Fra og med den 1. januar 2000 er det ikke nødvendigt med en myndighedstilladelse for at periodisere renter.

Objektiveringen indebærer, at adgangen til at vælge renteperiodisering kun gælder for bogførings- og regnskabspligtige, se nedenfor under pkt. A.D.1.2.1, dog således at det fortsat vil være muligt for andre at periodisere renter af et kapitalbeløb som følge af personskade, jf. pkt. A.D.1.2.2.

Der kan ikke foretages periodisering af renter forud for det faktiske retserhvervelsestidspunkt, se SKM2005.221.HR.

Ligningslovens § 5, stk. 5Objektiveringen medfører for det første, at bogførings- og regnskabspligtige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan medregne årets beregnede renter, i stedet for at anvende princippet om, at renter medtages på forfaldstidspunktet.

Sagsøger var ikke bogføringspligtig i henhold til bogføringslovens bestemmelser, men skulle alene som følge af bestemmelserne i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1 udarbejde et regnskab, som opfyldte bogføringslovens krav. Sagsøger var derfor ikke bogførings- og regnskabspligtig i henhold til ligningslovens § 5, stk. 5, og derfor ikke berettiget til at periodisere renter, jf. SKM2001.660.HR.

Med virkning fra 1. januar 2000 skal skatteydere, der én gang er begyndt at anvende princippet om beregnede renter, fortsætte med det. Det gælder også i de tilfælde, hvor en skatteyder efter de hidtil gældende regler har fået tilladelse til at periodisere renter efter princippet om beregnede renter.

Når man har fået tilladelse til at anvende princippet om beregnede renter, har man efter hidtidig praksis kun kunnet skifte tilbage til princippet om forfaldne renter, når dette skete med ligningsmyndighedernes tilladelse. Sådanne skift måtte ikke ske mere end én gang, fordi man herved kunne spekulere i de opsamlinger af renteudgifter og renteindtægter, der naturligvis må følge med ethvert principskifte. Bestemmelsen indeholder ingen adgang til at skifte tilbage. En skattepligtig, der ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, kan dog i ophørsåret eller senere vælge at overgå til at anvende forfaldsprincippet.

Personer der driver erhvervsmæssig virksomhed, det vil sige regnskabs- og bogføringspligtige, men som anvender princippet om forfaldne renter, kan som følge af objektiveringen vælge at gå over til at medregne renteindtægter og renteudgifter efter princippet om, at man medtager årets beregnede renter. Afgrænsningen af personer der driver erhvervsmæssig virksomhed til de bogførings- og regnskabspligtige følger af lovforslagets bemærkninger.

Eksempel 1: En fordring har f.eks forfaldsdag en gang årligt den 1. oktober. I 2001 forfalder 44.000 kr. i renter. I 2002 forfalder 40.000 i renter. I 2001 skal en person der anvender princippet om beregnede renter medtage 9/12 af 44000 = 33.000 kr. med tillæg af 3/12 af 40.000 kr. = 10.000 kr. I alt medtages 43.000 kr. Hvis det sædvanlige princip, om at man medtager forfaldne renter, skulle anvendes, skulle man i stedet medregne 44.000 kr. For så vidt angår det år, hvor skatteyderen skifter princip, henvises til eksempel 2.

Skiftet fra forfaldne til periodiserede renter efter bestemmelserne i ligningsloven skal omfatte alle personens renteindtægter og -udgifter under ét.

En skattepligtig, der overgår fra at medtage renteindtægter og -udgifter i det år, hvori de forfalder, til at medtage dem i det år, som de vedrører, skal i overgangsåret medtage årets forfaldne renteindtægter og renteudgifter samt beregnede renteindtægter og -udgifter i de enkelte forhold fra sidste forfaldsdag og indtil årets udgang.

Eksempel 2: Hvis skatteyderen i eksempel 1 skifter princip i 2002, således at 2002 er det første år, hvor skatteyderen medtager beregnede renter, medtages følgende renteindtægter i 2002: Forfaldne renter pr. 1. oktober 2002, 44.000 kr. med tillæg af beregnede renter fra 1. oktober og året ud, 10.000 kr., eller i alt 54.000 kr. Herved sikres, at skatteyderen ikke ved at skifte princip unddrager sig betaling af skat af de renter, der vedrører sidste kvartal i 2001.

Ligningslovens § 5, stk. 6En kapitalerstatning for personskade er i sig selv skattefri, mens renterne beskattes. En skatteyder der modtager et kapitalbeløb som erstatning for en lidt skade på sin person med tillæg af renter fra skadesbegivenheden og indtil udbetalingen, kan fordele renterne over de år, renterne vedrører, såfremt der anmodes rettidigt herom.

Det er uden betydning, om der er tale om erstatningsbeløb, der udbetales fra en forsikring eller fra andre kilder.

Anmodningen om periodisering efter LL § 5, stk. 6, skal indgives senest samtidig med selvangivelsen for det år, hvori kapitalerstatningen er modtaget. Er selvangivelsen indsendt inden selvangivelsesfristen, uden at der er anmodet om periodisering af renterne, kan der dog anmodes om periodisering inden selvangivelsesfristens udløb. Personer der ikke tidligere har indsendt selvangivelse skal indsende den senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomståret, hvor kapitalerstaningen er modtaget, for at renterne kan tilbagefordeles. jf. SFL § 26, stk. 2. Efter denne frist er der alene mulighed for at foretage tilbagefordeling af renter, hvis der gives tilladelse til ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8. 

En skadelidts interesse i tilbageførsel kan f.eks. være en bedre udnyttelse af personfradraget i ældre år eller bundgrænserne for mellemskat eller topskat. I tilfælde, hvor tilbageførslen medfører, at der bliver tale om restskat i de tidligere år, skal man være opmærksom på, at der ikke er hjemmel til at undlade at beregne procent- og rentetillæg til restskat m.v. efter KSL § 61 - 62 A. Disse tillæg skal altså tages med i betragtning ved overvejelse af, om tilbagefordeling kan betale sig. Procenttillæg for restskat udgør normalt 8 pct. for indkomstår til og med 1997 og derefter 7 pct. Rentetillæg til restskat inkl. procenttillæg pålignes for indkomstårene 1998 og senere fra 1. oktober i året efter indkomståret og til og med udskrivningsmåneden for den nye årsopgørelse. Størrelsen af rentetillægget er 0,6 pct pr. måned til og med den 31. december 2001 og herefter renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 % pr. påbegyndt måned (udgør 0,6 pct. pr. måned fra 1. januar 2002 til 31. december 2004, 0,5 pct. pr. måned fra 1. januar 2005 til 31. december 2006, og 0,6 pct. fra 1. januar 2007).

I SKM2010.558.LSR ville en klager, der i 2008 af Arbejdsskadestyrelsen fik tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne for hvert af årrene 1999 til 2007, tilbagefordelte disse til indkomstårene 1999 - 2007. Klageren kunne ikke få eftergivet renter af for sent betalt skat i de pågældende indkomstår, uanset han ikke havde haft erstatningsbeløbet til rådighed. Restskat, indbetalt i 2008, kunne ikke tilbageføres til indkomstårene 1999 - 2007, da fristen for indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2007 og tidligere år var udløbet.