TK art. 62, GB art. 199
Varemodtageren har fuld deklarationspligt, dvs. at indførselsangivelsen ved indleveringen til SKAT skal indeholde alle nødvendige oplysninger.

Indførselsangivelsen skal være underskrevet af importøren eller dennes repræsentant.

Som udgangspunkt er rubriceringen af EU's enhedsdokument og angivelsen i SKAT's importsystem den samme; af praktiske årsager er rubrikkerne dog i visse tilfælde underopdelt i toldsystemet. Desuden findes der i importsystemet nogle få ekstra rubrikker, der skal udfyldes for at muliggøre den hurtige og smidige toldbehandling, der er knyttet til edb-løsningerne.

Særligt for angivelse via edb
De rubrikker, der er særlige for angivelser via edb, er følgende:

Internt nummer
Her angives virksomhedens interne nr., der er knyttet til fortoldningen, hvis et sådant findes.

Transportmidlets forventede ankomstdag
Her angives datoen for, hvornår det forventes, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Transportmidlets forventede ankomsttidspunkt
Her angives tidspunktet for, hvornår det forventes, at varerne ankommer til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Tidspunktet angives i formatet ttmm.

Transportmidlets faktiske ankomstdag
Her angives datoen for, hvornår varerne er fysisk ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Datoen angives i formatet ååååmmdd.

Transportmidlets faktiske ankomsttidspunkt
Her angives tidspunktet for, hvornår varerne fysisk er ankommet til det sted, hvor toldekspeditionen skal finde sted. Tidspunktet angives i formatet ttmm.

For varer, der indføres med skib eller fly, vil faktisk ankomst automatisk blive indsat fra Manifeststystemet på baggrund af den ankomstmeddelelse der afgives dér.

For bilgods indsættes faktisk ankomst af toldekspeditionsstedet. Hvis varerne toldbehandles hos en godkendt modtager på dennes adresse indsættes faktisk ankomstdag og -tidspunkt af den godkendte modtager selv.

Fælles regler


GB bilag 37 og 38
BKG § 6,7 og 32
I det følgende er beskrevet udfyldningen af de rubrikker, der er fælles, uanset om der angives via edb eller EU's enhedsdokument.

I oversigten er der taget udgangspunkt både i enhedsdokumentets rubrikker og toldsystemets yderligere opdelinger. Der er således ikke i alle tilfælde overensstemmelse mellem rubrikkernes angivne navn og den trykte rubrik på enhedsdokumentet

A. Ekspeditionssted
Her anføres den 4-cifrede kode for det ekspeditionssted, hvortil varerne frembydes.

Hvis varerne under anvendelse af EU's forsendelsesordning køres direkte til en godkendt modtagers anmeldte lageradresse, er det koden for det ekspeditionssted, som lageret hører under, der skal angives.

1.
Angivelse
Første underrubrik:

Der anvendes følgende betegnelser:

 • IM - indførsel af varer med toldmæssig status T 1 til EU's toldområde fra alle lande undtagen EFTA-lande: Island, Norge og Schweiz (herunder Lichtenstein), og Visegradlande: Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet,
 • EU - indførsel af varer fra EFTA-lande og Visegradlande,
 • CO- indførsel af fællesskabsvarer varer, der er underkastet særlige foranstaltninger i en overgangsperiode efter nye medlemsstaters tiltrædelse samt for varer, hvor bestemmelserne i direktiv 77/388/EØF finder anvendelse (indførsel af fællesskabsvarer fra steder, som er omfattet af EU's toldområde, men ligger uden for EU's afgiftsområde).

Anden underrubrik:

Der anvendes følgende koder:

 • A i forbindelse med en almindelig angivelse (almindelig fremgangsmåde, artikel 62 i kodeksen)
 • B i forbindelse med en ufuldstændig angivelse (forenklet fremgangsmåde, artikel 76, stk. 1, litra a), i kodeksen
 • X i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet under kode
 • Z i forbindelse med en supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet i artikel 76, stk. 1, litra c

 I tredje underrubrik angives angivelses art med koder:

 • fuldstændig ekspres: FuE,
 • fuldstændig ekspres, statistisk tærskelværdi: FuET,
 • forenklet ekspres: FoE,
 • supplerende ekspresangivelse: SuP,
 • standardfortoldning: StF,
 • standardfortoldning, statistisk tærskelværdi: StFT.

Tredje underrubrik udfyldes kun ved angivelse på enhedsdokumentet og via en edb-filoverførsel. Ved angivelse via Internettet vælges angivelsesarten, inden angivelsen udfyldes.

2. Afsenders navn
Det fuldstændige navn på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

2a. Afsenders adresse
Den fuldstændige adresse på den afsender/eksportør, der har udstedt fakturaen.

3. Formularer
For angivelser afgivet på EU's enhedsdokument anføres sidenummeret for angivelsen i forhold til det samlede antal angivelser, dvs. angivelse og supplementsangivelser. Hvis der til en fortoldningsangivelse hører 2 supplementsangivelser, anføres henholdsvis 1/3, 2/3 og 3/3. Vedrører fortoldningsangivelsen kun én varepost, anføres der intet i rubrik 3.

Rubrikken udfyldes ikke ved angivelse via edb.

5. Vareposter
Det samlede antal af vareposter, der er omfattet af angivelsen. En fortoldningsangivelse kan højst omfatte 99 vareposter.

6. Kolli i alt
Det samlede antal kolli, der er omfattet af fortoldningsangivelsen.

7. Referencenummer
Nummer som tildeles angivelsen af toldsystemet. Referencenummeret, som er tildelt en forenklet ekspresangivelse, skal angives i rubrik 7, når de supplerende oplysninger angives. Referencenummeret, som er tildelt en midlertidig oplæggelse, skal angives i rubrik 7, når standardfortoldning angives.

8. Modtager/nr.
Ved angivelse på enhedsdokumentet anføres importørens navn, adresse og CVR/SE-nr. fra importørregistret med foranstillet ISO landekode DK.

Ved angivelse via edb anføres kun virksomhedens CVR/SE-nr. fra importørregistret med foranstillet ISO landekode DK.

Hvis der er tale om en privat varemodtager anføres det fiktive SE-nr. DK09999981 samt navn og adresse.

12. Værdioplysninger
Når fragt mv. opdeles i en del uden for EU og en del inden for EU efter toldværdireglerne, se afsnit A.6, angives i hele danske kroner den del af beløbet, der vedrører fragt mv. inden for EU. Derudover anvendes rubrikken til at angive øvrige værdier der kun er momspligtige.

Beløbet angivet i rubrik 12 skal ikke medregnes i toldværdien i rubrik 46, men skal medregnes i grundlaget for momsberegningen. Der skal således ikke afregnes told af beløbet, men udelukkende moms.

14. Klarereren
/
repræsentanten
Klarereren/repræsentanten er den juridiske person, der afgiver fortoldningen.

Her anføres oplysning om klarereren/repræsentantens repræsentationsstatus, CVR/SE-nr. der skal angives med foranstillet ISO landekode DK.

Repræsentationsstatus skal angives med værdien 1, 2 eller 3:

1) Klarerer (varemodtageren selv)

2) Repræsentant (direkte repræsentation, som beskrevet i artikel 5, stk. 2, første led, i kodeksen)

3) Repræsentant (indirekte repræsentation, som beskrevet i artikel 5, stk. 2, andet led i kodeksen)

Ved angivelse på enhedsdokumentet anføres endvidere navn og adresse-oplysninger om klarereren/repræsentanten.

15. Afsendelsesland
Her anføres koden for det land, hvorfra varerne er afsendt med Danmark som bestemmelsesland. Koderne, som skal benyttes, fremgår af bilag 37.

Såfremt varerne under transporten her til landet har været genstand for opbevaring eller handelsmæssige transaktioner, der ikke står i forbindelse med varernes transport (fx opmagasinering, overdragelse mv.), skal der som afsendelsesland angives det sidste land, hvor opbevaring mv. har fundet sted.

18.1 Transportmidlets identitet ved ankomsten

Her angives identiteten for det transportmiddel, for eksempel container, anhænger, bil eller skib, hvorpå varerne er indladet. Identiteten vil normalt være enten registreringsnummer eller navn. Tal og bogstaver skal skrives uden mellemrum.

Hvis der benyttes et trækkende køretøj og en påhængsvogn med forskellige registreringsnumre, angives registreringsnummeret på både det trækkende køretøj og på påhængsvognen.

Ved postforsendelser eller transport i faste installationer udfyldes rubrikken ikke.

21. Det grænseover-
skridende aktive transportmiddel
Her anføres nationaliteten af det aktive transportmiddel, jf. landekoderne i bilag 37.

Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften. Fx vil det være skibet, hvis transportformen er lastbil på skib; anvendes fx et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Rubrikken udfyldes ikke ved indførsel med post, jernbane eller i faste installationer.

22.1 Faktura møntsort
Her angives valutakoden for den møntsort fakturaen er udfærdiget i. Valutakoderne (ISO-alfa-3) vil blive optrykt i bilagsbindet.

22.2 Fakturabeløb
Her angives det fakturerede beløb i den fakturerede valuta for samtlige varer omfattet af fortoldningsangivelsen.

25. Transportmåde ved grænsen
Her angives koden, jf. bilag 145, for den transportmåde, der anvendes ved transporten over EU's ydre grænse. Denne transportmåde skal være i overensstemmelse med det aktive transportmiddel angivet i rubrik 21.

26. Indenlandsk transportmåde
Her anføres koden for den transportmåde, der anvendes fra EU's ydre grænse til Danmark. Koden kan fx være 30 (vejtransport), hvis der er tale om varer, der er ankommet med skib til Hamborg og videretransporteres til Danmark med lastbil. Koderne findes i bilag 145.

30. Varernes placering
Her angives, hvor varerne kan kontrolleres. Hvis feltet ikke er udfyldt, vil varens placering være toldekspeditionsstedet, der er angivet i rubrik A. Rubrikken udfyldes med ISO landekode DK, SE-nr., bevillingstype og løbenummeret på den adresse i bevillingen, der er tale om.

31.1 Kolli mærke og nummer
Her anføres emballagernes mærke og numre. For uemballerede varer anføres "in bulk".

31.2 Containernummer
Hvis varerne transporteres i container anføres identifikationsnummeret på containeren. Der skal anføres både præfiks og nummer.

31.3 Kolliantal
Her anføres det samlede antal kolli, der er omfattet af vareposten.

31.4 Kolli art
Her beskrives, hvordan varerne er pakket. Koderne der skal anvendes fremgår af bilag 158.

31.5 Varebeskrivelse
Ved varebeskrivelse forstås en beskrivelse, der er tilstrækkelig entydig til at fastslå varekoden i Toldtariffen, samt muliggør en øjeblikkelig og sikker identifikation af varerne.

32. Varepostnummer
For angivelser afgivet på EU's enhedsdokument anføres den pågældende vareposts løbenummer i rækken af vareposter, der er anført i rubrik 5.

For angivelser afgivet via edb udfyldes rubrikken automatisk.

33. Varekode
Her angives den 10-cifrede varekode i henhold til Toldtariffen. I visse tilfælde skal der yderligere angives op til to 4-cifrede tillægskoder, for eksempel når der er tale om antidumpingtold, landbrugselement mv.
Der henvises i øvrigt til Toldtariffens vejledning om anvendelse af varekoder og tillægskoder.

I visse tilfælde kan/skal der anvendes en særlig varekode. Disse særlige varekoder kan findes i edb-toldtariffen på toldtariffen og starter alle med 99.


34. Oprindelsesland
Oprindelsesland anføres med koden for det land, hvori varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, anføres det land, hvori den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.

Ompakning, sortering eller blanding betragtes ikke som forarbejdning, medmindre varen efter behandlingen ikke længere kan henføres til noget andet oprindelsesland end det, hvori denne behandling har fundet sted.

Findes der særlige regler i fællesskabsforordninger eller konventioner, fx vedrørende toldpræference, til fastlæggelse af varers oprindelse, anføres oprindelseslandet i overensstemmelse med disse regler. Oprindelseslandet vil i disse tilfælde i almindelighed fremgå af de dokumenter, som kræves fremlagt i bestemmelseslandet.

For skibe og fly, der allerede er i drift, angives landekoden for det land, hvor det var registreret før erhvervelsen, uanset hvor de pågældende skibe og fly er bygget.

For varer henhørende under Toldtariffens kapitel 97 angives koden for afsendelseslandet.

Oprindelseslandet anføres i den kode for landet, der er fastlagt i landefortegnelsen i bilag 37.

35. Bruttomasse (kg)
Bruttovægten for den enkelte varepost anføres i kg og gram efter følgende regel:

 • Hvis bruttovægten er under ét kg skal denne angives i gram (fx 0,867)
 • Hvis brutto vægten er over ét kg kan denne angives enten i hele kg eller i kg og gram med tre decimaler (fx 22 eller 22,487)

Ved bruttovægt forstås den samlede vægt af varerne inklusive al emballage, dog ikke transportmateriel, fx containere.

36. Præference
Her angives med en 3-cifret kode, om der anmodes om præferencetoldbehandling eller ej, og i givet fald hvilken type præference, der er tale om. Koderne fermgår af toldvejledningens bilag 121.

37. Procedure
Her angives den 7-cifrede kode for den procedure, som varerne ønskes toldbehandlet efter.

 • De 2 første cifre: er koden for den ønskede procedure, fx fortoldning til fri omsætning og frit forbrug (40) eller aktiv forædling (41 eller 51)
 • De 2 næste cifre er koden for en eventuel forudgående procedure. Ved forudgående procedure forstås en procedure som varerne tidligere har været underkastet, og som har relevans for indførslen, fx udført til passiv forædling (21) eller oplagt på toldoplag (71). Hvis varerne ikke har været underkastet nogen relevant procedure er cifrene 00.
 • De 3 sidste cifre er enten en nærmere defineret fællesskabsprocedure, angivet ved en kode bestående af et bogstav efterfulgt af et løbenummer

  Som eksempel kan nævnes, at procedurekoden for varer, der returneres til Danmark fra et land uden for EU, og angives som returvarer vil være

  40.10.F01 eller
  en national kode bestående af tre tal.

Som eksempel kan nævnes, at procedurekoden for varer, der indføres fra et ikke EU land,og angives til fri omsætning og frit forbrug vil være 40.00.000

De nye 7-ifrede procedurekoder vil komme til at fremgå af Toldvejledningens bilag 119


38. Nettomasse (kg)
Nettovægten for den enkelte varepost angives i hele kilo uden decimaler. Ved nettovægt forstås varens vægt uden emballage.

39. Kontingenter
Rubrikken udfyldes når der:

Anmodes om kontingenttoldbehandling. I disse tilfælde anføres det 5-cifrede DK-kontingentløbenummer, der fremgår af edb-toldtariffens med et foranstillet nul.

Anmodes om kontingenttoldbehandling for visse landbrugsvarer, f.eks. kød og ost der kræver importlicens. Ordningerne administreres af Direktoratet for Fødevareerhverv i forbindelse med udstedelsen af licenserne. Løbenummeret starter altid med 09.3xxx eller 09.4xxx. Løbenummeret fremgår af edb-toldtariffen.

Anmodes om toldbehandling efter en gældende importloftsordning - skal loftsnummeret der fremgår af edb-toldtariffen anføres.


40. Summarisk angivelse/
Forudgående dokument
Rubrikken skal udfyldes med henvisning til eventuelt tidligere udfærdigede dokumenter, der er relevante for indførslen (fx Fragtbrev, TIR forsendelse, EU forsendelse mv.). Den endelige anvendelse af rubrikken er endnu ikke fastlagt, men vil blive beskrevet i næste udgave af Toldvejledningen samt på SAD-projektets hjemmeside. Koderne for dokumenterne vil blive optrykt i bilagsbindet.

Et eksempel på udfyldning af rubrikken er følgende:
Det foregående dokument er et T1-forsendelsesdokument, og bestemmelsestoldstedet har anvendt nummeret »238544«. Koden vil således være: »Z 821-238544«. (»Z« for det foregående dokument, »821« for forsendelsesproceduren og »238544« for dokumentets registreringsnummer

41. Supplerende enheder
Supplerende mængde anføres i den enhed, der kræves ifølge Toldtariffen for den pågældende varekode, fx stk., par, liter, MWh eller m2. Mængderne anføres uden decimaler.

Ved indførsel af maskiner, apparater mv. samt visse arter transportmateriel, henhørende under Toldtariffens kap. 84-89 (afsnit XVI og XVII), der leveres i flere komponenter på forskellige tidspunkter, udfyldes rubrikken efter reglerne for særlige varebevægeser, se afsnit A.1.4.2.

Rubrikken skal kun udfyldes, hvis der er krav om supplerende enhed ifølge Toldtariffen, eller når der er tale om indførsel efter reglerne for særlige varebevægelser.

42 Varens pris
Her angives varens pris, i den fakturerede valuta for hver varepost på angivelsen.

44.1 Bevillingsnummer
Bevillingsnummeret er journalnummeret på bevillingen/tilladelsen. Bevilling kan fx være til aktiv forædling eller end-use.

44.2 Certifikat
Ved indførsel af varer omfattet af varebestemmelser eller med adgang til en nedsat told ud over de almindelige præferenceordningerer er der ofte krav om, at varerne skal ledsages af et certifikat, en tilladelse eller lignende.

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, som gør, at de ikke kan frigives, før der er foretaget kontrol, skal certifikatet/tilladelsen medbringes til toldmyndighederne, til brug for kontrollen.

Hvis varerne er omfattet af kontrolforanstaltninger, hvor der kræves fremlagt fx våbentilladelse mv., når varerne overgår til fri omsætning, indsendes tilladelsen til videre foranstaltning hos told- og skatteforvaltningen.

Certifikatet angives ved hjælp af en kode på 4 karakterer, samt certifikatets nummer. Koderne for certifikaterne vil blive optrykt i bilagsbindet.

44.3 Varebestemmelser
Hvis varerne er omfattet af varebestemmelser, se afsnit A.5, skal bogstavkoden for den pågældende varebestemmelse angives her.

Varebestemmelsen angiver, hvilke betingelser der er knyttet til importen, fx at der skal fremlægges licens eller certifikat mv.

Hvis varen er omfattet af en varebestemmelse, skal der desuden angives enten certifikatkode- og nummer i rubrik 44.2, eller oplysninger i rubrik 44.6, afhængig af den pågældende varebestemmelse.

Det fremgår af Toldtariffen og Edb-tariffen om den enkelte varekode er omfattet af varebestemmelser.

Der er i Importsystemet indarbejdet en kontrol af, at der er angivet de korrekte varebestemmelser. Desværre har det endnu ikke været muligt at indarbejde samtlige varebestemmelser og det er under alle omstændigheder virksomhedens ansvar, at de er i besidelse af de korrekte certifikater og tilladelser, samt at de angives korrekt i importsystemet og fremlægges for SKAT i nødvendigt omfang.

44.4 Præference-
dokumentationskode
Hvis der anmodes om præferencetoldbehandling angives her koden, se Toldvejledningens bilag 147, for den type præferencedokumentationen, der skal anvendes.

44.4a Præference-
dokumentations-
nummer
Her angives nummeret på det præferencedokumentet, der er angivet i rubrik 44.4. Hvis der er tale om en fakturaerklæring angives fakturanummeret.

44.6a meddelelser kode
Ansøges om forenklet bevillingsudstedelse for varer til forædling, midlertidig indførsel eller forarbejdning under toldkontrol anføres koden 00100 i rubrikken.

44.6b Supplerende vareoplysninger
Varemodtager kan her skrive meddelelser om særlige forhold vedrørende fortoldningsangivelsen og varerne.

Her anføres for eksempel de krævede oplysninger, når der ansøges om forenklet bevillingsudstedelse for varer til forædling, midlertidig indførsel samt forarbejdning under toldkontrol, oplysninger om evt. brækage (varebeskadigelse ved brud) mv.

Når varerne er omfattet af visse varebestemmelser angivet i rubrik 44.3, skal supplerende vareoplysninger ligeledes angives her.

44.9 Øvrige supplerende oplysninger
Rubrikken består af to underrubrikker: oplysningstype-kode og rubrikken værdi. Oplysningerne i denne rubrik bruges bl.a til:

 • At angive oplysninger der ikke findes andre steder i angivelsen, men er nødvendige for beregningen af korrekte told- og afgiftsbeløb.
 • At angive tilførsel til punktafgiftsregistreret virksomhed.
 • At anmode om frist til fremskaffelse af præference- og værdidokumentation (depositumsangivelser)
 • At angive softwareværdien ved specialfremstillet software, se afsnit A.1.4.2.

Oplysningstypekoderne vil blive optrykt i bilagsbindet.

46. Statistisk værdi
Den statistiske værdi for den enkelte varepost svarer til varernes toldværdi. For toldfri varer anvendes en tilsvarende værdi.

Værdien angives i hele danske kroner og kan minimum være 1 kr.

Skal der betales værditold af en vare, og har forsendelsen en samlet værdi på over 80.000 kr., skal der afgives en toldværdideklaration Hvis angivelsen omfatter flere vareposter skal der altid, uanset værdi, afgives en toldværdispecifikation. Reglerne om toldværdi er nærmere beskrevet i afsnit A.6.

47 Beregning af afgifter
Rubrikken består af fire underrubrikker: Art, grundlag, sats og beløb.
Der skal ikke længere angives noget i rubrik 47, idet Toldsystemets importdel automatisk foretager beregning af told-, afgifts- og momsbeløb på grundlag af oplysninger afgivet andet sted i fortoldningsangivelsen.

Oplysningerne vil blive vist således:

Afgiftsart
Afgiftsarten er en kode, der angiver, hvilken slags told, moms eller punktafgift, der er tale om. Afgiftsarterne vil blive optrykt i bilagsbindet.

Ved indførsel af punktafgiftspligtige varer kræves desuden som hovedregel, at varemodtageren er registreret for den pågældende punktafgift.

Der angives kun moms i den sidste varepost, omfattende momsen af samtlige vareposter fra angivelsen.

Grundlag
Beregningsgrundlaget er det grundlag, hvoraf der enten skal beregnes told mv. eller moms.
Beregningsgrundlaget ved told mv. er det beløb eller den mængde, der er nødvendige, jævnfør Toldtariffen, for at foretage beregningen.
Beregningsgrundlaget ved moms er summen af toldværdier og toldbeløb mv. fra de enkelte vareposter, samt et evt. beløb angivet i rubrik 12.
Der anføres ikke noget beregningsgrundlag, hvis arten er en punktafgift.

Sats
Der vil blive vist den sats, der er gældende på satsdagen jf. afsnit A.1.2.5.4.1

Alle satser vises som hele tal i %x100 eller i ørex100 pr kilo, stk, liter mv., uanset om satsen er fastsat fx i kr. pr. 100 kg eller pr. 1000 liter. For eksempel angives 25% som 2500 og 10,50 kr. pr. kg. som 105000.

Ved toldlinier er satsen den toldsats mv., der skal anvendes jf. Toldtariffen. Såfremt toldsatsen er to-leddet (både procent og øre), eller der skal beregnes mere end én slags told, anføres satserne på 2 linier med den relevante linieart. Dette kan fx være tilfældet, når varen udover told er belagt med landbrugselement eller antidumpingtold.

Ved momsliner vises momssatsen.

Ved punktafgiftslinier vises ikke nogen sats.

Beløb
Som beløb vises det beregnede told- eller momsbeløb med 2 decimaler, afrundet til nærmeste lavere ørebeløb, deleligt med 10. Det sidste ciffer af beløbet vil således altid være 0.

Ved punktafgiftslinier vises ikke noget beløb.

Beregningsart
De beregningsarter, der anvendes i dag, vil ikke længere fremgå af rubrik 47. Beregningsarterne vil imidlertid blive vist i en særskilt kolonne umiddelbart efter rubrik 47.

49. Identificering af oplag
Rubrikken udfyldes kun for varer, der oplægges på toldoplag. Der angives toldoplagets nummer, for eksempel C123456DK.

54. Sted og dato samt klarererens/
repræsentantens underskrift
Hvis angivelsen afgives på EU's enhedsdokument skal fortoldningsangivelsen underskrives af varemodtageren selv eller af en repræsentant for denne, for eksempel en speditør.

Hvis det er en speditør, der har underskrevet, er det stadig varemodtageren, der hæfter for told og afgifter.

Efter ansøgning kan told- og skatteforvaltningen give varemodtagere/speditører tilladelse til maskinel underskrift af fortoldningsangivelsen.

Hvis angivelsen er afgivet via edb, har denne angivelse samme retsvirkning som hvis den var underskrevet af den, der har edb-registreret angivelsen.