Du skal afgive en erklæring til Skattestyrelsen, hvis du har, opretter eller har andel i en konto i udlandet. Du skal afgive en erklæring for hver enkelt konto.

Du skal være opmærksom på, at indskudsbeviser udstedt af udenlandske pengeinstitutter mv. sidestilles med kontoindestående, når indskudsbeviset har en oprindelig løbetid på til og med et år. Det gælder også, når der oprettes en konto hos udstederen, hvorpå bevisernes pålydende værdi, forrentning og indfrielsesprovenu bogføres.

Du skal erklære med én af disse to blanketter:

Du er kun erklæringspligtig, hvis du er skattepligtig i Danmark af de nævnte konti/indskudsbeviser eller afkastet heraf.

Fritaget for erklæringspligt

Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, børsmæglerselskaber samt kreditinstitutter skal ikke afgive erklæring. Du er som kunde selv erklæringspligtig, hvis én af disse finansielle virksomheder optræder som formidler eller på vegne af dig (via fælleskonto).

Hvis du vil overføre et beløb til en konto i udlandet, kan pengeinstituttet eller formidleren forlange at se bevis for, at den udenlandske konto er erklæret overfor Skattestyrelsen. Du skal da fremvise den attesterede erklæring fra os.

Kontoen lukkes

Hvis du lukker kontoen eller længere har andel i den mv., skal du sende erklæringen til os sammen med dokumentation for lukningen/ophøret. Dermed sikres, at registreringen kan slettes.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter