Ved hver indberetning om et lån, skal det oplyses, hvem der var debitor på lånet i perioden. Hvis lånet har flere end 2 debitorer, kan man vælge kun at oplyse om en debitor.

Der skal indberettes mindst en kontoperiode.
Tilskrevne eller forfaldne renter i indberetningsperioden skal indberettes i "RenteBeløb" under både "Beløb" og "Kontoperiode".

Renten på et lån skal splittes op i flere kontoperioder, hvis der har været ejerskifte i indberetningsperioden.
Se eksempler på indberetning ved ejerskifte under afsnit 4.6.1.

Der skal oplyses en kontohaverliste pr. kontoperiode. Se mere i afsnit 4.7.

Felter under Kontoperiode:

RenteBeløb
Feltet udfyldes med tilskrevet eller forfalden renter i kontoperioden.

Overtages et lån i forbindelse med en handel, skal feltet udfyldes med rentebeløb på sælgeren frem til opgørelsesdatoen, og på køberen fra og med opgørelsesdagen.

KontantlånIndfriKode
Feltet markeres med "1" for hel indfrielse af kontantlån, og "2" for delvis indfrielse af kontantlån.  

KontantlånKurstab
Feltet udfyldes med kurstab ved indfrielse af et kontantlån optaget inden 19. maj 1993.

ReservefondUdlodning
Feltet udfyldes med størrelsen af den skattepligtige udlodning fra realkreditinstitutternes reservefond.

Kan kun indberettes på kontotype 33.

LånForholdRestanceMarkering
Feltet markeres med "true" eller "false".

"True" bruges på de lån, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, som indberetningen i øvrigt omfatter. Den ubetalte rente fra året før er en opsummeret rente også fra tidligere indkomstår.

Markering med "true" bevirker at renteudgifterne ikke automatisk kommer med på låntagerens årsopgørelse. Det vil fremgå af låntagers Skatteoplysninger på TastSelv, at kontoen er i restance.

"False" skal bruges, når der ikke er ubetalte forfaldne renter vedrørende tidligere indkomstår.

Parterne har aftalefrihed ved afgørelse af dækningsrækkefølge for á conto indbetalinger. Aconto betalinger anses derfor som udgangspunkt at dække, hvad parterne har aftalt. Findes der ingen aftale mellem parterne, anlægges der normalt den praksis, at aconto indbetalinger forlods dækker ikke betalte forfaldne renter.

I skal være opmærksom på, at der også skal indberettes en gældseftergivelsesmarkering, hvis der er aftalt en form for saneringsordning på lånet. Læs mere om gældseftergivelsesmarkeringer i afsnit 4.7.

KontoperiodeOpstartDato
Hvis lånet skifter ejerkreds i løbet af året, skal feltet udfyldes med dato for opstart af ny ejerkreds.
Hvis lånet skifter kontotype indenfor samme indberetningstype i løbet af året, skal feltet udfyldes med dato for kontotypeskiftet.

Feltet skal ikke medtages i strukturen, hvis ejerkreds og kontotype er den samme i hele indberetningsperioden. 

Det er overtagelsesdatoen for ejendommen der er kontoperiodens opstartsdatoen, hvis køber overtager et eksisterende lån.
Det samme gælder for nye ejerskiftelån, oprettet eller udbetalt før overtagelsesdatoen i sælgers navn, hvor køber overtager gældsforpligtelsen.

Ved øvrige nye lån, også i forbindelse med ejerskifte, skal startdatoen være udbetalingsdatoen.

KontoperiodeOphørDato
Hvis lånet skifter ejerkreds i løbet af året, skal feltet udfyldes med dato for ophør af ejerkreds.
Hvis lånet skifter kontotype indenfor samme indberetningstype i løbet af året, skal feltet udfyldes med dato for ophør af kontotypeskiftet.

Feltet skal ikke medtages i strukturen, hvis ejerkreds og kontotype er den samme i hele indberetningsperioden. 

Ved overtagelse af et lån i forbindelse med en handel, er det overtagelsesdatoen af ejendommen der er ejerkredsens (sælgerens) ophørsdato. Det samme gælder for nye ejerskiftelån, oprettet eller udbetalt før overtagelsesdatoen i sælgers navn, og hvor køber overtager gældsforpligtelsen.

Ved indfrielse af gamle lån, også i forbindelse med ejerskifte, skal ophørs datoen altid være indfrielsesdatoen. Der indberettes kun de beløb for låneforholdet, der vedrører låneperioden for den pågældende låntager.

KontoTypeKode
Vælg en af nedenstående kontotypekoder:

KontoTypeKoder

32

Lån med rentegulv.
Kontotypen gælder for alle lån med rentegulv som er stiftet, refinansieret eller overtaget 1. januar 2016 eller derefter.

33

Realkreditlån, som ikke er omfattet at kontotype 32.


FlereEndToKontohavereIkkeAlleOplyst 
Feltet markeres med "true" eller "false".

"True" bruges, når der er flere end to debitorer på lånet, men ikke alle debitorer er oplyst.

Hvis lånet har flere end to debitorer, er der ikke pligt til at oplyse om alle debitorer, men der skal oplyses om mindst en.
Det betyder, at hvis et lån har flere end to debitorer, kan I vælge at oplyse om en eller om flere debitorer.

Reglen for hvordan I skal udfylde feltet er ændret for 2018 i forbindelse med indførelsen af nyt felt under Indlænding Person - "VirksomhedFormandAdministrator". Ved indberetning om en formand eller administrator for en virksomhed, der ikke har et cvr.nr. skal de almindelige regler for feltet nu anvendes. Som eksempel kan nævnes, at hvis I har et lån, hvor der er en låntager på og hvor låntageren er en formand, skal feltet udfyldes med "false".

Hvis feltet er markeret med "true", vil lånet blive behandlet som et lån med "særlige ejerforhold".
Det betyder, at rentebeløbet ikke fortrykkes på årsopgørelsen.

"False" bruges, når alle debitorer på kontoen er oplyst.