Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2008.472.SR"Forkøbsret" i testamente - udnyttet i levende live20-05-08Salg + Ejendomsavancebeskatning + DødsboerBindende svar
SKM2008.704.ØLR§ 48 E beskatning - ansættelse - koncernforbundne virksomheder19-08-08Personlig indkomstDom
SKM2008.209.HR10-mands projekt - ejerantal - anparter08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.427.SRAfbrydelse af udlandsophold22-04-08Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.935.SKATAfgift for registrering af fiskefartøjer i Skibsregistret20-11-08TinglysningsafgiftSKAT-meddelelse
SKM2008.247.LSRAfgiftsfritagelse for råstofafgift ved eksport af kalkholdigt gødningsprodukt - bindende svar07-02-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.294.VLRAfgiftsgodtgørelse - olie og CO2-afgift - graveredskaber på skibe29-02-08Energi og kuldioxidDom
SKM2008.389.SRAfskrivning - fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer - udgifter til advokat og konsulentbistand - know-how - ejendomsavance22-04-08VirksomhederBindende svar
SKM2008.384.HRAfskrivning - ombygning - lejede lokaler - maskeret udlodning29-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.899.BRAfskrivning - udbyttekontrakt24-10-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.350.VLRAfskrivning på kollegieværelser - forventningsprincippet - lighedsgrundsætning.08-02-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.16.VLRAfskrivninger - ejendomsinvesteringsprojekt - "brugt" anpart18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.12.ØLRAfskrivninger - fordeling af overdragelsessum - fjernvarmeforsyning12-10-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.634.BRAfskrivninger - minitraktorer07-07-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.460.BRAfskrivningsgrundlag - kommanditister - risikopræmie09-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.364.SRAfståelse - byggeliniepålagte arealer22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.476.SRAfståelse aktier - vedtægtsændring, opdeling i anpartsklasser20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.241.SRAftale om køberet vedr. fast ejendom - opløsning af interessentskab19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.718.VLRAfvisning - anke til Landsretten11-05-08Personlig indkomstDom
SKM2008.105.ØLRAfvisning - uegnet for domskonklusion15-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstDom
SKM2008.185.BRAfvisning af domstolsprøvelse - søgsmålsfrist overskredet10-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.757.LSRAfvisning af klage over vejledende udtalelse22-08-08MotorkøretøjerKendelse
SKM2008.50.BRAfvist fornyet sagsbehandling - i sin helhed - efter hjemvisning26-11-07Om kommunikation og information samt kampagner + VirksomhederDom
SKM2008.374.HRAfvist landsskatteretsklage - fristoverskridelse - påstået tidligere indsendt02-04-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.965.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.964.SRAktieavance - realisationsprincip - investeringsforeningsselskab28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.32.ØLRAktieavancebeskatning - 19. maj-kurs - omsætningsbegrænsning10-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.85.HRAktieindkomst - maskeret udbytte - udeholdte indtægter15-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.719.ØLRAktiekøb - formueforvaltning - rådgiverudgifter - medarbejderes rejse- og opholdsudgifter21-08-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.111.SRAktieløn - Aktieoptioner - Retserhvervelse21-08-07Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.168.SRAktielån19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.67.SRAktielån - calloption - putoption21-08-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.884.SRAktieombytning - spaltning - objektive regler28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.281.SRAktieombytning - vederlæggelse med anparter til handelsværdi25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.280.SRAktieombytning og efterfølgende spaltning efter de objektive omstruktureringsregler25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.937.SRAktieombytning uden tilladelse - udlodning til nyt holdingselskab - udbyttebegrænsning18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.825.BRAktier - afståelsestidspunkt23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.109.SRAktier - næring - LEPO - finansielle instrumenter25-09-07Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.68.SRAktier - optioner - omstrukturering25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.922.SRAktier - værdipapirer - næring - bank - personer og selskaber28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.244.SRAktier i selskab, der investerer i EU CO2-kontrakter, var omfatter af reglerne om investeringsselskaber i aktieavancebeskatningsloven25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.745.SRAktieretter - tegningsretter - sømænd23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.156.LSRAktionærforening - momsfritagelse02-11-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsKendelse
SKM2008.18.SRAM-bidrag - lempelse18-12-07Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragBindende svar
SKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.197.BRAndelsbeskatning - overgang fra kooperationsbeskatning - fast administrativ praksis - forventningsprincippet15-01-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.790.ØLRAndelsboligforening - overgang til skattefri virksomhed22-05-08ForældelseDom
SKM2008.929.SRAndelsforening kunne uden skattemæssige konsekvenser frigøre andelshaver for dennes hæftelse18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.865.SRAndelsselskab - investeringsaktiver - placering hos andelshavere - ejendomsret23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.560.SRAndelsselskaber - dispositioner - planlagt fusion - ej skattemæssige konsekvenser22-01-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.879.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering15-09-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.878.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift19-09-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.78.LSRAnmodning om fritagelse for procenttillæg18-10-07Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2008.89.LSRAnmodning om genoptagelse - væsentlig, direkte og individuel retlig interesse30-11-07Ophør af virksomhedAfgørelse
SKM2008.870.LSRAnmodning om genoptagelse af momsangivelser17-09-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2008.977.LSRAnmodning om henstand04-11-08Afdragsordninger og henstandKendelse
SKM2008.518.LSRAnmodning om omgørelse af salg af aktier samt ændring vedrørende forrentning af mellemregning mellem koncernselskaber08-04-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af moms beregnet af skrotningsgodtgørelse08-05-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MotorkøretøjerKendelse
SKM2008.98.LSRAnmodning om tilladelse til omgørelse af et moderselskabs beslutning om at afstå fra at modtage udbytte deklareret af datterselskab06-12-07VirksomhederKendelse
SKM2008.596.LSRAnparter overdraget ved gave - skattekurs - handelsværdi17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.375.SRAnpartsombytning efter de objektive regler - stemmemajoritet22-04-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.182.SRAnpartsombytning efter objektive regler - kapitalforhøjelse med opgivelse af majoritet19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.261.LSRAnsættelse i dansk virksomhed - tjenesterejser til udlandet foretaget i arbejdsgivers interesse08-02-08Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betalingKendelse
SKM2008.985.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder - bindende svar29-09-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.1038.LSRAnsættelse i koncernforbundne virksomheder i udlandet - ophør af skattepligt efter 3 år11-11-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.439.SRAnsættelse til bidragspligt efter lov om en arbejdsmarkedsfond25-03-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Særligt for arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
SKM2008.86.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en skattesag i skatteforvaltningen og efterfølgende skattecentret18-10-07Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.606.SRAnvendelse af ejerlejlighed i forbindelse med ansattes ophold under udstationering m.v. berettiger ikke til momsfradrag17-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.862.SRArbejdsgiverbetaling - masteruddannelse - 1-årigt-studie - lønnedgang28-10-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.795.SRArbejdsgiverbetalt uddannelse - befordringsudgifter - modregning i løn23-09-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.662.SRArbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter15-07-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.624.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - udstationering - udenlandsk arbejdsgiver - juridisk ansættelsesforhold - administrativ praksis10-06-08Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2008.401.ØLRArbejdsudleje - forældelse04-04-08Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2008.681.SKATArrangørbegrebet - momsfritagelse for velgørende arrangementer - ændring af praksis20-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.441.BRAutomobilværksted - erhvervsmæssig virksomhed29-04-08VirksomhederDom
SKM2008.172.SRBalancetilpasning i forbindelse med ophørsspaltning19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.632.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Finland eller Danmark - centrum for livsinteresser18-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.1053.BRBefordringsfradrag - ekstraordinære lange afstande- skøn01-12-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.636.BRBefordringsfradrag - skøn - ikke fyldestgørende kørselsregnskab - forkortet ligningsfrist - samme forhold26-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.114.VLRBefordringsfradrag - videregående uddannelse - universitet - Forsvaret03-01-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.422.BRBegrebet "tilførsel af aktiver" - tinglysningsafgiftsloven08-04-08TinglysningsafgiftDom
SKM2008.679.VLRBegrænset skattepligt - løn under barsel - dobbeltbeskatning18-07-08Udenlandsk indkomstDom
SKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.590.LSRBeregning af areal ved fastsættelse af objektiv leje06-05-08Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2008.625.SKATBeregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond18-07-08SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.588.LSRBeskatning af avance ved salg af ejendom - bindende svar30-04-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.534.HRBeskatning af fri bil - hovedaktionær og direktør - rådighed - bevisbyrde09-06-08Personlig indkomstDom
SKM2008.783.SRBeskatning af gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer20-05-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.359.SRBeskatning af honorar fra et EU forligsorgan25-03-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.740.SKATBeskatning af julegaver fra arbejdsgiveren23-09-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.769.LSRBeskatning af kapitalindkomst ved salg af aktier20-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.597.LSRBeskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse11-06-08Udleje og bortforpagtningKendelse
SKM2008.674.LSRBeskatning af provision ved salg af abonnementsaftaler - bindende svar26-06-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.932.SRBeskatning af rederi og søfolk vedrørende Malta-registreret skib18-11-08Tonnageskat + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.412.LSRBeskatning af saldo på mellemregning - konkursbehandling22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2008.430.VLRBeskatning af søfolk - dansk skib - tonnagebeskatning - flydekran16-04-08Fradrag og afskrivninger + TonnageskatDom
SKM2008.784.SRBeskatning af tingsgaver og kontante gevinster for ansatte med få sygedage20-05-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.1039.LSRBeskatning af værdi af fri bolig - bindende svar (SKM2007.299.SR)04-11-08Personlig indkomstKendelse
SKM2008.316.SRBeskatning af værdipapirlåneordninger23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.544.SRBetalingsrettigheder - bortforpagtning - vederlagsfri levering fra forpagter17-06-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.546.SRBetalingsrettigheder - forpagtning - vederlagsfri levering til bortforpagter17-06-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.42.SRBetingelse knyttet til aktieoverdragelse ansås ikke at udskyde tidspunktet for handlens gennemførelse i skattemæssig henseende18-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.983.LSRBilforhandlers salg af brugt motorkøretøj til udlandet - beregning af moms - godtgjort registreringsafgift - bindende svar20-11-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momsgrundlag + Motorkøretøjer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.970.SRBlåstemplede obligationer - erstatning18-11-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.132.SRBolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager22-01-08Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.564.SRBortskaffelse af renovation hos dagplejer - omfattet af begrebet sanitær service?17-06-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.66.SRByggerenter - hæftelse - fradragsret21-08-07Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.842.ØLRByggeri for egen regning - pålægsmoms - reparation og vedligeholdelse10-10-08ByggeriDom
SKM2008.411.LSRByggeri omfattet af momslovens almindelige regler - opførelse for fremmed regning19-12-07ByggeriKendelse
SKM2008.967.HRBygningsafskrivning - projektudbyderhonorar25-11-08Køb + Fradrag og afskrivninger + Ejendomme i udlandet + Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.787.SRCFC-beskatning - ejerandel i udenlandsk selskab23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.1030.SRCFC-beskatning - fritagelse - bortfald af vilkår18-12-08SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.775.SRCFC-beskatning - fysisk person - pensionsbeskatning23-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst + Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.229.SRCFC-beskatning af engelsk datterselskab sambeskattet i England19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.450.SRCFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.687.SRCoachuddannelse - personalegoder - kontantlønsnedgang - modregning ved opsigelse af stilling19-08-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.910.SRCreditlempelse - periodeforskydning28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.487.BRDanserinder - natklub - lønmodtagere30-04-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2008.225.SRDansk datterselskab tilladt ikke omfattet af CFC-beskatning19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.925.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.541.SRDanske datterselskaber fritaget for CFC-beskatning17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.1005.SRDatterselskab ikke fritaget for CFC-beskatning, da det blev anset for overkapitaliseret16-12-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.425.SRDebitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.263.LSRDele af forenings aktiviteter - omfattet af selskabsskatteloven22-01-08Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2008.984.LSRDeltagelse i kommanditselskab - overdragelse af brugte anparter - regulering som følge af udbyderhonorar mv.21-10-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.621.BRDeltidslandbrug - stutteri og markdrift04-06-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.463.SRDen moms- og skattemæssige behandling af en ejers udlejningsaktivitet af 5 hotelejerlejligheder20-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.445.SKATDen momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar20-05-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.217.SRDiagnosticering af sædceller - momsfritaget19-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.684.BRDirektør og hovedanpartshaver - skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - ingen lønudbetaling - selvstændig erhvervsvirksomhed - befordringsfradrag - skøn08-08-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Personlig indkomstDom
SKM2008.882.SRDispensation for CFC-beskatning28-10-08SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.469.SRDispensation for CFC-beskatning20-05-08SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2008.521.LSRDisponibel kapacitet - del af skibs anskaffelsessum08-04-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.796.SRDobbelt aktieombytning og ophørsspaltning efter de objektive regler23-09-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.860.SRDobbelt skattefri aktieombytning uden tilladelse28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.906.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - bopæl - sommerhus - skønsmæssig ansættelse - begrundelsespligt - hjemvisning27-10-08Udenlandsk indkomstDom
SKM2008.432.ØLRDobbeltbeskatning - centrum for livsinteresser - lempelsesberegning28-04-08Udenlandsk indkomstDom
SKM2008.435.SRDobbeltbeskatning - Japan - professorreglen - midlertidigt ophold22-04-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.931.SRDobbeltbeskatningsoverenskomst - Frankrig - hjemmehørende - opsigelse18-11-08Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.940.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse17-11-08Arv og gaverDom
SKM2008.859.SRDriftsfradrag - bonusløn28-10-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.4.HRDriftsudgifter - usædvanlige omstændigheder - skærpet bevisbyrde12-12-07VirksomhederDom
SKM2008.513.BRDødsbo - skattefritaget - brutto- eller nettoprincip - aktiver på skæringsdagen30-11-07DødsboerDom
SKM2008.416.BREfterbeskatning af etableringskontomidler - indkøb af kontormøbler m.v., - fradrag - udgift til spisekaffestel, - afskrivning - kunstnerisk udsmykning i ejerlejlighed13-03-08VirksomhederDom
SKM2008.90.LSREftergivelse af offentlig gæld mod betaling af et engangsbeløb18-10-07Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2008.650.BREfteropkrævning - told og importmoms - tarifering af ris11-06-08Told - efterkontrol + TariferingDom
SKM2008.978.LSREfteropkrævning af emballageafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre10-03-08MiljøafgifterKendelse
SKM2008.979.LSREfteropkrævning af mineralvandsafgift - manglende afgiftsberigtigelse af svind på færdigvarelagre10-03-08Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2008.517.LSREfteropkrævning af told og moms for indfortoldning af DVD-afspillere - originale præferencecertifikater03-04-08Told - efterkontrolKendelse
SKM2008.872.LSREfterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift - opsætning af målere efter kontrolbesøg21-02-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.27.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - ikke tjent til bolig - proforma i handelen01-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.1054.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation - forbedringsudgifter - syn og skøn01-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.907.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentation forbedringsudgifter - syn og skøn - skønsmæssig ansættelse30-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.930.BREjendomsavance - anskaffelsessum - halvdelsregel - anvendelse af § 407-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.997.BREjendomsavance - anskaffelsessum - indekseringsreglen - ubebygget landbrugsjord18-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.852.BREjendomsavance - blandet benyttet ejendom - halvdelsregel - avance - hele ejendommen contra erhvervsdel13-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.326.ØLREjendomsavance - boliginteressentskaber17-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.165.HREjendomsavance - EU-habitatområde - naturgenopretning - erstatning - rådighedsindskrænkning - frivillig aftale05-02-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.1056.BREjendomsavance - genanbringelsesreglen - rettidig selvsangivelse - inddragelse af nyt spørgsmål03-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.801.ØLREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - erhvervsmæssig benyttelse - ikke tidsmæssig sammenhæng29-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.215.BREjendomsavance - genplacering af fortjeneste - interessefællesskab07-02-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.492.BREjendomsavance - kontantomregning - konverterbar obligationslån - praksisændring27-03-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.867.BREjendomsavance - parcelhusreglen - andelsforening - brugsret20-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.815.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse19-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.57.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse14-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.49.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning til tidligere adresse26-11-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.991.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger26-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.153.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - udlejning familie21-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.152.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed - beboelse i ejerperiode - husstand15-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.149.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejerlejlighed efter opdeling07-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.464.BREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrugsejendom - udlejning mindre jordareal13-05-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.908.HREjendomsavance - parcelhusreglen - opdeling i ejerlejligheder - beboelse i flere lejligheder31-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.792.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - beboelse i ejerperioden25-09-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.835.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - udlejet til undervisning - på salgstidspunktet - bofællesskab10-10-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.53.BREjendomsavance - parcelhusreglen - udstykning - salg ubebygget grund05-12-07Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.327.BREjendomsavance - salg af mælkekvote - efter salg af ejendom - salg til eget selskab18-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.458.BREjendomsavance - salg konverteringsrettighed - ejerlejlighed - status fra erhverv til beboelse28-04-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.405.SREjendomsavance - sommerhusreglen22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.287.SREjendomsavance - sommerhusreglen25-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1055.VLREjendomsavance - ubebygget grund - ophævelse af handel - skattemæssig virkning05-12-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.936.SREjendomsoverdragelse vedr. råstofudvinding og med aftalt tilbagekøbsret18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.993.BREjendomssalg - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - syn og skøn20-11-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.629.BREjendomssalg - næring - murer - tab - færdiggørelse ejendom18-06-08Personlig indkomstDom
SKM2008.292.BREjendomssalg - næring - sommerhus - ejendomsmægler07-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.6.VLREjendomssalg til arbejdsgiver - overpris - skattepligtig løn30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligter + SalgDom
SKM2008.151.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier08-01-08EjendomsvurderingDom
SKM2008.150.BREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier08-01-08EjendomsvurderingDom
SKM2008.274.SREjendomsværdiskat af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.363.SREjerforenings levering af feriecenterydelser omfattet af momspligten22-04-08Udleje og bortforpagtning + MomspligtBindende svar
SKM2008.1016.SREkspropriation18-12-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.365.SREkspropriation - afståelse til fjernvarmeværk22-04-08Ekspropriation + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.299.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.297.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand25-03-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.101.SREkspropriation - afståelse til privat 3. mand - afslag22-01-08Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2008.1024.SREkspropriation - manglende ekspropriationsrealitet16-12-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.177.SREkspropriation - rådighedsindskrænkning18-12-07Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.21.SREkspropriation af erhvervslejekontrakt18-12-07Ekspropriation + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.819.SREkspropriationssituation - afslag23-09-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.471.SREkspropriationssituation - afståelse til privat 3. mand20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.822.SREkspropriationssituation - betinget15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.466.SREkspropriationssituation - fjernvarmeledning20-05-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.437.SREkspropriationssituation - gennemførelse af spildevandsplan18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.46.SREkspropriationssituation - nedlæggelse af vandkraftværk25-09-07Erhvervsejendomme + EkspropriationBindende svar
SKM2008.470.SREkspropriationssituation - privat vandværk - betinget20-05-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.342.LSREkstrafradrag for leje af arbejdskraft - bindende svar13-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.1049.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering16-12-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.1019.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering18-11-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.627.ØLREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse26-06-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.56.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelsen - grov uagtsomhed14-12-07Personlig indkomstDom
SKM2008.584.SREkstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi17-06-08EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.424.SREkstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 199622-04-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.902.BREkstraordinær genoptagelse nægtet - ikke særlige omstændigheder24-10-08VirksomhederDom
SKM2008.559.SRElafgift - belysning i reklamefinansierede læskure17-06-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.160.SRElafgift - drift af leaset belysningsanlæg mv. i andelsboligforening22-01-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.428.BREnergiafgifter - opdræt af dyr - opvarmning - rumvarme19-03-08Energi og kuldioxidDom
SKM2008.666.LSREntreprenørvirksomhed - byggeri for egen regning - fradrag for moms af garantiarbejder - ændring af kalkuleret avance - pålæg om momsafregning af underleverancer18-06-08Byggeri + FradragKendelse
SKM2008.379.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.378.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Udenlandsk indkomst + Angivelse og betalingBindende svar
SKM2008.377.SREntreprise - arbejdsudleje22-04-08Angivelse og betaling + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.444.SREntreprise - arbejdsudleje - byggearbejde20-05-08Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.754.SREntreprise - arbejdsudleje - byggeri23-09-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.753.SREntreprise - arbejdsudleje - planteskole23-09-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.467.SRErhvervelse af bolig i Tyrkiet20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.570.SRErhvervelse af landbrugsejendom/landbrugsjord i Polen17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.614.SRErhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.51.BRErstatning - driftsmidler - mangelfulde - partsrederi26-11-07Personlig indkomstDom
SKM2008.739.SKATErstatning for frivillig aftale om tinglyst dyrkningsbegrænsning - skattefritagelse23-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2008.55.BREU-handel - ikke registreret aftager - leverance momsfri13-12-07Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.659.BREUs forsendelsesprocedure - Eksterne Fællesskabsforsendelser - hovedforpligtiget - manglende annullation09-05-08Forsendelse og transiteringDom
SKM2008.515.SREventuel fortjeneste ved salg af hotelejerlejlighed, hvor ejer har haft op til 5 ugers brugsret årligt, er skattepligtig - ejer anses ikke for at drive momspligtig hotelvirksomhed20-05-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.916.SRFamiliefond ikke skattepligtig af gave til grundkapital28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.709.SRFantomaktier - retserhvervelsestidspunkt - fradragsret19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2008.844.SRFast driftssted - moms - skat - certificeringsvirksomhed fra andet EU-land med filial i Danmark23-09-08Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.333.LSRFast driftssted i udlandet - territorialbeskatning - undtagelser fra territorialbeskatning18-03-08Udenlandsk indkomst + Virksomheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.789.SRFast ejendom - ekspropriationssituation - lokalplan - kommunen er aftaleerhverver23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.28.VLRFast ejendom - næring - manglende bevisbyrde06-11-07Salg + Erhvervsejendomme + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.99.ØLRFast ejendom - stormskadeerstatning - genopførelse - kontor - fyrrum m.v. - sammenbygget med stuehus23-11-07Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.747.SRFast ejendom i Tyskland - anpartsprojekt - afskrivning - tidspunkt for erhvervelse - tysk ret23-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.400.SRFastlæggelse af tidspunktet for beslutning om ekspropriation22-04-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.143.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering22-01-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.772.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift09-07-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.246.LSRFastsættelse af handelspris for et brugt køretøj - beregning af registreringsafgift15-02-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.1035.LSRFastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering07-11-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.337.LSRFilials indkomst anset som selvstændig skattepligtig indkomst25-02-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.457.SRFjernsalg - involvering i transporten20-05-08MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.762.SRFladskærme anvendt som computerskærme - hjemme-pc-ordning23-09-08EkspropriationBindende svar
SKM2008.265.BRFond - fradrag for løbende ydelser - godkendelse af formål22-02-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.410.LSRFond ikke anset for at drive finansiel virksomhed - lønsumsafgift17-10-07Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2008.426.SRFonds investeringer anset for passiv kapitalanbringelse22-04-08Momsgrundlag + LønsumsbegrebetBindende svar
SKM2008.31.ØLRForelæggelse for EF-domstolen - tilbagebetaling af moms - opkrævet med urette - EF-Domstolens praksis.28-11-07MomsgrundlagKendelse
SKM2008.711.SRForelæggelse for Skatterådet - bevisvurdering19-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.661.BRForening eller interessentskab01-08-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2008.888.SRForening ikke skattepligtig af salg af aktier i datterselskab23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.353.SRForeninger, selskaber mv., der kan anses for at være investeringsforeninger i momslovens forstand25-03-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + MomspligtBindende svar
SKM2008.705.SRForeningskontingent ikke momsfritaget19-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.1036.LSRForhøjelse af lønsumsafgiftstilsvar25-11-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2008.323.BRForligsforslag - sagsomkostninger - delvis eftergivelse af skattekrav17-03-08Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.298.SKATFormueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse01-04-08Om kommunikation og information samt kampagner + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.11.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb10-01-08Renter og gebyrerSKAT-meddelelse
SKM2008.568.SRFortjeneste ved salg af ejendommene - genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.391.LSRFortjenstmargenordningen - overdragelse af malerier i kommission med henblik på salg08-04-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterKendelse
SKM2008.812.BRForældelse - tilbagesøgningskrav - stiftelsestidspunkt01-09-08ForældelseDom
SKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt11-02-08Udlæg + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.124.BRFradrag - enfamilieshuse - udskiftning - hårde hvidevarer07-01-08Udleje og bortforpagtning + Erhvervsejendomme + Ejendomsvurdering + Afskrivninger og fradragDom
SKM2008.461.BRFradrag - indskud på ophørspension - lønaftale15-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.418.BRFradrag for administrationsudgifter - rette omkostningsbærer28-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.336.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter - genoptagelse20-02-08Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.589.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse22-05-08Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.484.LSRFradrag for advokatudgifter vedrørende overvejelser om eller forsøg på investeringer i porteføljeselskaber30-09-05Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.520.LSRFradrag for afgift af farvet fyringsolie21-02-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.393.LSRFradrag for afgift af mineralolie - fradrag for moms09-01-08Fradrag + Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.615.LSRFradrag for forgæves afholdte udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af driftscenter10-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.80.BRFradrag for jagtleje - hovedaktionær - private interesser19-11-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.781.VLRFradrag for jagtleje - hovedaktionærs interesse18-09-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.1021.LSRFradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejder med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte27-10-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.459.BRFradrag for kursusudgifter - Coach - NLP kurser - indkomstgrundlag07-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.485.LSRFradrag for management fee til ekstern porteføljeforvalter31-10-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.251.LSRFradrag for moms af svind på toldoplag12-02-08Særlige procedurer + FradragKendelse
SKM2008.252.LSRFradrag for moms af udgifter til anskaffelse af varebiler samt tillæg for blandet anvendelse af varebiler07-02-08MotorkøretøjerKendelse
SKM2008.765.LSRFradrag for moms af udgifter til nedrivning af bygninger03-06-08FradragKendelse
SKM2008.671.LSRFradrag for moms af udgifter til opførelse af et blandet anvendt stuehus06-05-08FradragKendelse
SKM2008.863.SRFradrag for moms for hensættelser til efteruddannelsesaktiviteter28-10-08Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2008.338.LSRFradrag for parkeringsudgifter15-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.259.LSRFradrag for rejsedage - overnatning på bopæl21-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.968.BRFradrag for rejseudgifter - afstand - dobbelt husførelse - musikpædagog - fradrag driftsomkostninger i øvrigt - forventningsprincip03-11-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.845.BRFradrag for rejseudgifter - skoleophold ? afstand ? rejsetid ? ophold på bopæl10-10-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.1041.LSRFradrag for renteudgifter28-11-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.524.LSRFradrag for renteudgifter10-04-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.722.SKATFradrag for tab på debitorer - debitors rette identitet ukendt16-09-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.91.LSRFradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom17-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.595.LSRFradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse10-06-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.154.SRFradrag for udgifter til seismiske undersøgelser og boring efter vand23-10-07Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.142.LSRFradrag for udgifter til tantieme/bonus vedrørende salg af aktier samt koncernintern overdragelse af aktivitet.07-12-07Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.321.VLRFradrag for underskud - motorsportsvirksomhed11-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.267.BRFradrag i indkomst - renteudgifter - betalingstidspunkt27-02-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.431.HRFradrag i indkomst - selvstændig erhvervsdrivende - tab på kaution24-04-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.891.ØLRFradragsreduktion for skadesforsikringsselskaber - valutakursregulering28-10-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.317.BRFradragsret - entertainer - rejse - fortæringsudgifter - scenebeklædning - udlejningsejendom14-03-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.715.SKATFradragsret for moms i forbindelse med svind - toldoplag - praksisændring - genoptagelse09-09-08FradragSKAT-meddelelse
SKM2008.834.SRFraflytning - Frankrig - skattepligt - pension - ejerlejlighed17-06-08Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.24.SRFraflytning - henstand - afvisning23-10-07Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.721.BRFremmed arbejdskraft - fakturaers realitet - bevisbyrde27-08-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.814.BRFremmed ret under retssag - oplysninger - syn og skøn - fremlæggelse - ensidigt indhentede erklæringer25-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2008.371.SKATFri bil - delebil - beskatningsgrundlag - SKM2007.930.LSR - ikke ændring af praksis i SKAT25-04-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.617.ØLRFri bil - direktør - flere biler - kørebog25-06-08Personlig indkomstDom
SKM2008.113.BRFri bil - flere biler - kørebog27-12-07Personlig indkomstDom
SKM2008.128.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørebog15-01-08Personlig indkomstDom
SKM2008.731.BRFri bil - hovedanpartshaver - kørselsregnskab18-03-08Personlig indkomstDom
SKM2008.823.BRFri bil - skattefri befordringsgodtgørelse - forhøjelse af personlig indkomst29-09-08Personlig indkomstDom
SKM2008.47.BRFri bil Fri bil - hovedanpartshaver - virksomhed på hjemmeadressen - mangelfuldt kørselsregnskab - 60-dages reglen20-11-07Personlig indkomstDom
SKM2008.996.SRFrihed for beskatning og skattetræk ved Operation Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb18-11-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.947.SRFritagelse af beskatning af tilskud til fredet bygning18-11-08Fradrag og afskrivninger + Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2008.516.SRFritagelse for elafgift - solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler20-05-08Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.523.LSRFritagelse for renter på årsopgørelse ved fejlagtig udbetaling af betydeligt beløb i overskydende skat10-04-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2008.35.SRFritagelse for skat af tilskud til fredet gods have18-12-07Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.1002.SRFritids- og medarbejderklubber - tilskud fra arbejdsgiveren16-12-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.100.HRFuld skattepligt - fradrag - rejse- og autoudgifter - tysk "vorsteuer" - lempelse for dobbeltbeskatning - afvisning25-01-08Udenlandsk indkomst + VirksomhederDom
SKM2008.334.LSRFuld skattepligt til Danmark28-03-08Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2008.407.LSRFuld skattepligt til Danmark ved påtænkt fraflytning til England - medejer af fast ejendom - bindende svar31-08-07Personlig indkomstKendelse
SKM2008.183.SRFusionsdato ctr. internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.623.VLRFødselsdag - repræsentationsudgifter - kommerciel gæstfrihed04-07-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.992.BRGaveafgift - endelig overdragelsestidspunkt - bindende aftale14-10-08Arv og gaverDom
SKM2008.1017.SRGenanbringelse - Agent Agreement - Rumænien16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.190.SRGenanbringelse - ejendomsavance19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1023.SRGenanbringelse - landboturisme16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.945.SRGenanbringelse - ombygning, selvbygger18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.181.SRGenanbringelse af avance - ejendom i Sverige - afslag19-02-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.63.SRGenanbringelse af avance i omkostninger til nybygning, ombygning eller tilbygning23-10-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.890.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.886.SRGenanbringelse af ejendomsavance28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.809.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.808.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.806.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.805.SRGenanbringelse af ejendomsavance23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.730.SRGenanbringelse af ejendomsavance19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.500.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.499.SRGenanbringelse af ejendomsavance20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.387.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.301.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-03-08Ejendomsavancebeskatning + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.276.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-03-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.187.SRGenanbringelse af ejendomsavance19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.133.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.119.SRGenanbringelse af ejendomsavance22-01-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.72.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.44.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.43.SRGenanbringelse af ejendomsavance25-09-07EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.576.SRGenanbringelse af ejendomsavance - afslag17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.222.SRGenanbringelse af ejendomsavance - køb af udenlandsk ejendom - sambeskatning19-02-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.345.SRGenanbringelse af ejendomsavance - salg af ejendom i Sverige25-03-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.45.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ejendom i Sverige22-05-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.680.SRGenanbringelse af ejendomsavance i en yderligere ideel ejerandel i ejendommen19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.898.SRGenanbringelse af ejendomsavance i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse28-10-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.643.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.385.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Nederlandene22-04-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.644.SRGenanbringelse af ejendomsavance i ny ejendom og i indskud på pensionsordning17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.732.SRGenanbringelse af ejendomsavance i omkostninger til ombygning19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.733.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Chile19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1022.SRGenanbringelse af ejendomsavance i skovejendom i Skotland16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.897.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom28-10-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.807.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom23-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.735.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.734.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-08-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.729.SRGenanbringelse af ejendomsavance i svensk skovejendom19-02-08Ejendomme i udlandet + Udleje og bortforpagtning + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.677.SRGenanbringelse af ejendomsavance i Tyskland19-08-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.498.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udenlandsk ejendom20-05-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.497.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgift til ombygning20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1018.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til bygning af lejligheder til bondegårdsferie16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.973.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning - afslag18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1027.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udgifter til nybygning af farm i udlandet16-12-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.974.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.575.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet17-06-08Ejendomsavancebeskatning + Ejendomme i udlandetBindende svar
SKM2008.93.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet22-01-08Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.73.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet25-09-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.64.SRGenanbringelse af ejendomsavance i udlandet23-10-07Ejendomme i udlandet + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.1033.SKATGenanbringelse af ejendomsavance i udlejede bygninger på ejendomme vurderet som landbrug mv. - genoptagelse19-12-08EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.676.LSRGenanbringelse af fortjeneste - bindende svar30-07-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.944.SRGenanbringelse i skov i Sverige - afslag18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.802.SRGenbeskatning af underskud - overgangsordning23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.423.HRGeneralomkostningsprincippet - salg af faste ejendomme - udbud af 10-mandsprojekter16-04-08FradragDom
SKM2008.697.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - værdiansættelse19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.600.SRGenerationsskiftemodel - ny aktieklasse - ændring af aftale17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.950.VLRGenoptagelse - fri sommerbolig - ejet af selskab11-11-08Personlig indkomstDom
SKM2008.900.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder - dobbeltbeskatning29-10-08Udenlandsk indkomstDom
SKM2008.368.SRGenoptagelse - afskrivning - vindmøller i Tyskland - sikkerhedsoverdragelse - tysk ret22-04-08VirksomhederBindende svar
SKM2008.828.BRGenoptagelse - afslag - omgørelse10-10-08Personlig indkomstDom
SKM2008.421.BRGenoptagelse - ekstraordinær ansættelse - fristen ikke udløbet08-04-08Personlig indkomstDom
SKM2008.628.ØLRGenoptagelse - skatteansættelser - nye oplysninger30-06-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.48.BRGenoptagelse - særlige omstændigheder22-11-07Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.295.BRGenoptagelse af skatteansættelse - sommerbolig - ejet af selskab04-03-08Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.989.BRGenoptagelse ikke imødekommet - ikke andet resultat18-11-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.268.ØLRGenoptagelse nægtet - skatteansættelse - fradrag for børnebidrag27-02-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.322.BRGenoptagelsesreglerne - ordinær frist udløbet - mundtlig anmodning12-03-08Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2008.237.BRGenvundne afskrivninger - særlige installationer - pensionsindbetalinger - maskeret udlodning - direktør og hovedanpartshaver28-01-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.980.LSRGevinst ved ekstraordinær indfrielse af garantbeviser - skattefrihed for fysiske personer - bindende svar21-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.760.SRGodkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.670.LSRGodtgørelse af el- og CO2-afgift - bilag til elafgiftsloven03-10-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.340.LSRGodtgørelse af elektricitetsafgift ved udlejning af strømforbrugende udstyr - bindende svar25-02-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.665.LSRGodtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning14-05-08Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.494.SRGodtgørelse af energiafgift - ventilationssystem med befugtning20-05-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2008.758.LSRGodtgørelse for registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet17-06-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.1034.SRGolfklub - medlemskab - personalegoder - bagatelgrænsen16-12-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.62.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.61.SRGrænsehandel med hårde hvidevarer22-01-08Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2008.645.SRGrænsehandel med nye både15-07-08Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2008.602.SRGrænseoverskridende skattefri fusion17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.713.SRGrænseoverskridende skattefri tilførsel af aktiver19-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.366.SRGældseftergivelse - tilskud22-04-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.869.SKATGæstestuderende - fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 200931-10-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.75.LSRHenstand med pålignet aktieavanceskat uden sikkerhedsstillelse mv.20-12-07Afdragsordninger og henstand + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.388.LSRHeste midlertidigt indført i Danmark med henblik på træning - leveringssted - bindende svar04-02-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2008.981.LSRHovedaktionær - lejlighed udlejet til hovedaktionærs datter05-12-08Personlig indkomstKendelse
SKM2008.913.BRHovedanpartshaver - hævninger på mellemregningskonto - løn - tantieme - beskatningstidspunkt31-10-08Personlig indkomstDom
SKM2008.8.VLRHovedanpartshaver - rådighed over hotellejlighed03-12-07Personlig indkomstDom
SKM2008.637.BRIkke erhvervsmæssig virksomhed - ingen omsætning10-07-08Personlig indkomstDom
SKM2008.20.SRIkke fri båd - Formodningsregel21-08-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.640.ØLRIkke indgået forlig - sagsomkostninger04-07-08Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.663.SRIkke momspligt af kontingent til kystsikringslag15-07-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.529.BRIkke selvangivet pensionsudbetaling21-05-08Personlig indkomstDom
SKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + UdlægSKAT-meddelelse
SKM2008.613.HRIndeholdelsespligt - A-skat - fri kost - pengevederlag - arbejdsgiverhæftelse - forsømmelighed26-06-08Arbejdsgiverens særlige pligter + IndkomstarterDom
SKM2008.1037.LSRIndeholdelsespligt - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - anvendelse af udenlandsk arbejdskraft27-11-08Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2008.434.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt17-04-08Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2008.357.SRIndeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag - løn til udenlandske medarbejdere - træningsophold i Danmark25-03-08Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtBindende svar
SKM2008.97.SRIndrømmet henstand med fraflytterskat forfaldt ikke som følge af gennemførelse af skattefri anpartsombytning efterfulgt af skattefri spaltning22-01-08Afdragsordninger og henstand + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.655.SRIndsamlede midler - Hædersgave15-07-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.382.SRIndsamlede midler - hædersgave22-04-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.139.LSRIndtægter i form af støttekontingenter ikke anset for at udgøre vederlag for en leverance07-12-07Momspligt + MomsgrundlagKendelse
SKM2008.942.SRInteressentskab opfyldte ikke betingelserne for skattefri omdannelse til et anpartsselskab18-11-08VirksomhederBindende svar
SKM2008.228.SRInvesteringsselskab - ikke indløsning på forlangende25-09-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.171.SRInvesteringsselskab - rentebegrænsning - tynd kapitalisering19-02-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.616.SKATKapitalafkastsatsen for 200815-07-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenSKAT-meddelelse
SKM2008.230.SRKapitalforhøjelse i datterselskab efterfulgt af udlån til moderselskabet - fradrag for renter19-02-08Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.591.LSRKasino med momsfrie spil - moms af entreindtægter13-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.166.ØLRKlage - partsbegrebet - retlig interesse06-02-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.612.HRKommanditister - opgørelse af fradragskonto - selvskyldnerkaution13-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.465.HRKommanditselskab - ejendomsinvesteringsprojekt - udgift til markedsundersøgelse - udbyderhonorar15-05-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.446.SRKommanditselskab - fast driftssted - skattemæssig transparens contra selvstændigt skattesubjekt20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.761.SRKommanditselskaber og kommanditaktieselskaber i Bulgarien - anpartsprojekt - vindmøller - skattemæssig transparens - dobbeltbeskatning - lempelse23-09-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.583.DEPKommentar - bekræftende til genmæle - kontantomregning af overdragelsessummer - konverterbare obligationslån27-06-08Fradrag og afskrivninger + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + EjendomsavancebeskatningKommentar
SKM2008.854.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig virksomhed28-10-08Fradrag og afskrivningerKommentar
SKM2008.116.SKATKompensationstal - indeksobligationer - pensionsordninger05-02-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2008.915.SHRKonkurs - modregning - condictio indebiti24-10-08Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.330.SRKonsulentselskab anset for rette indkomstmodtager25-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.582.LSRKontantomregning af prioritetslån ved opgørelse af ejendomsavance29-03-07EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.578.SRKontoprodukt - beskatning som finansiel kontrakt17-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.107.SRKontrollerede transaktioner - mindre virksomheder - koncernforbundne - oplysningspligt - dokumentationspligt22-01-08Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2008.962.SRKonvertible værdipapirer - udenlandsk selskab - fordring18-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2008.573.SRKursgevinst - finansiel kontrakt - tabsfradragsbegrænsninger17-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.420.BRKurstab - indfrielse af gældsbreve - nedsættelse af renten01-04-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.178.SRKøberet - forældrekøb - fast ejendom19-02-08Køb + ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2008.25.SRKøberet i forbindelse med forældrekøb af fast ejendom18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2008.352.SRKøberet kombineret med forældrekøb af fast ejendom.18-12-07Køb + Personlig indkomst + Arv og gaverBindende svar
SKM2008.920.SRKøberet og beskatning af optionspræmie28-10-08Ejendomsavancebeskatning + Afskrivninger og fradrag + EjendomsskatBindende svar
SKM2008.933.SRKøberet, fast ejendom, optionspræmie udbetalt i rater18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.372.SRLandbrug - anskaffelsessum - miljøgodkendelse - produktionstilladelse - konsulentbistand22-04-08Erhvervsejendomme + Afskrivninger og fradragBindende svar
SKM2008.998.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2009 - fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200816-12-08Virksomheder + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.723.VLRLejefiksering - nærtstående - forbrugsudgifter04-09-08Udleje og bortforpagtningDom
SKM2008.220.BRLejefiksering - objektiv udlejningsværdi - nærtstående20-02-08Udleje og bortforpagtningDom
SKM2008.824.HRLejefiksering - selskab - størrelsen af lejen02-10-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.300.BRLejefiksering - syn og skøn - fastsættelse af markedsleje26-02-08Udleje og bortforpagtningDom
SKM2008.630.SRLeverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet15-07-08Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.946.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.557.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber11-02-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.306.SRLivmoderhalskræftvaccination, bagatelgrænsen, anonymitet25-03-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.1009.LSRLønindeholdelse - tilbagekaldelse alene med fremtidig virkning26-09-08LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.76.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra privat pensionsordning12-10-07LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08Lønindeholdelse + ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2008.502.BRLønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - eget skib - sejlads med unge fra institution - bopæl på skibet22-05-08Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.542.HRLønsumsafgift - almene boliger29-05-08Andet om lønsumsafgift + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.653.ØLRLønsumsafgift - fagforeninger - amtskredsformænd - amtskredsnæstformænd23-06-08Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.30.HRLønsumsafgift - finansielle tjenesteydelser - aftagere udenfor EU22-11-07Lønsumsbegrebet + Lønsumsafgiftspligt og registreringDom
SKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08Andet om moms + Lønsumsafgiftspligt og registreringSKAT-meddelelse
SKM2008.192.SRLån - afdrag på gæld22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.245.SRLån - gældssiden ikke omfattet af reglerne om finansielle instrumenter18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.250.SRLån mellem koncernforbundne parter - fastsættelse af rente20-06-06Transfer pricing + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.607.LSRLån optaget i bank i Luxembourg - skattemæssigt tilsidesat25-04-08Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2008.702.HRManglende begrundelse - suspension af klagefrist til Skatteankenævnet20-08-08VirksomhederDom
SKM2008.829.SRManglende hjemmel til at fritage selskaber for CFC-beskatning23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.658.BRMaskeret udbytte - fri helårsbolig04-07-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.14.ØLRMaskeret udbytte - hovedaktionær - hævninger på mellemregningskonto03-12-07Personlig indkomstDom
SKM2008.206.BRMaskeret udlodning - fordeling - ejerandel18-02-08Personlig indkomstDom
SKM2008.619.ØLRMaskeret udlodning - fordeling - lige ejerandele24-06-08Personlig indkomstDom
SKM2008.159.HRMaskeret udlodning - køb af fordringer - modregning af gæld - fortjeneste06-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.840.BRMaskeret udlodning - mellemregning08-10-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.211.HRMaskeret udlodning - værdiansættelsesprincipper - anparter - trippelbeskatning14-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.307.SRMBA i Brandsikkerhed - kontantlønsnedgang - personalegoder25-03-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.896.SRMBA-uddannelse - ændring af vederlagsaftale med tilbagevirkende kraft28-10-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.654.SRMedarbejderaktier - Almene kriterier og beregning af favørelement17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.478.SRMedarbejderaktier - ansatte i opsagt stilling - efterlønsalder opnået20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.310.SRMedarbejderaktier - opsagte medarbejdere19-02-08Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.315.SRMedarbejderaktier - optioner - ændring af aftale19-06-07Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.664.SRMedarbejderaktier - tegningsretter - udenlandsk moderselskab15-07-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.752.SRMedarbejderaktier m.fl. til medarbejderne i en fond med bestemmende indflydelse23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.496.SRMedarbejderes aktiekøb og -salg i arbejdsgiverselskabet til en værdi reguleret i forhold til kurs indre værdi20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.176.SRMedarbejderobligationer - alternativ til kontant bonus19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.477.SRMedarbejderobligationer - ansatte i tilkøbt division20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.110.SRMedarbejderobligationer - Ligningslovens § 7A19-06-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.436.SRMedarbejderobligationer - offentlige virksomheder22-04-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.348.SRMedarbejderobligationer - professionel sportsklub - kontraktansatte spillere - anciennitetskrav25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.1047.SRMedarbejderobligationer - udstationerede medarbejdere - opgørelse af årsløn.16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.744.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.710.SRMedarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang - overenskomstmæssige hindringer19-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.889.SRMedarbejderobligationer med garanti28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.1008.SRMedarbejderobligationer mod kontantlønsnedgang - bonus16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.912.SRMedarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune28-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.748.SRMedarbejderobligationsordning kombineret med kontantlønsnedgang, nyansatte løntilbageholdenhed23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.751.SRMedarbejderobligationsordning mod kontantlønsnedgang, sæsonmedarbejdere23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.848.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed27-10-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.493.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed02-06-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.309.SRMedfører gratis medforsikring af børn på en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning skattepligt?25-03-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.1025.SRMedicinalfirma - kontraktlig forpligtelse - levering af medicinsk udstyr18-12-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.141.LSRMellemregningskonto - hævninger anset for yderligere løn29-01-08Personlig indkomstKendelse
SKM2008.311.VLRMisligholdelsen af toldproceduren - aktiv forædling - overskridelse af udførselsfrist - åbenbar forsømmelighed31-01-08Særlige procedurerDom
SKM2008.1032.SRMobilservicevirksomhed - sms - reklamer - udgift til støtte til organisationer - reklameudgift - fradragsret16-12-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.218.HRModregning af moms - fordringens størrelse07-02-08Modregning og transportDom
SKM2008.875.LSRModregning af tab på ejendom i fortjeneste af andre ejendomme ved opgørelse af aktiers anskaffelsessum - skattefri virksomhedsdannelse19-09-08Virksomheder + Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen17-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.137.LSRModregning i overskydende skat for momskrav02-10-07Lønindeholdelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2008.673.LSRModregning i overskydende skat for studiegæld14-04-08Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.136.LSRModregning i tilgodehavende biblioteksafgift for studiegæld16-01-08Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.146.LSRModregning i tilgodehavende moms for gæld til Udenrigsministeriet13-09-07Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner28-03-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.1011.LSRModregningsforbehold ej afgørelse der kan påklages til Landsskatteretten09-09-08Om kommunikation og information samt kampagner + Modregning og transportAfgørelse
SKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2008.811.SKATMoms - byggeadministration - almene boligorganisationer07-10-08MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2008.963.SRMoms - byttehandel - reklamebiler18-11-08Momspligt + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.550.SRMoms - der kan køres mellem hjem og arbejde i et specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, når der er et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning og køretøjet er nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde17-06-08MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.608.SRMoms - der må køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton20-05-08MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.548.SRMoms - en kommune er ikke en afgiftspligtig person, når den opkræver afgifter af private erhvervsdrivende for adgang til stadepladser, udeservering m.v. på offentlige vejarealer17-06-08MomspligtBindende svar
SKM2008.356.SRMoms - Fordeling af løn til fælles billetsalg mellem to museer25-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.358.SRMoms - forenings kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje25-03-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Bindende svar
SKM2008.1043.SRMoms - fradragsret for udgifter til genopførsel af brændt ejendom18-11-08FradragBindende svar
SKM2008.362.SRMoms - fritagelse - formidling af lån - forhandlinger vedrørende finansielle transaktioner22-04-08MomspligtBindende svar
SKM2008.774.SRMoms - gymnasiums momspligt og fradragsret - godtgørelse af elafgift23-09-08Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragBindende svar
SKM2008.948.SKATMoms - inddrivelse af fordringer24-11-08MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2008.826.SKATMoms - interesseforbundne parter og normalværdi16-10-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.456.SRMoms - Kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade20-05-08Personlig indkomst + Indeholdelses- og registreringspligt + Fradrag + MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.685.SRMoms - kørsel i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton19-08-08MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.447.SRMoms - kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton20-05-08MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.549.SRMoms - kørsel mellem hjem og arbejde i et ikke-specialindrettet køretøj med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton anset som privat kørsel17-06-08MotorkøretøjerBindende svar
SKM2008.223.SRMoms - levering af rengøringsydelser i forbindelse med udlejning af sommerhus19-02-08MomspligtBindende svar
SKM2008.15.SKATMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande14-01-08ByggeriSKAT-meddelelse
SKM2008.742.SRMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af rekonstruerede historiske bygninger23-09-08ByggeriBindende svar
SKM2008.129.ØLRMoms - salg af busser - ubenyttede aktiver18-01-08MotorkøretøjerDom
SKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.402.SRMoms - uddannelsesinstitutions kursusvirksomhed ikke anset for drevet med gevinst for øje22-04-08MomspligtBindende svar
SKM2008.419.SRMoms - Udgift til underholdning af kunder i butikscenter22-04-08FradragBindende svar
SKM2008.303.SRMoms - Universitet er en afgiftspligtig person ved levering mod vederlag af myndighedsrådgivning25-03-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + MomspligtBindende svar
SKM2008.191.SRMoms - Virksomhed i form af børnelægevagt er fritaget for moms19-02-08MomspligtBindende svar
SKM2008.901.SRMoms - Web-portal på engelsk for spil om penge til udenlandske brugere28-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.489.SRMoms - ydelser udført for en kommune i form af mentorordninger rettet mod unge efter lov om social service anset for momsfritaget social forsorg og bistand20-05-08MomspligtBindende svar
SKM2008.519.LSRMoms i forbindelse med miljøbehandling af skrotbiler - godtgørelse af olieafgift16-10-07Energi og kuldioxidKendelse
SKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2008.821.SRMoms ved køb af elektricitet med variabel pris23-09-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.514.SRMomsfradrag - bredbånd - mobiltelefon - medarbejderordning20-05-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + IT-løsninger for moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.17.HRMomsfradrag - fastnettelefoner og ISDN-forbindelser - hjemmearbejdspladser - udelukkende erhvervsmæssigt19-12-07FradragDom
SKM2008.880.LSRMomsfradrag i henhold til udstedte afregningsbilag - reel leverandør ikke momsregistreret10-09-08FradragKendelse
SKM2008.249.LSRMomsfradragsret - udgifter afholdt i betalingsstandsningsperiode24-01-08Betalingsstandsning og konkurs + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Kendelse
SKM2008.777.SRMomsfri udlejning af ferielejligheder23-09-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2008.717.HRMomsfrie leverancer - andre EU-lande - 3. lande - brugtmomsordningen02-09-08Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2008.248.LSRMomsfritagelse08-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.843.HRMomsfritagelse - fitnesscenter - praksisændring - erstatningskrav14-10-08Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2008.394.LSRMomsfritagelse - kursusaktiviteter20-02-08Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.554.SKATMomsfritagelse - Skibs- og vareafgifter - Skibe i udenrigsfart20-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.373.SRMomsfritagelse af låneformidling via internettet25-03-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.138.LSRMomsfritagelse for publikation - kreds af læsere - bredt emneområde07-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.555.SRMomsfritagne sygdoms- og insolvensforsikringer17-06-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.1004.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - administrativ forenkelt ordning17-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.1044.SKATMomsgrundlag - præcisering - kantinemoms - administrativ forenklet ordning22-12-08MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2008.125.BRMomsgrundlaget - overdragen fordring08-01-08Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2008.376.SRMomsmæssig behandling af brille-/kontaktlinseabonnement22-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.452.SKATMomsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen.22-05-08Andet om momsSKAT-meddelelse
SKM2008.331.SRMomspligt af kommuners indbetalinger til operatør af fælles register18-12-07Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.308.SRMomspligt af tilskud til privatbanes infrastrukturselskab25-03-08Momsgrundlag + MomspligtBindende svar
SKM2008.810.SRMomspligt af tilskud/underskudsgaranti til jernbanedriftsselskab23-09-08MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.490.SRMomspligt af udbudt sammensat helbredsydelse - kiropraktik, yoga, tarmskylning20-05-08Fradrag + MomspligtBindende svar
SKM2008.1.SRMomspligt ved formidling i feriecenter - udlejning af ferieejerlejligheder18-12-07MomspligtBindende svar
SKM2008.313.BRMomspligtige kurser - rettet mod arbejdsledige10-03-08Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtDom
SKM2008.683.SRMomspligtigt foreningskontingent19-08-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.1014.SRMomsregistrering ved drift af plantage i udlandet16-12-08FradragBindende svar
SKM2008.170.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning19-02-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.242.SRMotionsordning - omsætningsværdi - beskatning. Denne SKM erstatter SKM 2008.170. SR.17-03-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.36.LSRMusikforening - momsfritagelse14-12-07Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.686.HRNationalitetsdiskrimination - børnetilskud fra Norge12-08-08Udenlandsk indkomstDom
SKM2008.344.LSRNedskrivning på varelager for ukurans vedrørende vielsesringe ikke godkendt20-02-08Fradrag og afskrivninger + VirksomhederKendelse
SKM2008.743.SRNedsættelse af grundværdi - manglende mulighed for at genopføre en vindmølle23-09-08Ejendomsskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.451.SRNedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel20-05-08Ejendomsværdiskat + EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2008.103.ØLRNulstilling - A-skat m.v. - hovedanpartshaver - ikke formel direktør - bestemmende indflydelse20-12-07Angivelse og betaling + Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2008.780.HRNæring - aktiehandel - tilknytning til det finansielle marked10-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.919.HRNæring - annullation af egne aktier - kapitalnedskrivning05-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.953.SRNødvendigt udstyr til fly kan sælges til piloter uden moms18-11-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.692.SRObjektive regler - ophørsspaltning - tilsidesættelse af udbyttebegrænsning - spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse19-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.285.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning - værdiansættelse - ombytningsforhold25-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.288.SRObjektive regler - skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning - overdragelse af anparter ved succession25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.290.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.282.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld - regnskabsmæssig hensættelse25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.291.SRObjektive regler - skattefri ophørsspaltning - aktiv/gæld-forholdet25-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.1013.SRObligation i fremmed valuta16-12-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2008.233.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter20-11-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2008.207.SRObligationer ikke omfattet af reglerne om finansielle kontrakter22-05-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.598.LSROmberegning af grundværdi i 2001 niveau22-04-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.855.BROmgørelse - fordring - afdrag - salg14-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.982.LSROmgørelse med henblik på ændring af likvidationsdato for datterselskab17-11-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.115.VLROmkostningsgodtgørelse - ligestillet som sagkyndig - skønsmæssig fastsættelse - honorartimesats - antal timer09-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.618.ØLROmkostningsgodtgørelse - ansættelsesændring af Told- og Skattestyrelsen - forventning om genoptagelsescirkulære23-06-08Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.216.SKATOmkostningsgodtgørelse - dokumentationskrav overfor rådgivere03-03-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.253.LSROmkostningsgodtgørelse - genoptagelse04-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.77.LSROmkostningsgodtgørelse - klage over skattetillæg08-11-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.672.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering19-02-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2008.668.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering17-04-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2008.208.VLROmkostningsgodtgørelse - revisorhonorar - rimelighedsvurdering - nedsat af FSR - syn og skøn - ikke godtgørelse - henstand - ansøgning31-01-08Om kommunikation og information samt kampagner + Personlig indkomstDom
SKM2008.669.LSROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand - vurdering af om en afgørelse bør påklages16-04-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.254.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - indbringelse af sag til Landsretten29-02-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.135.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret.11-01-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.667.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten19-06-08Om kommunikation og information samt kampagnerKendelse
SKM2008.157.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet07-12-07Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.951.SKATOmkostningsgodtgørelse i klagesag i en EF-voldgiftskonventionssag - SKM2008.440.SKAT erstattes af denne SKM-meddelelse25-11-08VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2008.145.LSROmlægning af indkomstår fra forskudt regnskabsår til kalenderår19-12-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2008.438.DEPOmlægning af regnskabsår - akkord - tilladelse16-05-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + VirksomhederKommentar
SKM2008.186.ØLROmstødelse - erstatningsansvar - bestyrelse og direktør11-01-08Straf + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2008.525.SKATOmvendt lodret skattepligtig fusion - dispensation efter ligningslovens § 16 B, stk. 229-04-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.328.SROmvendt lodret skattepligtig fusion - tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab25-03-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.604.SROpførsel af byggeri, der skal anvendes til hotellignende formål, berettiger til momsfradrag af udgifter relateret hertil.17-06-08MomspligtBindende svar
SKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08Afskrivninger og fradrag + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2008.776.LSROpgørelse af anskaffelsessum - ændring af praksis og fristoverskridelse09-07-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.224.SROpgørelse af bruttolejeindtægt og fradrag i forbindelse med udlejning og slutrengøring af feriebolig. Momspligtig omsætning.19-02-08Momspligt + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.339.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat13-03-08EjendomsværdiskatKendelse
SKM2008.592.LSROpgørelse af ejendomsværdiskat af udenlandsk ejendom11-06-08Ejendomme i udlandetKendelse
SKM2008.258.LSROpgørelse af fradragskonto29-01-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08Afdragsordninger og henstand + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.528.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomst - administrationsselskab17-04-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.1020.LSROpgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse14-11-08Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2008.232.SROphævelse af aktieklasser medførte ikke afståelsesbeskatning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.13.SKATOphævelse af TSS-cirkulære14-01-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.716.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer10-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.764.SROphørsspaltning uden tilladelse - vederlæggelse til handelsværdi - forholdet mellem aktiver og gæld23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.155.LSROpkrævning af moms af faktura - udstedt af ikke-momsregistreret selskab21-01-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2008.343.LSROpkrævning af moms i forbindelse med salg af forudbetalte teleydelser m.v. - bindende svar12-02-08MomsgrundlagKendelse
SKM2008.392.LSROpkrævning af registreringsafgift på norsk indregistreret bil08-04-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.563.SROPP-projekt - afskrivning på bygninger mv. - ejerskab - frivillig momsregistrering17-06-08Afskrivninger og fradrag + Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2008.530.SKATOpsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien13-06-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.864.SROptionsaftale20-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.759.SROptionsaftale23-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.857.SROptionsaftale om afståelse af butikker23-10-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.585.LSROrden anset for lønsumsafgiftspligtig09-05-08Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2008.837.SROverdragelse af aktier/aktiver22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.803.SROverdragelse af aktier/aktiver22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.952.SROverdragelse af anparter på baggrund af køberet med udnyttelsesperiode begrænset af sælger18-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.720.BROverdragelse af ejendom - bodeling11-08-08Personlig indkomstDom
SKM2008.442.BROverdragelse af ejendom - ubekendt for omverdenen - skattemæssigt tidspunkt - overdragelsespris - interesseforbundne parter10-04-08EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.971.SKATOverdækning af fordring ved udlæg05-12-08UdlægSKAT-meddelelse
SKM2008.605.LSROvergangsreglen for børsnoterede aktier - "Alle-handler"-kursen - lille beløbsoverskridelse - bindende svar (SKM2007.448.SR)16-05-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08Udlæg + Eftergivelse og gældssanering + LønindeholdelseSKAT-meddelelse
SKM2008.293.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - klageberettiget21-01-08Betalingsstandsning og konkurs + Om kommunikation og information samt kampagnerDom
SKM2008.816.SROvertagelsespligt - ejendom - skattefritagelse23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.415.SRPakkerejser indeholdende operationer er omfattet særordningen for rejsebureauer22-04-08Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2008.40.SRParcelhusreglen17-07-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.818.SRParcelhusreglen - bolig nr. 223-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.817.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 - stuehus23-09-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.184.SRParcelhusreglen - bolig nr. 2 anvendt af arbejdsmæssige årsager19-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.972.SRParcelhusreglen - bolig nr. to - afvisning18-11-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.7.VLRParcelhusreglen - ejendomsavance - tjent til bolig30-11-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.302.SRParcelhusreglen - salg af bolig nr. 225-03-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.96.SRParcelhusreglen - suspensiv betinget salgsaftale25-09-07Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.622.ØLRPartreder - virksomhedsophør - efterfølgende erstatning - genvundne afskrivninger - personlig indkomst26-06-08Personlig indkomstDom
SKM2008.383.SKATPensionsafgift - valg - bonus - præmiefradrag30-04-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2008.911.ØLRPensionsafkastsbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår31-10-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2008.755.SRPensionsudbetaling - begrænset skattepligt - Malta23-09-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.827.VLRPeriodisering - bestridte krav - retserhvervselsestidspunktet09-10-08Personlig indkomstDom
SKM2008.54.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunktet - tilbagebetaling af AMBI06-12-07Personlig indkomstDom
SKM2008.324.BRPersonalegode - skitur - administratoren05-03-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.3.HRPersonalegoder - fri bil - tilvalg af ydelser19-12-07Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.325.BRPersonalegoder - skitur - partneren05-03-08Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2008.126.ØLRPlantningsudgifter af juletræer - tilsidesættelse af afskrivningsgrundlaget10-01-08VirksomhederDom
SKM2008.123.SKATPolitifremstilling af restanter28-01-08UdlægSKAT-meddelelse
SKM2008.305.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 301-04-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.543.ØLRProcessuelle forhold - tilladelse til vidneførelse04-06-08EjendomsvurderingKendelse
SKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen20-06-08Modregning og transportSKAT-meddelelse
SKM2008.756.LSRPræjudicielle spørgsmål - EF - domstolen - omkostningsgodtgørelse28-08-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.1028.LSRPålæg om lønindeholdelse for offentlig gæld12-11-08LønindeholdelseAfgørelse
SKM2008.793.ØLRRealitetsbehandling afvist - endelig retskraftig afgørelse er truffet17-09-08Personlig indkomstDom
SKM2008.164.HRRealrenteafgift realisationssaldo - successionsreglen30-01-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)Dom
SKM2008.120.LSRReduktion af anskaffelsessum for anparter - overkurs ved kapitalindskud30-01-08Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.453.HRRegistrering - A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - sikkerhedsstillelse08-05-08Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2008.954.HRRegistreringsafgift - ombygning af motorcykel - udskiftning af motor - ændring af stel06-11-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2008.712.BRRegistreringsafgift - ombygning af Harley Davidson22-08-08Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2008.976.LSRRegistreringsafgiftspligt - tysk indregistreret bil13-05-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2008.635.BRRegnskabstilsidesættelse - skønsmæssig ansættelse17-06-08VirksomhederDom
SKM2008.397.LSRRegulering for investeringsgoder af udgifter til indretning af lejede lokaler28-03-08FradragKendelse
SKM2008.969.BRRejse og kørselsgodtgørelse - afstande - bopæl og midlertidig arbejdsplads30-04-08Personlig indkomstDom
SKM2008.41.SRRejsegodtgørelse - afstand - arbejdsdag18-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.454.VLRRejseudgifter - sædvanlig bopæl - midlertidigt arbejdssted08-05-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.501.SRReklameudgift - dispositivt afkald på indtægt20-05-08Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2008.239.BRRentefiksering - armslængde vilkår - renteindkomst - uforrentet mellemregningskonto22-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.626.ØLRRentefradrag - tilbagebetalt lån - fond (Stiftung) i Liechtenstein - reel gældsforpligtigelse - legat20-06-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.9.HRRentefrihed - rentehenstand - interesseforbundne parter18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2008.894.BRRenteindtægter - indestående21-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.893.BRRenteindtægter - indestående - korrigeret refusionsopgørelse21-10-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.725.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200916-09-08Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2008.1046.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2., for 200922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2008.1050.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-922-12-08Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2008.82.ØLRRenteudgifter - interessefællesskab - bevisbyrde20-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.961.SRRepræsentationsudgifter18-11-08Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.84.HRRepræsentationsudgifter - begrænset fradragsret - demomstration og workshops18-01-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.349.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom25-03-08SalgBindende svar
SKM2008.174.SRResolutiv betingede aftaler og regulering af købesum - fast ejendom19-02-08Køb + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.881.VLRRetlig interesse - værdiansættelse - brugte køretøjer - indført fra andre EU-lande - godtgørelse af registreringsafgift -udførsel af brugte køretøjer - godtgørelse af registreringsafgift21-10-08Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2008.782.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. - ændret anvendelsesområde30-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.553.SKATRetningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 120-06-08Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2008.273.SKATRetningslinier for offentliggørelse af bindende svar fra Skatterådet26-03-08Om kommunikation og information samt kampagnerSKAT-meddelelse
SKM2008.701.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter18-08-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2008.724.HRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen05-08-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.269.VLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - parcelhusreglen10-03-08Salg + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.443.ØLRRetspleje - henvisning - sager af principiel karakter - værdiansættelse28-03-08Personlig indkomstKendelse
SKM2008.480.SRRette indkomstmodtager - arbejdsopgaver hidtil udført i lønmodtagerregi - afslag20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.994.HRRette indkomstmodtager - hovedanpartshaver - aktieavancer - skattepligtigt tilskud03-11-08Personlig indkomstDom
SKM2008.966.BRRette indkomstmodtager - interesse forbundne parter12-06-08VirksomhederDom
SKM2008.660.BRRette indkomstmodtager - interesseforbundne parter - vederlag - konsulent26-06-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.163.HRRette indkomstmodtager - konsulenthonorar - hovedanpartshaver - personlig indkomst eller selskabsindkomst15-01-08Personlig indkomstDom
SKM2008.836.BRRette indkomstmodtager - læge - selvstændig erhvervsvirksomhed - lønmodtagerforhold - selskabsindkomst10-10-08Personlig indkomstDom
SKM2008.219.BRRette indkomstmodtager - lønindtægt - hovedaktionær - børn - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt14-02-08Personlig indkomstDom
SKM2008.561.SRRette indkomstmodtager - selskab - konsulentarbejde - tjenesteforhold20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.562.SRRette indkomstmodtager - vederlag - fælles selskab - samarbejdspartnere17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.646.SRRette indkomstmodtager, spørgsmål om skattepligtig til Danmark17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.58.BRRettergangsfuldmagt - stævning - underskrevet af revisor - søgsmålsfrist17-12-07Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + SelskabsbeskatningDom
SKM2008.741.SRRoyalty - virksomhedsordningen23-09-08Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2008.1057.SRRSU'er - det udstedende selskab er fusioneret16-12-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.651.VLRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab21-07-08Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.2.BRSagsomkostninger - voldgiftssag - kommanditister mod kommanditselskab24-10-07Fradrag og afskrivningerDom
SKM2008.180.SRSalg af fast ejendom - ejendomsvurdering22-01-08Ejendomsavancebeskatning + EjendomsvurderingBindende svar
SKM2008.785.BRSalg af anparter - interesseforbundne parter - maskeret udlodning - bogføringsassistance - rabat - tilskud23-09-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.1006.LSRSalg af antik spansk guitar - skattefri indtægt ved salg af privat indbo - bindende svar19-09-08Personlig indkomstKendelse
SKM2008.703.BRSalg af ejendom - næringsbeskatning - forbedringsudgifter01-08-08Personlig indkomstDom
SKM2008.657.BRSalg af ejendom - parcelhusreglen - anden bolig til rådighed - ikke varigt ophold31-07-08Salg + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2008.94.SRSalg af ejerbolig ikke fritaget for beskatning22-01-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst + Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.231.SRSalg af én af 3 helårsejerboliger.19-02-08Salg + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.468.SRSalg af sommerejerbolig ikke fritaget for beskatning20-05-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.877.LSRSalg af ydelser til brug for momsfritagne spil - momsfritagelse - lønsumsafgiftspligt10-09-08Lønsumsafgiftspligt og registrering + Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2008.833.SRSalg i ekspropriationssituation23-01-07EkspropriationBindende svar
SKM2008.832.SRSalg i ekspropriationssituation20-02-07EkspropriationBindende svar
SKM2008.693.SRSalg i ekspropriationssituation17-06-08EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.631.SRSalg i ekspropriationssituation15-07-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.571.SRSalg i ekspropriationssituation17-06-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.386.SRSalg i ekspropriationssituation22-04-08Salg + Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.161.SRSalg i en ekspropriationssituation22-01-08Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.23.SRSalg i en ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.22.SRSalg i en ekspropriationssituation18-12-07Ekspropriation + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2008.312.BRSambeskatning - ansøgningsfrist udløbet - omvalg14-03-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.127.ØLRSambeskatning - genbeskatning af underskud - EØS-aftalen - præjudicielle spørgsmål11-01-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.861.SRSambeskatning - koncernforbindelse28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.688.SRSambeskatning - koncernforbindelse19-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.483.SRSambeskatning - national obligatorisk - udeladelse af dansk datterselskab20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.408.LSRSambeskatning af selskaber der ikke er koncernforbundne04-04-08SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.83.HRSambeskatning nægtet - ikke rettidig selvangivelse10-01-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.601.SRSambeskatning og skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.74.LSRSambeskatningsindkomst - fradrag for underskud i tysk datterselskab og tyske datterdatterselskaber17-12-07SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.580.LSRSambeskattede skadesforsikringsselskaber - fradragsbegrænsning - aktieavance - aktie-for-aktie metoden - gennemsnitsmetoden21-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.737.SKATSegmentering af virksomheder - indsigt efter persondataloven18-09-08Om kommunikation og information samt kampagnerAfgørelse
SKM2008.106.HRSelskab - drift af fly - erhvervsmæssigt - maskeret udlodning24-01-08Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2008.766.LSRSelskab - næringsdrivende med køb og salg af aktier09-09-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.314.SRSelskab anset for næringsskattepligtig23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.1040.LSRSelskab konkurs - tab ved afståelse af aktier - aktier overgået fra noterede til unoterede - ejertidskrav07-11-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.838.HRSelskabstømning - erstatningskrav - private sagsparter30-11-04SelskabsbeskatningDom
SKM2008.118.SRSelskabstømning - fradrag for tab - regreskrav18-12-07Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.839.ØLRSelskabstømning - sagsomkostninger - erstatningssag mod SKAT08-08-08SelskabsbeskatningDom
SKM2008.603.SKATSikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 4 og 9 c, stk. 1, 2. pkt.08-07-08UdlægSKAT-meddelelse
SKM2008.698.SRSikkerhedsveste - personalegoder - kontantlønsnedgang19-08-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.853.SKATSKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger28-10-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.738.BRSkatteansættelse - fordeling af virksomhedens resultat - mellem ægtefæller05-09-08Personlig indkomstDom
SKM2008.770.BRSkatteansættelse - privatforbrug - tilsidesættelse af regnskab12-09-08VirksomhederDom
SKM2008.773.LSRSkatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance27-08-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.104.ØLRSkattearrangement - rentefradrag og provisionsudgifter20-12-07Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2008.210.ØLRSkattearrangement - renteudgifter - kursgevinst - konvertibel obligation - realitetsgrundsætningen08-02-08Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2008.831.SRSkattefri afståelse af aktier20-03-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.830.SRSkattefri afståelse af aktier23-01-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.255.LSRSkattefri aktie- og anpartsombytning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.65.SKATSkattefri aktieombytning - GASA GROUP A/S11-12-07Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2008.95.SRSkattefri aktieombytning - Jersey-selskab22-01-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.271.SRSkattefri aktieombytning - værnsregler - udbytteudlodning25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.275.SRSkattefri aktieombytning med efterfølgende skattefri spaltning uden tilladelse25-03-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.923.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse - etablering af sambeskatning - omlægning af regnskabsår18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.545.SRSkattefri anpartsombytning med et cypriotisk selskab efter de objektiverede regler17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.198.SRSkattefri anpartsombytning og spaltninger efter objektive regler - værdifastsættelse, balancekrav mv.19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.189.SRSkattefri befordringsgodtgørelse - 60 dages-reglen25-09-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.609.SRSkattefri fusion - ombytningsforhold17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.289.SRSkattefri fusion - værdiansættelse25-03-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.1001.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200917-12-08Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2008.551.SRSkattefri grenspaltning uden tilladelse fra SKAT - værdiansættelse - forhold mellem aktiver/gæld17-06-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.917.SRSkattefri grænseoverskridende fusion - tynd kapitalisering - fast driftssted28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.134.LSRSkattefri ophørsspaltning23-01-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2008.335.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af aktier19-02-08Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2008.347.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier25-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2008.256.LSRSkattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhedKendelse
SKM2008.858.SRSkattefri ophørsspaltning af moderselskab28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.370.SRSkattefri ophørsspaltning efter de objektive regler22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.448.SRSkattefri ophørsspaltning efter objektive regler20-05-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.59.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse22-01-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.227.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse - spaltningsdato19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.361.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession22-04-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.856.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse samt succession i ejertidsnedslag28-10-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.771.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse til to nystiftede selskaber23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.193.SRSkattefri rejsegodtgørelse25-09-07Indkomstarter + Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.188.SRSkattefri spaltning - objektive regler - spaltningsdato - værdiansættelse19-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2008.689.SRSkattefri spaltning - spaltningsdato - delårsopgørelse - erhvervsmæssig aktivitet - betalingskorrektion19-08-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.169.SRSkattefri spaltning efter de objektiverede regler - udbyttebegrænsning19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.226.SRSkattefri spaltning uden tilladelse19-02-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.934.SRSkattefri tilførsel af aktiver og grenkravet ctr. samtykkeindhentelse til overdragelsen18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.924.SRSkattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse - tilførselsdato18-11-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.88.LSRSkattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar19-12-07Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Personlig indkomstKendelse
SKM2008.797.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - flere virksomheder herunder rederivirksomhed23-09-08SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.332.LSRSkattefri virksomhedsomdannelse - stiftertilgodehavende vedrørende privat del af en ejendom25-02-08Selskabsbeskatning + Ophør af virksomhed + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2008.195.SRSkattefrihed - støttebeløb til bevaringsværdig ejendom19-02-08Personlig indkomstAfgørelse
SKM2008.194.SRSkattefrihed - støttebeløb til fredet ejendom19-02-08Personlig indkomstAfgørelse
SKM2008.404.SRSkattefrihed - tilskud til bevaringsværdig ejendom22-04-08Personlig indkomstAfgørelse
SKM2008.403.SRSkattefrihed - tilskud til bevaringsværdig ejendom22-04-08Personlig indkomstAfgørelse
SKM2008.675.LSRSkattefrit salg af fritidsbolig - bindende svar (SKM2007.410.SR)10-06-08EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2008.572.SRSkattefrit udbytte17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.569.SRSkattefrit udbytte17-06-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2008.473.SRSkattefritagelse af tilskud til fredet mølle22-04-08Personlig indkomstBindende svar
SKM2008.726.SRSkattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have