Manglende afgiftsangivelse og sikkerhedsstillelse

Hvis en virksomhed i 4 på hinanden følgende afregningsperioder for det samme registreringsforhold har fået foretaget en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar af skatter eller afgifter mv., kan SKAT efter opkrævningslovens § 4, stk. 3, inddrage virksomhedens registrering, for registreringsforholdet, medmindre virksomheden inden inddragelsen indgiver de manglende angivelser. Bestemmelsen gælder ikke for registrerede varemodtagere eller erhvervsdrivende varemodtagere.

Ved lov nr. 408 af 8. maj 2006 blev der i flere afgiftslove indsat enslydende hjemler til at fratage varemodtagere deres registrering i tilfælde af visse overtrædelser af loven. Der er tale om chokoladeafgiftslovens § 10 a, stk. 6, emballageafgiftslovens § 7 a, stk. 7, mineralvandsafgiftslovens § 10 a, stk. 6, samt øl- og vinafgiftslovens § 6, stk. 6. SKAT præciserer, jf. SKM2009.443.SKAT, at der alene kan ske fratagelse af varemodtagerregistreringen i tilfælde, hvor der er tale om gentagne overtrædelser.

Undlader en virksomhed at stille sikkerhed, som krævet efter reglerne i afsnit A.11.4 kan SKAT inddrage virksomhedens registrering, indtil der er stillet sikkerhed.