Indhold

Dette afsnit beskriver regler for bindende svar jævnfør SFL §§ 21 - 25.

 

Afsnittet indeholder

  • Omfattet
  • Skriftlig anmodning og gebyr
  • Yderligere oplysninger
  • Forelæggelse for Skatterådet
  • Klageadgang

Omfattet
Alle kan få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning af en påtænkt disposition. Det er en betingelse, at spørgsmålet skønnes at have en væsentlig betydning for spørgeren.

Bindende svar kan gives i det omfang SKAT i øvrigt har kompetence til at træffe afgørelse i den pågældende type sager.

 

Anmodning om bindende svar skal spørgeren sende til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Skriftlig anmodning og gebyr
Spørgeren skal sende anmodningen skriftligt sammen med alle de oplysninger, som spørgeren har, der har betydning for svaret. Spørgeren skal sende anmodningen og samtidig betale et gebyr. Se SFL § 23, stk. 2.

Yderligere oplysninger

Finder SKAT eller Skatterådet, at der mangler oplysninger for at SKAT eller Skatterådet kan svare  korrekt på spørgsmålet, vil spørgeren blive opfordret til at fremkomme med sådanne yderligere oplysninger. SKAT vil give spørgeren en passende frist (ca. 15 dage), til at komme med oplysningerne. Kommer spørgeren ikke med oplysningerne, kan SKAT afvise anmodningen eller begrænse svaret til de forhold, der er tilstrækkeligt belyst.

 

Forelæggelse for Skatterådet

I visse tilfælde skal spørgsmålet forelægges Skatterådet, før der kan gives svar. Se SFL § 21, stk. 4.

 

SKAT skal høre spørgeren om sagen, før sagen forelægges Skatterådet. Spørgeren vil få sendt udkastet til fremlæggelsen og samtidig få en passende frist (sædvanligvis 15 dage) til at komme med sine eventuelle bemærkninger om beskrivelsen af de faktiske forhold. Efter udløbet af svarfristen vil sagen, med spørgerens eventuelle supplerende bemærkninger, blive forelagt Skatterådet til afgørelse. Spørgeren kan møde personligt for Skatterådet.

 

Klageadgang

SKATs afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 42, stk. 5, nr. 3. 

 

Landsskatteretten skal have modtaget klagen inden 3 måneder efter, at klageren har modtaget SKAT´s afgørelse. En eventuel afvisning af sagen kan ikke påklages til Landsskatteretten, men kan indbringes for de ordinære domstole inden 3 måneder fra afvisningen

 

Et bindende svar er bindende for skattemyndighederne i forhold til spørgeren i 5 år. Bindingsperioden kan være en kortere periode end 5 år, hvis det positivt fremgår af SKATs svar. Se SFL § 25 jævnfør SFL § 21, stk. 2.

 

Se også

Vedrørende proceduren ved bindende svar henvises i øvrigt til Processuelle regler på SKAT´s område, afsnit C.1