Landbrugeres eget forbrug af okse- og kalvekød, svinekød samt heste-, fåre- og lammekød opgøres i kg.

I SKM2010.800.SKAT og Ny tekst startSKM2011.808.SKATNy tekst slut er fastsat følgende vejledende mindstesatser for henholdsvis  og

Ekskl. moms20112012
Okse- og  kalvekød pr.kg.10,30 kr.Ny tekst start12,30 kr.Ny tekst slut
Svinekød pr.kg.6,20 kr.Ny tekst start6,70 kr.Ny tekst slut
Fåre- og lammekød pr.kg13,70 kr.Ny tekst start13,70 kr.Ny tekst slut
Hestekød pr.kg4,10 kr.Ny tekst start4,10 kr.Ny tekst slut
Fjerkræ og æg pr. person  163,00 kr.Ny tekst start175,00 kr.Ny tekst slut
Mælk pr. person138,00 kr.Ny tekst start165,00 kr.Ny tekst slut

Satserne for fjerkræ og mælk gælder pr. person pr. år, uanset alder. Værdien af kartofler og havesager skal ikke medregnes.

Sandsynlig-
gørelse af forbrug
Selvangiver landmanden et forbrug af egne varer på 0 kilo eller et lavt forbrug, som skattemyndigheden er usikker på rigtigheden af, er der i begge tilfælde tale om et bevisspørgsmål.

Ved afgørelsen af dette bevisspørgsmål kan skattemyndigheden ikke blot forlange dokumentation for køb af kød uden for bedriften og derefter forhøje ansættelsen, hvis sådan dokumentation ikke fremlægges, jf. TfS 1988, 300 LSR.

Skattemyndigheden må sandsynliggøre et større forbrug, hvis det selvangivne ikke anerkendes. Der bør herved foretages en samlet bedømmelse af samtlige de omstændigheder, der foreligger i det konkrete tilfælde, hvorved der f.eks. kan lægges vægt på husstandens størrelse, herunder antallet af børn og disses alder, antallet af medhjælpere på kost mv. Er der herefter grundlag for at antage, at der er selvangivet for lavt, er skattemyndigheden berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse af forbruget. Kan landmanden, f.eks. ved at fremlægge regninger mv., derimod sandsynliggøre, at der er indkøbt tilstrækkeligt af kødvarer til at dække forbruget, bør det selvangivne normalt godkendes.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække Ny tekst start56 kr.Ny tekst slut pr. kostdag for hver medhjælper i 2012, jf. Ny tekst startSKM2011.808.SKATNy tekst slut. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere. For helårsansatte kan der således fratrækkes udgifter til kost for 365 dage med Ny tekst start56 kr.Ny tekst slut pr. dag. Der kan ikke herudover fratrækkes eventuelt udbetalte kostpenge. Der er mulighed for i stedet at vælge at fratrække faktisk udbetalte kostpenge samt Ny tekst start56 kr.Ny tekst slut pr. dag for de dage, hvor der er ydet kost.

Som fradrag kan ikke i stedet anvendes den af Skatterådet fastsatte værdi af kost og logi for medhjælpere ved husholdning og landbrug mv., jf. LSRM 1985, 25, idet landmandens faktiske merudgifter til kost må antages at være mindre end kostværdien for medhjælperen.

Medhjælpers logiI henhold til EVSL § 11, stk. 2, kan ejendomsværdiskatten nedsættes, når ejeren udøver erhvervsvirksomhed i egen ejendom. Se herom DJV Fast ejendom, afsnit C.H.3.1.5.4