KGL § 37 er for selskabers vedkommende er ophævet, jf. lov nr. 525 af 12. juni 2009. Ophævelsen har virkning fra indkomståret 2010. Der henvises til LV 2009-2 afsnit A.D.19.2 for en gennemgang af reglerne, der er gældende for indkomståret 2009.

KGL § 37 omfatter ikke den situation, hvor et selskabs skattepligt til Danmark ophører, fordi ledelsens sæde flyttes til udlandet, Grønland eller Færøerne. I stedet reguleres situationen af reglerne i selskabsskatteloven, jf. SEL § 5, stk. 7. Efter denne bestemmelse anses aktiver og passiver, som ikke efter ledelsens fraflytning fortsat er omfattet af dansk beskatning, for afhændet på fraflytningstidspunktet og salgssummen ansættes til handelsværdien på fraflytningstidspunktet.