SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2012.751.SKATMoms af porteføljeforvaltning - EU-domstolens dom i sag C-44/11, Deutsche Bank - Praksisændring - Genoptagelse - Styresignal19-12-1219-12-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2012.750.SKATRevurdering - straffesager - herboende brugere af udenlandsk registrerede køretøjer - administrative bødeforelæg - styresignal19-12-1219-12-12Straf + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2012.735.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder, når kunden beholder værdipapiret - styresignal17-12-1217-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2012.733.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM2012.353.HR) om fradrag for erstatninger som følge af rådgivning af sælgere i forbindelse med selskabstømning - styresignal14-12-1214-12-12Fradrag og afskrivninger Styresignal
SKM2012.724.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal11-12-1211-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2012.712.SKATSalg af varer, der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver - styresignal05-12-1205-12-12Andet om moms Styresignal
SKM2012.709.SRKunstig befrugtning fritaget for moms, hvis behandling af infertilitet05-12-1204-12-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.708.SRIndskud i forbindelse med leje af havneplads momspligtigt uanset at til tilbagebetales med renter ved aftalen ophør05-12-1203-12-12Momsgrundlag Bindende svar
SKM2012.689.SKATRegler og praksis vedrørende ny lov om afgift af skadesforsikringer med virkning fra 1. januar 2013 - styresignal30-11-1230-11-12Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Styresignal
SKM2012.726.ØLRSkatteansættelse - genoptagelse nægtet - primoregulering varelager11-12-1230-11-12Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.679.SKATMomsfritagelse af tandproteser - styresignal28-11-1228-11-12Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2012.721.ØLRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt07-12-1227-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.662.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grillbriketter mv. - styresignal22-11-1222-11-12Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2012.753.SRForskerskatteordningen - udstationering til Frankrig20-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.684.SRMoms - Salg af grundstykke med dobbelthuse er momsfrit28-11-1220-11-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.703.SRBrugsretsaftale - engangsvederlag - ikke periodisering efter salg af ejendom03-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.676.SRKommanditselskab - fast driftssted - udenlandske investorer27-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.754.SRSalg af byggegrund var momspligtig20-12-1220-11-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.752.SRFast ejendom - tilskud til energirenovering20-12-1220-11-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.715.SRUdenlandsk komplementars overskudsandel skattepligtigt06-12-1220-11-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.691.SRMomsfrihed af undervisning - pilotuddannelser03-12-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.719.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer, fri bredbåndsforbindelse06-12-1220-11-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.692.SRFast driftssted - underskrivelse af rabataftaler03-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.688.SRSpildevandsforsyning - holdingstruktur - refusion af udgifter29-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.690.SRUdbytte - Hong Kong - CFC30-11-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.701.SRVirksomhedsskatteordningen - udleje af andelsbolig03-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.683.SRMoms ved salg hhv udlejning - ny etablerede lejligheder i gammel bygning28-11-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.716.SRFraskilte ægtefæller - ejendom i sameje06-12-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.680.SRSalg af vindmøller - videreførelse af virksomhed28-11-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.714.SRForhøjet afskrivningsgrundlag - demomodel06-12-1220-11-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.725.SRMoms - Leveringssted for "medlemskaber" leveret til virksomheder i udlandet11-12-1220-11-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.728.SRPengetankaktiver efter aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 612-12-1220-11-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.685.SRSkattefri spaltning uden tilladelse29-11-1220-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.681.SRSpilleafgiftsloven - spil uden tilladelse28-11-1220-11-12Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2012.718.SRMomspligtigt salg af grund06-12-1220-11-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.710.VLRForrentning - tilbagebetalt CO2-afgift05-12-1216-11-12Renter og gebyrer Dom
SKM2012.671.VLRSpil - internet - poker - pyramidespil26-11-1214-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.661.VLRAktionærlån - yderligere løn21-11-1209-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.663.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-1206-11-12Fradrag + Selskabsbeskatning + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.626.SRAfståelse af fast ejendom, landbrug, indeksering, bundfradrag07-11-1206-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.615.SKATEfterfølgende ændring af af- og nedskrivninger m.v. ved seniornedslag - styresignal05-11-1205-11-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2012.732.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - tilflytning - frifindelse14-12-1205-11-12Straf Dom
SKM2012.677.BRArbejdsmarkedsbidrag - overført opsparet overskud - virksomhed i udlandet27-11-1202-11-12Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.720.VLRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar06-12-1202-11-12Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.723.ØLRStraffesag - moms - skat - regnskabsrod - bevisbyrde - skøn - fortsat forbrydelse - sorte lønudbetalinger07-12-1202-11-12Straf Dom
SKM2012.610.SKATBøder - Gentagelsesvirkning - Pantbekendtgørelse - Tilmelding af importør og emballage - Styresignal31-10-1231-10-12Straf Styresignal
SKM2012.600.SRYdelser fra EØFG til et dansk medlem momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 19.31-10-1230-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.686.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet29-11-1229-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.705.ØLRRegistreringsafgift - importeret køretøj - tredjemands ibrugtagning - ejers hæftelse03-12-1224-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.632.SROmdannelse og tonnagebeskatning08-11-1223-10-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.631.SRUdbytte til S-corporation08-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.625.SRSammenlægning af sparekasser06-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.620.SRSkattepligtige hædersgaver05-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.619.SRFratrædelsesgodtgørelse, pensionsordning, arbejdsmarkedsbidrag05-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.618.SRErstatning fra arbejdsgiver05-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.634.SRForsknings- og forsøgsudgifter08-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.639.SRFast ejendom, parcelhusreglen, ændret karakter12-11-1223-10-12Ejendomsskat Bindende svar
SKM2012.627.SRHovedanpartshaver, fri bolig, bopælspligt07-11-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.640.SRMoms ved salg af bygning på stor erhvervsbyggegrund12-11-1223-10-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.630.SREtableringskontomidler kunne ikke anvendes til investering i privat VE-anlæg07-11-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.729.SRHavneselskab - overgang til skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 312-12-1223-10-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.622.SRMomsfritagelse ved erstatningskørsel i forbindelse med skolerejser06-11-1223-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.645.SROverdragelse af pensionstilsagn14-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.608.SRSalg af ejendom anvendt til momsfritaget udlejning31-10-1223-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.624.SRFrasigelse af livsvarig beboelsesret - skattepligtig gave06-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.628.SREj fradrag for kurstab ved successiv overtagelse af ejendom07-11-1223-10-12Ejendomsskat Bindende svar
SKM2012.623.SRSkattefri legater - omkostninger ved videnskabelige arbejder06-11-1223-10-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.602.SRSkattepligt af tilskud vedrørende EU-projekt31-10-1223-10-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.678.BRKontantomregning - kursværdi af pantebrev28-11-1222-10-12Ejendomsavancebeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.601.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - landbrug anvendt som fritidsbolig - proformaerklæring om bopælspligt31-10-1217-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.576.LSRMoms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist16-10-1216-10-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.682.LSRFond - intern uddeling - fradragsberettiget28-11-1211-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.621.ØLRMaskeret udlodning - dressurhest - rådighedsbeskatning - løbende udgifter afholdt af hovedanpartshaver06-11-1211-10-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.660.VLRRegistreringsafgift - afgiftsgodtgørelse - eksport - original registreringsattest21-11-1210-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.593.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - flytning til tredje bolig25-10-1208-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.698.LSRSelskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol.03-12-1205-10-12Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2012.699.LSRRejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser03-12-1205-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.598.ØLROrdinær genoptagelse af skatteansættelse - ændring af lønoplysninger - dokumentation - kontrolleret selskab31-10-1204-10-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.582.HRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom18-10-1204-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2012.700.BRSyn og skøn - ikke tilladt omvalg af syns- og skønsmand03-12-1201-10-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.583.HRKursusvirksomhed - momsfradragsret - overnatning - bespisning23-10-1228-09-12Fradrag Dom
SKM2012.611.ØLREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom01-11-1226-09-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.590.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund24-10-1225-09-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.541.SRErstatning for værdiforringelse var ikke vederlag for levering af ydelse04-10-1225-09-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.569.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere15-10-1225-09-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.544.SRTilbagebetaling af elafgift og fradrag for moms - solcelleanlæg05-10-1225-09-12Andet om moms + Andet om lønsumsafgift + Personlig indkomst + Energi og kuldioxid + Fradrag og afskrivninger + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.538.SRPersonalegoder, sundhedsordninger02-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.540.SRPersonalegoder - benyttelse af arbejdsrelateret anonym psykologordning skattefri03-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.565.SRPersonalegoder - kontingent til ledelsesnetværk11-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.566.SRUnderentrepenør - ikke fast driftssted i Danmark11-10-1225-09-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.536.SRSolcelle anlæg på både privatboligen og sommerhus anses som to selvstændige anlæg på hvert sit forbrugssted01-10-1225-09-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.548.SRSalg af byggegrund efter arealoverførelse er ikke momspligtigt08-10-1225-09-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.546.SRPersonalegoder, fri telefon08-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.592.SRLikvidationsprovenu - retmæssig ejer25-10-1225-09-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.545.SRSærordning for rejsebureauer - udlæg - fradrag05-10-1225-09-12Fradrag + Andet om moms Bindende svar
SKM2012.559.SRSkattemæssige konsekvenser for kommanditist af anlagte retssager09-10-1225-09-12Selskabsbeskatning + Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.555.SRSundhedsforsikring opdelt i en arbejdsrelateret og en privatrelateret sundhedsforsikring09-10-1225-09-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.596.ØLRPeriodisering - ikke beskattet indkomst - postering på åbningsbalance - ekstraordinær genoptagelse - begrundelseskrav29-10-1224-09-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.706.ØLRSyn og skøn - indhentning af yderligere oplysninger om udmeldt syns- og skønsmand03-12-1224-09-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.650.LSRForening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse19-11-1221-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.597.ØLRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris31-10-1219-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.571.HRAktieavance - værdiansættelse - 19. maj 199316-10-1218-09-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.578.LSRDødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom16-10-1218-09-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.579.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom16-10-1213-09-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.599.VLRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag31-10-1213-09-12Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.506.SKATElafgiftsloven - fortolkning af begrebet "installeret effekt" - styresignal12-09-1212-09-12Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2012.727.ØLRUdlæg - kontanter - SU-midler12-12-1212-09-12Udlæg Kendelse
SKM2012.580.LSRMoms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse16-10-1211-09-12Salg Kendelse
SKM2012.656.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-1211-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.655.ØLRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil21-11-1211-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.609.HRAmbi - ekstraordinær anke31-10-1210-09-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.711.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling05-12-1206-09-12Når man vil klage Dom
SKM2012.493.SRUdlejning af antennepositioner er ikke udlejning af fast ejendom04-09-1204-09-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2012.713.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist05-12-1204-09-12Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.487.SROverdragelse af busser mv. ved skift af busoperatør er at anse for en momsfri virksomhedsoverdragelse03-09-1203-09-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.485.SKATFritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer - genoptagelse - tilbagebetaling af stempelafgift31-08-1231-08-12Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2012.524.LSRSkattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse20-09-1230-08-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.588.ØLREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag23-10-1230-08-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.695.LSREjendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår03-12-1230-08-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.481.LSRFradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse30-08-1230-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.702.VLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål ikke tilladt stillet til syns- og skønsmand03-12-1230-08-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.480.LSRÆndring af toldattest for biler - afgiftspligtige værdier - udlejning til valutaudlændinge30-08-1230-08-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.651.LSRFrist for skatteansættelse20-11-1229-08-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.574.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar16-10-1229-08-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.745.BRRegistreringspligt - bopæl - køretøjer18-12-1229-08-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.491.SRVærdien af et måltid - kostpris04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.510.SRMomsfritagelse - salg af byggegrund - indehavers udøvelse af sin ejendomsret14-09-1228-08-12Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.511.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.489.SRPersonalegoder, It-udstyr, lønomlægning04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.488.SRPersonalegoder, kommunalbestyrelsesmedlemmer, fri computer04-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.492.SRMomspligt - gebyr for udeblivelse fra behandling eller undersøgelse04-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.591.SREngelsk selskab ikke skattepligtig i Danmark efter selskabsskatteloven § 1, stk. 624-10-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.509.SRBenyttelse af psykologrådgivning som udgangspunkt ikke arbejdsrelateret13-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.508.SRPersonalegoder, forskningsprojekt, fri telefon, telefonabonnement, mobilapplikation13-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.504.SRAktieombytning og holdingkravet11-09-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.490.SREjendomsavance - fraflytning - skattepligt04-09-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.505.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger12-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.573.LSRAktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen16-10-1228-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.501.SREjendomsavance - familieforhold - tilbagekøbsklausul10-09-1228-08-12Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.547.SRVandværk - omdannelse - fradrag for vedligeholdelse - anskaffelsestidspunkt08-10-1228-08-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.528.SRKoncernintern omstrukturering - omdannelse af P/S - indkomstopgørelse20-09-1228-08-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.503.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse, apportindskud11-09-1228-08-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.649.LSRForening - skattepligt - selvangivelsespligt19-11-1228-08-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.500.SRPensionsordninger - Placering af pensionsmidler i unoterede aktier10-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.518.SRRegulering af moms ved udlejning af ejerlejlighed mv.14-09-1228-08-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.514.SRMoms ved salg af varer mv. via hjemmeside - bud, auktion14-09-1228-08-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.644.SRForsikring - arbejdsløshed - kundekort14-11-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.513.SRPersonalegoder, Tv-pakker, fri telefon14-09-1228-08-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.512.SRMomsfritagelse - personbefordring14-09-1228-08-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.562.SRSalg ved nedlæggelse af jernbaneoverskæring, ej ekspropriationslignende vilkår10-10-1228-08-12Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.476.SRSkattepligt - bopæl - afbrudt ophold30-08-1228-08-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.533.VLREjendomsavance - udbyderhonorar - videresalgsavance - anskaffelsessum - skatteproces - reaktionsfrist27-09-1222-08-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.669.BRHobbyvirksomhed - motorsport - forventning26-11-1220-08-12Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.523.LSRSkattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende20-09-1217-08-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.674.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig26-11-1213-08-12Virksomheder Dom
SKM2012.694.LSRÆndring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse03-12-1207-08-12Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2012.666.BRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse22-11-1207-08-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.534.ØLRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse27-09-1207-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.734.BRFri bil - gulpladebil - ejet af selskab - specialindrettet - rådighedsperiode - kontrolaktion17-12-1201-08-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.648.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist15-11-1220-07-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.672.BRIdrætsforening - befordringsgodtgørelse - fri bil - hæftelse - A-skat - ugyldighedsindsigelser26-11-1218-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Indkomstarter Dom
SKM2012.743.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - momstilsvar17-12-1218-07-12Andet om moms + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.742.BRSkønsmæssig ansættelse - metalskrot - indkomst17-12-1218-07-12Virksomheder Dom
SKM2012.667.BREjendomsavance - sommerhusejendom - hotellejlighed - helårsbeboelse - afståelsesår22-11-1217-07-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.641.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - ejendomsværdier - gældsforhold12-11-1216-07-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.673.BRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist26-11-1213-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.665.BRUdeholdt indkomst - lønmodtager - lønadministration22-11-1213-07-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.736.BRInddrivelse - uretmæssig modregning - tortgodtgørelse - sagsomkostninger17-12-1212-07-12Modregning og transport + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2012.465.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift - akupunkturklinik26-07-1211-07-12Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2012.563.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse11-10-1210-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.587.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus23-10-1206-07-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.522.BRNulstilling - A-skat m.v. - direktør, eneste ansat, aktionær, bestyrelsesmedlem - enerådende disponering18-09-1206-07-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2012.586.ØLRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning23-10-1205-07-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.647.BREftergivelse - renter - årsopgørelse - medhold i påklaget ansættelse15-11-1204-07-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2012.459.VLRMaskeret udbytte - skattepligt - ekstraordinær skatteansættelse - driftsomkostninger - bestikkelse23-07-1204-07-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.479.LSROverdragelse af anparter med skattemæssig succession30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.477.LSROverdragelse af ejendom ved gave - bindende svar30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.653.BREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen20-11-1202-07-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.629.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning07-11-1229-06-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.454.HRByggevirksomhed - momsfradrag - fremmede entreprenører17-07-1229-06-12Fradrag Dom
SKM2012.643.BRForældelse af skattekrav - henstand - berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt13-11-1229-06-12Forældelse Dom
SKM2012.467.VLRGældssanering nægtet - ikke medvirket loyalt26-07-1229-06-12Eftergivelse og gældssanering Kendelse
SKM2012.646.BRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld15-11-1229-06-12Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2012.552.BRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger08-10-1229-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.463.VLRSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat25-07-1228-06-12Ejendomsværdiskat + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.636.ØLRToldværdi - antidumpningtold - toldfritagelse09-11-1227-06-12Tarifering + Særlige procedurer Dom
SKM2012.572.LSRGenoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse16-10-1227-06-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.457.ØLROmgørelse - betalingskorrektion - lystbåd - salg mellem selskaber - rådighedsbeskatning20-07-1227-06-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.406.SRArbejdsgiverbetalt brændstof - skattefri befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.404.SRSkat ved køb og salg af vindmølleandele omfattet af køberetsordningen28-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.426.SRKvalifikation af britisk LLP - udbytteskat - sambeskatning03-07-1226-06-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.475.SRFusionsdato - regnskabsår - underskudsfremførsel30-08-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.451.SRValutakurstab på datterselskabsaktier - ikke fradrag for valutakurstabet13-07-1226-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.405.SRFast ejendom - "eller ordre" - 2 købsaftaler betinget af hinanden anses som indgået før 1. januar 201128-06-1226-06-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.425.SRLånefond - fast driftssted - investeringsselskab03-07-1226-06-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.398.SROplæringskursus for sømænd afholdt på en tysk færge28-06-1226-06-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.397.SRKommune momspligtig af virksomheds betaling for fortrinsret til daginstitutionspladser28-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.402.SRByggemodning af ca. 100 byggegrunde - momspligt28-06-1226-06-12Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.394.SRMoms og Skat af solcelleanlæg28-06-1226-06-12Momspligt + Virksomheder Bindende svar
SKM2012.392.SRMoms, solcelleanlæg27-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.403.SRSpansk selskab - lægevirksomhed - rette indkomstmodtager - fast driftssted i Danmark28-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.448.SRRetserhvervelse af Restricted Stock Units udskudt til modningstidspunktet - fusion, børsnotering eller salg13-07-1226-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.424.SRGenanbringelse - interessentskab02-07-1226-06-12Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2012.393.SRMoms, solcelleanlæg28-06-1226-06-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.483.SRElafgift - lejer anset som producent og forbruger af elektricitet fra erhvervsmæssigt anvendt solcelleanlæg30-08-1226-06-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.418.SRBeskatningstidspunkt, afspadseringstimer, merarbejde29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.417.SRJubilæumsgratiale ikke omfattet af ligningslovens § 7 U29-06-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.472.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende28-08-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.419.SREBIT-saldo når sambeskatningskreds ændres29-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.428.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg05-07-1226-06-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.416.SRMomsfritaget salg af "gamle" bygninger29-06-1226-06-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.415.SRDobbeltbeskatning, kunstnerisk virksomhed i selskabsform29-06-1226-06-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.395.SRMoms af solcelleanlæg28-06-1226-06-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.430.SRPersonalegoder - coachingydelse finansieret ved lønomlægning anset for skattefri05-07-1226-06-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.427.SRBoligjobordning ved montering af solcelleanlæg og vindmøller m.v.05-07-1226-06-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.642.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven12-11-1225-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.530.BRAnnullation af fakturaer - fradrag - ikke momsregistreret virksomhed24-09-1222-06-12Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2012.605.BRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer31-10-1222-06-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.517.BRIndeholdelsespligt - lettiske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt14-09-1221-06-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2012.664.BRRegistreringsafgift - beslaglæggelse - bortsalg - panthavers ret22-11-1221-06-12Processuelle bestemmelser + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.652.BRRette indkomstmodtager - omgørelse - betalingskorrektion19-11-1220-06-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.441.LSREjendomsavancebeskatning - skattefri afståelse af tidligere landbrugsejendom - udstykning06-07-1220-06-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.594.BRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg25-10-1220-06-12Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.670.BRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk26-11-1220-06-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.570.ØLRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager16-10-1219-06-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.440.LSRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)06-07-1219-06-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.378.HRKommanditisters fradragskonto22-06-1219-06-12Virksomheder Dom
SKM2012.589.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse24-10-1218-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.439.LSRAktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber06-07-1218-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.532.VLREnergiafgift - tilbagebetaling27-09-1218-06-12Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.464.ØLRFri bil - direktør og hovedaktionær - rådighed - fraskrivelseserklæring - privat bil i husstanden26-07-1215-06-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.466.VLRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - polske arbejdere - lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat mv. - momspligt26-07-1215-06-12Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.438.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser06-07-1214-06-12Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.585.BRUdlæg - rette fordringshaver - bankkonto - sameje med ægtefælle23-10-1214-06-12Udlæg Dom
SKM2012.584.BRRegistreringsafgift - bopæl - midtpunkt for livsinteresser23-10-1213-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.437.LSRBestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar06-07-1213-06-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.502.BRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn11-09-1212-06-12Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2012.531.BRParcelhusreglen - avanceopgørelse - ansættelsesfrist - stedlig kompetence25-09-1212-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.436.LSRFradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager06-07-1212-06-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.561.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykiske lidelser - skønsmæssig ansættelse09-10-1212-06-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.564.ØLRDriftsomkostning - omlægning it-system - faktureret af søsterselskab - udført af hovedanpartshaver11-10-1212-06-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.516.BRUgyldighed - formelle regler - fristregler - genvundne afskrivninger14-09-1212-06-12Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.375.VLRHæftelse - indeholdelse - A-skat m.v. - forsømmelighed - chaufførarbejde20-06-1211-06-12Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.560.BRNulstilling - A-skat m.v. - culpa - revisionspåtegninger09-10-1208-06-12Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2012.374.HRPrincipskifte - kursgevinstloven18-06-1206-06-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.567.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhuse - benyttelse i ejerperiode - rådighed over flere sommerboliger15-10-1206-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.657.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-1204-06-12Straf Dom
SKM2012.568.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto15-10-1204-06-12Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.353.HRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"07-06-1201-06-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.362.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste12-06-1201-06-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.346.SKATGenoptagelse - Registrering af udenlandsk køretøj på grund af en herboende brugers anvendelse af køretøjet i ikke over 6 måneder, og Opkrævning af registreringafgift hos brugeren af et udenlandsk køretøj31-05-1231-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2012.361.ØLRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber12-06-1231-05-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.435.LSRFratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark06-07-1231-05-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.730.ØLRUdlæg - arv - underretning13-12-1231-05-12Udlæg Kendelse
SKM2012.549.BRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion08-10-1231-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.359.HREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode11-06-1231-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.357.VLRGulpladebil - privat anvendelse08-06-1230-05-12Motorkøretøjer + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.434.LSRMoms - registreringspligt - virksomhed fra Letland06-07-1230-05-12Momspligt Kendelse
SKM2012.331.SRSalg af samtlige aktier i et selskab ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde29-05-1229-05-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.330.SRSalg af leasingportefølje er momsfri virksomhedsoverdragelse29-05-1229-05-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.329.SRIkke godtgørelse af fedtafgift på ukurante varer, der skal anvendes til nonfoodproduktion29-05-1229-05-12Fedtafgift Bindende svar
SKM2012.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag08-10-1229-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.328.SRModtagelse af uddeling fra en fond ikke momspligtig og medfører ikke begrænsning af fradragsret29-05-1229-05-12Momspligt + Fradrag Bindende svar
SKM2012.527.LSRBiler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående20-09-1225-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.458.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto20-07-1225-05-12Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2012.350.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsundersøgelser31-05-1225-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.521.BRKøbesum for anpartsselskab - tilvejebringelse - ubeskattede midler18-09-1224-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.351.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder31-05-1224-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.433.LSRArbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)06-07-1224-05-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2012.497.BRSkattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed - hjemmehørende05-09-1224-05-12Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.659.ØLRStraffesag - strafudmåling - ølafgift - mineralvandsafgift21-11-1223-05-12Straf Dom
SKM2012.470.BRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse21-08-1223-05-12Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.298.SKATMoms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal23-05-1223-05-12Andet om moms Styresignal
SKM2012.384.LSRGodtgørelse af energiafgifter - bindende svar22-06-1222-05-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.373.SRBeskatningsgrundlag fri bil, deltagere i P/S15-06-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.318.SRSelskabs salg af et grundstykke anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.338.SRSelskabs salg af byggegrund - ingen momspligt, da salget udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret30-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.316.SRPrivates salg af byggegrunde - indehavers udøvelse af ejendomsret - ikke momspligt24-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.324.SRMomspligt af indtægter, der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med toget i en turistattraktion29-05-1222-05-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.372.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår15-06-1222-05-12Ekspropriation Bindende svar
SKM2012.319.SRSalg af byggegrund anses ikke for foretaget i egenskab af afgiftspligtig person25-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.371.SRSalg på ekspropriationslignende vilkår14-06-1222-05-12Ekspropriation Bindende svar
SKM2012.446.SRNæringsvirksomhed ved finansiering - fremførsel af underskud11-07-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.356.SRFast ejendom - sameje - salg på auktion07-06-1222-05-12Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2012.355.SRSuccession - ægtefælle - aktier07-06-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.360.SREjerforhold, landbrugsejendom11-06-1222-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.364.SRTegningsretter - succession - spaltning - selskabsdeltagere13-06-1222-05-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.326.SRPersonalegoder, bagatelgrænsen, ugeblade, magasiner29-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.327.SRLegats salg af 4 byggegrunde anses ikke som foretaget i egenskab af afgiftspligtig person29-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.345.SRSkattefri virksomhedsomdannelse skibsanparter31-05-1222-05-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.302.SRDen skattemæssige vurdering af transport til og fra arbejdspladsen i en helikopter23-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.320.SRUdlodning til udenlandsk selskab - aktiepost - likvidationsprovenu - beneficial owner25-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.300.SRFitnesskort betalt af arbejdsgiver - skattepligt23-05-1222-05-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.317.SRAfkald på indtægt, resultatkontrakt, bonus25-05-1222-05-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.299.SRSelskabs salg af én byggegrund er momspligtig pga. koncernforbundne selskabers aktiviteter23-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.344.SRTonnagebeskatning kompensation ved opgivelse af kontrakt31-05-1222-05-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.444.SRFilial af udenlandsk forsikringsselskab - diskontering af hensættelser til forpligtelser10-07-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.347.SROmdannelse af et hollandsk selskab - afståelse af aktier31-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.313.SRPolsk selskab - tandlægevirksomhed - fast driftssted i Danmark24-05-1222-05-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.539.BRArrest - forstikkelsesrisiko - erstatning02-10-1222-05-12Udlæg Dom
SKM2012.315.SRSalg af landbrugsjord, der har været udlejet uden moms, er momsfrit24-05-1222-05-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.486.BRImmatrielt aktiv - brugsret til koncept - licensbetalinger - fradrag03-09-1222-05-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.455.BRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg mv.20-07-1218-05-12Fradrag + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.383.LSRTilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug22-06-1216-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.352.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt01-06-1216-05-12Virksomheder Dom
SKM2012.482.LSRErstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand30-08-1216-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.460.BRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - ændret bedømmelse af afskrivningsgrundlag - udbyderhonorar24-07-1215-05-12Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.349.VLRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom31-05-1215-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.519.BRRette indkomstmodtager - henvisningsprovision - usædvanlige transaktioner - skærpet bevisbyrde - vidneforklaringer17-09-1215-05-12Momspligt + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.456.BRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedanpartshaver - videresalg20-07-1214-05-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.312.ØLREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer24-05-1214-05-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.382.LSRForening - skattepligt - bindende svar22-06-1211-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.449.BRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle13-07-1211-05-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.280.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser - styresignal11-05-1211-05-12Politikker og retningslinier Styresignal
SKM2012.614.BRSyn og skøn - supplerende spørgsmål - afvisning05-11-1211-05-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.447.BRMaskeret udlodning - ferieejerlejlighed - interesseforbundne - skøn12-07-1211-05-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.445.BRFri bolig - maskeret udlodning - afvisning af påstand11-07-1209-05-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.343.LSRKlage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse31-05-1208-05-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.442.BRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger10-07-1208-05-12Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2012.484.VLRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse31-08-1208-05-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Personlig indkomst + Fradrag Dom
SKM2012.515.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum14-09-1208-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.266.HRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps08-05-1207-05-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.295.VLREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale15-05-1203-05-12Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme + Køb + Salg Dom
SKM2012.283.ØLROrkesterbus - registreringsafgiftsloven - forkert anvendelse14-05-1202-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.296.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - samme ejendom21-05-1202-05-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.342.LSRPrivat benyttelse af firmabil - bevisbyrde31-05-1230-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.249.HRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning02-05-1230-04-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.432.BRNæring - fast ejendom06-07-1230-04-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.391.BROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab27-06-1227-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.707.ØLRStraffesag - sagsomkostninger i administrativ skattestraffesag04-12-1227-04-12Straf Kendelse
SKM2012.285.ØLRSalg af landbrugsejendom - fordeling af afståelsessum - uafhængige parter - værdi af sukkerkvoter14-05-1227-04-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.668.ØLRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger23-11-1227-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.381.LSRSalg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane22-06-1226-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.469.ØLRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse21-08-1226-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.412.LSRFradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab29-06-1225-04-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2012.431.BRFradrag - advokat- og revisorudgifter - låneomkostninger - aktieerhvervelse05-07-1225-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.370.SRAftale om overskudsandel ikke udbyttekontrakt14-06-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.245.SRKvalifikation af amerikansk S-corp - lempelse02-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.279.SRAnpartsprojekt - ugyldighed i forbindelse med erhvervelsen eller tegning - genoptagelse af tidligere år - erstatning11-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.731.BRUdlæg - ægtefælleudlæg - underretning - konkurs13-12-1224-04-12Udlæg Kendelse
SKM2012.262.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.246.SRMaskeret udbytte og kildeskat02-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.261.SRLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.260.SKATLæge, lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende03-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.265.SRPrivates salg af byggegrunde - ikke omfattet af momsloven07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.248.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord02-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.149.SRSuccession - bortforpagtet landbrugsjord24-04-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.277.SRPersonalegoder - privat datakommunikation via arbejdsmobil (smartphone) udløser ikke fri telefon-beskatning10-05-1224-04-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.264.SRUdlejningsfirma, som er momsfritaget, kunne sælge byggegrund momsfrit07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.257.SRÆndringer i familieejet koncern - gældsbrev, vedtægtsændringer og sambeskatning03-05-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.258.SROplagshaver, fedtafgiftsloven03-05-1224-04-12Fedtafgift Bindende svar
SKM2012.244.SRSalg af fast ejendom - ufyldestgjort panthaver30-04-1224-04-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.259.SRPersonalegoder, beklædningsgodtgørelse03-05-1224-04-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.256.SRDødsbo - skattefri virksomhedsomdannelse - opsparet overskud03-05-1224-04-12Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2012.240.SRSammenlægning af 2 vandværker - interessentskab - skattefri fusion26-04-1224-04-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.247.SREkspropriation - frivillig aftale - principbeslutning02-05-1224-04-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.237.SRUdbetaling til obligationsejere - ophør af swap-aftale26-04-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.235.SROpdeling af en aktieklasse i fem aktieklasser med overskudsdeling26-04-1224-04-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.263.SRByggegrund anvendt til brug for sælgers momsregistrerede virksomhed07-05-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.242.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, selskab, nedrivning af bygning27-04-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.241.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, privat person, nedrivning af bygning27-04-1224-04-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.369.LSRBeskatning af fri bil14-06-1223-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.368.LSRGodtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.367.LSRGodtgørelse af elafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.341.LSRMomspligt af selskabs levering af donorsæd31-05-1223-04-12Momspligt Kendelse
SKM2012.616.VLRUdlæg - guldsmykker05-11-1220-04-12Udlæg Kendelse
SKM2012.340.LSRUdlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen31-05-1219-04-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.339.LSRLeasing af udstyr - fradrag for købsmoms - svig i forudgående eller efterfølgende led i transaktionskæden31-05-1218-04-12Fradrag Kendelse
SKM2012.407.BRMaskeret udbytte - ubeskattede indsætninger på selskabets konto29-06-1217-04-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.366.LSROpgørelse af ejendomsavance ved afståelse af ejendomme ejet af kommanditselskab13-06-1217-04-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.365.LSRVærdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi13-06-1217-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.390.BRSkattearrangement tilsidesat - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-06-1217-04-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.452.BRTarifering af lactoglobulinkoncentrat (LGC) - rækkevidden af BTO16-07-1217-04-12Tarifering Dom
SKM2012.337.LSRBeregning af registreringsafgift for brugt bil30-05-1217-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.462.HRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat - hæftelse24-07-1217-04-12Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.278.ØLRSelskabs fradragsret - bonus til afskediget direktør - del af fratrædelsesgodtgørelse10-05-1216-04-12Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.239.HRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel26-04-1216-04-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.380.LSRFradrag af moms for tab på debitor22-06-1213-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.282.ØLRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - bopæl14-05-1212-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.232.SKATStyresignal om genoptagelse af fortjeneste ved salg af supplerende helårsbolig anvendt af helbredsmæssige årsager.12-04-1212-04-12Ejendomsavancebeskatning Styresignal
SKM2012.386.BRModregning - kravs retskraftighed - forældelse - studielån25-06-1211-04-12Modregning og transport Dom
SKM2012.499.BRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn07-09-1211-04-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.227.SKATBødepraksis, Lov om registrering af køretøjer, Registreringsbekendtgørelse - styresignal10-04-1210-04-12Straf Styresignal
SKM2012.453.BRRegistreringspligt - køretøj - bopæl17-07-1204-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.310.LSRTilbagebetaling af moms af portoudgifter24-05-1202-04-12Momsgrundlag Kendelse
SKM2012.311.LSRSkattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)24-05-1202-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.309.LSRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar24-05-1230-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.284.ØLRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-1230-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.387.BRRegistreringsafgift - varevogn - ombygget25-06-1230-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.238.HRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand26-04-1230-03-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.654.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb21-11-1229-03-12Straf Dom
SKM2012.744.ØLRStraffesag - registreringsafgift - indkøbspris - interesseforbundne parter18-12-1229-03-12Straf Dom
SKM2012.385.BRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør25-06-1229-03-12Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2012.468.ØLRDobbeltbeskatning - Frankrig - salg af ejendom - næring - fast driftssted26-07-1229-03-12Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.377.BRKlagefrist - Landsskatteretten - overskridelse - særlige omstændigheder20-06-1228-03-12Når man vil klage Dom
SKM2012.218.SKATStyresignal om skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress28-03-1228-03-12Personlig indkomst Styresignal
SKM2012.389.BRGældseftergivelse - kommanditist - ansættelsesfrist - skattepligt26-06-1228-03-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.308.LSRFraflytteravance - tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet24-05-1227-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.461.VLRHæftelse - A-skat mv. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde24-07-1227-03-12Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.450.BRSommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse13-07-1226-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.307.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - varebiler udtaget til virksomheds eget brug23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.306.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.221.HRKontrollerede transaktioner - forlænget ligningsfrist - ansættelsesændring vedr rette indkomstmodtager30-03-1223-03-12Transfer pricing Kendelse
SKM2012.336.LSRFradrag for repræsentationsudgifter og bøder30-05-1223-03-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.376.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - maskeret udlodning20-06-1223-03-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.525.LSREjendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed20-09-1222-03-12Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2012.304.LSRRegistreringsafgift - bil ejet af selskab - afgiftsberigtigelse som ikke-autocamper23-05-1222-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.687.ØLRStraffesag - moms - leveringssted - både - import - USA til Europa29-11-1221-03-12Straf Dom
SKM2012.189.SRTilskud til drift af selvejende institution ikke vederlag for en ydelse21-03-1221-03-12Momspligt Bindende svar
SKM2012.188.SRUdlejning af golfbane - opdeling af lejemål i henholdvis grund og baneanlæg21-03-1221-03-12Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2012.208.SRPersonalegoder, fri telefon, egenbetaling26-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.348.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - samlivsophævelse - ophold 3,5 måned - tilbageflytning31-05-1220-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.193.SRJulegave i form af et åbent gavekort - skattepligtig for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.190.SRFast driftssted - agentreglen - uafhængige agenter21-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.219.SRKursgevinstloven - Koncerninterne fordringer28-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.209.HROmgørelse - lagt klart frem26-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.194.SRSeniorseminar - de skattemæssige konsekvenser for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.473.SRSkattefrihed ved salg af jord i Holland, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk.1, 2. pkt.29-08-1220-03-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.195.SRInfluenzavaccination - skattefri for de ansatte22-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.211.SRDatterselskab - aktier i moderselskab - koncernselskabsaktier27-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.201.SRSkattefri forsikringspræmie - sundhedsordning omfattet af statsskattelovens praksis23-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.210.SROpgørelse af fradragskonto i et K/S26-03-1220-03-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.214.SRInvesteringsenhed i Luxembourg28-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.199.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.216.SRPersonalegoder - firmabil28-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.213.SRPensionsbeskatning - overgangsordning vedrørende ophørende pensionsordninger27-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.215.SRPersonalegoder - senior kurser28-03-1220-03-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.191.SRMoms af sommerhusformidling, flere ydelser, særordning for rejsebureauer21-03-1220-03-12Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2012.200.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende23-03-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.236.SRMellemholdingreglen26-04-1220-03-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.212.SRTilskud til solcelleanlæg fra PV Island Bornholm27-03-1220-03-12Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.192.SRFond - skattepligt - fradrag22-03-1220-03-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.410.LSREjendomsavancebeskatning - genanbringelse efter brand - bindende svar29-06-1219-03-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.172.SKATØlmoderation - præcisering af praksis - styresignal19-03-1219-03-12Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2012.325.BRGavebeskatning - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed29-05-1219-03-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.281.ØLRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar14-05-1216-03-12Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.314.BRUdeholdte indtægter - skrotsalg - udgifter - ekstraordinær genoptagelse24-05-1216-03-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.222.ØLREjendomsavance - landbrugsejendomme - fordeling af overdragelsessummer - sukkerkvoter30-03-1214-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.155.SKATAnden egentlig sundhedspleje - uddannelseskravet - styresignal12-03-1212-03-12Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2012.205.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat26-03-1209-03-12Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2012.529.HRMoms - skrotning af biler24-09-1209-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.220.BRRegistreringspligt - centrum for livsinteresser - bopæl30-03-1208-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.197.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag23-03-1207-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.233.BRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse23-04-1206-03-12Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2012.185.BRSkønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål20-03-1206-03-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.174.VLRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers mor19-03-1205-03-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.443.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - dokumentation forbedringsudgifter10-07-1202-03-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.223.LSRMomspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner10-04-1201-03-12Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.303.LSRRegistreringsafgift ved anskaffelse af en bus i forbindelse med drift af et neurocenter23-05-1229-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.171.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode -tilbageflytning - samlivsophævelse - tidligere bopæl19-03-1229-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.160.VLREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode - ophold tre måneder12-03-1229-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.128.SKATFlybrændstof - praksisændring og genoptagelse af sager - styresignal28-02-1228-02-12Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2012.183.BREkstraordinær genoptagelse - investeringer olie og gasrettigheder - groft uagtsomt - reaktionsfrist - skønsmæssig ansættelse20-03-1228-02-12Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.168.ØLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse15-03-1228-02-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.158.BREjendomsavance - tre selvstændige lejligheder - ejerboliglejlighed ikke skattefri - betingelser ikke opfyldt12-03-1223-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.117.SKATTilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat - styresignal23-02-1223-02-12Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2012.170.ØLREkstraordinær genoptagelse - moms - skat - særlige omstændigheder - fradrag driftsudgifter vognmand19-03-1222-02-12Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.334.LSRAnmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift - fællesregistrerede selskaber30-05-1222-02-12Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2012.142.SRKvalifikation af italiensk fond - solcelleanlæg - lempelse - territorialprincip07-03-1221-02-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.120.SRFradragsret for tab på afbetalingskontrakt - moms23-02-1221-02-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.146.SRGratisaktier - overgangsregel - LL § 7 A08-03-1221-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.141.SRNærføringserstatning beboelsesejendom, ny linjeføring Kassø-Tjele højspændingsledning06-03-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.231.SRLæge - lønmodtager - selvstændig erhvervsvirksomhed11-04-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.127.SRKvalifikation af italiensk fond - lempelse - territorialprincippet - kvalifikationskonflikt28-02-1221-02-12Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2012.125.SRMomsfradrag, solcelleanlæg27-02-1221-02-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.140.SRSkattepligt - bolig og arbejde i Danmark06-03-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.115.SRKursus "Trivsel og kompetenceudvikling" - ikke skattepligtig for deltagerne22-02-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.166.ØLRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer14-03-1221-02-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.123.SRUdbetalinger fra forsikring anset som skattepligtig lønsikring24-02-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.159.SRVedvarende energianlæg, elafgift, maksimale størrelse af el-produktionsanlæg, jordvarmeanlæg, afskrivning12-03-1221-02-12Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2012.179.BRFradrag for administrationsvederlag - interesseforbundne parter - armslængde - skønsmæssig ansættelse20-03-1221-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.148.SRSuccession - landbrugsejendom08-03-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.135.SRTonnagebeskatning28-02-1221-02-12Tonnageskat Bindende svar
SKM2012.139.SRFradrag for udgifter til sponsoraftale06-03-1221-02-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.114.SROpgørelse af fortjenstmargenmoms ved koncerninterne handler22-02-1221-02-12Momsgrundlag Bindende svar
SKM2012.134.SRTilskud til datterselskab28-02-1221-02-12Virksomheder Bindende svar
SKM2012.154.SRPensionsordninger, dødsfaldsdækning i overensstemmelse med pensionsbeskatningsloven § 509-03-1221-02-12Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2012.119.SRMomsfritaget salg af fast ejendom, momsfritaget udlejning23-02-1221-02-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.124.SRPersonalegoder, fri el-bil27-02-1221-02-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.122.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering24-02-1221-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.294.LSRSkønsmæssigt fastsatte renteindtægter af formue i en fond15-05-1217-02-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.293.LSRMaskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær15-05-1216-02-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.178.BROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse20-03-1216-02-12Straf + Miljøafgifter Dom
SKM2012.153.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygget varebil til personbil09-03-1216-02-12Straf Dom
SKM2012.173.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn19-03-1216-02-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2012.637.VLRStraffesag - overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven mv. - smugkro09-11-1215-02-12Straf Dom
SKM2012.169.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse15-03-1215-02-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft + Momsgrundlag Dom
SKM2012.156.BRProcessuelle regler - domstolsprøvelse - bilag - sagkyndige dommere - udskillelse af forældelsesspørgsmål12-03-1215-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.635.ØLRStraffesag - valuta09-11-1213-02-12Straf Dom
SKM2012.675.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - rejse indenfor EU - bødeniveau26-11-1210-02-12Straf Dom
SKM2012.162.BRFri bolig - eneanpartshaver - datter12-03-1210-02-12Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2012.110.HREjendomsavance - anskaffelsessum - forbedringsudgifter - dokumentation - før eller efter 1. januar 199316-02-1209-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.93.SKATStempelafgift - ændring af praksis vedrørende beregning af stempelafgift af præmien for kombinerede forsikringer - styresignal09-02-1209-02-12Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2012.253.LSREjendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession03-05-1208-02-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.136.BRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab29-02-1208-02-12Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.167.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse contra forbedring - ingen værdiforøgelse14-03-1208-02-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.126.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 3 mdr. - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser27-02-1208-02-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.157.ØLRRentekildeskat - kreditorskifte - realitet12-03-1208-02-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.137.BRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale eller arbejdsudleje - bevisbyrde - hæftelse29-02-1207-02-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.613.VLRSyn og skøn - begæring afvist02-11-1207-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.112.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger20-02-1206-02-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2012.97.HRIndkomstbegrebet - aktieavance13-02-1206-02-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.118.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter23-02-1203-02-12Virksomheder Dom
SKM2012.138.ØLRTrust - skønsmæssigt afkast - ekstraordinær genoptagelse01-03-1203-02-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.92.HRTransfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner09-02-1202-02-12Transfer pricing Dom
SKM2012.105.HRGaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte14-02-1201-02-12Arv og gaver Dom
SKM2012.163.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj - hæftelse13-03-1201-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.98.HRAnke til Højesteret - henstand - betaling af skatter og afgifter - ej opsættende virkning13-02-1201-02-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.409.LSRIndeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse29-06-1231-01-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.198.VLRStraffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder23-03-1231-01-12Straf Dom
SKM2012.196.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetalinger fra Bahamas - strafudmåling22-03-1230-01-12Straf Dom
SKM2012.165.ØLROmberegning af registreringsafgift - brugte motorkøretøjer13-03-1230-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2012.290.LSRVærdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar15-05-1226-01-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.67.SRFilial i udland - medarbejderes skattepligt - indeholdelse31-01-1226-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.43.SRSalg af byggegrund med tilhørende aftalesæt vedrørende opførelse og udlejning af bygning kan anses som virksomhedsoverdragelse25-01-1225-01-12Fradrag + Momspligt Bindende svar
SKM2012.42.SRBeskatning af partnere i P/S-advokatfirma25-01-1225-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.111.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af skrot - utilstrækkelige beviser20-02-1225-01-12Virksomheder Dom
SKM2012.60.SRModerselskab - forsikringstegning - fradrag - tilskud - udbytte30-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.46.SRSkattefri fusion og underskudsfremførsel - enhedsprincippet26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.44.SRModerselskabs forsikringstegning for udenlandsk datterselskab26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.143.SRBonus i form af kontanter og aktier - beskatningstidspunktet07-03-1224-01-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.61.SRKvalifikation af tysk pensionsarrangement30-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.63.SRMoms, fradrag, overarbejde, høstarbejde30-01-1224-01-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.64.SRFast forretningssted - momsretligt leveringssted for elektroniske ydelser31-01-1224-01-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.79.SRAfkald på forfatterrettigheder til forening med almennyttigt formål06-02-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.78.SRGrusgravning, beskatning som afståelse af ejendom eller leje03-02-1224-01-12Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2012.74.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre udvidelse af byggeri03-02-1224-01-12Byggeri Bindende svar
SKM2012.52.SRFusion af investeringsforeninger - ombytningsdag27-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.55.SRMoms, formidling, rejsebureau, hoved- og biydelser30-01-1224-01-12Andet om moms Bindende svar
SKM2012.49.SRAktier - kapitalnedsættelse - værdiansættelse26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.62.SRKøb af andel af transferrettighed - momspligtig aktivitet - afskrivning30-01-1224-01-12Andet om moms + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2012.38.SRVærdiansættelse af elbiler24-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.47.SRPersonalegoder - firmabil26-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.41.SRSkattemæssig vurdering af helbredsundersøgelser25-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.73.SRObligation - Indfrielseskursen afhængig af udviklingen på en låneportefølje02-02-1224-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2012.91.SRPensionsordning09-02-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.40.SRLønvederlag, søfolk, sikkerhedsarbejde, DIS25-01-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.88.SRPersonalegoder - beskatning af præmier på forsikringer for medarbejdere08-02-1224-01-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.48.SRLikvidationsprovenu - dansk aktieselskab - skattepligt26-01-1224-01-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.94.SRForsikring, fagforeningskontingent, A-kasse09-02-1224-01-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2012.50.SRKontantlønnedgangsordning - alene momsfradrag ved erhvervsmæssig anvendelse26-01-1224-01-12Fradrag Bindende svar
SKM2012.202.VLRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter23-03-1224-01-12Momsgrundlag Dom
SKM2012.288.LSRMomsfri forvaltning af investeringsforening15-05-1220-01-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.96.ØLREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder13-02-1220-01-12Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2012.333.LSRFradragsret for udgifter til projekter - momspligtigt salg30-05-1220-01-12Fradrag Kendelse
SKM2012.84.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse - anskaffelsessum06-02-1219-01-12Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.150.VLRFri bil - gulpladebil - privat kørsel - hovedaktionær - parkeret ved bopæl - bevisbyrde08-03-1219-01-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.66.VLRMaskeret udlodning - udgifter vedr. ejendom - fri bolig - ikke ubeboelig31-01-1218-01-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.83.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse06-02-1218-01-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2012.633.ØLRStraffesag - aktieavance - vejledningsbrev fra SKAT08-11-1218-01-12Straf Dom
SKM2012.287.LSRFradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse15-05-1217-01-12Momspligt Kendelse
SKM2012.108.ØLRAktieavance - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning15-02-1217-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.99.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist13-02-1217-01-12Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2012.59.ØLRLegater fra Statens Kunstfond - beskatning30-01-1216-01-12Personlig indkomst Dom
SKM2012.130.LSRFradrag for renteudgifter - kautionsforpligtelse28-02-1216-01-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.161.BRSelvstændig økonomisk virksomhed - moms12-03-1216-01-12Andet om moms Dom
SKM2012.224.LSRSkattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort10-04-1214-01-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.45.BRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring26-01-1212-01-12Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.70.HRAdvokat- og revisorudgifter - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer02-02-1211-01-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.81.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån - begrundelse - skøn under regel06-02-1210-01-12Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.106.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - polsk indregistreret bil - herboendes kørsel i Danmark14-02-1210-01-12Straf Dom
SKM2012.87.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - bortkommet regnskabsmateriale - reaktionsfrist08-02-1210-01-12Når man vil klage + Personlig indkomst Dom
SKM2012.16.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-196/10, Paderborner Brauerei - styresignal09-01-1209-01-12Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2012.58.BRRentefradrag - reelt låneforhold - interesseforbundne parter - retsbeskyttet forventning30-01-1206-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.132.LSRTilladelse til kørsel i afgiftsfri bus - orkesterbus28-02-1206-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.113.ØLRBekæmpelsesmidler - planteværnsaftaler - visse tillægsydelser - varens højeste detailsalgspris20-02-1206-01-12Miljøafgifter Dom
SKM2012.109.VLRStraffesag - momssvig af grov karakter - skattesvig - undladelse af indeholdelse - A-skat og AM-bidrag15-02-1204-01-12Straf Dom
SKM2012.37.BRAktieavance - ejertidsnedslag24-01-1203-01-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2012.51.BRErhvervsmæssig virksomhed - IT virksomhed - fradrag for underskud - vurdering af rentabilitet27-01-1202-01-12Virksomheder Dom
SKM2012.152.BRStraffesag - momssvig - selvanmeldelse - uregistreret virksomhed09-03-1202-01-12Straf Dom
SKM2012.33.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - indsætninger på bankkonti - revisionsvirksomhed18-01-1230-12-11Virksomheder + Momsgrundlag + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2012.36.BRGenoptagelse - afvisning - fradrag for børnebidrag23-01-1230-12-11Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.80.BREkstraordinær genoptagelse - olie- og CO2-afgift06-02-1230-12-11Energi og kuldioxid Dom
SKM2012.228.LSRLønindeholdelse - manglende aktindsigt10-04-1223-12-11Lønindeholdelse Kendelse
SKM2012.53.BRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - straffesag - begrundelse - skønsudøvelse30-01-1223-12-11Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2012.12.ØLRSkønsmæssige ansættelser - maskeret udlodning - ekstraordinær genoptagelse - begrundelsesmangel - konkret uvæsentlig - fuld skattepligt06-01-1222-12-11Virksomheder + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.2.HRKurstab på gæld - aktietegningsretter - låneomkostninger03-01-1222-12-11Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.28.BREkstraordinær genoptagelse - praksisændring - fradrag rejseudgifter - tjenesterejse16-01-1222-12-11Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.31.ØLRTab på debitorer - tabskonstateringstidspunkt16-01-1222-12-11Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.3.ØLRHenstand - betaling af skatter og afgifter - konkurs03-01-1221-12-11Når man vil klage Dom
SKM2012.151.ØLRStraffesag - manglende valutadeklaration ved udrejse - afbrydelse af forældelse09-03-1220-12-11Straf Dom
SKM2012.121.ØLRRetmæssig ejer - kildeskat på udbytte24-02-1220-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.226.LSRForældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg10-04-1220-12-11Forældelse Kendelse
SKM2012.56.ØLRStraffesag - ikke angivet medbragt pengebeløb - udrejse via Danmark - afventet prøvesag - bødeniveau30-01-1220-12-11Straf Dom
SKM2012.72.BROrdinær genoptagelse - ekstraordinær genoptagelse - registreringsafgift - reaktionsfrist02-02-1219-12-11Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2012.57.ØLRUdlæg - Harley Davidson - ejerforhold - utilstrækkeligt bevis på ejerskifte30-01-1219-12-11Udlæg Kendelse
SKM2012.252.LSRModregning af energi- og CO2-afgift af rumvarme - Eu minimumsafgift for gas- og dieselolie03-05-1216-12-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2012.26.LSRKildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.13-01-1216-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.175.LSRFradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed19-03-1215-12-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.95.HRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust09-02-1215-12-11Arv og gaver Dom
SKM2012.276.LSRPeriodisering af indtægter og udgifter fra deposita09-05-1214-12-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.182.LSRFastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil20-03-1214-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.286.LSREfteropkrævning af lønsumsafgift - lønsumsafgiftspligtige aktiviteter15-05-1214-12-11Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2012.107.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skattesvig af særlig grov karakter - hæleri af særlig grov beskaffenhed - 0-momsangivelser - udbyttet gemt selskabskonstruktion15-02-1214-12-11Straf Dom
SKM2012.23.SRPersonalegoder, fri el-cykel09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.22.SRPersonalegoder, slankebehandling09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.19.SRLevering af påbegyndt enfamilieshus var momsfritaget09-01-1213-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.20.SRÆndring af vilkår i købsaftale om byggegrund - moms09-01-1213-12-11Momsfritagelse og -godtgørelse + Byggeri Bindende svar
SKM2012.21.SRSkattepligtige indtægter, godtgørelse fra arbejdsgiver09-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.34.SROvertagelse af byggegrunde i 2010 er uden for momspligten18-01-1213-12-11Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2012.35.SRPersonalegoder - ansattes gratis adgang til forlystelsesparker18-01-1213-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.225.LSRVideresalg af brugte reservedele - brugtmomsordningen - bindende svar10-04-1212-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.18.BRIndeholdelsespligt - tyske slagteriarbejdere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse09-01-1212-12-11Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2012.24.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, flere multimedier, fri avis, lønomlægning11-01-1212-12-11Personlig indkomst Bindende svar
SKM2012.181.LSRVederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)20-03-1209-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.25.VLREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning13-01-1209-12-11Ejendomsvurdering + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2012.17.VLRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests"09-01-1208-12-11Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2012.131.LSRTilbagebetaling af uretmæssig opkrævede momsbeløb - ugrundet berigelse28-02-1208-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.271.LSRGenoptagelse af en sag vedrørende tilbagebetaling af energiafgift09-05-1207-12-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.29.BRAktionærlån - yderligere løn16-01-1207-12-11Personlig indkomst Dom
SKM2012.15.ØLRUdlæg i indestående - ejerskab til indestående - to kontohavere09-01-1205-12-11Udlæg Kendelse
SKM2012.10.BR10-mandsprojekt - manglende skattemæssig realitet - partshøring05-01-1201-12-11Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.4.BRMaskeret udbytte - godskrivning mellemregningskonto - fri bil - hovedanpartshaver - køb bil af arbejdsgiver til underpris03-01-1201-12-11Personlig indkomst Dom
SKM2012.9.ØLRTilbagebetaling - acontoskatter - sambeskatning - udbytteskat05-01-1201-12-11Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.14.BRMaskeret udlodning - repræsentationsudgifter - luksusgaver - dokumentationskrav - bevisbyrde09-01-1201-12-11Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.11.VLRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - pony afgræsning af virksomhedsareal - rette indkomstmodtager05-01-1230-11-11Virksomheder Dom
SKM2012.379.LSRVirksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit22-06-1230-11-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.129.LSRFradrag for kost og logi - sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine28-02-1230-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.71.BRSyn og skøn - værdiansættelse af køberet02-02-1230-11-11Køb Kendelse
SKM2012.13.HRDriftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter09-01-1229-11-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.82.ØLRFratrædelsesgodtgørelse - retserhvervelsestidspunkt - flytning til Spanien06-02-1228-11-11Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.101.LSROpkrævning af registreringsafgift af et køretøj der er indregistreret som bus til rutekørsel13-02-1225-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.7.VLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis - grov uagtsomhed05-01-1224-11-11Udenlandsk indkomst Dom
SKM2012.267.LSREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering08-05-1224-11-11Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.69.VLRStraffesag - kildeskat - manglende indberetning - lønbureau - 0-angivelser - anstrengt økonomi - grov uagtsomhed02-02-1222-11-11Straf Dom
SKM2012.5.BRVindmølle - ejendomsret - anpartsprojekt04-01-1222-11-11Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2012.1.ØLRBeskatning fri bolig - hovedaktionær - rådighed - faktisk bolig andet sted02-01-1217-11-11Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2012.103.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-02-1216-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.250.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab03-05-1211-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.507.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds12-09-1211-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.68.ØLRProces - begæring om vidneafhøring - medarbejder ved SKAT01-02-1211-11-11Når man vil klage + Virksomheder Kendelse
SKM2012.39.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse24-01-1202-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.6.SRInvesteringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. Salg til udstedende selskab, udbytteskat, begrænset skattepligtige.04-01-1225-10-11Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2012.176.LSRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar19-03-1213-10-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.65.ØLRStraffesag - momssvig - manglende momsregistreret - virkning af nettilmelding - udfaktureret med moms - efterfølgende forsæt31-01-1204-10-11Straf Dom
SKM2012.274.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kuldioxidafgift vedrørende naturgasforbrug i M/R-stationer09-05-1228-09-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.400.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende28-06-1227-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter Kendelse
SKM2012.177.LSRSkattepligt til Danmark-SMBA med ledelsens sæde i udlandet-bindende svar (SKM2010.820.SR)19-03-1222-09-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.251.LSRMomspligt - miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning03-05-1220-09-11Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.77.LSRBeboelsesbygning - stuehus - til en landbrugsejendom03-02-1206-09-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.54.ØLRStraffesag - skattesvig - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet - hjemvist30-01-1206-07-11Straf Kendelse
SKM2012.8.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - manglende indeholdelse A-skat - skattefrie diæter - medvirken til urigtige momsangivelser - manglende selvangivelse05-01-1208-06-11Straf Dom
SKM2012.187.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse - tidligere vedtagne bødeforlæg21-03-1225-01-11Straf Dom
SKM2012.186.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - logbog - rettighedsfrakendelse21-03-1224-11-10Straf Dom
SKM2012.756.SKATRetssagsvejledning21-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.755.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt21-12-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.749.ØLRSkattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsophør19-12-12 Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Forlig
SKM2012.748.SKATAmortisationsrenten for 201319-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.747.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201218-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.746.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201318-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.741.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201217-12-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.740.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.739.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.738.SKATAmortisationsrenten for 201317-12-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2012.737.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201317-12-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.722.SKATHenstand med indregnet restskat - konsekvensrettelse som følge af ophævelse af SKM2007.660.SKAT.07-12-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.717.SKATVærdiansættelse for 2013 af visse personalegoder06-12-12 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2012.704.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201303-12-12 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2012.697.LSRModregning og gældssanering03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.696.LSRSærskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning03-12-12 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler Afgørelse
SKM2012.693.LSRDelvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.658.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201321-11-12 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2012.638.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked09-11-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.617.SKATHenstand med indregnet restskat05-11-12 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2012.612.ØLRLejede lokaler - afståelse - ekstraordinær genoptagelse02-11-12 Fradrag og afskrivninger Forlig
SKM2012.607.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.606.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.604.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.603.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdi ansat for højt31-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.595.SKATFionia Bank A/S - kurs ved suspension i 200926-10-12 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2012.581.LSRAnmodning om momskompensation - fristoverskridelse16-10-12 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2012.577.LSRGodkendelse af religiøst samfund16-10-12 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2012.575.LSRHenstand i forbindelse med klage - førersag16-10-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.558.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 og pr. 1. oktober 2007 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.557.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.556.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.554.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.551.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.550.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt08-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.543.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, nedsættelse af ejendomsværdi og af den dæk-ningsafgiftspligtig forskelsværdi04-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.542.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2004 samt grundværdi-ansættelsen pr. 1. januar 2003. Nedsættelse af ejendomsværdi og grundværdi04-10-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.537.SKATFastlæggelse af retningslinier for behandling af hjemviste sager01-10-12 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2012.535.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk 2012 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-12 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2012.526.LSROmkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt20-09-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.520.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb17-09-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.498.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-09-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.496.SRFor høj grundværdi og for høj omberegnet grundværdi pr. 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005.05-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.495.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.494.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, bortfald af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi04-09-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.478.LSRRenter - for sen betaling af afgift - ledningsført vand30-08-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.474.SKATAfskaffelse af Skatteministeriets skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig30-08-12 Personlig indkomst + Indkomstarter + Angivelse og betaling SKAT-meddelelse
SKM2012.471.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201328-08-12 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.429.SRCFC-fritagelse - filialer - fusion05-07-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.423.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - grundværdi02-07-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.422.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Benyttelse - Omberegnet ejendomsværdi02-07-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.421.SKATKapitalafkastsatsen for 201202-07-12 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2012.420.ØLRParcelhusreglen - supplerende helårsbolig - helbredsmæssige årsager02-07-12 Ejendomsavancebeskatning Forlig
SKM2012.414.LSRSkattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom29-06-12 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2012.413.LSROmkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet29-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.411.LSREftergivelse af offentlig gæld29-06-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.408.LSRModregning i børne- og ungeydelse - særbørn29-06-12 Modregning og transport Afgørelse
SKM2012.401.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance28-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.399.LSRHenstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse28-06-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.396.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi28-06-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.388.SKATListe over anerkendte flyselskaber25-06-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.363.SKATFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - selskabstømmersager12-06-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.358.SKATLeasing - Forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3b - praksis for godkendelse af leasingaftaler11-06-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift SKAT-meddelelse
SKM2012.354.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - ubebygget sommerhusgrund - konsekvens for ejendomsskatterne07-06-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.335.LSRUdlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet30-05-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.332.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.323.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi29-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.322.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi29-05-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.321.SKATSkattefri grenspaltning af et selskab, der driver grusgravningsvirksomhed dels fra egen ejendom og dels på lejebasis ved graveindvindingsaftaler fra fremmede ejendomme25-05-12 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2012.305.LSRDobbeltdomicil - anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.301.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.297.SKATSkatteministeriets kommentar til EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc23-05-12 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2012.292.LSRKrav om sikkerhedsstillelse og efterfølgende inddragelse af momsregistrering15-05-12 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2012.291.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel15-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.289.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil15-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.275.LSRAnmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj09-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.273.LSRModregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat09-05-12 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2012.272.SRAnpartsreglerne - flyudlejning - dispensation nægtet09-05-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.270.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt09-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.269.LSRHenstand - sikkerhedsstillelse08-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.268.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter i forbindelse med for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag08-05-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.255.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201103-05-12 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2012.254.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - udgift til privat arbejdsløshedsforsikring”03-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.243.SRAfslag CFC beskatning, ikke overvejende del af kunder i datterselskabs hjemland27-04-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.234.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-04-12 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2012.230.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.229.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse -Tekniske fejl - Kommunal tilbagebetaling af ejendomsskat10-04-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.217.SREjendomsvurdering, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003 og 1. oktober 200428-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.207.SREjendomsvurdering, grundværdi og omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 200426-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.206.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi26-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.204.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi23-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.203.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.184.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse20-03-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.180.LSROmkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer20-03-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.164.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, grundværdi, omberegnet grundværdi. Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002, 1. januar 2003, 1. oktober 2003, 1. oktober 2004 og 1. oktober 200613-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.147.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi08-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.145.SREjendomsvurdering, grundværdi, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, og 1. oktober 2006. Ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi ansættes til 0 kr.07-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.144.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt07-03-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.133.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil28-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.116.SRKommunes udlejning af af bygninger til bygningsfond - frivillig registrering22-02-12 Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende forhåndsbesked
SKM2012.104.LSRSKATs afskrivning af restancer - klage fra fordringshaver13-02-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.102.LSRStuderendes kørsel i tysk indregistreret bil13-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.100.SKATSkatteministeriets kommentar til Østre Landsrets dom af 20. december 201113-02-12 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2012.90.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi09-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.89.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Ejendomsværdi, Omberegnet ejendomsværdi09-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.86.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift07-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.85.LSRLønindeholdelse - manglende møde07-02-12 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2012.76.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2005, omberegnet grundværdi i basisår 2001 og omberegnet ejendomsværdi i 2001 og 2002. Ejendom fejlagtigt ansat som liggende i byzone03-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.75.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen 2004 og 2005. Grundværdien er fejlagtigt ansat ud fra en bebyggelsesprocent på 10003-02-12 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2012.32.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201218-01-12 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2012.30.SRFritagelse for CFC beskatning, forsikringsvirksomhed16-01-12 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2012.27.SRAnmodning om fritagelse for CFC beskatning af en banks udenlandske datterdatterselskaber og filialer13-01-12 Selskabsbeskatning Afgørelse