Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2012.756.SKATRetssagsvejledning21-12-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.755.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt18-12-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.754.SRSalg af byggegrund var momspligtig20-11-12ByggeriBindende svar
SKM2012.753.SRForskerskatteordningen - udstationering til Frankrig20-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.752.SRFast ejendom - tilskud til energirenovering20-11-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.751.SKATMoms af porteføljeforvaltning - EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank - Praksisændring - Genoptagelse - Styresignal19-12-12Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtStyresignal
SKM2012.750.SKATRevurdering - straffesager - herboende brugere af udenlandsk registrerede køretøjer - administrative bødeforelæg - styresignal22-11-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + StrafStyresignal
SKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør06-09-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederForlig
SKM2012.748.SKATAmortisationsrenten for 201318-12-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.745.BRRegistreringspligt - bopæl - køretøjer29-08-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.744.ØLRStraffesag - registreringsafgift - indkøbspris - interesseforbundne parter29-03-12StrafDom
SKM2012.743.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - momstilsvar18-07-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Andet om momsDom
SKM2012.742.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - indkomst18-07-12VirksomhederDom
SKM2012.741.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201214-12-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.740.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201314-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2012.739.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201314-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2012.738.SKATAmortisationsrenten for 201314-12-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2012.737.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201311-12-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2012.736.BRInddrivelse - uretmæssig modregning - tortgodtgørelse - sagsomkostninger12-07-12Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Modregning og transportDom
SKM2012.735.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, når kunden beholder værdipapiret - styresignal14-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2012.734.BRFri bil - gulpladebil - ejet af selskab - specialindrettet - rådighedsperiode - kontrolaktion01-08-12Personlig indkomstDom
SKM2012.733.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM2012.353.HR) om fradrag for erstatninger som følge af rådgivning af sælgere i forbindelse med selskabstømning - styresignal14-12-12Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2012.732.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - tilflytning - frifindelse05-11-12StrafDom
SKM2012.731.BRUdlæg - ægtefælleudlæg - underretning - konkurs24-04-12UdlægKendelse
SKM2012.730.ØLRUdlæg - arv - underretning31-05-12UdlægKendelse
SKM2012.729.SRHavneselskab - overgang til skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 323-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.728.SRPengetankaktiver efter aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 620-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.727.ØLRUdlæg - kontanter - SU-midler12-09-12UdlægKendelse
SKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager30-11-12Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.725.SRMoms - Leveringssted for "medlemskaber" leveret til virksomheder i udlandet20-11-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.724.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal07-12-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2012.723.ØLRStraffesag - moms - skat - regnskabsrod - bevisbyrde - skøn - fortsat forbrydelse - sorte lønudbetalinger02-11-12StrafDom
SKM2012.722.SKATHenstand med indregnet restskat - konsekvensrettelse som følge af ophævelse af SKM2007.660.SKAT.07-12-12Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2012.721.ØLRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt27-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.720.VLRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar02-11-12Energi og kuldioxidDom
SKM2012.719.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer, fri bredbåndsforbindelse20-11-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.718.SRMomspligtigt salg af grund20-11-12ByggeriBindende svar
SKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder03-12-12Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2012.716.SRFraskilte ægtefæller - ejendom i sameje20-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.715.SRUdenlandsk komplementars overskudsandel skattepligtigt20-11-12VirksomhederBindende svar
SKM2012.714.SRForhøjet afskrivningsgrundlag - demomodel20-11-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2012.713.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist04-09-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2012.712.SKATSalg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver - styresignal23-11-12Andet om momsStyresignal
SKM2012.711.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling06-09-12Når man vil klageDom
SKM2012.710.VLRForrentning - tilbagebetalt CO2-afgift16-11-12Renter og gebyrerDom
SKM2012.709.SRKunstig befrugtning fritaget for moms, hvis behandling af infertilitet04-12-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.708.SRIndskud i forbindelse med leje af havneplads momspligtigt uanset at til tilbagebetales med renter ved aftalen ophør03-12-12MomsgrundlagBindende svar
SKM2012.707.ØLRStraffesag - sagsomkostninger i administrativ skattestraffesag27-04-12StrafKendelse
SKM2012.706.ØLRSyn og skøn - indhentning af yderligere oplysninger om udmeldt syns- og skønsmand24-09-12VirksomhederKendelse
SKM2012.705.ØLRRegistreringsafgift - importeret køretøj - tredjemands ibrugtagning - ejers hæftelse24-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.704.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201303-12-12Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2012.703.SRBrugsretsaftale - engangsvederlag - ikke periodisering efter salg af ejendom20-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.702.VLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål ikke tilladt stillet til syns- og skønsmand30-08-12VirksomhederKendelse
SKM2012.701.SRVirksomhedsskatteordningen - udleje af andelsbolig20-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.700.BRSyn og skøn - ikke tilladt omvalg af syns- og skønsmand01-10-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.699.LSRRejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser05-10-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.698.LSRSelskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol.05-10-12Øl, vin, spiritus og mineralvandKendelse
SKM2012.697.LSRModregning og gældssanering17-09-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2012.696.LSRSærskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning07-09-12Påbud, dagbøder og andre tvangsmidlerAfgørelse
SKM2012.695.LSREjendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår30-08-12EjendomsvurderingKendelse
SKM2012.694.LSRÆndring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse07-08-12Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2012.693.LSRDelvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance10-05-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2012.692.SRFast driftssted - underskrivelse af rabataftaler20-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.691.SRMomsfrihed af undervisning - pilotuddannelser20-11-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.690.SRUdbytte - Hong Kong - CFC20-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.689.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgift af skadesforsikringer med virkning fra 1. januar 2013 - styresignal30-11-12Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2012.688.SRSpildevandsforsyning - holdingstruktur - refusion af udgifter20-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.687.ØLRStraffesag - moms - leveringssted - både - import - USA til Europa21-03-12StrafDom
SKM2012.686.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet29-10-12Personlig indkomstDom
SKM2012.685.SRSkattefri spaltning uden tilladelse20-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.684.SRMoms - Salg af grundstykke med dobbelthuse er momsfrit20-11-12MomspligtBindende svar
SKM2012.683.SRMoms ved salg hhv udlejning - ny etablerede lejligheder i gammel bygning20-11-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.682.LSRFond - intern uddeling - fradragsberettiget11-10-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.681.SRSpilleafgiftsloven - spil uden tilladelse20-11-12Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2012.680.SRSalg af vindmøller - videreførelse af virksomhed20-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.679.SKATMomsfritagelse af tandproteser - styresignal27-11-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2012.678.BRKontantomregning - kursværdi af pantebrev22-10-12Fradrag og afskrivninger + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.677.BRArbejdsmarkedsbidrag - overført opsparet overskud - virksomhed i udlandet02-11-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.676.SRKommanditselskab - fast driftssted - udenlandske investorer20-11-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.675.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - rejse indenfor EU - bødeniveau10-02-12StrafDom
SKM2012.674.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig13-08-12VirksomhederDom
SKM2012.673.BRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist13-07-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.672.BRIdrætsforening - befordringsgodtgørelse - fri bil - hæftelse - A-skat - ugyldighedsindsigelser18-07-12Indkomstarter + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.671.VLRSpil - internet - poker - pyramidespil14-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.670.BRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk20-06-12MomsgrundlagDom
SKM2012.669.BRHobbyvirksomhed - motorsport - forventning20-08-12Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2012.668.ØLRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger27-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.667.BREjendomsavance - sommerhusejendom - hotellejlighed - helårsbeboelse - afståelsesår17-07-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.666.BRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse07-08-12Personlig indkomstDom
SKM2012.665.BRUdeholdt indkomst - lønmodtager - lønadministration13-07-12Personlig indkomstDom
SKM2012.664.BRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - bortsalg - panthavers ret21-06-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Processuelle bestemmelserDom
SKM2012.663.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring06-11-12Selskabsbeskatning + Arbejdsgiverens særlige pligter + FradragDom
SKM2012.662.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grillbriketter mv. - styresignal20-11-12Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2012.661.VLRAktionærlån - yderligere løn09-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.660.VLRRegistreringsafgift - afgiftsgodtgørelse - eksport - original registreringsattest10-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.659.ØLRStraffesag - strafudmåling - ølafgift - mineralvandsafgift23-05-12StrafDom
SKM2012.658.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201320-11-12VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2012.657.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb04-06-12StrafDom
SKM2012.656.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil11-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.655.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil11-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.654.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb29-03-12StrafDom
SKM2012.653.BREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen02-07-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.652.BRRette indkomstmodtager - omgørelse - betalingskorrektion20-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.651.LSRFrist for skatteansættelse29-08-12Personlig indkomstKendelse
SKM2012.650.LSRForening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse21-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2012.649.LSRForening - skattepligt - selvangivelsespligt28-08-12SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.648.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist20-07-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.647.BREftergivelse - renter - årsopgørelse - medhold i påklaget ansættelse04-07-12Eftergivelse og gældssanering + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2012.646.BRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld29-06-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.645.SROverdragelse af pensionstilsagn23-10-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.644.SRForsikring - arbejdsløshed - kundekort28-08-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.643.BRForældelse af skattekrav - henstand - berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt29-06-12ForældelseDom
SKM2012.642.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven25-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.641.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - ejendomsværdier - gældsforhold16-07-12Personlig indkomstDom
SKM2012.640.SRMoms ved salg af bygning på stor erhvervsbyggegrund23-10-12ByggeriBindende svar
SKM2012.639.SRFast ejendom, parcelhusreglen, ændret karakter23-10-12EjendomsskatBindende svar
SKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2012.637.VLRStraffesag - overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven mv. - smugkro15-02-12StrafDom
SKM2012.636.ØLRToldværdi - antidumpningtold - toldfritagelse27-06-12Særlige procedurer + TariferingDom
SKM2012.635.ØLRStraffesag - valuta13-02-12StrafDom
SKM2012.634.SRForsknings- og forsøgsudgifter23-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.633.ØLRStraffesag - aktieavance - vejledningsbrev fra SKAT18-01-12StrafDom
SKM2012.632.SROmdannelse og tonnagebeskatning23-10-12TonnageskatBindende svar
SKM2012.631.SRUdbytte til S-corporation23-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.630.SREtableringskontomidler kunne ikke anvendes til investering i privat VE-anlæg23-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.629.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning29-06-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.628.SREj fradrag for kurstab ved successiv overtagelse af ejendom23-10-12EjendomsskatBindende svar
SKM2012.627.SRHovedanpartshaver, fri bolig, bopælspligt23-10-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.626.SRAfståelse af fast ejendom, landbrug, indeksering, bundfradrag06-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.625.SRSammenlægning af sparekasser23-10-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.624.SRFrasigelse af livsvarig beboelsesret - skattepligtig gave23-10-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.623.SRSkattefri legater - omkostninger ved videnskabelige arbejder23-10-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.622.SRMomsfritagelse ved erstatningskørsel i forbindelse med skolerejser23-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver11-10-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.620.SRSkattepligtige hædersgaver23-10-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.619.SRFratrædelsesgodtgørelse, pensionsordning, arbejdsmarkedsbidrag23-10-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.618.SRErstatning fra arbejdsgiver23-10-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.617.SKATHenstand med indregnet restskat05-11-12Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2012.616.VLRUdlæg - guldsmykker20-04-12UdlægKendelse
SKM2012.615.SKATEfterfølgende ændring af af- og nedskrivninger m.v. ved seniornedslag - styresignal05-11-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2012.614.BRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - afvisning11-05-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.613.VLRSyn og skøn - begæring afvist07-02-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.612.ØLRLejede lokaler - afståelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-12Fradrag og afskrivningerForlig
SKM2012.611.ØLREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom26-09-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.610.SKATBøder - Gentagelsesvirkning - Pantbekendtgørelse - Tilmelding af importør og emballage - Styresignal31-10-12StrafStyresignal
SKM2012.609.HRAmbi - ekstraordinær anke10-09-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.608.SRSalg af ejendom anvendt til momsfritaget udlejning23-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.607.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt23-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.606.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt23-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.605.BRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer22-06-12Personlig indkomstDom
SKM2012.604.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt23-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.603.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt23-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.602.SRSkattepligt af tilskud vedrørende EU-projekt23-10-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.601.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælspligt17-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.600.SRYdelser fra EØFG til et dansk medlem momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 19.30-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.599.VLRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag13-09-12Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2012.598.ØLROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab04-10-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.597.ØLRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris19-09-12Personlig indkomstDom
SKM2012.596.ØLRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav24-09-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200925-10-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2012.594.BRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg20-06-12Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.593.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig08-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.592.SRLikvidationsprovenu - retmæssig ejer25-09-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.591.SREngelsk selskab ikke skattepligtig i Danmark efter selskabsskatteloven § 1, stk. 628-08-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.590.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund25-09-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.589.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse18-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.588.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag30-08-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.587.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus06-07-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.586.ØLRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning05-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.585.BRUdlæg - rette fordringshaver - bankkonto - sameje med ægtefælle14-06-12UdlægDom
SKM2012.584.BRRegistreringsafgift - bopæl - midtpunkt for livsinteresser13-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.583.HRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning28-09-12FradragDom
SKM2012.582.HRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom04-10-12Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2012.581.LSRAnmodning om momskompensation - fristoverskridelse28-02-12Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2012.580.LSRMoms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse11-09-12SalgKendelse
SKM2012.579.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom13-09-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.578.LSRDødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom18-09-12DødsboerKendelse
SKM2012.577.LSRGodkendelse af religiøst samfund25-06-12Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2012.576.LSRMoms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist16-10-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2012.575.LSRHenstand i forbindelse med klage - førersag16-08-12Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2012.574.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar29-08-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.573.LSRAktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen28-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2012.572.LSRGenoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse27-06-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2012.571.HRAktieavance - værdiansættelse - 19. maj 199318-09-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.570.ØLRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager19-06-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.569.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere25-09-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.568.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto04-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.567.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger06-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.566.SRUnderentrepenør - ikke fast driftssted i Danmark25-09-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.565.SRPersonalegoder - kontingent til ledelsesnetværk25-09-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver12-06-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.563.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse10-07-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.562.SRSalg ved nedlæggelse af jernbaneoverskæring, ej ekspropriationslignende vilkår28-08-12Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning + SalgBindende svar
SKM2012.561.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykiske lidelser - skønsmæssig ansættelse12-06-12Når man ønsker en sag genoptaget + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.560.BRNulstilling - A-skat m.v. - culpa - revisionspåtegninger08-06-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2012.559.SRSkattemæssige konsekvenser for kommanditist af anlagte retssager25-09-12Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.558.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.557.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.556.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.555.SRSundhedsforsikring opdelt i en arbejdsrelateret og en privatrelateret sundhedsforsikring25-09-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.554.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi01-10-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag29-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.552.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger29-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.551.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.550.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.549.BRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion31-05-12Personlig indkomstDom
SKM2012.548.SRSalg af byggegrund efter arealoverførelse er ikke momspligtigt25-09-12ByggeriBindende svar
SKM2012.547.SRVandværk - omdannelse - fradrag for vedligeholdelse - anskaffelsestidspunkt28-08-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2012.546.SRPersonalegoder, fri telefon25-09-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.545.SRSærordning for rejsebureauer - udlæg - fradrag25-09-12Andet om moms + FradragBindende svar
SKM2012.544.SRTilbagebetaling af elafgift og fradrag for moms - solcelleanlæg25-09-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + Energi og kuldioxid + Andet om lønsumsafgift + Momsfritagelse og -godtgørelse + Andet om momsBindende svar
SKM2012.543.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, nedsættelse af ejendomsværdi og af den dæk-ningsafgiftspligtig forskelsværdi25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.542.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdi-ansættelsen pr. 1. januar 2003. Nedsættelse af ejendomsværdi og grundværdi25-09-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.541.SRErstatning for værdiforringelse var ikke vederlag for levering af ydelse25-09-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.540.SRPersonalegoder - benyttelse af arbejdsrelateret anonym psykologordning skattefri25-09-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.539.BRArrest - forstikkelsesrisiko - erstatning22-05-12UdlægDom
SKM2012.538.SRPersonalegoder, sundhedsordninger25-09-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2012.536.SRSolcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted25-09-12Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2012.535.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2012 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb25-09-12Personlig indkomstAfgørelse
SKM2012.534.ØLRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse07-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.533.VLREjendomsavance - udbyderhonorar - videresalgsavance - anskaffelsessum - skatteproces - reaktionsfrist22-08-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.532.VLREnergiafgift - tilbagebetaling18-06-12Energi og kuldioxidDom
SKM2012.531.BRParcelhusreglen - avanceopgørelse - ansættelsesfrist - stedlig kompetence12-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.530.BRAnnullation af fakturaer - fradrag - ikke momsregistreret virksomhed22-06-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2012.529.HRMoms - skrotning af biler09-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.528.SRKoncernintern omstrukturering - omdannelse af P/S - indkomstopgørelse28-08-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.527.LSRBiler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående25-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.526.LSROmkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt29-06-12Når man vil klageAfgørelse
SKM2012.525.LSREjendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed22-03-12EjendomsværdiskatKendelse
SKM2012.524.LSRSkattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse30-08-12DødsboerKendelse
SKM2012.523.LSRSkattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende17-08-12Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2012.522.BRNulstilling - A-skat m.v. - direktør, eneste ansat, aktionær, bestyrelsesmedlem - enerådende disponering06-07-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2012.521.BRKøbesum for anpartsselskab - tilvejebringelse - ubeskattede midler24-05-12Personlig indkomstDom
SKM2012.520.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb17-09-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.519.BRRette indkomstmodtager - henvisningsprovision - usædvanlige transaktioner - skærpet bevisbyrde - vidneforklaringer15-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + MomspligtDom
SKM2012.518.SRRegulering af moms ved udlejning af ejerlejlighed mv.28-08-12ByggeriBindende svar
SKM2012.517.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt21-06-12Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.516.BRUgyldighed - formelle regler - fristregler - genvundne afskrivninger12-06-12Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2012.515.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum08-05-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.514.SRMoms ved salg af varer mv. via hjemmeside - bud, auktion28-08-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.513.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.512.SRMomsfritagelse - personbefordring28-08-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.511.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.510.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund - indehavers udøvelse af sin ejendomsret28-08-12Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.509.SRBenyttelse af psykologrådgivning som udgangspunkt ikke arbejdsrelateret28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.508.SRPersonalegoder, forskningsprojekt, fri telefon, telefonabonnement, mobilapplikation28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.507.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds11-11-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.506.SKATElafgiftsloven - fortolkning af begrebet "installeret effekt" - styresignal29-08-12Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2012.505.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger28-08-12MomspligtBindende svar
SKM2012.504.SRAktieombytning og holdingkravet28-08-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.503.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse, apportindskud28-08-12MomspligtBindende svar
SKM2012.502.BRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn12-06-12Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2012.501.SREjendomsavance - familieforhold - tilbagekøbsklausul28-08-12EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2012.500.SRPensionsordninger - Placering af pensionsmidler i unoterede aktier28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.499.BRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn11-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.498.SKATListe over anerkendte flyselskaber04-09-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2012.497.BRSkattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed - hjemmehørende24-05-12Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2012.496.SRFor høj grundværdi og for høj omberegnet grundværdi pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.28-08-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.495.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi28-08-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.494.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi28-08-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.493.SRUdlejning af antennepositioner er ikke udlejning af fast ejendom04-09-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.492.SRMomspligt - gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse28-08-12MomspligtBindende svar
SKM2012.491.SRVærdien af et måltid - kostpris28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.490.SREjendomsavance - fraflytning - skattepligt28-08-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.489.SRPersonalegoder, It-udstyr, lønomlægning28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.488.SRPersonalegoder, kommunalbestyrelsesmedlemmer, fri computer28-08-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.487.SROverdragelse af busser mv. ved skift af busoperatør er at anse for en momsfri virkosmhedsoverdragelse03-09-12MomspligtBindende svar
SKM2012.486.BRImmatrielt aktiv - brugsret til koncept - licensbetalinger - fradrag22-05-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.485.SKATFritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer - genoptagelse - tilbagebetaling af stempelafgift31-08-12TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2012.484.VLRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse08-05-12Personlig indkomst + Fradrag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.483.SRElafgift - lejer anset som producent og forbruger af elektricitet fra erhvervsmæssigt anvendt solcelleanlæg26-06-12Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2012.482.LSRErstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand16-05-12SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.481.LSRFradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse30-08-12Når man ønsker en sag genoptaget + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2012.480.LSRÆndring af toldattest for biler - afgiftspligtige værdier - udlejning til valutaudlændinge30-08-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2012.479.LSROverdragelse af anparter med skattemæssig succession03-07-12Arv og gaverKendelse
SKM2012.478.LSRRenter - for sen betaling af afgift - ledningsført vand30-08-12Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2012.477.LSROverdragelse af ejendom ved gave - bindende svar03-07-12Arv og gaverKendelse
SKM2012.476.SRSkattepligt - bopæl - afbrudt ophold28-08-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.475.SRFusionsdato - regnskabsår - underskudsfremførsel26-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig28-08-12Indkomstarter + Angivelse og betaling + Personlig indkomstSKAT-meddelelse
SKM2012.473.SRSkattefrihed ved salg af jord i Holland, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk.1, 2. pkt.20-03-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.472.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.471.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201323-08-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2012.470.BRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse23-05-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2012.469.ØLRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse26-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.468.ØLRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted29-03-12Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.467.VLRGældssanering nægtet - ikke medvirket loyalt29-06-12Eftergivelse og gældssaneringKendelse
SKM2012.466.VLRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - polske arbejdere - lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat mv. - momspligt15-06-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2012.465.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift - akupunkturklinik11-07-12Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2012.464.ØLRFri bil - direktør og hovedaktionær - rådighed - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden15-06-12Personlig indkomstDom
SKM2012.463.VLRSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat28-06-12Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + EjendomsværdiskatDom
SKM2012.462.HRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat - hæftelse17-04-12Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2012.461.VLRHæftelse - A-skat mv. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde27-03-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2012.460.BRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag - udbyderhonorar15-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.459.VLRMaskeret udbytte - skattepligt - ekstraordinær skatteansættelse - driftsomkostninger - bestikkelse04-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.458.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto25-05-12Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning27-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.456.BRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedanpartshaver - videresalg14-05-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.455.BRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg mv.18-05-12Fradrag og afskrivninger + FradragDom
SKM2012.454.HRByggevirksomhed - momsfradrag - fremmede entreprenører29-06-12FradragDom
SKM2012.453.BRRegistreringspligt - køretøj - bopæl04-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.452.BRTarifering af lactoglobulinkoncentrat (LGC) - rækkevidden af BTO17-04-12TariferingDom
SKM2012.451.SRValutakurstab på datterselskabsaktier - ikke fradrag for valutakurstabet26-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.450.BRSommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse26-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.449.BRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle11-05-12Personlig indkomstDom
SKM2012.448.SRRetserhvervelse af Restricted Stock Units udskudt til modningstidspunktet - fusion, børsnotering eller salg26-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.447.BRMaskeret udlodning - ferieejerlejlighed - interesseforbundne - skøn11-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.446.SRNæringsvirksomhed ved finansiering - fremførsel af underskud22-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.445.BRFri bolig - maskeret udlodning - afvisning af påstand09-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.444.SRFilial af udenlandsk forsikringsselskab - diskontering af hensættelser til forpligtelser22-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.443.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - dokumentation forbedringsudgifter02-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.442.BRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger08-05-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.441.LSREjendomsavancebeskatning - skattefri afståelse af tidligere landbrugsejendom - udstykning20-06-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.440.LSRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)19-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2012.439.LSRAktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber18-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2012.438.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser14-06-12Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2012.437.LSRBestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar13-06-12VirksomhederKendelse
SKM2012.436.LSRFradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager12-06-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.435.LSRFratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark31-05-12Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2012.434.LSRMoms - registreringspligt - virksomhed fra Letland30-05-12MomspligtKendelse
SKM2012.433.LSRArbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)24-05-12Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2012.432.BRNæring - fast ejendom30-04-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.431.BRFradrag - advokat- og revisorudgifter - låneomkostninger - aktieerhvervelse25-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.430.SRPersonalegoder - coachingydelse finansieret ved lønomlægning anset for skattefri26-06-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.429.SRCFC-fritagelse - filialer - fusion26-06-12SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2012.428.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg26-06-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2012.427.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg og vindmøller m.v.26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.426.SRKvalifikation af britisk LLP - udbytteskat - sambeskatning26-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.425.SRLånefond - fast driftssted - investeringsselskab26-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.424.SRGenanbringelse - interessentskab26-06-12ErhvervsejendommeBindende svar
SKM2012.423.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - grundværdi26-06-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.422.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Benyttelse - Omberegnet ejendomsværdi26-06-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.421.SKATKapitalafkastsatsen for 201202-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2012.420.ØLRParcelhusreglen - supplerende helårsbolig - helbredsmæssige årsager07-11-11EjendomsavancebeskatningForlig
SKM2012.419.SREBIT-saldo når sambeskatningskreds ændres26-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.418.SRBeskatningstidspunkt, afspadseringstimer, merarbejde26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.417.SRJubilæumsgratiale ikke omfattet af ligningslovens § 7 U26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.416.SRMomsfritaget salg af "gamle" bygninger26-06-12ByggeriBindende svar
SKM2012.415.SRDobbeltbeskatning, kunstnerisk virksomhed i selskabsform26-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.414.LSRSkattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom30-04-12Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2012.413.LSROmkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet26-04-12Når man vil klageAfgørelse
SKM2012.412.LSRFradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab25-04-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2012.411.LSREftergivelse af offentlig gæld19-04-12Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2012.410.LSREjendomsavancebeskatning - genanbringelse efter brand - bindende svar19-03-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.409.LSRIndeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse31-01-12SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.408.LSRModregning i børne- og ungeydelse - særbørn22-12-11Modregning og transportAfgørelse
SKM2012.407.BRMaskeret udbytte - ubeskattede indsætninger på selskabets konto17-04-12Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.406.SRArbejdsgiverbetalt brændstof - skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.405.SRFast ejendom - "eller ordre" - 2 købsaftaler betinget af hinanden anses som indgået før 1. januar 201126-06-12ByggeriBindende svar
SKM2012.404.SRSkat ved køb og salg af vindmølleandele omfattet af køberetsordningen26-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.403.SRSpansk selskab - lægevirksomhed - rette indkomstmodtager - fast driftssted i Danmark26-06-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.402.SRByggemodning af ca. 100 byggegrunde - momspligt26-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.401.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance08-12-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2012.400.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende27-09-11Arbejdsgiverens særlige pligterKendelse
SKM2012.399.LSRHenstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse10-06-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2012.398.SROplæringskursus for sømænd afholdt på en tysk færge26-06-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.397.SRKommune momspligtig af virksomheds betaling for fortrinsret til daginstitutionspladser26-06-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.396.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi26-06-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.395.SRMoms af solcelleanlæg26-06-12MomspligtBindende svar
SKM2012.394.SRMoms og Skat af solcelleanlæg26-06-12Virksomheder + MomspligtBindende svar
SKM2012.393.SRMoms, solcelleanlæg26-06-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.392.SRMoms, solcelleanlæg26-06-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.391.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab27-04-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.390.BRSkattearrangement tilsidesat - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist17-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.389.BRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt28-03-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.388.SKATListe over anerkendte flyselskaber08-06-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2012.387.BRRegistreringsafgift - varevogn - ombygget30-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.386.BRModregning - kravs retskraftighed - forældelse - studielån11-04-12Modregning og transportDom
SKM2012.385.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør29-03-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2012.384.LSRGodtgørelse af energiafgifter - bindende svar22-05-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2012.383.LSRTilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug16-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2012.382.LSRForening - skattepligt - bindende svar11-05-12SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.381.LSRSalg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane26-04-12Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2012.380.LSRFradrag af moms for tab på debitor13-04-12Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2012.379.LSRVirksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit30-11-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2012.378.HRKommanditisters fradragskonto19-06-12VirksomhederDom
SKM2012.377.BRKlagefrist - Landsskatteretten - overskridelse - særlige omstændigheder28-03-12Når man vil klageDom
SKM2012.376.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - maskeret udlodning23-03-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.375.VLRHæftelse - indeholdelse - A-skat m.v. - forsømmelighed - chaufførarbejde11-06-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.374.HRPrincipskifte - kursgevinstloven06-06-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.373.SRBeskatningsgrundlag fri bil, deltagere i P/S22-05-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.372.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår22-05-12EkspropriationBindende svar
SKM2012.371.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår22-05-12EkspropriationBindende svar
SKM2012.370.SRAftale om overskudsandel ikke udbyttekontrakt24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.369.LSRBeskatning af fri bil23-04-12Personlig indkomstKendelse
SKM2012.368.LSRGodtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium23-04-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2012.367.LSRGodtgørelse af elafgift - gymnasium23-04-12Energi og kuldioxidKendelse
SKM2012.366.LSROpgørelse af ejendomsavance ved afståelse af ejendomme ejet af kommanditselskab17-04-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.365.LSRVærdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi17-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
SKM2012.364.SRTegningsretter - succession - spaltning - selskabsdeltagere22-05-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2012.362.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste01-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.361.ØLRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber31-05-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.360.SREjerforhold, landbrugsejendom22-05-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.359.HREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode31-05-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.358.SKATLeasing - Forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b - praksis for godkendelse af leasingaftaler30-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2012.357.VLRGulpladebil - privat anvendelse30-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + MotorkøretøjerDom
SKM2012.356.SRFast ejendom - sameje - salg på auktion22-05-12EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2012.355.SRSuccession - ægtefælle - aktier22-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.354.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ubebygget sommerhusgrund - konsekvens for ejendomsskatterne22-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.353.HRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"01-06-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.352.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt16-05-12VirksomhederDom
SKM2012.351.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder24-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.350.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser25-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.349.VLRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom15-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.348.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - ophold 3,5 måned - tilbageflytning20-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.347.SROmdannelse af et hollandsk selskab - afståelse af aktier22-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.346.SKATGenoptagelse - Registrering af udenlandsk køretøj på grund af en herboende brugers anvendelse af køretøjet i ikke over 6 måneder, og Opkrævning af registreringafgift hos brugeren af et udenlandsk køretøj31-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2012.345.SRSkattefri virksomhedsomdannelse skibsanparter22-05-12TonnageskatBindende svar
SKM2012.344.SRTonnagebeskatning kompensation ved opgivelse af kontrakt22-05-12TonnageskatBindende svar
SKM2012.343.LSRKlage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse08-05-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.342.LSRPrivat benyttelse af firmabil - bevisbyrde30-04-12Personlig indkomstKendelse
SKM2012.341.LSRMomspligt af selskabs levering af donorsæd23-04-12MomspligtKendelse
SKM2012.340.LSRUdlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen19-04-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2012.339.LSRLeasing af udstyr - fradrag for købsmoms - svig i forudgående eller efterfølgende led i transaktionskæden18-04-12FradragKendelse
SKM2012.338.SRSelskabs salg af byggegrund - ingen momspligt, da salget udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.337.LSRBeregning af registreringsafgift for brugt bil17-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.336.LSRFradrag for repræsentationsudgifter og bøder23-03-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.335.LSRUdlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet01-03-12Når man vil klageAfgørelse
SKM2012.334.LSRAnmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift - fællesregistrerede selskaber22-02-12Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftKendelse
SKM2012.333.LSRFradragsret for udgifter til projekter - momspligtigt salg20-01-12FradragKendelse
SKM2012.332.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi22-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.331.SRSalg af samtlige aktier i et selskab ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde29-05-12MomspligtBindende svar
SKM2012.330.SRSalg af leasingportefølje er momsfri virksomhedsoverdragelse29-05-12MomspligtBindende svar
SKM2012.329.SRIkke godtgørelse af fedtafgift på ukurante varer, der skal anvendes til nonfoodproduktion29-05-12FedtafgiftBindende svar
SKM2012.328.SRModtagelse af uddeling fra en fond ikke momspligtig og medfører ikke begrænsning af fradragsret29-05-12Fradrag + MomspligtBindende svar
SKM2012.327.SRLegats salg af 4 byggegrunde anses ikke som foretaget i egenskab af afgiftspligtig person22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.326.SRPersonalegoder, bagatelgrænsen, ugeblade, magasiner22-05-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.325.BRGavebeskatning - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed19-03-12Personlig indkomstDom
SKM2012.324.SRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget i en turistattraktion22-05-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.323.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi22-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.322.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi22-05-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.321.SKATSkattefri grenspaltning af et selskab, der driver grusgravningsvirksomhed dels fra egen ejendom og dels på lejebasis ved graveindvindingsaftaler fra fremmede ejendomme28-02-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2012.320.SRUdlodning til udenlandsk selskab - aktiepost - likvidationsprovenu - beneficial owner22-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.319.SRSalg af byggegrund anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.318.SRSelskabs salg af et grundstykke anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.317.SRAfkald på indtægt, resultatkontrakt, bonus22-05-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.316.SRPrivates salg af byggegrunde - indehavers udøvelse af ejendomsret - ikke momspligt22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.315.SRSalg af landbrugsjord, der har været udlejet uden moms, er momsfrit22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.314.BRUdeholdte indtægter - skrotsalg - udgifter - ekstraordinær genoptagelse16-03-12Personlig indkomstDom
SKM2012.313.SRPolsk selskab - tandlægevirksomhed - fast driftssted i Danmark22-05-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.312.ØLREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer14-05-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.311.LSRSkattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)02-04-12Personlig indkomstKendelse
SKM2012.310.LSRTilbagebetaling af moms af portoudgifter02-04-12MomsgrundlagKendelse
SKM2012.309.LSRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar30-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.308.LSRFraflytteravance - tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet27-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2012.307.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - varebiler udtaget til virksomheds eget brug23-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.306.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger23-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.305.LSRDobbeltdomicil - anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil16-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.304.LSRRegistreringsafgift - bil ejet af selskab - afgiftsberigtigelse som ikke-autocamper22-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.303.LSRRegistreringsafgift ved anskaffelse af en bus i forbindelse med drift af et neurocenter29-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.302.SRDen skattemæssige vurdering af transport til og fra arbejdspladsen i en helikopter22-05-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.301.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel27-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.300.SRFitnesskort betalt af arbejdsgiver - skattepligt22-05-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.299.SRSelskabs salg af én byggegrund er momspligtig pga. koncernforbundne selskabers aktiviteter22-05-12ByggeriBindende svar
SKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal02-05-12Andet om momsStyresignal
SKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc15-02-12MomspligtSKAT-meddelelse
SKM2012.296.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - samme ejendom02-05-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.295.VLREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale03-05-12Køb + Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.294.LSRSkønsmæssigt fastsatte renteindtægter af formue i en fond17-02-12SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.293.LSRMaskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær16-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstKendelse
SKM2012.292.LSRKrav om sikkerhedsstillelse og efterfølgende inddragelse af momsregistrering02-02-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2012.291.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel30-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.290.LSRVærdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar26-01-12VirksomhederKendelse
SKM2012.289.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil20-01-12Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2012.288.LSRMomsfri forvaltning af investeringsforening20-01-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2012.287.LSRFradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse17-01-12MomspligtKendelse
SKM2012.286.LSREfteropkrævning af lønsumsafgift - lønsumsafgiftspligtige aktiviteter14-12-11Lønsumsafgiftspligt og registreringKendelse
SKM2012.285.ØLRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter27-04-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.284.ØLRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier30-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.283.ØLROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse02-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.282.ØLRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - bopæl12-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar16-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.280.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser - styresignal11-05-12Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2012.279.SRAnpartsprojekt - ugyldighed i forbindelse med erhvervelsen eller tegning - genoptagelse af tidligere år - erstatning24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse16-04-12Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.277.SRPersonalegoder - privat datakommunikation via arbejdsmobil (smartphone) udløser ikke fri telefon-beskatning24-04-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.276.LSRPeriodisering af indtægter og udgifter fra deposita14-12-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.275.LSRAnmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj16-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2012.274.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kuldioxidafgift vedrørende naturgasforbrug i M/R-stationer28-09-11Energi og kuldioxidKendelse
SKM2012.273.LSRModregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat13-02-12Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2012.272.SRAnpartsreglerne - flyudlejning - dispensation nægtet24-04-12SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2012.271.LSRGenoptagelse af en sag vedrørende tilbagebetaling af energiafgift07-12-11Når man ønsker en sag genoptagetKendelse
SKM2012.270.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt11-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.269.LSRHenstand - sikkerhedsstillelse29-09-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2012.268.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter i forbindelse med for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag09-02-12Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2012.267.LSREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering24-11-11EjendomsvurderingKendelse
SKM2012.266.HRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps07-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.265.SRPrivates salg af byggegrunde - ikke omfattet af momsloven24-04-12ByggeriBindende svar
SKM2012.264.SRUdlejningsfirma, som er momsfritaget, kunne sælge byggegrund momsfrit24-04-12ByggeriBindende svar
SKM2012.263.SRByggegrund anvendt til brug for sælgers momsregistrerede virksomhed24-04-12ByggeriBindende svar
SKM2012.262.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.261.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende24-04-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.259.SRPersonalegoder, beklædningsgodtgørelse24-04-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.258.SROplagshaver, fedtafgiftsloven24-04-12FedtafgiftBindende svar
SKM2012.257.SRÆndringer i familieejet koncern - gældsbrev, vedtægtsændringer og sambeskatning24-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.256.SRDødsbo - skattefri virksomhedsomdannelse - opsparet overskud24-04-12DødsboerBindende svar
SKM2012.255.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201102-04-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2012.254.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - udgift til privat arbejdsløshedsforsikring”06-12-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2012.253.LSREjendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession08-02-12EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.252.LSRModregning af energi- og CO2-afgift af rumvarme - Eu minimumsafgift for gas- og dieselolie16-12-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtKendelse
SKM2012.251.LSRMomspligt - miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning20-09-11Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2012.250.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab11-11-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.249.HRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning30-04-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.248.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord24-04-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.247.SREkspropriation - frivillig aftale - principbeslutning24-04-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.246.SRMaskeret udbytte og kildeskat24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.245.SRKvalifikation af amerikansk S-corp - lempelse24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.244.SRSalg af fast ejendom - ufyldestgjort panthaver24-04-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.243.SRAfslag CFC beskatning, ikke overvejende del af kunder i datterselskabs hjemland24-01-12SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2012.242.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, selskab, nedrivning af bygning24-04-12ByggeriBindende svar
SKM2012.241.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, privat person, nedrivning af bygning24-04-12ByggeriBindende svar
SKM2012.240.SRSammenlægning af 2 vandværker - interessentskab - skattefri fusion24-04-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.239.HRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel16-04-12Personlig indkomstDom
SKM2012.238.HRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand30-03-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.237.SRUdbetaling til obligationsejere - ophør af swap-aftale24-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.236.SRMellemholdingreglen20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.235.SROpdeling af en aktieklasse i fem aktieklasser med overskudsdeling24-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.234.SKATListe over anerkendte flyselskaber16-04-12Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2012.233.BRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse06-03-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2012.232.SKATStyresignal om genoptagelse af fortjeneste ved salg af supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager.12-04-12EjendomsavancebeskatningStyresignal
SKM2012.231.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsvirksomhed21-02-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.230.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat20-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.229.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat20-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.228.LSRLønindeholdelse - manglende aktindsigt23-12-11LønindeholdelseKendelse
SKM2012.227.SKATBødepraksis, Lov om registrering af køretøjer, Registreringsbekendtgørelse - styresignal26-03-12StrafStyresignal
SKM2012.226.LSRForældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg20-12-11ForældelseKendelse
SKM2012.225.LSRVideresalg af brugte reservedele - brugtmomsordningen - bindende svar12-12-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2012.224.LSRSkattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort14-01-12Personlig indkomstKendelse
SKM2012.223.LSRMomspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner01-03-12Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2012.222.ØLREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter14-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.221.HRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - ansættelsesændring vedr rette indkomstmodtager23-03-12Transfer pricingKendelse
SKM2012.220.BRRegistreringspligt - centrum for livsinteresser - bopæl08-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.219.SRKursgevinstloven - Koncerninterne fordringer20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.218.SKATStyresignal om skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress28-03-12Personlig indkomstStyresignal
SKM2012.217.SREjendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003 og 1. oktober 200420-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.216.SRPersonalegoder - firmabil20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.215.SRPersonalegoder - senior kurser20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.214.SRInvesteringsenhed i Luxembourg20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.213.SRPensionsbeskatning - overgangsordning vedrørende ophørende pensionsordninger20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.212.SRTilskud til solcelleanlæg fra PV Island Bornholm20-03-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2012.211.SRDatterselskab - aktier i moderselskab - koncernselskabsaktier20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.210.SROpgørelse af fradragskonto i et K/S20-03-12Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2012.209.HROmgørelse - lagt klart frem20-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.208.SRPersonalegoder, fri telefon, egenbetaling20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.207.SREjendomsvurdering, grundværdi og omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 200420-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.206.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat09-03-12Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.204.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.203.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-03-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.202.VLRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter24-01-12MomsgrundlagDom
SKM2012.201.SRSkattefri forsikringspræmie - sundhedsordning omfattet af statsskattelovens praksis20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.200.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.199.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.198.VLRStraffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder31-01-12StrafDom
SKM2012.197.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag07-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.196.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger fra Bahamas - strafudmåling30-01-12StrafDom
SKM2012.195.SRInfluenzavaccination - skattefri for de ansatte20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.194.SRSeniorseminar - de skattemæssige konsekvenser for de ansatte20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.193.SRJulegave i form af et åbent gavekort - skattepligtig for de ansatte20-03-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.192.SRFond - skattepligt - fradrag20-03-12VirksomhederBindende svar
SKM2012.191.SRMoms af sommerhusformidling, flere ydelser, særordning for rejsebureauer20-03-12Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2012.190.SRFast driftssted - agentreglen - uafhængige agenter20-03-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.189.SRTilskud til drift af selvejende institution ikke vederlag for en ydelse21-03-12MomspligtBindende svar
SKM2012.188.SRUdlejning af golfbane - opdeling af lejemål i henholdvis grund og baneanlæg21-03-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomspligtBindende svar
SKM2012.187.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse - tidligere vedtagne bødeforlæg25-01-11StrafDom
SKM2012.186.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse24-11-10StrafDom
SKM2012.185.BRSkønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål06-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.184.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse04-11-11Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2012.183.BREkstraordinær genoptagelse - investeringer olie og gasrettigheder - groft uagtsomt - reaktionsfrist - skønsmæssig ansættelse28-02-12Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.182.LSRFastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil14-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.181.LSRVederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)09-12-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2012.180.LSROmkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer01-07-11Når man vil klageAfgørelse
SKM2012.179.BRFradrag for administrationsvederlag - interesseforbundne parter - armslængde - skønsmæssig ansættelse21-02-12Fradrag og afskrivninger + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.178.BROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse16-02-12Miljøafgifter + StrafDom
SKM2012.177.LSRSkattepligt til Danmark-SMBA med ledelsens sæde i udlandet-bindende svar (SKM2010.820.SR)22-09-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2012.176.LSRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar13-10-11Når man ønsker vejledning eller informationKendelse
SKM2012.175.LSRFradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed15-12-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2012.174.VLRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers mor05-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.173.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn16-02-12Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.172.SKATØlmoderation - præcisering af praksis - styresignal19-03-12Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2012.171.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode -tilbageflytning - samlivsophævelse - tidligere bopæl29-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.170.ØLREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand22-02-12Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.169.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse15-02-12Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.168.ØLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse28-02-12Personlig indkomstDom
SKM2012.167.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse contra forbedring - ingen værdiforøgelse08-02-12Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.166.ØLRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer21-02-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.165.ØLROmberegning af registreringsafgift - brugte motorkøretøjer30-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.164.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 200621-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.163.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj - hæftelse01-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.162.BRFri bolig - eneanpartshaver - datter10-02-12Udleje og bortforpagtningDom
SKM2012.161.BRSelvstændig økonomisk virksomhed - moms16-01-12Andet om momsDom
SKM2012.160.VLREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode - ophold tre måneder29-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.159.SRVedvarende energianlæg, elafgift, maksimale størrelse af el-produktionsanlæg, jordvarmeanlæg, afskrivning21-02-12Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2012.158.BREjendomsavance - tre selvstændige lejligheder - ejerboliglejlighed ikke skattefri - betingelser ikke opfyldt23-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.157.ØLRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet08-02-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.156.BRProcessuelle regler - domstolsprøvelse - bilag - sagkyndige dommere - udskillelse af forældelsesspørgsmål15-02-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal01-03-12Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2012.154.SRPensionsordninger, dødsfaldsdækning i overensstemmelse med pensionsbeskatningsloven § 521-02-12Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2012.153.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget varebil til personbil16-02-12StrafDom
SKM2012.152.BRStraffesag - momssvig - selvanmeldelse - uregistreret virksomhed02-01-12StrafDom
SKM2012.151.ØLRStraffesag - manglende valutadeklaration ved udrejse - afbrydelse af forældelse20-12-11StrafDom
SKM2012.150.VLRFri bil - gulpladebil - privat kørsel - hovedaktionær - parkeret ved bopæl - bevisbyrde19-01-12Personlig indkomstDom
SKM2012.149.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord24-04-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.148.SRSuccession - landbrugsejendom21-02-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.147.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.146.SRGratisaktier - overgangsregel - LL § 7 A21-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.145.SREjendomsvurdering, grundværdi, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, og 1. oktober 2006. Ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi ansættes til 0 kr.21-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.144.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt21-02-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.143.SRBonus i form af kontanter og aktier - beskatningstidspunktet24-01-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.142.SRKvalifikation af italiensk fond - solcelleanlæg - lempelse - territorialprincip21-02-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.141.SRNærføringserstatning beboelsesejendom, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning21-02-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.140.SRSkattepligt - bolig og arbejde i Danmark21-02-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.139.SRFradrag for udgifter til sponsoraftale21-02-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.138.ØLRTrust - skønsmæssigt afkast - ekstraordinær genoptagelse03-02-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.137.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale eller arbejdsudleje - bevisbyrde - hæftelse07-02-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.136.BRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab08-02-12Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2012.135.SRTonnagebeskatning21-02-12TonnageskatBindende svar
SKM2012.134.SRTilskud til datterselskab21-02-12VirksomhederBindende svar
SKM2012.133.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil01-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.132.LSRTilladelse til kørsel i afgiftsfri bus - orkesterbus06-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.131.LSRTilbagebetaling af uretmæssig opkrævede momsbeløb - ugrundet berigelse08-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personerKendelse
SKM2012.130.LSRFradrag for renteudgifter - kautionsforpligtelse16-01-12Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.129.LSRFradrag for kost og logi - sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine30-11-11Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2012.128.SKATFlybrændstof - praksisændring og genoptagelse af sager - styresignal14-02-12Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2012.127.SRKvalifikation af italiensk fond - lempelse - territorialprincippet - kvalifikationskonflikt21-02-12Pensionsafkastbeskatning (PAL) + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.126.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 3 mdr. - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser08-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.125.SRMomsfradrag, solcelleanlæg21-02-12FradragBindende svar
SKM2012.124.SRPersonalegoder, fri el-bil21-02-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.123.SRUdbetalinger fra forsikring anset som skattepligtig lønsikring21-02-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.122.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering21-02-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte20-12-11Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.120.SRFradragsret for tab på afbetalingskontrakt - moms21-02-12FradragBindende svar
SKM2012.119.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, momsfritaget udlejning21-02-12ByggeriBindende svar
SKM2012.118.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter03-02-12VirksomhederDom
SKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal22-02-12SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2012.116.SRKommunes udlejning af af bygninger til bygningsfond - frivillig registrering21-02-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende forhåndsbesked
SKM2012.115.SRKursus "Trivsel og kompetenceudvikling" - ikke skattepligtig for deltagerne21-02-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.114.SROpgørelse af fortjenstmargenmoms ved koncerninterne handler21-02-12MomsgrundlagBindende svar
SKM2012.113.ØLRBekæmpelsesmidler - planteværnsaftaler - visse tillægsydelser - varens højeste detailsalgspris06-01-12MiljøafgifterDom
SKM2012.112.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger06-02-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.111.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af skrot - utilstrækkelige beviser25-01-12VirksomhederDom
SKM2012.110.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199309-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.109.VLRStraffesag - momssvig af grov karakter - skattesvig - undladelse af indeholdelse - A-skat og AM-bidrag04-01-12StrafDom
SKM2012.108.ØLRAktieavance - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning17-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.107.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skattesvig af særlig grov karakter - hæleri af særlig grov beskaffenhed - 0-momsangivelser - udbyttet gemt selskabskonstruktion14-12-11StrafDom
SKM2012.106.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - polsk indregistreret bil - herboendes kørsel i Danmark10-01-12StrafDom
SKM2012.105.HRGaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte01-02-12Arv og gaverDom
SKM2012.104.LSRSKATs afskrivning af restancer - klage fra fordringshaver01-11-11Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2012.103.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift16-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.102.LSRStuderendes kørsel i tysk indregistreret bil14-09-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.101.LSROpkrævning af registreringsafgift af et køretøj der er indregistreret som bus til rutekørsel25-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12SelskabsbeskatningKommentar
SKM2012.99.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist17-01-12Når man ønsker en sag genoptaget + VirksomhederDom
SKM2012.98.HRAnke til Højesteret - henstand - betaling af skatter og afgifter - ej opsættende virkning01-02-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.97.HRIndkomstbegrebet - aktieavance06-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder20-01-12Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.95.HRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust15-12-11Arv og gaverDom
SKM2012.94.SRForsikring, fagforeningskontingent, A-kasse24-01-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.93.SKATStempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal09-02-12TinglysningsafgiftStyresignal
SKM2012.92.HRTransfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner02-02-12Transfer pricingDom
SKM2012.91.SRPensionsordning24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.90.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi24-01-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.89.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi24-01-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.88.SRPersonalegoder - beskatning af præmier på forsikringer for medarbejdere24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.87.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - bortkommet regnskabsmateriale - reaktionsfrist10-01-12Personlig indkomst + Når man vil klageDom
SKM2012.86.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift29-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2012.85.LSRLønindeholdelse - manglende møde11-11-11LønindeholdelseAfgørelse
SKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum19-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.83.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse18-01-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien28-11-11Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2012.81.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån - begrundelse - skøn under regel10-01-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomstDom
SKM2012.80.BREkstraordinær genoptagelse - olie- og CO2-afgift30-12-11Energi og kuldioxidDom
SKM2012.79.SRAfkald på forfatterrettigheder til forening med almennyttigt formål24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.78.SRGrusgravning, beskatning som afståelse af ejendom eller leje24-01-12Udleje og bortforpagtningBindende svar
SKM2012.77.LSRBeboelsesbygning - stuehus - til en landbrugsejendom06-09-11EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2012.76.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005, omberegnet grundværdi i basisår 2001 og omberegnet ejendomsværdi i 2001 og 2002. Ejendom fejlagtigt ansat som liggende i byzone24-01-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.75.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2004 og 2005. Grundværdien er fejlagtigt ansat ud fra en bebyggelsesprocent på 10024-01-12EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2012.74.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre udvidelse af byggeri24-01-12ByggeriBindende svar
SKM2012.73.SRObligation - Indfrielseskursen afhængig af udviklingen på en låneportefølje24-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2012.72.BROrdinær genoptagelse - ekstraordinær genoptagelse - registreringsafgift - reaktionsfrist19-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2012.71.BRSyn og skøn - værdiansættelse af køberet30-11-11KøbKendelse
SKM2012.70.HRAdvokat- og revisorudgifter - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer11-01-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.69.VLRStraffesag - kildeskat - manglende indberetning - lønbureau - 0-angivelser - anstrengt økonomi - grov uagtsomhed22-11-11StrafDom
SKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT11-11-11Virksomheder + Når man vil klageKendelse
SKM2012.67.SRFilial i udland - medarbejderes skattepligt - indeholdelse26-01-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2012.66.VLRMaskeret udlodning - udgifter vedr. ejendom - fri bolig - ikke ubeboelig18-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.65.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsregistreret - virkning af nettilmelding - udfaktureret med moms - efterfølgende forsæt04-10-11StrafDom
SKM2012.64.SRFast forretningssted - momsretligt leveringssted for elektroniske ydelser24-01-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.63.SRMoms, fradrag, overarbejde, høstarbejde24-01-12FradragBindende svar
SKM2012.62.SRKøb af andel af transferrettighed - momspligtig aktivitet - afskrivning24-01-12Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om momsBindende svar
SKM2012.61.SRKvalifikation af tysk pensionsarrangement24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.60.SRModerselskab - forsikringstegning - fradrag - tilskud - udbytte24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.59.ØLRLegater fra Statens Kunstfond - beskatning16-01-12Personlig indkomstDom
SKM2012.58.BRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning06-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.57.ØLRUdlæg - Harley Davidson - ejerforhold - utilstrækkeligt bevis på ejerskifte19-12-11UdlægKendelse
SKM2012.56.ØLRStraffesag - ikke angivet medbragt pengebeløb - udrejse via Danmark - afventet prøvesag - bødeniveau20-12-11StrafDom
SKM2012.55.SRMoms, formidling, rejsebureau, hoved- og biydelser24-01-12Andet om momsBindende svar
SKM2012.54.ØLRStraffesag - skattesvig - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet - hjemvist06-07-11StrafKendelse
SKM2012.53.BRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - straffesag - begrundelse - skønsudøvelse23-12-11Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2012.52.SRFusion af investeringsforeninger - ombytningsdag24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.51.BRErhvervsmæssig virksomhed - IT virksomhed - fradrag for underskud - vurdering af rentabilitet02-01-12VirksomhederDom
SKM2012.50.SRKontantlønnedgangsordning - alene momsfradrag ved erhvervsmæssig anvendelse24-01-12FradragBindende svar
SKM2012.49.SRAktier - kapitalnedsættelse - værdiansættelse24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.48.SRLikvidationsprovenu - dansk aktieselskab - skattepligt24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.47.SRPersonalegoder - firmabil24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.46.SRSkattefri fusion og underskudsfremførsel - enhedsprincippet24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.45.BRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring12-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.44.SRModerselskabs forsikringstegning for udenlandsk datterselskab24-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.43.SRSalg af byggegrund med tilhørende aftalesæt vedrørende opførelse og udlejning af bygning kan anses som virksomhedsoverdragelse25-01-12Momspligt + FradragBindende svar
SKM2012.42.SRBeskatning af partnere i P/S-advokatfirma25-01-12SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.41.SRSkattemæssig vurdering af helbredsundersøgelser24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.40.SRLønvederlag, søfolk, sikkerhedsarbejde, DIS24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.39.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse02-11-11SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.38.SRVærdiansættelse af elbiler24-01-12Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.37.BRAktieavance - ejertidsnedslag03-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2012.36.BRGenoptagelse - afvisning - fradrag for børnebidrag30-12-11Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2012.35.SRPersonalegoder - ansattes gratis adgang til forlystelsesparker13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.34.SROvertagelse af byggegrunde i 2010 er uden for momspligten13-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2012.33.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - indsætninger på bankkonti - revisionsvirksomhed30-12-11Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2012.32.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201216-01-12SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt22-12-11Fradrag og afskrivninger + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2012.30.SRFritagelse for CFC beskatning, forsikringsvirksomhed13-12-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2012.29.BRAktionærlån - yderligere løn07-12-11Personlig indkomstDom
SKM2012.28.BREkstraordinær genoptagelse - praksisændring - fradrag rejseudgifter - tjenesterejse22-12-11Fradrag og afskrivninger + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2012.27.SRAnmodning om fritagelse for CFC beskatning af en banks udenlandske datterdatterselskaber og filialer13-12-11SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2012.26.LSRKildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.16-12-11Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2012.25.VLREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning09-12-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + EjendomsvurderingDom
SKM2012.24.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, flere multimedier, fri avis, lønomlægning12-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.23.SRPersonalegoder, fri el-cykel13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.22.SRPersonalegoder, slankebehandling13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.21.SRSkattepligtige indtægter, godtgørelse fra arbejdsgiver13-12-11Personlig indkomstBindende svar
SKM2012.20.SRÆndring af vilkår i købsaftale om byggegrund - moms13-12-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.19.SRLevering af påbegyndt enfamilieshus var momsfritaget13-12-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2012.18.BRIndeholdelsespligt - tyske slagteriarbejdere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse12-12-11Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.17.VLRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests"08-12-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2012.16.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-196/10, Paderborner Brauerei - styresignal04-10-11Øl, vin, spiritus og mineralvand + TariferingStyresignal
SKM2012.15.ØLRUdlæg i indestående - ejerskab til indestående - to kontohavere05-12-11UdlægKendelse
SKM2012.14.BRMaskeret udlodning - repræsentationsudgifter - luksusgaver - dokumentationskrav - bevisbyrde01-12-11Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.13.HRDriftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter29-11-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt22-12-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2012.11.VLRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - pony afgræsning af virksomhedsareal - rette indkomstmodtager30-11-11VirksomhederDom
SKM2012.10.BR10-mandsprojekt - manglende skattemæssig realitet - partshøring01-12-11Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2012.9.ØLRTilbagebetaling - acontoskatter - sambeskatning - udbytteskat01-12-11SelskabsbeskatningDom
SKM2012.8.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - manglende indeholdelse A-skat - skattefrie diæter - medvirken til urigtige momsangivelser - manglende selvangivelse08-06-11StrafDom
SKM2012.7.VLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis - grov uagtsomhed24-11-11Udenlandsk indkomstDom
SKM2012.6.SRInvesteringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Salg til udstedende selskab, udbytteskat, begrænset skattepligtige.25-10-11SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2012.5.BRVindmølle - ejendomsret - anpartsprojekt22-11-11Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.4.BRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris01-12-11Personlig indkomstDom
SKM2012.3.ØLRHenstand - betaling af skatter og afgifter - konkurs21-12-11Når man vil klageDom
SKM2012.2.HRKurstab på gæld - aktietegningsretter - låneomkostninger22-12-11Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted17-11-11Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom