SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.144.SRFradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke fradrag efter perioden på 10 år01-04-2025-02-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.143.BRMomspligt af ”udtrædelsesgodtgørelse” – Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg01-04-2025-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.142.SKTSTEl-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal01-04-2031-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.141.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag31-03-2011-03-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.140.LSRFuld eller delvis momsfradragsret for udgifter til etablering af havnefront og oplevelsesplatform31-03-2020-11-19Fradrag Afgørelse
SKM2020.139.LSRIndberetninger til AKFA-systemet31-03-2009-10-19Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2020.138.LSRForskerskatteordningen - Genoptagelse30-03-2005-02-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.137.LSRObjektiv udlejningsværdi30-03-2004-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.136.ØLRTinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver”30-03-2014-02-20Tinglysningsafgift Dom
SKM2020.135.SRDelvis momsfradragsret i momsfritagen forening27-03-2025-02-20Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.134.SKTSTSkattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt27-03-2003-03-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.133.LSRUdlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst25-03-2019-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.132.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern25-03-2017-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.131.BRKursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse25-03-2017-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.130.LSROmkostninger vedrørende momspligtige leverancer og tilskudsfinansierede aktiviteter – Fællesomkostninger - Fradragsret for moms25-03-2020-02-20Fradrag Afgørelse
SKM2020.129.LSROmgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån25-03-2006-01-20Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.128.LSROmberegnet grundværdi24-03-2016-01-20Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.127.LSREkstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab24-03-2004-03-20Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2020.126.LSRDobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode24-03-2025-10-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.125.HRKrydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen24-03-2017-03-20Tonnageskat Dom
SKM2020.124.BRFuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering23-03-2003-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.123.BRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån23-03-2019-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.122.BRRealitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist23-03-2018-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.121.BREjendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer23-03-2005-02-20Tinglysningsafgift + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.120.BRAfvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 34923-03-2017-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.119.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Andet om moms Dom
SKM2020.118.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.117.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.116.BRFuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed23-03-2021-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.115.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.114.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter23-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.113.SRChokoladeafgift - Chokolade/sukkerbar - Sukkervare23-03-2025-02-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2020.112.SRTinglysningsafgift - Afgiftsfritagelse - Pant i ejerlejligheder20-03-2025-02-20Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.111.SROverdragelse af kontrakt – afskrivninger18-03-2023-05-17Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.110.SRTegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse17-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.109.SKTSTGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR – ”fyrer i kombination” – affaldsvarme-, tillægs- og CO2-afgift ved forbrænding af affald samt energi- og CO2-afgifter ved forbrænding af andre brændsler - styresignal17-03-2017-03-20Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2020.108.SRTilflytning til Frankrig – fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatning16-03-2025-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.107.BRBetingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed11-03-2030-12-19Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2020.106.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 211-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.105.ØLRTransfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning11-03-2013-01-20Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2020.104.BRManglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 6811-03-2010-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.103.ØLRAktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde11-03-2018-12-19Personlig indkomst Dom
SKM2020.102.SRUdtagningsbeskatning i forbindelse med markedsføringskonkurrence11-03-2025-02-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.101.SKTSTStyresignal om genoptagelse som følge af en fejl i Den juridiske vejledning, om registrering af væddeløbsheste i udenlandske databaser samt skærpelse af praksis vedrørende væddeløbsheste registeret i udenlandske databaser10-03-2010-03-20Virksomheder Styresignal
SKM2020.100.SRForvaltningsydelser var ikke momspligtige - leveringssted uden for Danmark10-03-2024-09-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.99.SKTSTListe over anerkendte flyselskaber for 202010-03-2009-03-20Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKM-meddelelse
SKM2020.98.SRSkattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte09-03-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.97.SRSekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt06-03-2028-01-20Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.96.SRKørsel i specialindrettet varebil mellem arbejdsplads i Danmark og bopæl i Tyskland – registreringsafgift og momsfradrag06-03-2025-02-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Andet om lønsumsafgift + Andet om moms Bindende svar
SKM2020.95.SRDobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer05-03-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.94.SRInvesteringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen04-03-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.93.SREkspropriation - frivillig afståelse - træer på rod04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.92.SREkspropriation - frivillig afståelse - ekstension04-03-2025-02-20Ekspropriation Bindende svar
SKM2020.91.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.90.SRTrust - skattemæssig transparent - gaveafgift27-02-2025-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.89.SRLeverancer fra samarbejde ikke omfattet af momslovens § 927-02-2028-01-20Momspligt Bindende svar
SKM2020.88.SKTSTOphævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636 - styresignal27-02-2026-02-20Momsgrundlag Styresignal
SKM2020.87.LSRForskerskatteordningen27-02-2007-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.86.SANSTOmkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation27-02-2024-07-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2020.85.LSRGevinst ved afståelse af bitcoins27-02-2003-02-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2020.84.SRSelvstændigt skattesubjekt - LLC26-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.83.SRInvesteringsinstitut med minimumsbeskatning opdeles i andelsklasser26-02-2028-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.82.VLRFrivillige indbetalinger og gaveoverdragelser skulle ikke indgå i opgørelsen af et dødsbos aktiver og nettoformue26-02-2017-01-20Dødsboer (skat) Dom
SKM2020.81.HRForældelse – afbrydelse ved skyldners erkendelse25-02-2013-02-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.80.ØLRAfvisning – anlagt for sent23-02-2011-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.79.BRProces – skattesag skulle ikke sættes i bero – retssikkerhedslovens § 1023-02-2012-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.78.SRSalg af aktivitet - driftsomkostning21-02-2019-11-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.77.SRMomsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference20-02-2019-11-19Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2020.76.SRArbejdsudleje - Transportvirksomhed - Leasing af køretøjer20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.75.SRDIS-indkomst, pensionsordning, statsstøtte20-02-2019-11-19Personlig indkomst Bindende svar
SKM2020.74.SRFast driftssted -overdragelse18-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.73.ØLRIkke ekstraordinær genoptagelse af en fonds af- giftstilsvar14-02-2005-02-20Processuelle bestemmelser + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag Dom
SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern14-02-2012-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.71.HRSpørgsmål om momspligt af forhøjede parkeringsafgifter i privatejede parkeringsanlæg13-02-2007-02-20Andet om moms Kendelse
SKM2020.70.SRAfgiftspligt, mineralolieafgiftsloven, Liquified Natural Gas (LNG)13-02-2028-01-20Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.69.SRFusion - underskudsbegrænsning12-02-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.68.HRVærdiansættelse af virksomhedsobligationer under finanskrisen11-02-2006-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.67.ØLRVærdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering11-02-2022-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.66.ØLRVærditabsberegning for brugt leasingkøretøj - Eksportgodtgørelse10-02-2016-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.65.SRPensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse10-02-2017-12-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.64.LSRKursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab07-02-2028-01-20Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.63.LSRTransfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.62.LSRTransfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte07-02-2027-11-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret06-02-2029-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomst06-02-2017-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.59.SRA.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere06-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.58.SRForskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab05-02-2028-01-20Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2020.57.VLROm ordinær genoptagelse af en skatteansættelse05-02-2016-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.56.SREn kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 405-02-2028-01-20Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.55.HRSkattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale05-02-2004-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager04-02-2015-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.53.ØLRAnmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg04-02-2007-01-20Virksomheder Dom
SKM2020.52.SRSuccession - pengetankreglen - vindmøller og solceller04-02-2024-09-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug04-02-2009-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.50.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester03-02-2028-01-20Personlig indkomst SKM-meddelelse
SKM2020.49.SKTSTPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV02-03-2028-01-20Kontrolbestemmelser SKM-meddelelse
SKM2020.48.BRFri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed31-01-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.47.LSRGrundværdi og omberegnet grundværdi31-01-2011-11-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2020.46.LSRDobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse31-01-2009-12-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2020.45.LSRIndkomst/gevinster fra onlinespil31-01-2025-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.44.SKTSTStyresignal vedrørende rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring31-01-2031-01-20Personlig indkomst Styresignal
SKM2020.43.LSRUdlejning af andelslejligheder – Erhvervsmæssig virksomhed31-01-2018-12-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2020.42.LSRMineralolieafgift31-01-2006-01-20Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2020.41.LSROmvalg til virksomhedsordningen31-01-2021-11-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2020.40.ØLRStraf – skattesvig – momssvig – fri bil – maskeret udbytte – overskud af udlejning til virksomhed29-01-2018-12-19Straf Dom
SKM2020.39.SRFusion - mellemholdingreglen29-01-2019-11-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2020.38.BRIndsætninger på bankkonto28-01-2017-12-19Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2020.37.HROmkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 34327-01-2014-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorer23-01-2006-12-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.35.SREn række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C23-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.34.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 17 - forrentning af negativ skat23-01-2019-11-19Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2020.33.SRSportsudøver i udlandet - Køb af bolig i Danmark - Fuld skattepligt23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.32.SRErhvervsmæssig beskæftigelse - Fuld skattepligt - Skattemæssigt hjemsted23-01-2022-10-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.31.LSREksportgodtgørelse - Registreringsafgift22-01-2005-12-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2020.30.LSRTransfer pricing – Forhøjelse af skattepligtig indkomst – Kompensation i forbindelse med opsigelse af royaltyaftale – Overdragelse af immaterielle aktiver22-01-2024-10-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2020.29.LSRRefusion af udbytteskatter21-01-2013-01-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.28.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.27.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.26.SRParkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads21-01-2019-11-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.25.ØLRTarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 8528719021-01-2025-11-19Tarifering Dom
SKM2020.24.LSRSolcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse21-01-2020-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2020.23.LSRSkattepligtig gave – Korresponderende fradrag21-01-2018-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.21-01-2012-12-19Virksomheder Dom
SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamper21-01-2012-12-19Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2020.20.SRLeasing - bil - opgørelsesmetode20-01-2017-12-19Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2020.19.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende20-01-2017-12-19Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2020.18.SRMoms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed20-01-2022-10-19Andet om moms Bindende svar
SKM2020.17.SANSTHenstand20-01-2011-09-19Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2020.16.VLRStraf - momssvig - bogføringsskik17-01-2004-12-19Straf Dom
SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i Danmark17-01-2004-12-19Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2020.14.HRÆndring af valg i selvangivelsen – anvendelsesområdet for skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1.16-01-2014-01-20Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.13.SRElafgift, campingpladser, godtgørelse, forbrug16-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.12.SRGodtgørelse elafgift - elbiler - ladestander - ejerskab15-01-2017-12-19Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2020.11.SRMoms - Kommunes salg af fast ejendom15-01-2017-12-19Byggeri Bindende svar
SKM2020.10.LSRTonnageskatteordningen13-01-2013-11-19Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2020.9.SRTrust - ledelsens sæde i Dannmark - skattemæssig transparent09-01-2017-12-19Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2020.8.SRTinglysningsafgift - underpant i tinglyst pant i fast ejendom - fast afgift pr. tinglyst underpantsætning08-01-2017-12-19Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2020.7.SRMoms - elektronisk ydelse - opbevaring af varer07-01-2017-12-19Momspligt Bindende svar
SKM2020.6.VLRStraf – momssvig – beregning af momsunddragelsen – flere tiltalte – successive selskaber07-01-2012-09-19Straf Dom
SKM2020.4.LSRForhøjelse af aktieindkomst - Kontrolleret transaktion03-01-2011-12-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2020.3.LSRVindmølleandele – Skattemæssig succession - Ægtefællesuccession02-01-2027-11-19Virksomheder Afgørelse
SKM2020.2.LSRSalg af vindmølleandele – Skattemæssig succession02-01-2027-11-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2020.1.LSRUnderskud anses for maskeret udlodning – Fikseret lejeindtægt02-01-2004-12-19Selskabsbeskatning Afgørelse