Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

I SKM2006.344.LSR fandt Landsskatteretten, at overkurs ved en kapitalforhøjelse var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1. B ejede samtlige anparter i A, hvis aktivitet alene bestod i besiddelse af børsnoterede værdipapirer. A havde i 2001 og 2002 underskud på henholdsvis 23,5 mio. kr. og 21,3 mio. kr. I 2002 havde B forud for en kapitalforhøjelse i A på nom. 10.000 kr. ved indskud af 24. mio. kr., ved nytegning af anparter til overkurs, et tilgodehavende i A på ca. 23. mio. kr. Samme år solgte B samtlige anparter i A videre til sit nyerhvervede selskab C, hvorved B realiserede et betydeligt tab på anparterne i A. Overkursen ved kapitalforhøjelsen fandtes omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1, og dermed skattefri.