SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.285.SREjendomsavance - succession - yderligere vederlag02-07-2026-05-20Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2020.284.SRMellemholdingselskab - egne aktier - skattefrit udbytte - skift af skattemæssig status01-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.283.SRVærdiansættelse – provenu fra tilbagesalg af aktier anset som skattefrit udbytte - skattefrie omstruktureringer uden tilladelse01-07-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.282.SRGrænseoverskridende, omvendt lodret fusion - betingelser opfyldt - ikke grundlag for tilsidesættelse efter ligningslovens § 301-07-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.281.SRMoms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag01-07-2023-06-20Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2020.280.SRAfgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.30-06-2023-06-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.279.SRUdenlandsk investeringsfond - selvstændigt skattesubjekt30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.278.SRRepræsentationsenhed i Danmark - enhed af hjælpende karakter - ikke fast driftssted i Danmark30-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.277.SRVarelager og assistance med indkøb og logistik i forbindelse med distribution af produkter - ikke fast driftssted30-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.276.SKTSTFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201926-06-2026-06-20Ejendomsværdiskat SKM-meddelelse
SKM2020.275.SRMoms på fast ejendom - salg af fast ejendom - funktionsdygtig bygning26-06-2023-06-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.274.SRAktier - Overdragelse - Partnerselskab - Selskabsskattelovens § 2 D - Ligningslovens § 326-06-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.273.SRKautionsstillelse for datterselskab ville ikke påvirke adgang til fortsat kooperationsbeskatning26-06-2023-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.272.SRUdgifter afholdt til kontante kapitaludvidelser eller køb af porteføljeanparter eller -aktier i selskaber, der udførte kræftforskning, kunne ikke fratrækkes som interne almennyttige uddelinger26-06-2009-06-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.271.SRUdenlandsk ejendom - ikke nedsættelse af ejendomsværdiskat25-06-2009-06-20Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2020.270.SRRette indkomstmodtager af bestyrelseshonorar25-06-2023-06-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.269.SRRepræsentationsgaver25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.268.SRSkattemæssigt hjemsted - Sverige - DBO Norden25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.267.SRCOVID-19 situationen - fuld skattepligt - registreringsafgift25-06-2023-06-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.266.VLRForsvarerbeskikkelse – straffesag – beskikkelse med angivelse af maksimal tidsforbrug24-06-2018-06-20Straf Kendelse
SKM2020.265.BRDriftsfremmede udgifter – fradrag – afskrivning for tab ved afståelse - repræsentationsudgifter24-06-2015-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.264.BRMaskeret udlodning – sagsbehandlingsfejl – præjudiciel forelæggelse24-06-2027-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.263.SRMoms på fast ejendom - fradrag i forbindelse med opførelsen, moms ved overdragelsen22-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.262.SRVærdipapirfonde - overflytning til udlandet22-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.261.SRFusion af vandværker - ingen skattemæssige konsekvenser22-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.260.SRMomspligt af abonnement på bistand i forbindelse med kritisk sygdom19-06-2026-05-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.259.SRUdenlandsk selskab ikke begrænset skattepligtig til Danmark af udbytteudlodning - LL § 3 fandt ikke anvendelse19-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.258.SRUdenlandsk pensionsordning - selvstændig pensionsfond - skattepligtig del af udbetalingerne19-06-2028-04-20Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.257.SRSalg af aktier blev skattemæssigt anset for salg direkte til det udstedende selskab, jf. den generelle omgåelsesklausul i ligningslovens prg. 3, stk. 1-419-06-2026-05-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.256.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant – tilståelsessag - eksporterklæringer18-06-2010-06-20Straf Dom
SKM2020.255.BRIndsætninger på bankkonti – skønsmæssig ansættelse af indkomst18-06-2009-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.254.SRDaginstitution for børn varetog et socialt og uddannelsesmæssigt formål - køb af lejlighed var almennyttigt - fradragsberettiget intern uddeling18-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.253.SKTSTStyresignal - Offentlige prøveudtagninger af spiritus, øl og vin - ændring af praksis for afgiftsfritagelse18-06-2018-06-20Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2020.252.ØLRNedsættelse af virksomhedsoverskud – fradrag for udgifter – skønsmæssig fastsættelse af fradrag18-06-2002-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.251.SRÆgtefællesuccession, Udlejningsejendomme, Opsparet overskud, Værdipapirer, Virksomhedsordningen18-06-2028-04-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.250.SKTSTÆndring af retningslinjerne for Skatteforvaltningens henvendelser om en sag og dens afgørelse, når en borger eller en virksomhed er repræsenteret af en anden - styresignal17-06-2017-06-20Når man vil klage Styresignal
SKM2020.249.ØLRStraf – skattesvig – bankindsætninger – udokumenterede store bankindsætninger17-06-2025-05-20Straf Dom
SKM2020.248.SRKravet om kraftvarmekapacitet i el-patronordningen16-06-2026-05-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.247.SRSkattemæssigt hjemsted - Storbritannien - artikel 4 i DBO16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.246.SRSkattemæssigt hjemsted - Norge - artikel 4 i DBO Norden16-06-2026-05-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.245.SRUdlån af frie midler - Virksomhedsordningen - Privat investeringsselskab15-06-2031-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.244.SRMoms - fly - leaset aktiv - ej fradrag for importmoms12-06-2009-06-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fradrag Bindende svar
SKM2020.243.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – tobaksafgift - tilståelsessag11-06-2004-06-20Straf Dom
SKM2020.242.SRUdenlandsk trust - rentefrit anfordringslån - arv11-06-2026-05-20Selskabsbeskatning System teknisk
SKM2020.241.SRFinansielt produkt - Strukturerede fordringer - virksomhedsordningen10-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.240.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - konkurs10-06-2030-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.239.SKTSTSkattefri aktieombytning - sporskifte - skatteudskydelse10-06-2005-03-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.238.SKTSTStyresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning10-06-2010-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2020.237.BRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-06-2002-06-20Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2020.236.SRE-sport, reklameindtægter, streaming, selvstændig erhvervsvirksomhed10-06-2026-05-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.235.LSRKonventionalbod - Vederlag09-06-2025-02-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.234.VLROrdinær genoptagelse – betingelser for genoptagelse – fri bil – maskeret udlodning09-06-2027-05-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.233.LSRMomsfritaget personbefordring - Momspligtige assistanceydelser - Genoptagelse09-06-2030-03-20Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2020.232.LSRÅrsomvurderingen af grundværdien og omberegning af grundværdien09-06-2015-05-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.231.SRBoafgift - udenlandsk trust - arv09-06-2026-05-20Arv og gaver Bindende svar
SKM2020.230.LSRUdbetaling af skattekredit08-06-2006-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.229.LSRAfståelse af bitcoins – erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed08-06-2030-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.228.SKTSTPræcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - styresignal08-06-2008-06-20Når man ønsker en sag genoptaget Styresignal
SKM2020.227.HRSkattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans08-06-2029-05-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.226.ØLRStraf – registreringsafgift – bruger – konsulentbil – tyske eksportnummerplader08-06-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.225.VLRRette værneting08-06-2023-04-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.224.VLRSkønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst – mangelfuld transfer pricing-dokumentation – ikke grundlag for at tilsidesætte skøn – koncernforbundne selskaber08-06-2001-05-20Transfer pricing Dom
SKM2020.223.SKTSTPræcisering af, hvornår finansielle kontrakter kan anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed05-06-2005-06-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2020.222.SRInvesteringsbevis, udlån, virksomhedsskatteloven04-06-2026-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2020.221.BRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Tabsfradrag – Nye spørgsmål04-06-2001-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.220.SKTSTStyresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip28-05-2028-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.219.SKTSTStyresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og SKM2011.588.LSR - SKATs praktisering af enhedsprincippet ved skattefri omstrukturering28-05-2028-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.218.ØLRStraf – momssvig – kildeskat – flere selskaber – underleverandører reelt lønmodtagere i selskabet – opgørelse af A-skat af sort løn – rette ansvarssubjekt28-05-2024-01-20Straf Dom
SKM2020.217.ØLRAfvisning af ankesag – advokat havde ikke møderet for landsret28-05-2015-05-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.216.SRElafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet28-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.215.SKTSTStyresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse27-05-2027-05-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.214.SKTSTStyresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver27-05-2027-05-20Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2020.213.SKTSTForvaltning af investeringsforeninger – Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling – Tvivl om kundens status26-05-2026-05-20Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt + Momsgrundlag SKM-meddelelse
SKM2020.212.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom26-05-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.211.HRBeregning af boafgift26-05-2015-05-20Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2020.210.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse20-05-2004-05-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.209.SKTSTLand for land-rapportering – meddelelse og indgivelse til Skatteforvaltningen20-05-2020-05-20Transfer pricing SKM-meddelelse
SKM2020.208.SRTysk selskab - udøvelse af kernevirksomhed fra medarbejders hjem i Danmark i 6 måneder - fast driftssted i Danmark20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.207.LSRUdbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber20-05-2004-03-20Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.206.LSRBenyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold20-05-2023-03-20Indeholdelses- og registreringspligt Afgørelse
SKM2020.205.SRUdbytteudlodning til moderselskab i Cypern - ikke begrænset skattepligt - arrangement ikke omfattet LL § 320-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.204.SROmkvalificering af ApS til skattemæssig transparent enhed på salgstidspunktet efter SEL § 2A20-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.203.LSRAfslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug19-05-2003-03-20Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2020.202.SRTynd kapitalisering - kaution fra moderselskab - vurdering af kontrolleret gæld ikke afhængig af værdi af kaution19-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.201.LSRForhøjelse af momstilsvar19-05-2030-04-20Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2020.200.BRIkke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst19-05-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.199.SRAktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab18-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.198.SRMoms og ombytning af vouchere18-05-2028-04-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.197.SRUdlejning af tofamilieshus til fritidsbrug18-05-2028-04-20Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2020.196.SRElvarmesats – sommerhuse uden aftagernummer18-05-2028-04-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.195.SRMoms - Fast forretningssted - Koncernforbundne selskaber - Leveringssted for ydelser15-05-2028-04-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2020.194.SKTSTSkattefri tilførsel af aktiver14-05-2014-04-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.193.SROpgørelse af mængden af spildevand for ejendomme udenfor kloakeret område14-05-2028-04-20Miljøafgifter Bindende svar
SKM2020.192.SRNedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser.13-05-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.191.SRMoms - Virksomhedsoverdragelse - Ejendomsprojekt12-05-2027-08-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.190.SRTrust - Transparent11-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.189.SRFondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling11-05-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.188.SRSkattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud11-05-2028-04-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.187.SRSalg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt11-05-2025-02-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.186.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - incitamentsprogram07-05-2031-03-20Personlig indkomst + Virksomheder SKM-meddelelse
SKM2020.185.VLRVærdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering06-05-2031-01-20Dødsboer (ejendomme) Kendelse
SKM2020.184.BRAktionærlån – udbytte eller løn06-05-2030-03-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.183.SRMoms - Regulering - Bygning opført med henblik på salg, forsøges lejet ud06-05-2022-10-19Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2020.182.SRLL § 4, deltager i interessentskab - selvstændigt erhvervsdrivende - ApS rette indkomstmodtager06-05-2031-03-20Virksomheder Bindende svar
SKM2020.181.SRKapitalinstrument - hybrid kernekapital06-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.180.SRLån fra selskab til eneanpartshavers bror05-05-2028-04-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.179.HRBeskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning04-05-2012-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.178.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark, idet betingelserne for tilladelsen ikke længere er til stede – Opkrævning af registreringsafgift01-05-2027-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.177.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl01-05-2003-04-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.176.SRDobbeltdomicil - Australien28-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.175.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.174.LSRForhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler27-04-2003-03-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.173.LSRSelvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt27-04-2021-03-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.172.SKTSTForlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SKM2019.145.SKTST, jf. SKM2019.414.SKTST og SKM2019.548.SKTST - Styresignal27-04-2027-04-20Andet om moms Styresignal
SKM2020.171.SRMoms, Fast Ejendom, Salg af areal med funktionsdygtig, gammel bygning23-04-2031-03-20Andet om moms Bindende svar
SKM2020.170.SRFagforeningskontingent23-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.169.VLRFri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab kommissionssalg23-04-2002-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.168.ØLRRette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse23-04-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.167.SRVærdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs22-04-2031-03-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.166.SKTSTGrænseoverskridende skattefri fusion21-04-2024-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.165.SKTSTIndberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning20-04-2017-04-20Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt SKM-meddelelse
SKM2020.164.BRAktieavance – tildeling af warrants – grov uagtsomhed17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.163.BRSkatteyder hæftede ikke for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse17-04-2031-03-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.162.ØLRGenoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke17-04-2025-03-20Når man ønsker en sag genoptaget + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.161.BRChokoladeafgiftsloven – levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske ”Lieferschein” (følgesedler)17-04-2024-03-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Dom
SKM2020.160.BRRenter af tilbagebetalte sagsomkostninger17-04-2024-03-20Renter og gebyrer Dom
SKM2020.159.BRKursgevinst – kommanditist – K/S – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.158.BRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – fuld skattepligt17-04-2020-03-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.157.SRBritisk LLP (Limited Liability Partnership) anset for skattemæssigt transparent17-04-2031-03-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.156.BRForrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift – dagældende rentecirkulære15-04-2019-03-20Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2020.155.BRIndkomst fra udlandet – manglende besvarelse af opfordringer reaktionsfristen15-04-2018-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.154.ØLRLigningslovens § 2 – Handelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed15-04-2019-03-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.153.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag – erklæring15-04-2011-03-20Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Dom
SKM2020.152.ØLRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – insolvens på hævetidspunktet15-04-2010-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.151.SRAktieombytning – Afståelse - Tilbagesalg til udstedende selskab15-04-2031-03-20Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.150.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet bevisbyrde14-04-2005-03-20Fradrag Dom
SKM2020.149.BRIndsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar14-04-2004-03-20Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2020.148.SRMinimumsbeskattet investeringsinstitut - aktiebaseret - skattefri fusion06-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.147.SRInvesteringsselskab - gennemsnitlig handelsværdi03-04-2031-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.146.SKTSTLeasingtager - momsfradrag - importmoms - præcisering - styresignal03-04-2003-04-20Fradrag Styresignal
SKM2020.145.SKTSTGenoptagelse – praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal03-04-2003-04-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.144.SRFradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år01-04-2025-02-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.143.BRMomspligt af ”udtrædelsesgodtgørelse” – Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg01-04-2025-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.142.SKTSTEl-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal01-04-2031-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.136.ØLRTinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”30-03-2014-02-20Tinglysningsafgift Dom
SKM2020.135.SRDelvis momsfradragsret i momsfritagen forening27-03-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.134.SKTSTSkattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt27-03-2003-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.132.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern25-03-2017-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.131.BRKursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse25-03-2017-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.125.HRKrydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen24-03-2017-03-20Tonnageskat Dom
SKM2020.124.BRFuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering23-03-2003-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.123.BRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån23-03-2019-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.122.BRRealitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist23-03-2018-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.121.BREjendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer23-03-2005-02-20Tinglysningsafgift + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.120.BRAfvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 34923-03-2017-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.119.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Andet om moms Dom
SKM2020.118.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.117.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.116.BRFuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed23-03-2021-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.115.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.114.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter23-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.113.SRChokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare23-03-2025-02-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2020.112.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder20-03-2025-02-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.111.SROverdragelse af kontrakt – afskrivninger18-03-2023-05-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.110.SRTegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse17-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.109.SKTSTGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR – ”fyrer i kombination” – affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal17-03-2017-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.108.SRTilflytning til Frankrig – fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning16-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.107.BRBetingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed11-03-2030-12-19Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2020.106.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 211-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.105.ØLRTransfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning11-03-2013-01-20Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2020.104.BRManglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 6811-03-2010-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.103.ØLRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde11-03-2018-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2020.102.SRUdtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence11-03-2025-02-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.101.SKTSTStyresignal om genoptagelse som følge af en fejl i Den juridiske vejledning, om registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser samt skærpelse af praksis vedrørende væddeløbsheste registeret i udenlandske databaser10-03-2010-03-20Virksomheder Styresignal
SKM2020.100.SRForvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark10-03-2024-09-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.99.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202010-03-2009-03-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2020.98.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte09-03-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.97.SRSekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt06-03-2028-01-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.96.SRKørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland – registreringsafgift og momsfradrag06-03-2025-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Andet om lønsumsafgift + Andet om moms Bindende svar
SKM2020.95.SRDobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer05-03-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.94.SRInvesteringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen04-03-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.93.SREkspropriation - frivillig afståelse - træer på rod04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.92.SREkspropriation - frivillig afståelse - ekstension04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.91.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.90.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.89.SRLeverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 927-02-2028-01-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.88.SKTSTOphævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636 - styresignal27-02-2026-02-20Momsgrundlag Styresignal
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.86.SANSTOmkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation27-02-2024-07-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.84.SRSelvstændigt skattesubjekt - LLC26-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.83.SRInvesteringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser26-02-2028-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.82.VLRFrivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue26-02-2017-01-20Dødsboer (skat) Dom
SKM2020.81.HRForældelse – afbrydelse ved skyldners erkendelse25-02-2013-02-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.80.ØLRAfvisning – anlagt for sent23-02-2011-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.79.BRProces – skattesag skulle ikke sættes i bero – retssikkerhedslovens § 1023-02-2012-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.78.SRSalg af aktivitet - driftsomkostning21-02-2019-11-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.77.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference20-02-2019-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.76.SRArbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.75.SRDIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.74.SRFast driftssted -overdragelse18-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.73.ØLRIkke ekstraordinær genoptagelse af en fonds af- giftstilsvar14-02-2005-02-20Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag Dom
SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern14-02-2012-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.71.HRSpørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg13-02-2007-02-20Andet om moms Kendelse
SKM2020.70.SRAfgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)13-02-2028-01-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.69.SRFusion - underskudsbegrænsning12-02-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.68.HRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen11-02-2006-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.67.ØLRVærdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering11-02-2022-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.66.ØLRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse10-02-2016-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.65.SRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse10-02-2017-12-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret06-02-2029-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomst06-02-2017-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.59.SRA.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere06-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.58.SRForskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab05-02-2028-01-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.57.VLROm ordinær genoptagelse af en skatteansættelse05-02-2016-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.56.SREn kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 405-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.55.HRSkattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale05-02-2004-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager04-02-2015-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.53.ØLRAnmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg04-02-2007-01-20Virksomheder Dom
SKM2020.52.SRSuccession - pengetankreglen - vindmøller og solceller04-02-2024-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug04-02-2009-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.50.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester03-02-2028-01-20Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2020.49.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV02-03-2028-01-20Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2020.48.BRFri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed31-01-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.44.SKTSTStyresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring31-01-2031-01-20Personlig indkomst Styresignal
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.40.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – fri bil – maskeret udbytte – overskud af udlejning til virksomhed29-01-2018-12-19Straf Dom
SKM2020.39.SRFusion - mellemholdingreglen29-01-2019-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.38.BRIndsætninger på bankkonto28-01-2017-12-19Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2020.37.HROmkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 34327-01-2014-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorer23-01-2006-12-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.35.SREn række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C23-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.34.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 17 - forrentning af negativ skat23-01-2019-11-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.33.SRSportsudøver i udlandet - Køb af bolig i Danmark - Fuld skattepligt23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.32.SRErhvervsmæssig beskæftigelse - Fuld skattepligt - Skattemæssigt hjemsted23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.28.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.27.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.26.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.25.ØLRTarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 8528719021-01-2025-11-19Tarifering Dom
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.21-01-2012-12-19Virksomheder Dom
SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamper21-01-2012-12-19Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2020.20.SRLeasing - bil - opgørelsesmetode20-01-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.19.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende20-01-2017-12-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.18.SRMoms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed20-01-2022-10-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.17.SANSTHenstand20-01-2011-09-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.16.VLRStraf - momssvig - bogføringsskik17-01-2004-12-19Straf Dom
SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i Danmark17-01-2004-12-19Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.14.HRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.16-01-2014-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.13.SRElafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug16-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.12.SRGodtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab15-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.11.SRMoms - Kommunes salg af fast ejendom15-01-2017-12-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.9.SRTrust - ledelsens sæde i Dannmark - skattemæssig transparent09-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.8.SRTinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning08-01-2017-12-19Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.7.SRMoms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer07-01-2017-12-19Momspligt Bindende svar
SKM2020.6.VLRStraf – momssvig – beregning af momsunddragelsen – flere tiltalte – successive selskaber07-01-2012-09-19Straf Dom
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse