rejser, når du er lønmodtager

• Din ansættelseskontrakt.

• Dokumentation for dine arbejdstider, fx vagtplaner.

• Lejekontrakt for din midlertidige bolig.

Udgifter til efteruddannelse, når du er lønmodtager

• Dokumentation for dine udgifter til efteruddannelsen.

• Dokumentation for efteruddannelsens indhold.

Skatten, når du arbejder i udlandet

• Dokumentation for ansættelsesforholdet, fx ansættelseskontrakt.

• Dokumentation for en bolig du har beholdt i Danmark, fx lejekontrakt.

• Dokumentation for at du udlejer din bolig i Danmark, fx lejekontrakt.

Virksomheden er en erhvervsmæssig virksomhed eller en hobbyvirksomhed

• Budgetter for virksomheden.

• Dokumentation for budgettal, fx fra din brancheorganisation.

• Forretningsplan for virksomheden.

• Dokumentation for dit branchekendskab, fx uddannelsespapirer eller eksamensbeviser.

Udgifter i forbindelse med arbejdet (driftsomkostninger)

• Dokumentation for dine udgifter, fx fakturaer.

Nedsættelse af gæld

• Akkordordning, gældssanering, saldokvittering, dom eller anden dokumentation for, at du har fået nedsat en gæld.

• En specifikation af hvor stor en del af nedsættelsen af gælden, der er renter.

Du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende

• Aftalen om hvordan arbejdet skal udføres, fx hvem der betaler, stiller værktøj til rådighed, og hvornår arbejdet bliver udført.

Som virksomhed

Spørgsmål om Vedhæft

Fast ejendom

• Aftalen mellem køber og sælger - ofte slutseddel og skøde.

• Seneste skatteregnskab for sælger, som viser afskrivningsgrundlaget på ejendommen og den samlede afskrivning på ejendommen.

• Udstykningserklæringer, hvis du har spørgsmål om fortjenesten af ejerboligen er skattefri (for grunde over 1.400 m2). Det vil sige en erklæring fra fx kommunens tekniske forvaltning, om hvorvidt der kan udstykkes fra grunden til en selvstændig bebyggelse.

• Eksterne vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar.

• Lejekontrakter, hvis vi skal tage hensyn til udlejningen af ejendommen, når den bliver solgt.

Køb og salg af anlægsaktiver

• Aftale, slutseddel eller faktura.

• Ved salg skal du medsende seneste skatteregnskab.

• Oplysninger om skattemæssigt nedskreven værdi, hvis du har spørgsmål om fortjeneste eller tab.

• Lejekontrakt for de udlejningsaktiver eller aktiver, du har købt med henblik på at udleje, fx maskiner eller biler.

Handel mellem interesseforbundne parter

• Aftalen mellem parterne.

• Prisen for det anlægsaktiv, du ønsker at overdrage, fx bil eller fast ejendom.

• Eksterne vurderinger af handelsprisen, fx fra en ejendomsmægler eller valuar.

Omdannelse af en virksomhed

• Stiftelsesdokumenter.

• En opgørelse af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum.

• Goodwill-beregning. Det vil sige en beregning af værdien af virksomhedens kundekreds og/eller forretningsforbindelser.

• Seneste tre års skatteregnskaber inklusive udkast til skatteregnskab for året før omdannelsesåret.

Virksomheden er en erhvervsmæssig virksomhed eller en hobbyvirksomhed

• Budgetter for virksomheden.

• Dokumentation for budgettal, fx fra din brancheorganisation.

• Forretningsplan for virksomheden.

• Dokumentation for dit branchekendskab, fx uddannelsespapirer eller eksamensbeviser.

Udgifter i forbindelse med driften af en virksomhed (driftsomkostninger)

• Dokumentation for dine udgifter, fx fakturaer.

Nedsættelse af gæld

• Akkordordning, gældssanering, saldokvittering, dom eller anden dokumentation for eftergivelse af gælden.

• En specifikation af, hvor stor en del af nedsættelsen af gælden, der er renter.

Interessentskabsforhold

Kontrakten mellem virksomheden og dens interessenter (interessentskabskontrakt).

Moms- eller lønsumsafgiftsloven

• Vedtægter for foreningen eller fonden.

• Dokumentation for at betingelserne for momsfritagelse er opfyldt, fx kursusbeskrivelser i forbindelse med undervisning.

Moms

• Aftaler og kontrakter, der viser, at du har betalt moms af virksomhedens udgifter.

• Hvis du spørger for en virksomhed, som både har ydelser, der er momsfritagne og momspligtige, skal du oplyse, hvilken del af de 25 procent moms, du har fradrag for. Det vil sige forholdet mellem momspligtige og momsfritagne ydelser.

Vi får en del ansøgninger om bindende svar, hvor det slet ikke er nødvendigt at bede om det, fordi reglerne ligger helt fast.

Vi har samlet nogle af de typiske spørgsmål og svar her:

Nærmeste familie

 • Børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn osv.
 • Stedbørn og deres børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.
 • Længstlevende (enken eller enkemanden) efter dit afdøde barn eller stedbarn.
 • Dine forældre.
 • Personer, som du har haft fælles bopæl med de sidste to år, før gaven blev givet (fx din ugifte samlever eller søskende). I skal bo sammen, når gaven gives.
 • Personer, som du tidligere har haft fælles bopæl med i mindst to sammenhængende år, og hvor samlivet er ophævet, fordi den ene af jer er flyttet på institution.
 • Plejebørn, som har haft bopæl hos dig i mindst fem år i træk. Opholdet skal være begyndt, inden plejebarnet var fyldt 15 år. Højst en af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos dig sammen med plejebarnet.
 • Stedforældre.
 • Bedsteforældre.
 • Søskende regnes ikke som din nærmeste familie (medmindre de har haft fælles bopæl de sidste to år).

Hvis din ejendom består af flere matrikelnumre

En ejendom kan bestå af flere matrikelnumre, som er vurderet under den samme ejendom.

Hvis matriklerne ikke må sælges hver for sig (er samnoteret), anses matriklerne for at være én samlet ejendom.

Hvis matriklerne må sælges hver for sig (ikke samnoteret), er det kun den matrikel, hvor din bolig ligger, der eventuelt kan sælges skattefrit. Hver matrikel er således en selvstændig ejendom.

Du kan ikke sælge en ubebygget grund skattefrit. Du kan se om dine matrikler er samnoteret på mingrund.gst.dk.

Vi kigger først på din ansøgning, når du har betalt. Du kan betale via din netbank.

 • Når du betaler via netbank:
  Du skal bruge kortart +73 og kreditornr. +81450536.
  I meddelelsesfeltet skal du skrive 'bindende svar', dit navn og det cpr-nr. eller cvr-nr., som det bindende svar vedrører.
 • Når du betaler via netbank fra udlandet:
  Brug IBAN-nr.: DK 6502164069074065 og SWIFT-kode DABADKKK.
  I meddelelsesfeltet skal du skrive 'bindende svar', dit navn og det cpr-nr. eller cvr-nr., som det bindende svar vedrører.

Du kan både spørge som borger eller på vegne af din virksomhed. Det gælder, hvad enten din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed eller et anparts- eller aktieselskab.

Du kan både spørge om konsekvenserne af noget, du har tænkt dig at gøre, eller noget du allerede har gjort.

Du kan spørge til konsekvenserne for dig selv, din virksomhed, organisation eller den du repræsenterer.

Du kan også spørge om de skatte- og afgiftsmæssige virkninger for andre, hvis du tænker på at gøre noget, som vedrører indkomstskat, ejendomsværdiskat eller afgift efter pensionsbeskatningsloven samt moms og de fleste afgifter.

Læs mere om bindende svar i Den juridiske vejledning.

Du kan ikke spørge om told

Du kan ikke spørge til den skattemæssige virkning af toldlovgivningen.

I sager med principielt indhold er det Skatterådet, der giver det bindende svar. Skatterådet giver almindeligvis svar inden for 5-6 måneder. Skatterådets hjemmeside.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.