Dato for udgivelse
06 Jan 2009 15:40
SKM-nummer
SKM2009.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-001045
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Salg
Emneord
Fondsbeskatning, fagforeninger, genanbringelsesreglen, ejendomsavancebeskatning, foreningsaktiviteter
Resumé

Skatterådet afgjorde, at fagforeninger ikke kan gøre brug af genanbringelsesreglen i EBL § 6A, når bygningen, der sælges, har været anvendt til foreningsaktiviteter.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A
Fondsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 3
Fondsbeskatningsloven § 8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.H.18
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 E.J.2.6

Skattecenter Svendborg har spurgt Center for Store Selskaber, Selskabsbeskatningskontoret, om følgende:

Kan fagforeninger anvende genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, som forudsætter erhvervsmæssig anvendelse?

Selskabsbeskatningskontoret har i samarbejde med Juridisk Service valgt at forelægge problemstillingen for Skatterådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2.

Beskrivelse af faktiske forhold

Center for Store Selskaber, Selskabsbeskatningskontoret er blevet kontaktet af Skattecenter Svendborg, der har anmodet om svar på, hvorvidt fagforeninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3 kan anvende genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, som forudsætter erhvervsmæssig anvendelse.

I de konkrete situationer ønsker de pågældende fagforeninger at benytte genanbringelsesreglen i EBL § 6 A, når de sælger bygninger, der har været anvendt til foreningsaktiviteter finansieret af kontingenter fra medlemmerne.

Jus:

En fagforening er som udgangspunkt skattepligtig efter fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Indkomsten for skattesubjekter omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3., skal opgøres efter fondsbeskatningslovens § 8.

Det følger af fondsbeskatningslovens § 8, at en fagforening omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 3 er skattepligtig af følgende:

1) Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.

2) Renteindtægter

3) Udbytteindtægter efter Ligningslovens § 16A

4) Indtægt efter Ligningslovens § 16B

5) Indkomst opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven

6) Indkomst opgjort efter aktieavancebeskatningsloven

7) Indkomst opgjort efter kursgevinstloven

8) Fortjeneste og tab på ombygnings- og forbedringsudgifter, indretninger m.v. indvundet ved afståelse af lejede lokaler, jf. afskrivningslovens § 39

9) Fortjeneste og tab ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver, jf. afskrivningslovens § 40

10) Beløb omfattet af ligningslovens § 16 G

11) Indkomst som nævnt i afskrivningslovens §§ 9 og 21

Dette medfører, at gaver, løbende ydelser og kontingenter derimod ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. FBL § 8, stk. 1 modsætningsvist.

Det følger endvidere af FBL § 8, stk. 3, at de pågældende fagforeninger beskattes fuldt ud af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. Den øvrige samlede indkomst beskattes alene i det omfang, den overstiger 200.000 kroner.

Dette indebærer altså, at en fagforenings indkomst skal opgøres i tre grupper: 1) Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed 2) Øvrig indkomst (indkomst omfattet af pkt. 2 til 11 ovenfor) og 3) skattefri indkomst.

I dette tilfælde vil indtægt ved salg af fagforeningens ejendomme skulle beskattes som "øvrig indkomst" dvs. med et bundfradrag på 200.000 kroner. Spørgsmålet bliver herefter om fagforeninger kan bruge genanbringelsesreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, når de solgte ejendomme har været benyttet i foreningsregi og været finansieret af primært kontingenter.

Kravene til genanbringelse følger af ejendomsavancebeskatningslovens § 6A:

Ordlyden af EBL § 6 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.:

"§ 6 A.  Såfremt den skattepligtige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler, med undtagelse af ejendomme, der er omfattet af § 8, kan den skattepligtige i stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med fortjenesten. Reglerne i 1. pkt. gælder alene for fortjeneste, der vedrører den del af den afståede ejendom, som blev anvendt erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevede ægtefælles erhvervsvirksomhed, og det er kun den del af anskaffelsessummen, der vedrører den del af den erhvervede ejendom, som skal anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, der kan nedsættes med fortjenesten."

Heraf følger, at det er et krav, at den afståede ejendom har været anvendt erhvervsmæssigt i ejerens erhvervsvirksomhed.

SKATs indstilling

Det er Selskabsbeskatningskontorets vurdering, at fagforeninger ikke kan gøre bruge af genanbringelsesreglen i § 6 A i den beskrevne situation. Dette følger af, at der i medfør af fondsbeskatningslovens § 8 skal sondres mellem indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed, øvrig indkomst og skattefri indkomst.

Da bygningerne i det konkrete tilfælde har været benyttet til ikke-skattepligtig virksomhed, er det SKATs vurdering, at kravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A om erhvervsmæssig anvendelse i ejerens erhvervsvirksomhed ikke er opfyldt, jf. sondringen for denne type skattesubjekter i fondsbeskatningslovens § 8, hvorefter denne form for aktivitet skatteretligt i et sådant tilfælde netop ikke vil være at betragte som en del af ejerens erhvervsvirksomhed.  

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter