Virksomheden skal føre regnskab over fremstillingen af varer og tilgangen af ubeskattede varer, herunder svind, samt udleveringen af beskattede og ubeskattede varer.

Virksomheden skal holde et evt. lager af beskattede varer adskilt fra lageret af ubeskattede varer.

Regnskabet skal føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde,

  • at den skyldige afgift til SKAT kan opgøres ved udløbet af hver afgiftsperiode
  • at det for hver afgiftssats inden for de forskellige afgiftsgrupper viser fremstilling, tilgang og udlevering
  • at det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringer i regnskabet med købs- og salgsbilag samt evt. produktionsbilag og andre interne bilag
  • at udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer fremgår af regnskabet, så virksomheden efter anmodning fra SKAT kan give oplysninger herom.

Hvis regnskabet ikke kan indpasses i virksomhedens forretningsregnskab, skal virksomheden føre et specielt regnskab efter SKATs nærmere anvisning. SKAT kan fastsætte regler for den regnskabsmæssige opdeling (specifikation) af råvarerne og de fremstillede varer.

Virksomheden skal foretage optælling af lageret af afgiftspligtige varer mindst én gang årligt og afstemme den faktiske mængde med afgiftsregnskabet. Optællingen kan foretages i forbindelse med virksomhedens almindelige statusopgørelse. En evt. manko i beholdningen skal medregnes til den afgiftspligtige udlevering.

FakturaVirksomheden skal udstede en faktura i mindst 2 eksemplarer ved enhver udlevering af varer. Fakturaerne skal være nummereret fortløbende og skal oplyse om

  • udskrivningsdato
  • leverandørens navn, adresse og SE-nr.
  • modtagerens navn og adresse
  • varernes art, størrelse og mængde (nettovægt/antal).

Varer med afgiftVarerne skal faktureres til priser inkl. afgift. Det er dog tilladt at anføre afgiften som en særskilt post på fakturaen. Det er i så fald en betingelse, at det af fakturaen tydeligt fremgår, hvilken afgift der er tale om med angivelse af den aktuelle afgiftssats.

Varer uden afgiftPå fakturaer over varer, der leveres ubeskattet, skal der tydeligt skrives, at der er tale om varer, der leveres ubeskattet. Hvis en faktura omfatter både afgiftspligtige varer og andre varer, skal det tydeligt fremgå, hvilke varer der er afgiftspligtige.

Landsskatteretten har den 11. april 2006 afsagt kendelse i en sag om levering af glødelamper uden afgift. Kendelsen er offentliggjort i SKM2006.349.LSR. En engrosvirksomhed var berettiget til at foretage leverancer af glødelamper uden at berigtige afgift ved udlevering, idet de modtagende selskaber på tidspunktet for leverancerne var registreret som oplagshavere for den pågældende vareart. Manglende overholdelse af krav til fakturaudstedelse kunne ikke føre til et andet resultat. Det var ubestridt at de i sagen ophandlede leverancer af lamper inkl. glødelamper var sket til de nævnte selskaber, der på tidspunktet for leverancerne var registreret som oplagshavere efter forbrugsafgiftslovens § 14 a.

Ved levering af varer til afgiftsfri formål skal der endvidere anføres, at varerne ikke må anvendes til formål, der medfører afgiftspligt for varerne. Denne påtegning er dog ikke nødvendig for varer, der efter deres form (type mv.) eller påtryk mv. på selve pakningen klart karakteriserer sig som bestemt til afgiftsfri formål.

Ved levering af ubeskattede varer til virksomheder, der har bevilling fra SKAT til afgiftsfritagelse, skal fakturaen endvidere indeholde oplysning om den pågældende bevillings nr. og dato.

KreditnotaHvis der sker returnering af varer, som tidligere er beskattet, skal der udstedes en kreditnota med tilsvarende oplysninger, som er krævet for fakturaer.

FølgeseddelVirksomheden kan undlade at udstede faktura samtidig med afsendelsen, hvis varerne er ledsaget af en fortløbende nummereret følgeseddel, der indeholder samme oplysninger som fakturaen.

Følgesedlen skal snarest efter udleveringen efterfølges af en faktura, der kan omfatte følgesedler udstedt inden for en periode af højst 7 kalenderdage. Fakturaen skal indeholde de sædvanlige oplysninger og skal henvise til de følgesedler, der er omfattet af fakturaen.

OpbevaringRegnskab med tilhørende bilag skal opbevares i virksomheden og være tilgængelige for SKAT. Regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Registrerede varemodtagere skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde/værdi, dvs. tilgangen af ubeskattede varer. Regnskabet føres i det almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde, at

  • afgiftsskylden til SKAT kan gøres op ved udløbet af hver måned, og
  • det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringerne i regnskabet med købsbilag, dvs. fakturaer, ledsagedokumenter og fortoldningsangivelser.

Om salg af bl.a. mineralvand og chokolade, se A.10.1.3.

OpbevaringRegnskab med tilhørende bilag skal opbevares hos varemodtageren og være tilgængelige for SKAT. Regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år efter regnskabsårets udløb.

Regnskabsførelse Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 (L66) er der fra 1. januar 2003 indført øgede krav til regnskaber og fakturaer i chokoladeafgiftsloven, emballageafgiftsloven, mineralvandsafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven.

Lovændringerne medfører, at der stilles øgede regnskabs- og dokumentationskrav til virksomheder, specielt detailhandlere o.l., der sælger varer, som er omfattet af de ovenanførte afgifter.

Virksomheden skal således kunne dokumentere, at der er betalt afgift af de varer, som virksomheden sælger.

Ved enhver leverance til en detailhandler o.l. skal leverandøren, herunder grossisten (mellemhandleren), udstede en følgeseddel. Sker der kontant betaling ved leverancen, skal leverandøren i stedet for følgeseddel udstede en kvittering. Følgesedler og kvitteringer skal indeholde samme oplysninger som en faktura, se A.10.1.1 og Momsvejledningen.

Hvis varerne fordeles til flere forretningssteder, skal der udarbejdes interne følgesedler for hvert vareparti, der henviser til den oprindelige faktura, følgeseddel eller kvittering.

Opbevaring Fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf for varer, der er tilstede på virksomhedens forretningssted, lager e.l. skal opbevares på forretningsstedet i mindst 3 måneder.

Det øvrige regnskabsmateriale skal enten opbevares i  virksomheden eller være tilgængelig for myndighederne inden 5 hverdage.

Virksomheden kan ansøge om tilladelse til, at fakturaer, følgesedler og kvitteringer eller kopier heraf opbevares et andet sted end på forretningsstedet, og til, at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler. Ved vurdering af ansøgningen vil SKAT lægge vægt på, at det på anden måde er muligt at følge varerne.

Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares 5 år efter regnskabsårets afslutning. I en række afgiftslove (mineralvandsafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, emballageafgiftsloven, spiritusafgiftsloven og tobaksafgiftsloven) er det ved lov nr. 509 af 7. juni 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. - lettelse af administrative byrder - vedtaget, at detailhandelsvirksomheders interne bilag kun skal opbevares i et år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.