Generelt

EU ønsker at føre tilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter.

Tilsynsforanstaltninger skal give EU hurtige og nøjagtige oplysninger om importen af visse varer fra visse tredjelande, ligesom bestemmelserne medvirker til at hindre omgåelse af oprindelsesreglerne. De importbegrænsninger, der er fastlagt i disse aftaler, er i hovedsagen rettet mod importen fra tredjelande, der har så stor produktionskapacitet, at fri import til EU kan skade EU-producenter.

EU har derudover indgået bilaterale aftaler og arrangementer med visse tredjelande om handel med visse jern- og stålprodukter.

Ordningerne administreres af Erhvervsstyrelsen.

Det legale grundlag

Rådets forordning (EF) nr. 519/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af visse tredjelande og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1765/82, nr. 1766/82 og nr. 3420/83, med senere ændringer.

Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) nr. 518/94, med senere ændringer.

Kommissionens forordning (EF) nr. 76/2002 af 17. januar 2002 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande, med senere ændringer.

Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation.

Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse stålprodukter mellem Fællesskabet og Republikken Kasakhstan.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1262/2011 af 5. december 2011 om ændring af bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 af 22. oktober 2007 for så vidt angår de kvantitative lofter for visse stålprodukter fra De Russiske Føderation.

Dokumentation

Tilsynsdokumenter

Ved indførsel af de jern- og stålprodukter, der er omfattet af reglerne i Rådets forordning 76/2002, skal der foreligge et tilsynsdokument. Dette dokument udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Import med en nettovægt på under 2.500 kg er undtaget fra kravet om tilsynsdokument, og er kun omfattet af overvågningsordning.

Indførselstilladelser

Ved indførsel af de stålprodukter fra Rusland og Kasakhstan, der er omfattet af reglerne i Rådets forordninger nr. 1342/2007 og nr. 1340/2008, skal der foreligge en indførselstilladelse samt et oprindelsescertifikat. Indførselstilladelser udstedes af Erhvervsstyrelsen. 

Vareområde

Kontakt Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø - www.erst.dk - for yderligere information om hvilke varer, der er restriktioner på.

En opdateret liste over varekoderne under  jern-og stålordningerne findes ved at klikke her: http://www.ebst.dk/meddelelser_importoerer_int