Regel

Til beskatningsgrundlaget skal LD ikke medregne forholdet mellem værdien af formuen ved udgangen af 1982 og ved udgangen af indkomståret.

Når et indestående i fonden eller ordningen udbetales efter den 31. december 1982, nedsættes den opgjorte værdi af formuen ved udgangen af 1982 med værdien af medlemmets indestående på dette tidspunkt.

Når værdien af formuen i LD gøres op ved udgangen af 1982 medregnes

  • obligationer, pantebreve og andre fordringer i danske kroner til anskaffelsessummen, og
  • andre aktiver til handelsværdien ved udgangen af 1982.  

Når værdien af formuen i LD gøres op ved udgangen af indkomståret medregnes samtlige aktiver til handelsværdien ved udgangen af indkomståret.   Fast ejendom regnes med til den kontante handelsværdi.

Bemærk

LD er opbygget som rene opsparingsordninger, hvor formuen er fordelt på de enkelte medlemmer. LD har således ikke forsikringsmæssige hensættelser.