Indhold

Dette afsnit beskriver de skattepligtige efter PAL § 1, stk. 1.   

 

Dette afsnit indeholder

 • Fuldt skattepligtige personer efter KSL § 1
 • Særligt for begrænset skattepligtige personerNy tekst startog personer der er hjemmehørende i udlandet ifølge en DBONy tekst slut
 • Fritagelse for PAL-skattetræk
 • Fuldt skattepligtige selskaber efter SEL § 1 og FBL § 1

Fuldt skattepligtige personer efter KSL § 1

Skattepligtige personer efter PAL § 1, stk. 1, er pensionsberettigede, der er fuldt skattepligtige til Danmark, dvs. omfattet af KSL § 1, og som ikke anses for at høre hjemme i udlandet, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

De personer, der er omfattet af KSL § 1 er:

1)  personer, der har bopæl i Danmark,

2)  personer, som ikke har bopæl i Danmark, men opholder sig her i et tidsrum af mindst seks måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende,

3)  en dansk statsborger, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, og gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted i Danmark. Dette gælder ikke, hvis personen godtgør, at have bopæl i udlandet, eller at han/hun aldrig har haft bopæl i Danmark. En udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig i Danmark i medfør af bestemmelserne i KSL § 1, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger,

4)  danske statsborgere, som af den danske stat, regioner eller kommuner er udsendt til tjeneste uden for det danske rige, og som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2. Dette gælder også for disse personers samlevende ægtefæller og hjemmeboende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse. De pågældende ægtefæller og børn skal være danske statsborgere, og de må ikke være indkomstskattepligtige til fremmed stat efter de regler, der gælder for personer, der bor i denne stat.

 

Se også LV, Dobbeltbeskatning 2008, afsnit D.A.1, Fuld skattepligt.

Bemærk

Er en person dobbeltdomicileret og hører hjemme i udlandet, Færøerne eller Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten, er personen ikke skattepligtig efter PAL. Se LV, Dobbeltbeskatning 2008,

 

Ny tekst startSærligt for begrænset skattepligtige personer og personer der er hjemmehørende i udlandet ifølge en DBO

Ny tekst startBegrænset skattepligtige personer med pensionsordninger i danske penge- og pensionsinstitutter er skattepligtige til og med indkomståret 2009 efter § 1, stk. 2, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler, lovbekendtgørelse nr. 1075 af 15. november 2006.  Fra og med indkomståret 2010 er begrænset skattepligtige personer ikke længere PAL-skattepligtige, idet begrænset skattepligtige ikke er omfattet af PAL.Ny tekst slut

 

Ny tekst startFuldt skattepligtige personer med pensionsordninger i danske og udenlandske penge- og pensionsinstitutter, der ophører med at være fuldt skattepligtige til Danmark i indkomståret 2010 eller senere, PAL-skattepligten ophører fra det tidspunkt hvor personen

 • ikke længere er fuldt skattepligtig til Danmark eller
 • bliver hjemmehørende i udlandet, Færøerne eller Grønland .

 

Fritagelse for PAL-skattetræk

Pensionsberettigede, der ikke er skattepligtige efter PAL, kan søge om at blive fritaget for PAL-skattetræk.

 

Dette medfører, at den pensionsberettigedes danske eller udenlandske penge- og pensionsinstitut kan undlade at indeholde og indbetale PAL-skat til Danmark efter, at den pensionsberettigede er hørt op med at være fuldt skattepligtig til Danmark, eller hvis den pensionsberettigede anses for hjemmehørende i udlandet i medfør af en DBO. Se bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2008 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.

 

Den pensionsberettigede skal bruge blanket 07.058 til ansøgningen, der skal sendes til Skattecenter Maribo, Brovejen 15A, 4930 Maribo.

 

Ansøgeren skal vedlægge dokumentation for den pensionsberettigedes fulde skattepligt til et andet land. Dokumentation kan være en bopælsattest fra det nye hjemland.

 

Ansøgeren skal give SKAT og penge- og pensionsinstituttet besked, hvis ansøgeren igen bliver fuldt skattepligtig til Danmark eller hjemmehørende i Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Hvis ansøgeren ikke giver besked herom, kan straffes med bøde. Se § 4 i bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2008 om fritagelse for indeholdelse og indbetaling af pensionsafkastskat.

 

Attest for PAL-skattefritagelse

SKAT udsteder en attest, hvor SKAT godkender, at penge- eller pensionsinstituttet er fritaget for at indeholde og indbetale PAL-skat for den pensionsberettigede af de ordninger, ansøgningen omfatter.

 

Ophør af skattefritagelse

SKAT kan tilbagekalde en fritagelseserklæring, hvis

 • betingelserne ikke længere er opfyldt eller
 • den pensionsberettigede ikke imødekommer gentagne henvendelser om fornyet dokumentation for, at den pensionsberettigede er fuld skattepligtig til et andet land.

  

Fuldt skattepligtige efter SEL § 1 og FBL § 1

Skattepligtige selskaber og fonde efter PAL § 1, stk. 1, er pensionsberettigede

 • som er fuldt skattepligtige til Danmark efter SEL § 1 eller FBL § 1, og
 • som ikke anses for at høre hjemme i udlandet, Grønland eller Færøerne efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Pensionsberettigede er

 • selskaber og fonde, der har afdækket deres pensionsforpligtelse som arbejdsgiver overfor direktøren i et pensionsinstitut, eller
 • den kommunale forening, der har afdækket sine tjenestemandsforpligtelser i et pensionsinstitut.

Det fremgår af SEL § 1, at:

"Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger mv., der er hjemmehørende her i landet:

1)   indregistrerede aktieselskaber,

2)   andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital,

2a) sparekasser, andelskasser, sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed og foreninger oprettet i henhold til § 207 i lov om finansiel virksomhed,

2b) (Ophævet).

2c) (Ophævet).

2d) DSB.

2e) elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber mv., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Skattepligten gælder uanset elselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, beskattes interessenterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 7. Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har aktiviteter som nævnt i 1. pkt.,

2f) kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af elforsyningslovens § 2, stk. 1, eller undtaget efter § 2, stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed), jf. dog § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 e. Skattepligten omfatter indtægt ved sådan virksomhed samt fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til sådan virksomhed. Hvis kommunen producerer elektricitet og varme i samproduktion, omfatter skattepligten tillige indtægt ved varmeproduktion. Indtægt ved produktion af elektricitet og varme ved afbrænding af affald er dog undtaget fra skattepligten,

2g) Energinet dk,

3)   andelsforeninger, det vil i denne lov sige foreninger, hvis formål er at fremme mindst 10 medlemmers fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, hvis omsætning med ikkemedlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overskrider 25 procent af den samlede omsætning, og som, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, anvender den stedfundne omsætning med medlemmerne som grundlag for udlodning til disse. Andelsforeninger kan være omfattet af 1. pkt., selv om de ejer aktier eller anparter i selskaber, der ikke opfylder betingelserne i 1. pkt.,

3a) brugsforeninger, som ikke er omfattet af nr. 3, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles interesser gennem deres deltagelse som aftagere i foreningens virksomhed eller i foreningens helt eller delvis ejede selskaber, såfremt leverancer anvendes helt eller delvis til medlemmernes eller medlemsforeningernes private forbrug, og såfremt udlodninger, bortset fra normal forrentning af en indbetalt medlemskapital, til medlemmer, eventuelt efter brugsforeningens bestemmelse kun til personlige medlemmer, finder sted på grundlag af foreningens og udvalgte underliggende selskabers omsætning med de pågældende medlemmer eller foreningen ved opløsning i stedet vælger at foretage udlodning til gavn for brugsforeningsbevægelsen eller til fremme af almene forbrugerinteresser efter tilladelse fra Skatterådet,

4)  foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og som ikke er omfattet af nr. 2, 3 eller 3 a,

5)  gensidige forsikringsforeninger, der ikke er omfattet af §§ 294-303 i lov om finansiel virksomhed, medmindre den gensidige forsikringsforening udelukkende driver sygeforsikringsvirksomhed og told- og skatteforvaltningen har truffet bestemmelse om, at den pågældende forsikringsforening er omfattet af nr. 6, samt selskaber, foreninger mv., der er opstået ved ændring af en gensidig forsikringsforening, efter at denne har overdraget sin forsikringsvirksomhed, jf. § 14 d i fusionsskatteloven, og som ikke er omfattet af nr. 1, nr. 2 eller fondsbeskatningsloven,

5a) investeringsforeninger, der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, bortset fra investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, og bortset fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C,

5b) fonde og foreninger som nævnt i § 216 i lov om finansiel virksomhed, KommuneKredit og Dansk Eksportfinansieringsfond,

6)  andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner, jf. dog § 3, for så vidt foreningen mv. ikke er omfattet af fondsbeskatningsloven. Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed."

 

Det fremgår af FBL § 1, at:

"Skattepligt i henhold til denne lov omfatter:

1)  Fonde, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller af lov om erhvervsdrivende fonde, medmindre fonden er undtaget fra disse love.

2)  Foreninger, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, for så vidt foreningen ikke er skattepligtig efter nr. 3.

3)  Foreninger, der er omfattet af lov om fonde og visse foreninger for så vidt angår:

a)  arbejdsgiverforeninger og fagforeninger,

b)  andre faglige sammenslutninger, hvis kapital er bestemt til anvendelse til understøttelse af medlemmer under faglig konflikt, samt

c)  foreninger, hvis midler hovedsagelig hidrører fra de under litra a og b nævnte foreninger, såfremt foreningen har som et formål at understøtte virksomheder eller personer under faglig konflikt eller faktisk yder en sådan understøttelse.

4)  Fonde og andre selvejende institutioner, der er oprettet i udlandet, Færøerne eller Grønland, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder, uanset hvor fonden eller den selvejende institution eventuelt er indregistreret."

 

Se også LV, selskaber og aktionærer 2008, afsnit S.A.1, Fuldt skattepligtige selskaber m.v., fonde og foreninger.