Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der sker med skatten, når beskatningsgrundlaget bliver negativt.

 

Afsnittet indeholder

 • Skattepligtige omfattet af reglen
 • Regel
 • Fremførsel af negativ skat
 • Udbetaling ved ophør
 • Overførsel til anden pensionsordning
 • Opgørelse af negativ skat til udbetaling for danske pensionsinstitutter

 

Skattepligtige omfattet af reglen

Pensionsberettigede efter PAL § 1, stk. 1 samt pensionsinstitutter omfattet af PAL § 1, stk. 2 er omfattet af PAL § 17, stk. 1. Danske skattepligtige pensionsinstitutter efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7, 8 og 10 er endvidere omfattet af PAL § 17, stk. 2. Se afsnit A.1 Skattepligtige personer med flere og ordninger. Se også afsnit A.2 Skattepligtige pensionsinstitutter.

 

 

Regel

Hvis den skattepligtige del af beskatningsgrundlaget er negativt, skal der beregnes en negativ PAL-skat med 15 pct. svarende til satsen i PAL § 2. Den negative PAL-skat kan fradrages i PAL-skat for efterfølgende indkomstår. Fradrag skal ske i det først mulige indkomstår. Se PAL § 17, stk. 1

 

Danske skattepligtige pensionsinstitutter har mulighed for at få negativ PAL-skat udbetalt. Det er en betingelse, at den negative PAL-skat ikke er fradraget i de første fem indkomstår efter indkomståret, hvor den negative PAL-skat er beregnet. Se PAL § 17, stk. 2.

 

Beregningsmetoden for udbetaling af den negative PAL-skat efter fem år følger af PAL § 17, stk. 3-5.

 

Fremførsel af negativ PAL-skat

Et negativt beskatningsgrundlag omregnes til en negativ PAL-skat med 15 pct. Den negative PAL-skat kan uden tidsbegrænsning fremføres til modregning i efterfølgende års skatter. Det er den negative PAL-skat, som kan fremføres og ikke det negative beskatningsgrundlag. Se bemærkningerne til § 20 i L 10 af 28. november 2007.

 

Er der negativ PAL-skat for flere år, udlignes den ældre PAL-skat forud for nyere. 

 

Udbetaling ved ophør

Ved ophør af pensionsordning omfattet af PAL § 1, stk. 1 og ophør af skattepligt for skattepligtige omfattet af PAL § 1, stk. 2 bliver negativ skat, der ikke kan udnyttes til fradrag i skat i efterfølgende indkomstår udbetalt til henholdsvis ordningen eller det skattepligtige pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 1. Se også afsnit D.1.5 Udbetaling af negativ PAL-skat ved ophør.

 

Overførsel til anden pensionsordning

En overførsel af pensionsordningen efter PBL § 41 anses ikke som ophør af ordningen, hvis overførslen sker mellem to pengeinstitutter, to pensionsinstitutter, Ny tekst startmellem et penge- og pensionsinstitut Ny tekst sluteller indenfor samme penge- eller pensionsinstitut. Se PAL § 25, stk. 2.

 

Det betyder, at opspareren har mulighed for at fremføre den negative skat til modregning i den nye ordning eller den bestående ordning, hvortil ordningen er overført.

 

En overførsel efter PBL § 41, anses dog for ophør af pensionsordningen, hvis Ny tekst startdet penge- eller pensionsinstitut, hvorfra overførslen sker, vælger at foretage endelig opgørelse efter § 23. Det er således valgfrit for det afgivende penge- eller pensionsinstitut om der skal foretages endelig opgørelse eller ej.Ny tekst slut

 

Se PAL § 25, stk. 3

 

Bemærk

Der kan ikke ske modregning af negativ PAL-skat mellem to skattesubjekter.

Negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 4-4a, kan udelukkende fradrages i PAL-skat opgjort efter Ny tekst startPAL §§ 4-4a vedrørende den samme pensionsopsparer i et efterfølgende indkomstårNy tekst slut og ikke i PAL-skat opgjort efter PAL §§ 7 eller 8. Det samme gælder for negativ PAL-skat opgjort efter PAL §§ 7 og 8.  Der henvises til bemærkningerne til § 17, stk. 1 i L 10 af 28. november 2007.

 

Opgørelse af negativ PAL-skat til udbetaling for danske penge- og pensionsinstitutter

Negativ PAL-skat, der ikke er fradraget i de førstkommende fem indkomstår efter indkomståret, hvor den negative PAL-skat er beregnet, kan udbetales. Se PAL § 17, stk. 2.

 

Eksempel

Opgørelsen af negativ PAL-skat til udbetaling kan illustreres med følgende forenklede eksempel:

 

Indkomstår

Skat opgjort efter § 7

2010

- 15 mio. kr.

2011

- 5 mio. kr.

2012

+ 5 mio. kr.

2013

+ 4 mio. kr.

2014

- 3 mio. kr.

2015

+ 2 mio. kr.

 

I saldoen for negativ PAL-skat til fremførsel til indkomståret 2016, er der en resterende negativ PAL-skat vedrørende indkomståret 2010 på 4 mio. kr. (15 mio. kr. minus 11 mio. kr.). Det skyldes, at der ud af en negativ PAL-skat på 15 mio. kr. vedrørende indkomståret 2010 kun har været muligt for pensionsinstituttet at udnytte de 11 mio. kr. (for årene 2012, 2013 og 2015) i de førstkommende 5 indkomstår. Efter bestemmelsen kan pensionsinstituttet i 2016 få udbetalt negativ skat med 4 mio. kr. vedrørende indkomståret 2010, under forudsætning af, at betingelsen i PAL § 17, stk. 3 er opfyldt. Den negative PAL-skat på 4 mio. kr., der udbetales i 2016, vedrørende indkomståret 2010 kan efter udbetalingen ikke fremføres til modregning i PAL-skat for efterfølgende indkomstår.

 

Den negative PAL-skat, der kan udbetales, gøres op efter reglerne i PAL § 17, stk. 3-5.

 

Udbetaling til skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8 (PAL § 17, stk. 3)

Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, kan få udbetalt negativ PAL-skat efter PAL § 17, stk. 2. Se afsnit A.2 Skattepligtige pensionsinstitutter.

 

Det er dog en betingelse, at beløbet sammenlagt med tidligere udbetalte beløb udbetalt efter PAL § 17, stk. 2 ikke overstiger summen af følgende beløb:

 • skatten efter PAL § 7, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår, og
 • 15 pct. af en positiv forskel mellem

   

  a)  egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning til depotet efter PAL §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og

  b)  egenkapitalen med tillæg af summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning til depotet efter PAL §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

  Udbetaling til skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10 (PAL § 17, stk. 4)

  Skattepligtige efter PAL § 1, stk. 2, nr. 10, kan få udbetalt negativ PAL-skat efter PAL § 17, stk. 2.

   

  Beløbet kan højest udgøre summen af:

  • skatten efter PAL § 8, der samlet er betalt i de forudgående indkomstår, og
  • 15 pct. af en positiv forskel mellem

   a)   summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning til depotet efter PAL §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og nedsat med den andel, der den 31. december 2009 kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og

   b)     summen af det samlede kollektive bonuspotentiale, ufordelte kollektive særlige bonushensættelser og akkumuleret værdiregulering opgjort ved udgangen af indkomståret, der stammer fra overskud på renteelementerne, og som beskattes ved tilskrivning til depotet efter PAL §§ 4 eller 4 a, nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til ordninger omfattet af § 15 og § 16 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., og nedsat med den andel, der ved udgangen af indkomståret kan henføres til opsparing før 1982, jævnfør § 7 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v.

    

   Baggrund

   Bestemmelsen tager sigte på, at pensionsinstitutter, der er i drift når reglerne træder i kraft, bliver sikret udbetaling af negativ PAL-skat i forbindelse med en aktuel eller fremtidig afviklingssituation, hvor egenkapital og ufordelte midler samlet set nedbringes for i sidste ende at tilgå pensionsopsparerne eller de forsikrede.

    

   Er der tidligere udbetalt negativ PAL-skat (PAL § 17, stk. 5)

   Når pensionsinstituttet skal opgøre, hvilke beløb, der samlet er betalt i tidligere indkomstår, medregnes negativ skat, der tidligere er udbetalt efter PAL § 17, stk. 2-4. Negativ skat som svarer til det udbetalte beløb efter PAL § 17, stk. 2-4, kan ikke fremføres efter reglerne i PAL § 17, stk. 1.